Hdźe so nazymske soniny chowaja? Wobdźělnicy lětušich prózdninskich dnjow Rěčneho centruma WITAJ su je dźensa w Hornim­ Hajnku pytali. Socialne dźěłaćerki RCW Franciska Zopic (naprawo), Edit Šurowa, Lubina Hrjehorjowa a Beata Nastickec­ (4. wotlěwa) su jim tón abo tamny pokiw dali. Foto: Feliks Haza

Skedźbnjeja na Łužicu jako stejnišćo přichoda za produkciju baterijow

Choćebuz/Klěśišća (SN/at). Wizija je naročna: We Łužicy we wulkim rozměru baterije za elektromobilitu zhotowić, a to nic jenož jako produkowanišćo, ale z dospołnym rjećazom tworjenja hódnoty! Słužić ma tomu wurjadna akcija #WelcomeTesla – to je swěcowy impuls –, kotraž wotměje so zajutřišim na Łužiskim motodromje blisko Klěśišćow. Tesla, ameriski zhotowjer elektroawtow, ze swojimi modelemi tež w Němskej zahorja.

„Naša akcija žněje dotal přemóžacy wothłós“, rjekny sobuiniciator Jens Taschenberger našemu wječornikej. Wjace hač 80 000 podpěraćelow je so hižo za tele widźomne znamjo nastupajo strukturnu změnu přizjewiło. Zajim z Hornjeje Łužicy je skerje wobmjezowany.

weiterlesen...
Di., 16. Oktober 2018

Prěni raz zaklinčitej we Wienje, starym centrumje europskeje awantgardy wosebje na polu hudźby, twórbje serbskeju komponistow. Z Moldawskeje pochadźaca huslerka bě awstriskim zarjadowarjam łužiskej přinoškaj poručiła.Wien (SN/bn). Wuměłske towarstwo Stara­ kowarnja Wien, zarjadowar mjez druhim k najrenoměrowanišim wjerškam noweje hudźby słušaceho festiwala „Wien modern“, wuhotuje pjatk w Lite­rariskim kwartěrje awstriskeje stolicy wosebity koncert. Pod hesłom „VIOLA/NEU“ předstaja moldawska huslerka a bračistka Jacqueline Kopacinski – we Łužicy znata jako interpretka serbskeje smyčkoweje literatury, kotruž prawi­dłownje w nadawku rozhłosa RBB na­hrawa –, Celovecski cellist Arne Kircher kaž tež pianist Andrés Añazco z Ekua­dora prapremjerje kompozicijow Akosa Ban­lakeho a Nelly Li Puma. Nimo toho zaklinča twórby mjez druhim Pavela Sin­ge­ra a Konstantina Iljewskeho.

Di., 16. Oktober 2018

Sokoł Ralbicy/Hórki– ST Bukecy 3:4 (3:3)Zestawa domjacych: Schöne – K. Matka, Schultz, Šewc, Hilbich (46. Bejmak), Šołta, Korjeńk, M. Matka (65. Bjeńš), Rawš, M. Kurjat, G. Kurjat (60. Domaška)

Di., 16. Oktober 2018

Zwjazkowy prezident Steinmeier na wopyće w Hornjej Łužicy byłZhorjelc (AK/SN). Industrijne srjedźišća we wjesnych kónčinach kaž w Hornjej Łužicy dyrbimy dołhodobnje zachować a sylnić. Jenož tak móžemy masiwnemu wotchadej ludźi zadźěwać abo trend samo wobroćić. To je zwjazkowy prezident Frank-Walter Steinmeier na swojim wčerawšim wopyće w Zhorjelcu potwjerdźił. Tam wopyta na prěnjej staciji twornju koncerna Siemens. Mandźelska Elke Büdenbender Steinmeiera přewodźeše. Delegaciji přisłušachu sakski ministerski prezident Michael Kretschmer (CDU), Zhorjelski krajny rada Bernd Lange (CDU) a wyši měšćanosta Zhorjelca Siegfried Deinege (bjezstronjan).

Di., 16. Oktober 2018

Dobrošicy (aha/SN). Hižo před třomi lěta­mi bě Njeswačanska gmejnska rada wobzamknyła, zo dyrbja puće we wšěch wjesnych dźělach gmejny pomjenowane a statoki z wotpowědnym domjacym čisłom­ wuhotowane być. Trjeba bě to toho­dla, zo bychu nuzowa słužba, li­stonoš a docyła wšitcy podatu adresu spěšnje­ namakali. Wobydlerjow Dobrošic tehdy narěčachu, zo měli woni wo pomjenowanju swojich wjesnych pućow rozmyslować.

