Na lětušim dnju předčitanja staj šulerjej Serbskeje wyšeje šule „Michał Hórnik“ Worklecy Marwin Handrik a Margit Žurkec štyrilětnym dźěćom tamnišeje pěstowarnje „K wódnemu mužej“ z knihi předčitałoj. Dalši čitachu šulerjam Worklečanskeje zakładneje šule, chowancam horta kaž tež wobydlerjam Domu swjateje Ludmile w Chrósćicach. Foto: Feliks Haza

Wojerowska towaršnosć Coowowa kultura planuje nowu prezencu

Wojerecy (SN/mwe). Internetna strona Wojerowskeje hudźbneje šule prezentuje so wotnětka z cyle nowym, modernym wobličom. Bohužel pak njewobsahuje ani jeničke serbske słowčko, byrnjež mjez šulerjemi tež holcy a hólcy ze serbskich a dwurěčnych wokolnych wsow byli. „Nam bě wosebje wažne, hudźbnej šuli hišće lěpšu wosobinsku notu dać“, so nawoda hudźbneje šule David Brand w nowinskim wozjewjenju nošerja kubła­nišća, towaršnosće Coowowa kultura wjeseli.

Na webstronje su nětko tež wšitcy hudźbni wučerjo z fotom widźeć. Na naprašowanje Serbskich Nowin, čehodla njejsu znajmjeńša při „starće“ strony na to myslili, jeje wopytowarjow serbsce witać, nam jednaćel towaršnosće Ar­thur Kusber zdźěli: „Jeno serbske powitanje bjez wujasnjowanskeho pozadka a bjez toho, zo poskitki tež w serbšćinje dale wjedźemy, wobhladujemy jako njedo­sahace.“

weiterlesen...
Fr., 17. November 2017

Druhdy wšak dyrbiš jako Serb, bydlacy w zakonsce připóznatym serbskim sydlenskim rumje, tež sam pisak do ruki wzać. Abo ći kubołćiki zaćichim pomhaja, kaž tule při pućowanskich šćežkach w lěsach pola Delan (Döhlen) w Kubšiskej gmejnje pod wjerškom Hromadnika. Cyle kaž přez kuzło su so tam němskim pomjeno­wanjam na pućnikach tež serbske přidružili. Tak nazhonjeja ludźo zbliska a zdaloka, kak wšitke tele cile mnohich pućowanjow w našej maćeršćinje rěkaja. Foto: Robert Lorenc

Fr., 17. November 2017

Sobustawska Budissy BudyšinLětuša sobustawska zhromadźizna FSV Budissy Budyšin budźe póndźelu, 20. nowembra wot 19 hodź. w Budyskim hotelu AKZENT Residence na Wjelećanskej dróze 32.Stara garda w hali mocy měriŠtyri koparske cyłki starych knjezow přewjedu 3. decembra wot 10 hodź. w sportowni Wojerowskeho BSZ Konrad Zuse koparski turněr. Zapisane su Módro-běli Kulow, Sokoł Ralbicy/Hórki, Wojerowski FC a Rakečanske ST.Wulka ćěłozwučowanska showSportowe towarstwo Jednota Kamjenc wuhotuje 10. decembra w sportowej hali Lessingoweho gymnazija dohodownu sportowu show, kotruž pokaza wotrjad ćěłozwučowanje. Zarjadowanje započnje so w 14.30 hodź. z kofejpićom, w 15 hodź. potom show pokazaja.Za turněr Sokoła so přizjewićSerbski Sokoł, třěšny zwjazk serbskich sportowčow a sportowcow, namołwja zajimowane mustwa so za 36. sokołski volleyballowy turněr wo pokal Domowiny přizjewić, kotryž budźe 10. měrca 2018 w Budyšinje. Wupisanje steji na internetnej stronje Sokoła.Kónctydźenska kopańca18.11. 13:30 J ...

