Na kolesowarskim putniskim tydźenju w Smochčanskim Domje biskopa Bena wobdźěli so hišće hač do njedźele jědnaće zajimcow. Na jutřišej soboće podadźa so woni do serbskeho kraja. Na čarje leži Chasowski wětrnik, zaměr je putniska cyrkej w Róžeńće. W běhu tydźenja pobychu kolesowarscy putnicy tež w Budyšinje, Budestecach a Hodźiju. Foto: SN/Maćij Bulank

Na Dnju Saksow w Lubiju prawdźepodobnje jenož dwaj serbskej dypkaj

Lubij/Budyšin (SN/BŠe/JaW). Najwjetši ludowy swjedźeń swobodneho stata Dźeń Saksow – lětsa w Lubiju –, na kotryž wočakuja organizatorojo wjac hač 450 towarstwow a zwjazkow ze Sakskeje, Čěskeje a Pólskeje, njezměje lětsa prawdźepodobnje nimale žadyn serbski podźěl. Organizatorojo swjatka běchu tónle tydźeń jeničkimaj serbskimaj lajskimaj ćělesomaj,­ kotrejž běštej so přizjewiłoj, pisomnje wotprajili.

Nimo muskeho chóra Delany je Serbski folklorny ansambl Slepo tajki list dóstał. Mjez druhim w nim rěka: „Po swědomitym pruwowanju smy bohužel k wuslědkej dóšli, zo dyrbimy waš poskitk wustupa wotpokazać. Na zakładźe wulkeje ličby naprašowanjow a wobmjezowanych kapacitow njemóžeja bohužel wšitke towarstwa na swjedźenju wustupić.“

weiterlesen...
Fr., 18. August 2017

Budyšin (UM/SN). Je to snano na kon­troli při zastupje a na prezency policije we wokolinje zaležało? Znajmjeńša je so wčera wječor zboha homogeny publikum do Serbskeho domu podał, zo by wjace wo knize „Mjez Saksami“ zhonił. Wudawaćelej Heike Kleffner a Matthias Meisner, Andrea Hübler z poradźowarnje woporow RAA, telewizijny žurnalist Arndt Ginzel, zapósłanc Sakskeho krajneho sejma Valentin Lippmann (Zeleni) kaž tež čłon prezidija Zwjazkoweho předsydstwa Domowiny Marcel Brauman takrjec jako hosćićel su swój wid na aktualne problemy w swobodnym staće a wosebje w Budyšinje rozłožili.

Fr., 18. August 2017

Skoki do nocyW Biskopičanskim sportowym parku Wesenitz přewjedu dźensa wot 19 hodź. lochkoatletiske zarjadowanje z mje­nom „Skakanje do nocy“. Je to wubědźowanje we wysokoskoku.Wubědźuja so w hašenjuDobrowólna wohnjowa wobora Pěskecy zarjaduje lětuše šeste wubědźowanje w hašenju wo pućowanski pokal Helmuta Liebsa. Wurisanje w Pěskecach je dźensa we 18.30 hodź. Dalšej wubědźowani budźetej potom 25. awgusta wot 18.30 hodź. we Wotrowje a 8. septembra wot 20 hodź. w Ralbicach.Kónctydźenska kopańca19.8. 13:00 Wojerowski FC II  – ST Marijina hwězda19.8. 14:00 Rakečanske ST  – Drohotka Ramnow19.8. 15:00 SC Großröhrsdorf  – Sokoł Ralbicy/Hórki20.8. 10:30 LSV Hory  – Módro-běli Kulow20.8. 13:00 SJ Chrósćicy II  – HZ Łaz/Běły Chołmc20.8. 13:30 Budissa Budyšin  – Chemija Lipsk20.8. 15:00 SJ Chrósćicy  – FSV Oderwitz II20.8. 15:00 ST Radwor  – SV Großnaundorf20.8. 13:00 SJ Njebjelčicy II  – TSV Wachau II20.8. 15:00 SJ Njebjelčicy  – ST Nadrózna HrabowkaBórze wulke finale w Miłoćicach ...

