Chinska telewizija w Budyšinje nahrawała

póndźela, 19. decembera 2016 spisane wot:

Budyšin (UM/SN). Team jendźelskorěčneho chinskeho telewizijneho sćelaka cctv.news bě wot minjeneho štwórtka do soboty w Budyšinje po puću. „Nahrawamy za něhdźe wosom mjeńšin trajacy film na temu ‚integracija w Němskej‘, kotryž ma so w januarje wusyłać“, rjekny kameramuž a producent Hans Schauerte. Zo je wón zhromadnje z europskim korespondentom sćelaka Guyjom Hendersonom za to do Budyšina přijěł, njeje připad. „Wobrazy palaceho domu za požadarjow azyla a krawale w septembrje běchu tež pola nas widźeć. Chcemy so intensiwnišo z tym rozestajeć a so prašeć, čehodla je integracija tajke wulke wužadanje“, Schauerte rozłoži. Budyski swobodny žurnalist je jimaj na městnje pomhał kontakty nawjazać.

Rozhlad změje nowe wobličo

pjatk, 02. decembera 2016 spisane wot:

Budyšin (SN/CoR). Lěto po tym zo je linguistka Sara Mičkec redakciju Rozhlada přewzała, chce wona wot klětušeho wuhotowanje serbskeho kulturneho časopisa změnić.

„Njeńdźe wo to, zwučene wobličo dospołnje na hłowu stajić a čitarjow wottrašić. Sym z wuhotowarku Aileen Burkhart, kotraž bě so hižo wo nowy layout Serbskich Nowin starała, wuradźowała. Zwěsćichmoj někotre dostatki, kotrež je wona z nowym naćiskom wurunała“, powěda šefredaktorka Rozhlada. Konkretnje potrjechja změny na přikład družinu a wulkosć pisma, rozrjadowanje stron kaž tež zasadźenje wobrazow.

Z nowym layoutom su zdobom techniske wuměnjenja za to date, zo hodźi so časopis přichodnje tež jako e-paper internetnje abonować. Na te wašnje budu wšitke přinoški inkluziwnje wobrazowy material tež online čitajomne. „Wobličo Rozhlada so jenož njewomłodźi, ale wotpowědujemy tež zwučenosćam tych, kotřiž medije radšo w digitalnej formje wužiwaja“, praji Sara Mičkec.

Płomjo so tež we Wojerecach pali

wutora, 29. nowembera 2016 spisane wot:
Redaktor Płomjenjom Pětr Šołta je so dźensa rano z Budyskeho Rěčneho centruma WITAJ na puć do Wojerec podał, zo by šulerjam 5. lětnika tamnišeho Lessingoweho gymnazija dźěćacy časopis zbližił. Na Wojerowskim kubłanišću podawaja w 5. a 6. lětniku serbšćinu jako druhu rěč; a wučerka Lubina Kühnowa so wjeseli, zo móže zhromadnje z holcami a hólcami jónu wob lěto redaktora witać, kiž jim dalši dohlad do žiweje serbšćiny posrědkuje. Foto: Gernot Menzel

Našim čitarjam

štwórtk, 13. oktobera 2016 spisane wot:
Mnohim abonentam je tuchwilna njespokojaca ćišćerska kwalita našeho wječornika nadpadnyła. Tole tež w naprašowanjach LND zwuraznichu. Kaž z Budyskeje Łužiskeje ćišćernje zhonichmy, su přičiny za to personalne wuskosće. Redakcija je ćišć wospjet reklaměrowała, ćišćernja dźěła na polěpšenju. Redakcija SN

Pilotowy projekt MDR šulerska akademija wotměje so tutón tydźeń prěni raz ze serbskimi šulerjemi. W kooperaciji z Budyskim Sakskim wukubłanskim a wupruwowanskim kanalom wuknje nimo Leje Šefrichec (srjedźa) a Antonije Wjeselic štyrnaće dalšich holcow a hólcow pod nawodom Andreje Chěžcyneje a Michała Cyža teoriju a praksu rozhłosoweho, telewizneho a online-žurnalizma. Woni chcedźa za radijo Satkula a telewizny magacin Wuhladko přinoški produkować. Foto: SN/Maćij Bulank

