Loni 16 000 ludźi Stróžanski Dom tysac hatow wopytało

Stróža (SN/mwe). Loni su w Stróžanskim Domje tysac hatow něhdźe 16 000 wopytowarjow zličili. „To bě dobra sezona, wosebje wot apryla do oktobra“, zdźěla na naprašowanje Serbskim Nowinam sobudźěłaćerka biosferoweho rezerwata Hornjołužiska hola a haty Christina Schmidt. „Nadźijamy so wězo hišće wjace zajimcow, za to pak dyrbi so naš dom nadregionalnje zna­ćiši stać. Wot oktobra 2017 słušamy ke ‚knylerej Hornjeje Łužicy‘, štož zawěsće dale a wjace pućowacych tež z wukraja přiwabi.“ Loni w měrcu bě Dom tysac hatow­ pjeć lět wotewrjeny. Hač do toho je jón něhdźe 75 000 ludźi wšěch gene­racijow we wobłuku najwšelakorišich zarjadowanjow wopytało. Lětsa wočakuja stotysacteho hosća.

weiterlesen...
Di., 23. Januar 2018

ST Kupoj-Nowa Łuka – Viktoria Worklecy 3:2 (25:22, 25:17, 20:25, 18:25, 15:13)Tabulka wobwodneje volleyballoweje ligi wuchodneje Sakskeje1. ST Kupoj-Nowa Łuka 9 27 : 10  252. TSV Kundraćicy 7 16 : 10  153. CVJM Zhorjelc 7 16 : 14  124. Viktoria Worklecy 8 16 : 16  125. OSC Lubij 7 14 : 14  116. Módro-b. Wojerecy II 7 13 : 14  97. SV Mittelherwigsdorf 7 8 : 18  38. MSV Budyšin 04 II 8 8 : 22  3Za Worklecy hrajachu: Marko Brězan, Jan Bětnar, Clemens a Ludwig Eckert, Jurij Lipič, Marcel Rjelka, Józef Krawc, Daniel Wałda a Stephan Wjeńka.

Di., 23. Januar 2018

Na horje w Rugiswaldźe mjez Neustadtom a Sebnitzom knježachu dźensa hišće dosć dobre wuměnjenja za sněhakowanje. Po informacijach tamnišeho sněhakowarskeho kluba ležeše při temperaturach snadnje nad nulu hišće dźesać centimetrow kumštneho sněha. Horu, kotraž je wot minjeneje soboty přistupna, wužiwaja nětko tež šulerjo Radworskeje srjedźneje šule, zo bychu sněhakować nawuknyli. Foto: Steffen Unger

Di., 23. Januar 2018

Na skupinsku „hłownu“Pančicy-Kukow. Čłonojo Domowinskeje skupiny Pančicy-Kukow njech njezabudu na swoju hłownu zhromadźiznu jutře, srjedu, w 19 hodź. w hornjej rumnosći wohnjowoborneje gratownje na klóšterskim dworje. Tam chcedźa sej mjez druhim plan za lěto 2018 dorěčeć, film Alfonsa Kuringa sej wobhladać a při horcym winje pobjesadować.Radźićeljo so zetkajaNjebjelčicy. Z rozšěrjenjom produkciskeho wobłuka Miłočanskeho zawoda Missale zaběraja so čłonojo Njebjelčanskeje gmejnskeje rady na swojim přichodnym posedźenju štwórtk, 25. janu­ara, w 19.30 hodź. w Njebjelčanskej gmejnskej sydarni. Nimo twarskich naležnosćow póńdźe tež wo wotzamknjenje wotnajenskeho zrěčenja z Kamjenskej kubłanskej towaršnosću.

Di., 23. Januar 2018

Wšo druhe hač wobstajne je tele dny zymske wjedro. Mjeztym zo wčera popołdnju hišće sněženki zalětowachu a wječor so samo­ krótki čas trochu bóle sněhowaše, tak zo tež tule w Njebjelčicach kusk zymskeje atmosfery nasta, bě dźensa rano hižo nimale­ wšitko zaso fuk. A po wěšćenju wjedrarjow dóstanjemy jutře samo prěni zaćišć wo nalěću. Foto: Daniel Schäfer

Di., 23. Januar 2018

Dźensa swjeći jedyn z najwuznamnišich wuměłcow Němskeje – moler, grafikar a rězbar Georg Baselitz wosomdźesaćiny. Minjenu wutoru je sćelak telewizije BR połdrahodźinski film „Georg Baselitz – Ein deutscher Maler“ składnostnje jeho jubilejnych narodnin wusyłał. Swětoznaty je wón nic naposledk přez swoje „na hłowje stejace“ wobrazy.

