Z wudaća: štwórtk, 08 nowembera 2018
štwórtk, 08 nowembera 2018 13:00

Z awtotwarcami so zetkał

Berlin (dpa/SN). W krizy dieselowych awtow dla je so zwjazkowy minister za wobchad Andreas Scheuer (CSU) dźensa w Berlinje z wodźacymi zastupnikami němskeje awtoindustrije zetkał. Hłownje dźěše wo to, štó měł planowany přetwar staršich dieselowych awtow na dobro lěpšeho powětra zapłaćić. Šefojo awtobranše nochcychu so do posedźenja wo tym wuprajić. Dotal so awtotwarcy spjećuja, kóšty přetwara přewzać.

Wo antisemitizmje rěčeli

Drježdźany (dpa/SN). Sakski krajny sejm je dźensa składnostnje jutřišeje 80. róčnicy pogromoweje nocy wo antisemitizmje w towaršnosći debatował. Parlamentnicy mějachu za to aktualny nastork: W zwisku z namócnosćemi w Kamjenicy kónc awgusta běchu tež ži­dow- ski hosćenc nadpadnyli. Po statistice nutřkowneho ministerstwa je ličba antisemitiskich njeskutkow w Sakskej loni wo nimale třećinu přiběrała. Cyłkownje zličichu 118 deliktow, lěto do toho 90.

Trump so do reportera dał

wozjewjene w: Politika
štwórtk, 08 nowembera 2018 13:00

Elektrifikacija nuznje trěbna

Projekt Trans-Borders (přez mjezy) zaběra so wot 2017 do 2020 we wobłuku programa EU Interreg za centralnu Europu z tematiku, mjezy překročacy zjawny wobchad mjez hłownymi wobchadnymi koridorami polěpšić. Wobdźělenych je dźewjeć partnerow z Korutanskeje, Słowjenskeje, Čěskeje, Pólskeje a Sakskeje. Swoju połčasowu konferencu wotměchu wčera w Budyšinje.

Budyšin (SN/at). Najebać rozsud zwjazkoweho ministerstwa za wobchad a infrastrukturu, elektrifikaciji železniskeje čary Drježdźany–Zhorjelc wjetšu prioritu njepřicpěwać, hraješe zwisk mjez Drježdźanami a delnjošleskej stolicu Wrócławjom runje pod aspektom projekta Trans-Border wčera bytostnu rólu.

wozjewjene w: Politika
štwórtk, 08 nowembera 2018 13:00

Sakski sejm za nowy wjelči management

Drježdźany (dpa/SN). Sakska chce wjelči management w swojich lěsach přerjadować. Sakski krajny sejm je wčera wotpowědnemu naćiskej CDU a SPD přihłosował, kotryž předwidźi mjez druhim wjelči zakoń w swobodnym staće. Noworjadowanje ma konflikty mjez škitom zwěriny a zajimami plahowarjow skotu pomjeńšić. Po woli koaliciskeju frakcijow ma zakoń třělenje problematiskich wjelkow zmóžnić.

Zeleni a Lěwica warnowachu před tym, ludźi zatrašić. „Wjelk čłowjeka njewohroža“, rjekny frakciski šef Zelenych Wolfram Günther. Katrin Kagelmann (Lěwica) čorno-čerwjenej koaliciji wumjetowaše, wšitko činić, „zo móhli ludźo skónčnje třěleć směć“.

wozjewjene w: Politika
Sakska literarna rada je serbskej basnicy Literarne myto ministerstwa za wědomosć a wuměłstwo Sakskeje připóznała. Wuto­ru, 26. winowca, ministerka dr. Eva-Maria Stange (SPD) Róži Domašcynaj wuznamjenjenje na połnje wobsadźenej žurli „Vis-à-vis“ we Wojerecach přepoda. Do toho bě so jednaćelka literarneje rady dr. Sibille Trömel ministerce za to dźakowała, zo bu cyłkowna suma myta na 10 000 eurow zwyšena, z čimž wuznamjenjenje „hódnotu a prestiž nabudźe, kajkejž jemu wotpowědujetej“. Tule wozjewjeja Serbske Nowiny dźaknu narěč lawreatki kaž tež wujimk z wobkrućenja jury.

