Po wobzamknjenju hamta ma gmejna Dešno swój muzej sama financować

Dešno (IN/SN/bn). Delnjoserbskej medijej Nowy Casnik a Bramborske serbske radijo rozprawjatej aktualnje wo napjatym połoženju Dešnjanskeho domizniskeho muzeja. Tamniši wjesnjanosta Fred Kaiser je nětko we wobłuku posedźenja wuběrka za serbske naležnosće wokrjesa Sprjewja-Nysa přitomnym tuchwilny staw wustajenišća rozjimał. Po jeho słowach je muzej wohroženy, dokelž nochce Bórkowski hamt přichodnje wjace połne městno wjednicy financować. „Tak móže wjele skóncować“, Kaiser rjekny­. „Hdyž wobdźělimy so na přikład w juniju na zwjazkowym wubědźowanju ‚Naša wjes ma přichod‘, šansy za nas runjewon njestupaja, bych-li tam rozkłasć dyrbjał, zo hamt Bórkowy našu gmejnu w tym nastupanju wjace njepodpěra“, wjesnjanosta zjima.

weiterlesen...
Fr., 22. Februar 2019

Towarstwo přećelow Serbow SPL je wčera wosebity koncert w Praskim Serbskim seminarje wuhotowało. Studenća konserwatorija čěskeje stolicy předstajichu mjez druhim z klawěrnym přewodom spěwajo arije Wolfganga Amadeusa Mozarta. Prěni raz pola našich južnych susodow zaklinča nimo toho opera „Wodźan“. Libreto spisał bě Handrij Dučman po zetkanju z lyrikarjom Karolom Jaromírom Erbenom, kotrehož baseń „Vodník“ je serbskeho teologu a spisowaćela inspirowała. Hudźbu skomponowa Korla Awgust Kocor. We wobłuku probow su so studenća nětko tak do twórby zalubowali, zo su tekst za programowy zešiwk do čěšćiny přełožili. Foto: Ondřej Šrámek

Fr., 22. Februar 2019

Wokrjesne mišterstwa Ü35Sobotu přewjedźe Zapadołužiski koparski zwjazk (WFV) w sportowej hali Powołanskošulskeho centruma Konrada Zusy Wojerecy wot 9 hodź. halowe wo­krjesne mišterstwa starobneje skupiny Ü35. Nimo zakitowarja titula HFC Natwar Wětnica wočakuja tam LSV Hory, HZ Hórnikečanski jězor, Sokoł Ralbicy, HZ Lok Wojerecy, Módro-běłych Kulow, Wojerowski FC a HZ Rakecy/Šćeńca. Hrać budu w dwěmaj skupinomaj, a to stajnje 12 mjeńšin. W běhu turněra maja zamołwići WFV planowane prěnje pokalne koło wólnočasneje ligi wulosować.Tež holcy a žony w haliPo turněrje muži zarjaduje jutře we Wojerecach wot 15 do 19 hodź. Wojerowski FC halowy koparski turněr žonow. Za wurisanje přizjewili su so mustwa Wojerowskeho FC (Team A), TSV 1861 Spitzkunnersdorf, ST Hochoza 1913, FSV „Wam k zbožu“ Brjazki/Zły Komorow, ST Wacker 09 Choćebuz-Strobice, HZ Drježdźany-Lubitow (Löbtau), Lok Drježdźany a Přezjednota Wótrań (Ortrand).Kónctydźenska kopańca23.02. 14:00  FC Energija Choćebuz –  TSV 1860 Mnichow23. ...

Fr., 22. Februar 2019

Instrumentytwarcaj ze Zemichowa z tójšto prominentymi kupcamiRězbarić dyrbi dudytwarc runje tak móc, wšako je tež optika instrumenta wažna.Na mysl, zo w Zemichowje (Semmichau), chětro schowanej wjesce blisko Hodźija, instrumenty nastawaja, na kotrychž hudźbnicy po cyłym swěće hraja, w prěnim wokomiku njepřińdźeš. Ducy po jeničkej dróze wuhladaš typiske chěžki, kubła, zahrody a na kromje wsy stary hród. Hnydom pódla steji wobnowjene twarjenje. Ani tafla ani napis njepřeradźatej, zo stej tam „Dźěłarnja dudow & ateljej drjewjanych dujerskich instrumentow“ Jensa Güntzela a Stefanie Fröde zaměstnjenej.Załožer dźěłarnje je Jens Güntzel. „Twarju dudy mjeztym hižo dlěje hač dwaceći lět. Najwjace sym sej awtodidaktisce přiswojił, po klasiskim principje ‚spytaj a myl so‘. Dudy su přewšo kompleksne nastroje. Maš rozdźělne mechaniske komponenty, kotrež zwuk runje tak postajeja kaž drjewo, koža, metal ­a/abo dźěłana maćizna“, so Güntzel spěšnje­ do detailow da. ...

