Z wudaća: póndźela, 13 nowembera 2017
póndźela, 13 nowembera 2017 13:00

Turkowska woporam pomha

Istanbul. Po ćežkich zemjerženjach w pomjeznym regionje mjez Iranom a sewjernym Irakom Turkowska woporam w katastrofowym regionje nětko pomha. Kaž turkowski ministerski prezident Binali Yıldırım dźensa po informacijach statneje powěsćoweje agentury Anadolu zdźěli, je prěni pomocny konwoj ze ze­žiwidłami a medikamentami po puću. Zemjerženje ze sylnosću 7,3 bě wčera wječor region střasło. Byrnjež wotležane kónčiny w horinach jenož mało wobsydlene byli, zli­čichu dotal wjace hač 200 smjertnych woporow a 1 700 zranjenych.

Steinmeier w Sakskej

Oberwiesenthal. Zwjazkowy prezident Frank-Walter Steinmeier je dźensa najwyši dypk Sakskeje wopytał. Na Šmrěčniku w Rudnych horinach rozmołwješe so wón z krajnymi radami. Jutřiši zaměr jeho jězby su Drježdźany. Tam wobdźěli so na posedźenju sakskeho knježerstwa a na zarjadowanju krajneje centrale za politiske kubłanje na temu demokratija. Wopyt centruma za regeneratiwne terapije wizitu Steinmeiera skulojći.

Pahor wospjet wuzwoleny

wozjewjene w: Politika
póndźela, 13 nowembera 2017 13:00

Nowy muzej tachantstwa

Magdeburg (B/SN) Pózdnju nazymu 2018 wotewru w Magdeburgu muzej tachantstwa Otto­nianum. W nim powědaja wo stawiznach kejžora Otta Wulkeho (zemr. 973), kralowny Edithy (zemr. 946), arcybiskopstwa Magdeburg a wo tachantstwje. Na kulinariju 25. oktobra předstaji so w 19.30 hodź. w domje Roncalli Claus-Peter Hesse jako projektny nawoda tachantskeho muzeja Ottonianum při kulturnohistoriskim muzeju Magdeburg.

Ewangelska cyrkej spokojom

Berlin (B/SN). Ewangelska krajna cyrkej Berlin-Braniborska-Šleska Hornja Łužica je z jubilejom k reformaciji jara spokojom. Mnohe zarjadowanja skićachu móžnosć, z nabožnymi, kulturnymi a politiskimi wuskutkami reformacije so roze­stajeć. W zdźělence rěka, zo je so poradźiło, poselstwo reformacije towaršnosći znowa wuwědomjeć. „Swoboda w zmysle Luthera měni, zo wěra do Boha nas wuswobodźa, a wšitcy ludźo zhromadnje zamołwitosć za to njesu, zo smy w towaršnosći zhromadnje žiwi.“ Biskop Markus Dröge wuzběhny.

Staw ćěkancow je katastrofa

wozjewjene w: Cyrkej a swět
W Choćebuskim měšćanskim muzeju witaja wot soboty na wustajeńcu wo slědach a wuskutkach reformacije na Choćebuz a Łužicu. Wona wobswětla wuznamne wosobiny, socialny angažement kaž tež wuwiće kubłanja. W kooperaciji z tamnišim Serbskim muzejom wobhladuja reformaciju jako wažny zakład nastaća delnjoserbskeje spisowneje rěče. Wustajeńca, kotruž Braniborska spěchuje, wostanje hač do 5. septembra 2018 přistupna. Foto: Michael Helbig

wozjewjene w: Politika
póndźela, 13 nowembera 2017 13:00

Nowu dźěłowu skupinu załožili

Rom (SN). Tak mjenowana Non-Kinstate- dźěłowa skupina Federalistiskeje unije europskich narodnych mjeńšin (FUEN) je so zašły tydźeń w Romje konstituowała. Załožić tajku dźěłowu skupinu bě dołhodobny zaměr wjacorych sobustawskich organizacijow FUEN. „Mjeńšiny, kiž nimaja maćerny kraj, su rěčne skupiny, kotrež trjebaja najwjac pomocy, zo móhli swoju kulturu a rěč přichodnym generacijam dale dać“, prezident FUEN Loránt Vincze w swojej narěči wuzběhny.

wozjewjene w: Politika
póndźela, 13 nowembera 2017 13:00

Puć dojednanja dale wobćežny

Berlin (dpa/SN). Drje posledni sondě­rowanski tydźeń za jamaisku koaliciju zahaja so ze signalemi kompromisow. Dźěłowa skupina „nutřkowne, wěstota, prawniski stat“ je so dojednała zhromadny centrum za wotwobaranje terora Zwjazka a krajow (GTAZ) reformować. Delegacija CDU pokaza so zwólniwa, při přićahu swójbow ćěkancow Zelenym napřećo hić. Dojednali su so jednacy wo tym, Zwjazkowy kriminalny zarjad a wustawoškit při wotwobaranju terora sylnišo koordinować. Njepřezjedni pak su sej nastupajo kontrolu tajnych słužbow. FDP a Zeleni chcedźa je bóle zesylnić hač unija.

Jednaćelka frakcije Zelenych Kathrin Göring-Eckardt ma jamaiske jednanja za ekstremnje wobćežne. Po sydomhodźinskich wuradźowanjach wčera wječor wona rjekny, zo su strony w mnohich dypkach hišće daloko wot so zdalene. Zańdźeny tydźeń je so přemało hibało. Po infomacijach korespondentow dojednachu so stronscy předsydźa na to, zwostawace jednanske koła sčinić za wěc šefow.

wozjewjene w: Politika
póndźela, 13 nowembera 2017 13:00

Wosta domiznje swěrny

Bjarnat Korch, hrajer Serbskeje koparskeje wubranki muži, je k sezonje 2017/2018 z Rakec du Kulowa měnił. Heinz Noack je so z Korchom rozmołwjał.