Fr., 18. August 2017

Barcelona (dpa/K/SN). Po žałostnym teroristiskim njeskutku w stolicy Kataloniskeje, žadace sej 13 smjertnych woporow a wjac hač sto zranjenych, je španiske knježerstwo tři dny statneho žarowanja postajiło. Cyła Europa žaruje a je šoko­wana. Někotre hodźiny po Barcelonskim atentaće je w kupjelach Cambrils k po- dobnemu podawkej dóšło. Tam je tohorunja wobsadka awta wotpohladnje do skupiny ludźi zajěła a sydom wosobow zraniła, jedna žona je zemrěła. Policija je na to pjeć pozdatnych skućićelow zatřě­liła. Tući su z bombami wopasani byli. W Barcelonje su zastojnicy dweju podhladneju zajeli, skućićel-šofer pak hišće ćěka. Za nim po cyłym kraju pytaja.

Fr., 18. August 2017

Z kolesom podłu mjezy městaBudyšin. Wodźenje wosebiteho razu poskići jutře, sobotu, Muzej Budyšin. Jeho­ nawoda powjedźe wobdźělnikow z kolesom po měšćanskich mjezach a rozprawja při tym wo archeologiskich zajimawostkach a wjesnych chronikach. Po tym zo běchu w juniju wuchodne mjezy wotjěli, su nětko zapadne na rjedźe. Čara je něhdźe 35 kilometrow dołha. Zajimcy zetkaja so w 10 hodź. před měšćanskim muzejom. Tam budźe po ně­hdźe pjeć hodźinach tež zaso cil. Wobdźělnicy so sami z nachribjetnika za­staraja.Zela w srjedźišćuPančicy-Kukow. Na klóšterskej zahrodźe je njedźelu, 20. awgusta, tradicionalny zelowy swjedźeń. Ekumeniski nyšpor w 14.30 hodź., na kotrymž požohnuja zelowe­ kwěćele, swjećitaj propst Clemens Hrjehor z Kamjenicy a ewangelski wyši krajny cyrkwinski rada Dietrich Bauer z Drježdźan. Rjadniske sotry nutrnosć sobu wuhotuja. Přizamknu so zelowe wiki­ kaž tež koncert młodźinskeho dujerskeho orchestra z Leśnicy, Chróšćanskeje partnerskeje gmejny. Mło­dostni su tuchwilu w probo ...

Fr., 18. August 2017

Nuknica. Posledni kónc tydźenja w žnjencu putnikuja kaž kóžde lěto wšitcy lubowarjo metala a hippiejoweje atmosfery k Nukničanskej skale. Towarstwo Barakka wita tam 25. a 26. awgusta wšěch za haru a hejsowanjom lačnych na Nukstock. Tež lětsa zaso z přestrjencami wukładźene jewišćo wuměłcow ze wšeho swěta do Nuknicy wabi. Wo­pytowarjo smědźa so na přikład wjeselić na čěsku band „Už jsme doma“. Ju wšak njemóžeš wopisać, ale dyrbiš ju prosće dožiwić. Dale z hosćom budźe „Tribazik“ z Londona, kotraž hraje spacemetal. Porno tomu pěstuje Drježdźanska skupina „Nemesis Sopor“ blackmetal. Tež tróšku orientaliskeje eksotiki lětsa na Nuk­stocku budźe. Skupina Samavayo je drje z Berlina, tola jeje z Irana pochadźacy spěwar zapleće do spěwow tež persiske zynki. Zastup za cyły kónc tydźenja płaći třinaće eurow, za jednotliwy dźeń wosom eurow. Stanowanišćo je darmotne.