Fr., 22. Februar 2019

Wot zahajenja procesa přećiwo dwanaće nawodam separatistow z Katalonskeje minjeny tydźeń hida přiwisnikow njewotwisnosće španiskeho regiona přiběra. Mjeztym su tam hižo generalny stawk zahajili. Mjez druhim je k wjacorym protestnym zarjadowanjam pod hesłom „Bjez prawow njeje žaneje swobody“ dóšło. Wjetše katalanske dźěłarnistwa pak stawk njepodpěruja. Nimo toho su organizatorojo z wjetšim wobdźělenjom ludźi ličili. Foto: pa/Ramon Costa

Fr., 22. Februar 2019

Na póstnicy do „Bjesady“Njebjelčicy. Princowski por Michał III. a Christina I. ze Šmigetoniskeje kaž tež Serbskopzaličanske karnewalowe towarstwo přeprošeja na 49. sezonu pod motom „Při póstnicach kaž w žiwjenju, kuli so někotrežkuli nimo“. Jutře, 23. februara, wot 19.30 hodź. budźe 1. kapičkowy wječor w Njebjelčanskej „Bjesadźe“. Njedźelu su wuměnkarjo zbliska a zdaloka wot 15 hodź. na swoje póstnicy witani. Pjatk, 1. měrca, budu w „Bjesadźe“ wot 20 hodź. žonjace póstnicy.Dyrlich čita w hospodźeChrósćicy. Žiwjenski puć basnika a spisowaćela Benedikta Dyrlicha njebě płony, ale skerje kamjenjaty. Wo tym je njedawno wušła jeho awtobiografija: „Doma we wućekach“ – wurězki z jeho zapiskow, listow a pojednanjow z časa wot 1964 do 1989. Ze swojeje knihi čita Dyrlich jutře, sobotu, w 19.45 hodź. w Chróšćanskej putniskej hospodźe. Hižo w 16 hodź. su dźěći přeprošene na serbske dźěćace kino.Hudźbna měšeńca

Fr., 22. Februar 2019

Frank Rausendorf z Rodečanskeje róštytwarskeje firmy Raetz je z kolegami wčera kaž tež hižo srjedu Bukečansku cyrkwinu wěžu­ po wobšěrnym ponowjenju wotróštował. Byrnjež twarske dźěła na wěži hižo loni kónc lěta zakónčene byli, njemóžachu twarjenje dotal wjedra dla wotróštować. Nětko chcedźa posledni dźěl Bukečanskeje cyrkwje ponowić. Foto: SN/Maćij Bulank

Fr., 22. Februar 2019

Wot kónca 1990tych lět je Knopec twarski zawod z Jawory na njeličomnych twarnišćach w dwurěčnych gmejnach dźěłał. Wotnětka nima předewzaće jenož­ noweho šefa, ale tež nowe mjeno.Wěteńca (SN/MWj). Swětły transporter před wulkim nowonatwarjenym domom we Worklečanskim Nukliku njeje přewidźeć. Wulke pismiki skedźbnjeja na to, zo jedna so wo jězdźidło Hickec twarskeho zawoda. Mjeztym zo instalaterojo wulki tepjenski kotoł připrawjeja, pódla nich Marko Hicka garažu wuplestruje. Wón je spočatk lěta swójski twarski zawod załožił, naslědujo twarske přede­wzaća Jaworčana Stefana Knopa. Dokelž so tajke něšto wot dźensa na jutře njestanje, je so 39lětny Wěteńčan na tónle krok dołho přihotował. „Sym wot lěta 2002 w Knopec zawodźe dźěłał a 2013 mišterske wukubłanje zakónčił, štož bě sobu wuměnjenje, zo móžu so w twarskej branši zesamostatnić“, twarski fachowc powěda. Zo powjedźe wón zawod pod swójskim mjenom, bě tohorunja dołhodobnje dorěčane. ...

Fr., 22. Februar 2019

Jan KralZawody a institucije su za swoju eksistencu pokazane na dobry a předewšěm derje wukubłany dorost, na ludźi, kotřiž předewzaće wuspěšnje dale wjedu. Tak měło to samo na sebi tež w serbskich institucijach­ być. Wočiwidnje pak tomu tak njeje, hewak njebychu so jich nawodźa na kultusoweju ministrow Sakskeje a Braniborskeje z próstwu wo pomoc wobroćili. Činili wšak su to bjez wědźenja Zwjazkoweho předsydstwa Domowiny, a tak je list mjez jeho čłonami kontrowersnu diskusiju zbudźił.

Fr., 22. Februar 2019

W Smjerdźečanskim kubłanskim srjedźišću LIPA su wčera kurs za šiće z mašinu zakónčili. Wot póndźele běchu so na nim Hanna­ Schickert, Wanda Schweitzer, Alina Šołćic, Viola Schickert, Leoni Bulankec, Emila Šwanec a Marta Handrikec (wotlěwa) wobdźělili. Pod wěcywustojnym nawodom Weroniki Köhleroweje šijachu sej dźěći mjez druhim pisane toški. Foto: Feliks Haza

Fr., 22. Februar 2019

Konflikta krajow dla wjeršk Visegrádskeje štyrki wotprajenyJerusalem/Waršawa (ČŽ/K). W Jerusalemje wotměchu so bilateralne rozmołwy ministerskich prezidentow Čěskeje, Słowakskeje a Madźarskeje z israelskim premierom Benjaminom Netanjahuwom. Wšitcy třo jednachu z nim wo rozšěrjenju wzajomnych poćahow kaž tež wo naležnosćach wěstoty, zakitowanja a nic naposledk wo zhromadnym dźěle we wědomosći a slědźenju. Čěski premier Andrej Babiš woznamjeni Israel jako strategiskeho partnera. Babiš je so tež ze zastupnikami industrije, bankow, energetiki a kybernetiskeje wěstoty zetkał. Madźarski premier Viktor Orbán po zeńdźenju rjekny, zo wotewri jeho kraj w Jerusalemje zastupnistwo za wikowanje. Kaž słowakski ministerski prezident Peter Pellegrini nowinarjam praji, je Netanjahuwa přeprosył na wopyt Słowakskeje, hdźež tón dotal hišće njebě.

Anzeige