Sće někotre lěta w Rakecach hrał a so k nowej hrajnej dobje zaso do Kulowa wróćił. Kak su Was na derbyju Rakecy – Kulow witali?

B. Korch: Witanje bě cyle pozitiwne. Sym so w dobrym z Rakecami rozžohnował a z wjele rjanymi zaćišćemi do Kulowa měnił. My hrajerjo znajemy so dosć derje a mamy mjez sobu tež přećelstwa.

Snano někotre słowa k wam?

B. Korch: Sym mjeztym 26 lět stary a z tym w najlěpšej koparskej starobje. By­dlu z přećelku we Wojerecach. Studij jako hospodarski inženjer sym w Złym Komorowje wotzamknył a nětko dźěłam we Wojerecach. W kopańcy cile nimam, chcu so w Kulowje do mustwa integrować, wšako je to młody cyłk.

Bydliće a dźěłaće we Wojerecach. Kajke šansy tam kopańca ma?

wozjewjene w: Sport
Młodźina D ST Radworja wostanje najebać njerozsudne 1:1, kotrež nasta sobotu w Kulowje, njeporaženy načolnik wokrjesneje wyšeje ligi. Mustwo trenarja Franka Šnajdera je dotal dźewjeć razow pospochi dobyło a jónu remis hrało. Hakle tydźenja přewiny wone dotalneho načolnika ST Porchow. Wrotowy poměr 83:10 je jedyn z najlěpšich ligi. Foto: Jörg Stephan

wozjewjene w: Sport
póndźela, 13 nowembera 2017 13:00

Znowa dobru partiju pokazali

SJ Chrósćicy II

– Zeleno-běli Sepicy 0:0

Zestawa domjacych: Cyž – Šiman, Mark, Wowčer, Budar, Liznar (68. Šmit), Bogusz, Kunze (62. Šołta), Dehn, F. Dórnik, A. Dórnik

Po tym zo je Chróšćanska koparska rezerwa w derbyju přećiwo SJ Njebjelčicam prěni raz dypkowała, chcyše wona w domjacej hrě wězo na dobry wukon natwarjeć. Hosćo ze Sepic mějachu w tabulce někak samsny staw. Chróšćenjo derje započachu a wuhrachu sej wjele šansow. Ale tež přećiwnik ze Sepic měješe někotre móžnosće. Wrotar Matej Cyž pak běše přeco na městnje.

W druhim połčasu domjacy spěšnišo hrajachu, a Sepičenjo jenož hišće swoje wrota škitachu. Za SJC II nastachu mnohe šansy ale žane wrota. Feliks Dehn, Jan Bogusz, Dominik Šmit a Bosćij Šołta pokazachu so wšitcy sami před wrotarjom, njemějachu pak tón dźeń žane zbožo. Zeleno-běli mějachu w druhim połčasu jenož jednu składnosć, ale Cyž běše na prawym blaku. We 80. min. zwjertny wrotar hosći Budarjowy wólny kop na łatu. Tak wosta hač do 90. min. 0:0. Na zašłe wu­kony móža koparjo Chróšćanskeje SJ II nětko natwarjeć a dale wo dypki wojować. Pascal Budar

wozjewjene w: Sport
póndźela, 13 nowembera 2017 13:00

Słaby wukon wostanje hódančko

SJ Njebjelčicy

– Rakečanske ST II 1:5 (0:5)

Zestawa domjacych: Hahn – Hoelzel, Hanuza, Deleńk, Hrjehor, Domš, Kral, Pawlik, Ričel (41. Lejnart), Haška, Korjeńk

To běše zaso jónu tajka cyle njespokojaca hra wčera na Kamjenskim kumštnym trawniku za Njebjelčanskich koparjow. Hižo w 2. min. hosćo nawjedowachu. Po mjerwjeńcy před wrotarjom Nicom Hahnom njedósta centralny škit bul pod kontrolu, a Rakečanski nadběhowar suny jón přez liniju. Tak zhubi cyłk Handrija Krawčika hnydom tež hrajnu nitku. Přećiwnik zwyši w běhu dalšich 30 mjeńšin na 0:5. Jurij Haška, Stefan Kral a dwójce Handrij Korjeńk šansy njewužiwachu. Domjacym so w prěnim połčasu nimale ničo njeporadźi.

Po přestawce so Njebjelčenjo lěpje nastajichu, a Robertej Lejnartej poradźi so w 50. min. přez soloběh z niskej třělwu na 1:5 skrótšić. Njebjelčenjo so wobarachu a prócowachu, ale přirunajo z wukonom tydźenja woni přesłapichu. Za mnohich wostanje to hódančko, zo nastaštej w tak krótkim času tajkej rozdźělnej wukonaj.

wozjewjene w: Sport
póndźela, 13 nowembera 2017 13:00

Ćěłozwučowanje w Kamjencu

Sportowe towarstwo Jednota Kamjenc wuhotuje njedźelu, 10. decembra, w sportowej hali Lessingoweho gymnazija Kamjenc dohodownu show, kotruž pokaza wotrjad ćěłozwučowanje. Zarjadowanje započnje so w 14.30 hodź. z kofejpićom, poł hodźiny pozdźišo so show započnje. SN

wozjewjene w: Sport

nawěšk

  • Tež lětsa je Domowina na swjedźenskim zarjadowanju wjacorym čestnohamtsce skutkowacym Serbam Myta Domowiny, Čestne znamješko Domowny a tohorunja čestne čłonstwo třěšneho zwjazka spožčiła.  Mjez wuznamjenjenymi běchu zastupjerjo wjacorych generacijow.

nowostki LND