Di., 16. Oktober 2018

Wojerowske předewzaće Figaro eksistuje mjeztym 61 lět. Zawodej bě stajnje wažne dynamiski a kwalifikowany dorost zawěsćić, štož wšak přeco tak lochko njebě. Słaba nahladnosć frizerskeho powołanja je so mjeztym bohudźak zaso polěpšiła, měni jednaćelka Figaro Elke Beyer, kotraž móžeše njedawno pjeć nowych wučomnikow witać. Natalie Rösler z Łutow, Vanessa Emmerich z Kamjeneje pola Rakec, Robert­ Marusch z Delnjeho Wujězda, Laura Schenk z Wojerec a Aziz Habilullah z Af­gha­ni­stana chcedźa w přichodnych lětach rjemjeslnistwo frizera nawuknyć. Prěni raz w stawiznach předewzaća maja tam wučomnika, kiž je ćěkanc. Foto: Silke Richter

Di., 16. Oktober 2018

W Budyskim Dźiwadle na hrodźe wabi wustajeńca z twórbami Jutty Mirtschin na klankodźiwadłowe předstajenje „Kito­ husličkar“. Milenka Rječcyna je so­ z wu­měłču rozmołwjała.Po dlěšej chwili zaso maće w Budyšinje wustajeńcu. Je při tym rólu hrało, zo dźe wo prěni poskitk za Was, knihu wuhotować?J. Mirtschin: Je rjenje, zo nasta 40 lět po tym zo bu kniha „Kito husličkar“ 1979 wudata, z njeje klankodźiwadłowy kruch. Za mnje je to zdobom dopomnjeće na rjane zhromadne dźěło z tehdyšim wuměłskim nawodu Ludoweho nakładnistwo Domowina Eberhardom Kahlu.Z kotreje přičiny je Wam to tak wažne?J. Mirtschin: Zasadnje zdźěłuju za wšitko proby. Tež za Kita mějach naj­prjedy dwě dwójnej stronje spřihotowanej. Gerat Hendrich pak trjebaše hišće chwilku za dźěło na teksće, čehoždla sym z łopjenomaj k Staroberlinskemu nakładnistwu šła. Mějach zbožo, dožiwić tam jara přistupnych lektorow. Dóstach nadawk ilustrować wobrazowu knihu „Auf dem Hügel ist was los“. Potajkim, bjez knihi wo Kiće husličkarju njebych n ...

Di., 16. Oktober 2018

Předsyda Praskeho Towarstwa přećelow Serbow (Společnost přátel Lužice – SPL) Lukáš Novosad měješe wobšěrny interview z předsydu Domowiny Dawidom Statnikom. Čěsko-serbski tekst (wobaj partneraj rěčeštaj w swojej maćeršćinje) bu w čisle 6/2018 časopisa Česko-lužický věstník wozjewjeny. Dawid Statnik dźakowaše so SPL za jeho skutkowanje. „Bjez SPL bychu Serbja byli wo wažneho zwjazkarja chudši“, je dźě wone „přewšo aktiwne a produktiwne towarstwo“, kotrehož skutk je „tež skutk słowjanskeje zhromadnosće“. Statnik zwurazni, zo njech „wostanje Serbski seminar dale trajny domicil SPL a zo SPL, Serbja a w samsnym domje zaměstnjeny sakski běrow dale dobre styki wudźeržuja“.

Di., 16. Oktober 2018

Lipsk (LW/SN). Na Instituće za sorabi­stiku Lipšćanskeje uniwersity zahajichu zańdźeny štwórtk nowy semester z nastajenjom studijneho plana. Jednaćelski direktor instituta prof. Edward Wornar je nowačkow kaž tež studentow dalšich lětnikow witał a wšěm wjele wuspěcha w nowym akademiskim lěće wupřał.Dźesać nowačkow je tón dźeń w in­stituće studować započało, z nich třo z Hornjeje a dwaj z Delnjeje Łužicy wučerstwo. Dalše předmjety za nich su matematika a jendźelšćina. Jedyn student zahaji swój masterski studij na polu delnjoserbšćiny (sorabistika). Mjez studowacymi je stipendiatka Załožby za serbski lud. Třo studenća započachu z bachelorskim studijom mjeńšinowych rěčow a wuknu serbšćinu wot zakłada.

Anzeige

  • Tež lětsa je Domowina na swjedźenskim zarjadowanju wjacorym čestnohamtsce skutkowacym Serbam Myta Domowiny, Čestne znamješko Domowny a tohorunja čestne čłonstwo třěšneho zwjazka spožčiła.  Mjez wuznamjenjenymi běchu zastupjerjo wjacorych generacijow.