Fr., 17. November 2017

Podstupim (dpa/SN). Wobswětowi ministrojo krajow a Zwjazka wuradźowachu dźensa w Podstupimje wo tym, kak z wjelkom dale wobchadźeć. Mjez druhim chcyše dźěłowa skupina swoje dopóznaća nastupajo wuwiće wjelčich črjódow kaž tež zastopnjowanje wjelka do směrnicow FFH předpołožić. Do toho běchu sej přirodoškitne zwjazki wěcownu debatu w naležnosći napominali, žadajo sej jednotne prawidła. Politika njesmě plahowarjow pasenskeho skotu dlěje sebi samych sebi přewostajić.Zhubi status zastojnikaLipsk (dpa/SN). Prawicarskeho Berlinskeho policista wotstronja z poměra zastojnika. To je zwjazkowe zarjadniske sudnistwo w Lipsku dźensa rozsudźiło. Muž ma runy a noty Horsta Wesseloweho spěwa jako tetowěrowanki, pokazuje hitlerski postrow a ma w swojim bydlenju předmjety nacijow. Mějo wšo to za zranjenje winowatosće swěrnosće zastojnika bě Kraj Berlin discipinarnu skóržbu zapodał. Policist je w prěnimaj instancomaj dobył, nětko postaji Zwjazkowe zarjadniske sudnistwo nowe měritka.Słyša Puigdemonta ...

Fr., 17. November 2017

Swójbne popołdnjoHodźij. Budyska župa „Jan Arnošt Smoler“ přeprosy jutře, 18. nowembra, w 15 hodź. do towarstwoweho domu w Hodźiju na swójbne popołdnjo. Na hosći čakaja dwurěčne klankodźiwa­dło, spěwanje, paslenje, wušiwanje, hry z rěču kaž tež kofej a tykanc. W 16 hodź. móža so dźěći na hru NSLDź „Čmjeła Hana­ chce pomhać“ wjeselić.Na kermušne rejeSmjerdźaca. Młodźi a starši su jutře do Smjerdźečanskeho kulturneho domu na delanske kermušne reje prošeni. Wot 19.30 hodź. tam znata kapała Privileg z Rakec k rejam hraje.Hodowna stawiznaBudyšin. Premjeru lětušeje „Hodowneje stawizny“ po Charlesu Dickensu a serbskim přełožku Lubiny Hajduk-Veljkovićoweje móža zajimcy zajutřišim, njedźelu, 19. nowembra, w 16 hodź. pola Bizoldec w Haslowje dožiwić. Wćipni być móžeće na wuběrny hrajerski wukon dźiwadźelnika Měrka Brankačka.Fascinacija zornowc

Fr., 17. November 2017

Štož bě Worklečanska gmejnska rada loni k 100. posmjertnym narodninam Jurja Brězana wobzamknyła, je so zwoprawdźiło. We Worklecach maja nětko po spisowaćelu pomjenowanu šćežku. Wona wjedźe wot šule nimo Handrikec hata hač do Hornjeho Hajnka. Wčera su wotpowědne taflički tule při šuli, při Handrikec haće a w Hornim Hajnku připrawili. Žuričan Joachim Lipič je taflički z napisom „šćežka Jurja Brězana“ dwurěčnje a ze serbskim lipowym łopješkom wuhotował. Zastupjerjo gmejny wčera na to dopominachu, zo bě Jurij Brězan často po tymle pućiku chodźił. Foto: Feliks Haza

Fr., 17. November 2017

Zhorjelc (dpa/SN). Připowědźenje koncerna Siemens, swojej stejnišći w Zhorjelcu ze 720 a w Lipsku z 200 dźěłowymi městnami zawrěć, je tam hnydomne protesty sobudźěłaćerjow wuwabiło. Dźensa protestuja w Berlinje. Po cyłej Němskej ma so wjace hač 3 000 dźěłowych městnow wotstronić, po cyłym swěće 6 900. Siemens reaguje ze swojimi planami na słabe naprašowanje za płunowymi turbinami za milinarnje a wulkimi elektromotorami za industriju.

Fr., 17. November 2017

Na wopyće pola słowakskeho hudźbnika Jaroslava Pukača w ChoćebuzuZnaju jeho jako wjesołeho, žortni­weho a temperamentneho muža. Po cyłym swojim wašnju skutkuje wón młody, byrnjež w aprylu 70. narodniny swjećił. Tutu wjesołosć je sej Słowak Ja­roslav Pukač přez lětadołhe skutkowanje jako hudźbnik a kulturnik nasrěbał. Hudźenje­ a spěwanje stej jeho element, jeho radosć a eliksěr žiwjenja.