Di., 23. Januar 2018

Kulow (AK/SN). Serbšćina słuša na Wyšej šuli „Korla Awgust Kocor“ Kulow w nošerstwje města dale ke kruće zakótwjenym wobsaham kubłanja. „49 z cyłkownje 283 šulerkow a šulerjow wuknje tuchwilu serbsku rěč po koncepće 2plus. Za Kulowski region smy derje nastajeni“, podšmórny direktorka Ines Lešowa na dnju wotewrjenych duri minjenu sobotu.Sabina Młodźinkowa z Ćiska a Zuzana Rječelina z Kulowca wuwučujetej na Kulowskej wyšej šuli serbšćinu wot 5. do 7. lětnika; Pia Miklowa podawa wuměłske kubłanje w serbskej rěči, Marcel Rjelka tež zemjepis. W jednotliwych modulach – potajkim z wopřijećemi a sadami – zapřijimaja serbšćinu tež w předmjetach informatika, technika-kompjutery, biologija a stawi­zny.„Wažne nam je, zo šulerjo z wjeselom serbšćinu wuknu, zo hordosć na rěč wuwiwaja. Kładźemy tuž wulku wažnosć na dobre wurjekowanje“, wuswětli Młodźinkowa. K dnjej wotewrjenych duri bě jeje rjadowniska stwa z wučbnym a informaciskim materialom derje spřihotowana. Mjez druhim předstajichu projekty kaž ...

Di., 23. Januar 2018

Praha (ČŽ/K/SN). Wurisanske koło prezidentskich wólbow w Čěskej pjatk a sobotu da přewšo napjaty duel mjez zwostatymaj kandidatomaj wočakować. Poslednje zwěsćowanje, wuwjedźene wot agenturow Median a Kantar TNS, mjenujcy wujewja, zo su šansy dotalneho prezidenta Miloša Zemana a jeho wužadarja Jiříja Drahoša wurunane. Zemana wolić wotmysli 45,5 procentow respondentow, Drahošej chce 40 procentow swój hłós dać. Wólbne wobdźělenje móhło kaž před dwěmaj njedźelomaj zaso něhdźe 62 procentow wučinjeć.Jako dobyćer z boja wo zastojnstwo hłowy stata po sudźenju wěcywustojnych tón kandidat wuńdźe, kiž zamóže nětkole najwjace hišće wahacych wolerjow za sebje zdobyć. Wo jich přichilnosć so wobaj tele dny w debatach pró­cujetaj, kotrež telewizijne stacije wusyłaja. Z woprašowanja wuchadźa, zo chce nimo 80 procentow jeho dotalnych wolerjow Drahošej tež wjetšina wolerjow třoch w prěnim kole wurisanych kandidatow swój hłós dać, tak něhdźe 71 procentow podpěrarjow Michala Horáčeka resp. Marka Hilšera ka ...

Di., 23. Januar 2018

Budyšin (SN/bn). Towarstwo Serbska murja bě minjenu sobotu druhi raz na zarjadowanje „Lit the house“ – telko kaž „Zapalmy dom“ – do Budyskeho Kamjentneho domu přeprosyło. Něhdźe 150 zajimcow je přišło, zo by k zynkam DJjow rejwało a koncert skupiny Sorbian Art Trio dožiwiło. Zarjadowarjo běchu wjace wopytowarjow wočakowali, dyrbjachu pak so sylneje konkurency dla – mjez druhim wotměchu so samsny wječor koncertaj w Kamjencu a dartowy turněr we Wotrowje – z mjeńšej ličbu spokojić. Přichodnje měło so tule mjez sobu lěpje koordinować.

SERBSKE NOWINY unterstützen:

fueorg misain karten deutsch

Anzeige

  • Jolka-swjedźeń je jedyn z wjerškow hnydom spočatk lěta. Mjeztym su Nukničenjo a jich přećeljo ryzy serbske zarjadowanje 20 króć wuhotowali a ze swójskim programom pjelnili. Naš fotograf běše mjez hosćimi a je někotre impresije ze swjedźenja zestajał.