Lubi swójbni, přećeljo a znaći, česćena knjeni ministerka, česćena jury

Wjelče šćežki a (nje)žiwjenske puće

W słowach namakaš warianty, z kotrymiž móžeš so dołho zaběrać. W słowje „žiwjenje“ na přikład tči „žiwe“ a „nje“, potajkim tež „nježiwjenje“. Zbywa prašenje: za čo so rozsudźić?

wozjewjene w: Kultura
štwórtk, 08 nowembera 2018 13:00

Zwjazkowy sejm rentowy paket schwalił

Berlin (dpa/SN). Zwjazkowy sejm je dźensa z hłosami wulkeje koalicije CDU a SPD tak mjenowany rentowy paket zwjazkoweho knježerstwa schwalił. Niwow renty, potajkim poměr mjez rentu a mzdu, ma so stabilizować. Přinošk k rentowej kasy, tuchwilu 18,6 procentow, njesmě­ přichodnje hranicu 20 procentow překročić. Zwjazk dawkipłaćerjow je w prěnim stejišću rentowy paket raznje kritizował. Prezident zwjazka Reiner Holznagel předewšěm šwika, zo dyrbi stat kóžde lěto wjacore miliardy dawkowych srědkow rentowej kasy přepokazać.

wozjewjene w: Politika
štwórtk, 08 nowembera 2018 13:00

Dźěło z młodźinu ćežišćo

Zastojnstwo społnomócnjeneho za wusydlencow a mjeńšiny wobsteji 30 lět

Berlin (SN/JaW). Ze swjedźenskim aktom su zwjazkowi a krajni politikarjo kaž tež za­stupnicy wusydlencow a narodnych mjeńšin Němskeje wčera w Berlinje 30lětne wobstaće zastojnstwa społnomócnjeneho zwjazkoweho knježerstwa za prašenja wusydlencow a narodne mjeń­šiny w Němskej woswjećili.

Nimo mějićela zastojnstwa prof. dr. Bernda Fabritiusa běchu tež nimale wšitcy­ jeho šesćo předchadnicy přitomni runje tak kaž zastupjerjo wusydlencow a narodnych mjeńšin Frizow, Danow, Serbow a Sintow a Romow w Němskej. Serbow zastupowaštaj mjez druhim předsyda a jednaćel Domowiny Dawid Statnik a Marko Kowar, ze stron Sakskeje wobdźěli so społnomócnjeny statneho ministerstwa za wědomosć a wuměłstwo za naležnosće Serbow Stanisław Brězan, z Braniborskeje nawoda referata Serbja a Delni Němcy w ministerstwje za wědomosć, slědźenje a kulturu Clemens Neumann a sobudźěłaćer społnomócnjeneje Braniborskeje za naležnosće Serbow Měto Nowak.

wozjewjene w: Politika
štwórtk, 08 nowembera 2018 13:00

Jenož kuluch při noze?

Zastojnstwo społnomócnjeneho zwjazkoweho knježerstwa za prašenja wusydlencow a narodne mjeńšiny w Němskej wobsteji 30 lět. Hakle wot lěta 2002 je wobłuk narodnych mjeńšin w Němskej zastojnstwu přirjadowany. Minjene 16 lěta pak zamóchu zastupnicy mjeńšin zhromadnje ze społnomócnjenymi tójšto na dobro Frizow,­ Danow, Serbow kaž tež Sintow a Romow wuskutkować. Předewšěm pod Hartmutom Koschykom w lětach 2014 do 2017 bě wulki rozmach pytnyć. Přiwšěm je so mi na wčerawšim swjedźenskim akće w Berlinje zaćišć nanuzował, zo su narodne mjeńšiny tomule zastojnstwu skerje kuluch při noze. Wšako stejachu němske mjeńšiny we wukraju stajnje zaso w srjedźišću, z mjeńšinami w kraju pak so zamołwići jenož pyša. Rjana gesta připó­znaća by była, bychu-li zamołwići na zarjadowanjach kaž wčera w Berlinje nimo němskeje tež chorhoje tudyšich narodnych mjeńšin stajili. Janek Wowčer