Fr., 17. November 2017

Na swojej lětušej čłonskej a wólbnej zhromadźiznje sobotu w Chróšćanskej „Jednoće“ chce Serbske šulske towarstwo rozjimać docpěte wuslědki a dalše nadawki. Milenka Rječcyna je so z předsydku SŠT Ludmilu Budarjowej roz­mołwjała.Kotre nadawki je Serbske šulske towarstwo minjene tři lěta w swojim dźěle za bytostne měło?L. Budarjowa: Zaručić kwalitu serbskorěčneho a fachoweho kubłanja dźěći w žłobikach, pěstowarnjach a hortach w nošerstwje SŠT a wabić za kubłanski a wučerski dorost wobhladujemy dale jako bytostny nadawk. Wosebje wažne su tež naše projekty kaž rěčne prózdninske lěhwo, lětsa z rekordnym wobdźělenjom, olympiada hornjo- a delnjoserbšćiny, kóždolětny swójbny swjedźeń, fachowe konferency za kubłarki a kubłarjow, swójbne kubłanje, fachowe poradźowanje, kubłanske wuprawy wuměnkarjow, poradźowanje studentow wučerstwa, zarjadow a dalšich, kotřiž so za serbske šulstwo zajimuja.Kotre nadawki w přichodnych lětach na serbske fachowe towarstwo za naležnosće kubłanja čakaja? ...

Fr., 17. November 2017

Baćoński wosadny farar Gerat Wornar, bywši wjelelětny šefredaktor tydźenika Katolski Posoł, awtor a prěni lawreat Zejlerjoweho myta, swjeći dźensa pjećasydomdźesaćiny. Jubilar je 39 lět z jara woblubowanym duchownym w swojej prěnjej farskej wosadźe, w kotrejž bu 1978 do dušepastyrskeje słužby zapokazany.Jubilar narodźi so 17. nowembra 1942 jako najmłódši z dźesać dźěći pobožnej žiwnosćerskej swójbje w Starej Cyhelnicy. Na Budyskej Serbskej wyšej šuli rozsudźi so za studij katolskeje teologije a bu 1968 w Drježdźanach na měšnika wuswjećeny. W domjacej Chróšćanskej cyrkwi swje­ćeše primicu. Jako kapłan słužeše najprjedy šěsć lět w Ralbicach, po tym dwě lěće w Chrósćicach a dalšej lěće w Kulowje. Zdobom bě w tym času młodźinski dekanatny dušepastyr, skutkowacy w zmysle nastorkow Druheho Vatikanskeho koncila.

Fr., 17. November 2017

Na dnju wotewrjenych duri na medicinskej šuli Carla Thiemoweho klinikuma w Choćebuzu móžachu so zajimcy wčera popoł­dnju wo wukubłanskich powołanjach we wobłukach hladanje chorych a dźěći, hladanje w starobje, baby/porodni hladarjo, medicinskotechniska­ radiologijowa asistenca a fyzioterapija wobhonić. Wučerjo a wučomnicy wotmołwjachu na prašenja hosći.­ Na kubłanišću wuknje něhdźe 500 młodych ludźi, 400 wučerjow jich wuwučuje. Foto: Michael Helbig

Fr., 17. November 2017

Tysacy prawicarjow na dnju njewotwisnosće po městach pochodowaliStrasbourg/Waršawa. Europska unija chce přepruwować, hač so Pólska po jeje zakładnych prawach ma. Wjetšina zapósłancow bě srjedu w Strasbourgu wotpowědnej rezoluciji přihłosowała, kotraž je prěni krok k sankcijam přećiwo krajej. Zapósłancy maja reformu njewotwisnosće justicy a medijow kaž tež prawa na zhromadźowanje w Pólskej za wohroženje. Předsyda frakcije strony Prawo a sprawnosć Ryszard Legutko pak rozhorjeny rjekny, zo je kritika EU „antipólska orgija“. Na to zhromadnje z dalšimi čłonami frakcije žurlu wopušći, byrnjež druzy­ zapósłancy prašenja na njeho měli.­ Kaž Legutko mjenuje tež pólska ministerska prezidentka Beata Szydło debatu w Europskim parlamenće „skandal“.

SERBSKE NOWINY unterstützen:

fueorg misain karten deutsch

Anzeige