Fr., 18. August 2017

Sakski financny minister w Miłočanskim Wjenkec zawodźe byłMiłoćicy (aha/SN). Před 15 lětami je firma Tomaša Wjenka w nowej hali w Miłoćicach dźěle za wohnjoškit produkować započała. Hižo 1990 bě so Worklečan zesamostatnił,­ spočatnje na swójskej ležownosći. Pozdźišo wotnaješe we Worklecach běrow a skład a předawaše wohnjohašaki,­ wuhotowanje wohnjowych woborow a wohnjoškitne nastroje. W tym času měješe třoch sobudźěłaćerjow. Jich ličba rozrosće hač do lěta 1997 na pjatnaće, a woni po wšěm kraju wo­h­njoškitne naprawy připrawjachu. 2002 započa firma w nowej Miłočanskej hali produkować.Swoje předewzaće je Tomaš Wjenk wobstajnje powjetšał. Tak nasta připrawa za pulwrowe naworštowanje, a wjele dalšich mašinow je k tomu přišło. Dalši zawod wutwori wón před dźesać lětami w Neustadće, hdźež produkuje dźěle za tam nastawace caravany. We woběmaj zawodomaj ma dźensa 38 přistajenych, kotřiž nadźěłuja lětny wobrot štyrjoch milionow eurow. ...

Fr., 18. August 2017

Zetkanka z młodym serbskim ekspertom za turistiku Bosćijom BenaduWuwiće turistiki w dwurěčnym hornjołužiskim regionje, wosebje tež w měsće Budyšinje, leži jemu na wu­trobje. „Město ma telko stawi­zniskich, kulturnych a turistiskich atrakcijow, zo by njezamołwite było, je za turistiku njewotkryć. Dyrbimy ludźi do regiona wabić“, powěda 35lětny Serb Bosćij Benada­.Sedźimoj pod starej Budyskej wodarnju, za njeho nic jenož widźomnym symbolom města nad Sprjewju, ale zdobom jednym za turistow wažnych přiwabliwych objektow. Za młodeho Budyšana, studowaneho managera za turistiku a destinacisko-regio­nalne wuwiće, njeje jenož tale wěža za­jimawa. „Mamy tu dohromady 17 historiskich wěžow. Wone słušeja městu Budyšinej, Swobodnemu statej Sakskej a priwatnikam. Dźe wo to, tež tele objekty za turistiku zwičnić.“

Fr., 18. August 2017

Milenka RječcynaAch, tele tam a sem! Žiwjenje nowinskeho redaktora druhdy woprawdźe lochke njeje. To chceš přinošk pisać wo jara pozitiwnym­ projekće, dóstanješ pak lědma wotmołwy na naprašowanje. Derje, druhdy je tež lěpje trochu dlěje měr wobchować. Tola nic w naležnosći zawěsćenja wučerjow za serbšćinu wuknjacych. Tema to, kotraž woprawdźe pali. Abo?

Fr., 18. August 2017

Lětuši wulki Dźeń pólskeho wójska katastrofy dla zasćinjeny byłWaršawa. W Pólskej je 15. awgust tradicionalny wulki swjatk. Hižo wjele lětdźesatkow swjeća to Dźeń pólskeje armeje. Samsny dźeń swjeći cyrkej Marije do­njebjeswzaća, štož je z wulkimi Božimi mšemi­ zwjazane.Prawidła statnikow na dnju wójska su jasne:­ Zastupnicy knježerstwa steja we Waršawje na wulkej tribunje, wobkedźbuja na njebju lětadłowe formacije a na naměsće tanki a pochodowacych wojakow w pyšnych uniformach.Lětsa pak bě wulki swjedźeń zasćinjeny. Jenož něšto dnjow do toho běchu njewjedra na sewjeru kraja zachadźeli a šěsć ludźi morili. Wosebje tragiski bě podawk w Pomorskim wojewódstwje. Tam bě štom na stan skawtow padnył a šulerce w starobje jědnaće a třinaće lět morił. Wichor wobškodźi třěchi wjace hač 3 500 domskich a zniči 6 000 hektarow lěsa. Tysacy­ ludźi běchu dny dołho bjez mi­liny, bjez pitneje wody a žiwidłow.

SERBSKE NOWINY unterstützen:

fueorg misain karten deutsch

Anzeige