wozjewjene w: Politika
štwórtk, 08 nowembera 2018 13:00

Minister šoł

Washington (dpa/SN). Jenož dźeń po wólbach kongresa w USA je prezident USA Donald Trump justicneho ministra kraja Jeffa Sessionsa ze zastojnstwa wu­tłóčił. Sessions je wčera wječor wotstupił. W lisće wón na to skedźbni, zo bě jeho Trump k tomu nuzował. Bě dźě so hižo dlěši čas z nim nasadźował. Trump Sessionsej­ wumjetowaše, zo prezidenta w tuchwilnych přepytowanjach móžneho wobwliwowanja prezidentskich wólbow lěta 2016 přez Rusku dosć nješkita. Wosebity přepytowar Robert Mueller to pruwuje, štož Trump raznje šwika.

wozjewjene w: Politika
štwórtk, 08 nowembera 2018 13:00

Z jasnym dobyćom dale na čole

ST Marijina hwězda

– HZ Wulke Ždźary 4:0 (1:0)

Zestawa domjacych: Schmidt – R. Cyž, Škoda, Rab, Zelnak, Peschmann, Pjetaš (67. Bělk), Hawš, Eldor (77. Čornak), Pakoßnick (75. Winkler)

Cyle tak jasna kaž wuslědk hra spočatnje njebě. Koparjo ST Marijineje hwězdy mějachu přećiwo hłuboko stejacym hosćom spočatnje wulke ćeže. Porjadny natwar hry móžny njebě, tež dołhe třělwy ničo njepomhachu. Z prěnim porjadnym nadběhom padny w 12. min. 1:0. Feliks Pjetaš bě sej w srjedźnym polu z bojowniskim zasadźenjom bul wuwojował a na prawym křidle Alija Eldora pósłał. Tón posłuži Jakoba Pakoßnicka, kiž trjechi ze zdalenosće dźesać metrow. Po dwěmaj móžnosćomaj za hosći (16., 18.) a po fazy, w kotrejž za Pan­čičanow najebać nawjedowanje tak prawje njeběžeše, so kló­šter­scy koparjo zaso popadnychu. Tójšto móž­nosćow pak k 2:0 njewjedźeše. Falko Pesch­mann misny flanku Pakoßnicka swobodnje stejo (25.), a Pakoßnickowa třělwa po soloběhu do rukow wrotarja bě dar (29.). Bjez wuspěcha wostachu tež móžnosće Eldora (32.) a Pakoßnicka (32., 34.).

wozjewjene w: Sport
štwórtk, 08 nowembera 2018 13:00

Łužičenjo horu Betzenberg sej zdobyli

1. FC Kaiserslautern

– FC Energija Choćebuz 0:2 (0:0)

Zestawa hosći: Spahić – Weidlich, Stein, Schneider, Matuwila, Holthaus, Kruse, de Freitas (88. Scheidhauer), Viteritti, Geisler (54. Schlüter), Mamba (90. Rangelow)

Mjez 24 000 přihladowarjemi bě minjeny pjatk w Kaiserslauternje tež 8 000 hosći z Choćebuza. A ći dožiwichu druhe wonkowne dobyće swojeho mustwa. Z tym wšak nichtó tak prawje ličił njebě, wšako hraješe chudy FCE pola bohateho FCK. Nimo toho bě hosćićel štyri ze zašłych pjeć partijow dobył a so z pincu tabulki rozžohnował. Z kompaktnym rjećazom pjeć škitarjow stupichu so Łužičenjo přećiwo nadběham domjacych, při čimž hraješe dorostowy kopar Leon Schneider w centrali wažnu a suwerenu rólu.

wozjewjene w: Sport

nawěšk

nowostki LND