Gratulacije k jubilejej přijał

póndźela, 26. septembera 2016 spisane wot:
Dobre přeća je dźensa dopołdnja we Wětrowje serbski žurnalist Manfred Laduš (srjedźa) k jubilejnym­ 75. narodninam přijał. Nimo Ludoweho nakładnistwa Domowina­ a redakcije Serbskich Nowin, hdźež bě wón wjacore lětdźesatki skutkował, gratu­lowachu jemu bywši kolegojo, mjez druhim Alfons Wićaz (naprawo), a zastu­pjerjo serbskich towarstwow, mjez nimi Borbora Felberowa (2. wotlěwa) za Domowinu­, prof. dr. Dietrich Šołta (2. wotprawa) a Jurij Łušćanski (nalěwo) za Maćicu­ Serbsku. Foto: SN/Maćij Bulank

SN znowa dobyli

póndźela, 26. septembera 2016 spisane wot:

Berlin/Budyšin (SN). Serbske Nowiny su tež lětuše wubědźowanje Zwjazka žurnalistow Němskeje (DJV) „Fotografojo maja mjeno“ dobyli. Kaž piše DJV w nowinskej zdźělence, zdoby sej naš wječornik ze 100 procentami dokładnje podatych mjenow fotografow 1. městno a tak „dotal njeznaty rekord po cyłej Němskej“. Na dalšich městnach slědowaštej, to­horunja z dobrymi wuslědkami, BILD (wudaće Lipsk) z 90 procentami a Neues Deutschland z 88 procentami prawych podaćow. Wuhódnoćił bě kruh fotowych žurnalistow DJV wudaće dźenikow w Němskej z 8. septembra 2016.

Po lońšim dobyću zamóchu Serbske Nowiny swój wukon samo wo šěsć procentnych dypkow stopnjować, kaž bě to šefredaktor SN Janek Wowčer na mytowanju lětsa w měrcu připowědźił. „Dobry přikład Serbskich Nowin dopokazuje, zo je wobkedźbowanje prawow mjenow fotografow móžne a zwoprawdźomne“, po­twjerdźi zwjazkowy předsyda DJV Frank Überall. „Namołwjamy tuž znowa wšitkich wudawaćelow a šefredakcije, korektne podawanje mjenow fotografow w swojich agendach cyle horjeka zaměstnić.“

„Serbski Oertel“ z knižku počesćeny

wutora, 20. septembera 2016 spisane wot:

Wjelelětneho serbskeho sportoweho žurnalista a rozhłosownika Měrćina Štrawbu su wčera w Radworju składnostnje 73. narodnin z wosebitej knižku wo jeho žiwjenju a skutkowanju počesćili­.

Radwor (SN/MkWj). Kak hódnoćiš žiwjenski skutk čłowjeka, kiž bě w Serbach swojeho dźěła, ale tež swojeho hibićiweho a wotewrjeneho wašnja znaty a připóznaty kaž lědma štó druhi? Něhdźe pjatnaće přećelow a něhdyšich kolegow je wčera do Radworskeho Słodeńka přišło, zo bychu Měrćinej Štrawbje k 73ćinam gratulowali a jemu brošurku z titulom „Serbski Oertel“ přepodali. W njej su swoje dopomnjenki na narodninarja znosyli, kotremuž bě němski sportowy reporter Heinz Florian Oertel stajnje z wulkim přikładom. Mjez awtorami su mjez druhim Jan Macka, Mikławš Krawc, Jurij Nuk, Józef Šwon a dr. Beno Wałda.

Pisać a prajić, što je

štwórtk, 15. septembera 2016 spisane wot:
Wosebje, hdyž so w njepo­srěd­njej bliskosći něšto stawa, štož so do našeho swěto­nahlada njehodźi, njeje dźěło žurnalistow lochke. Tole wujewi wčerawši medijowy diskusijny forum w Budyšinje. Je derje sej w tajkich situacijach wuwědomić, što je poprawny nadawk žurnalista: mjenujcy pisać a prajić, što je. To tež spytam, bjez toho zo bych neutralnosć, wěcownosć a objektiwnosć w na­ležnosći zhubił. Zwjetša so to radźi. Dru­hdy pak móličke słowo rozsudźi, hač njezawinuju lawinu hrózby. Dokładnosć je tuž najwažniši srědk. Čas, fakty pruwować, je drje často krótki, přiwšěm pak mam tule winowatosć a dyrbju dru­hdy wočaknyć. Dowěra čitarjow je mi a našemu wječornikej wažna. Runje tak wažne je, zo naše dźěło kritisce sćěhuja a praja, što so jim lubi abo njelubi. Za to je rubrika Za­pósłane. Pisajće nam tuž! Waše měnjenje je nam wažne! Janek Wowčer

24. julija 2016 zemrě w Budyšinje Zala Bušic. Zrudźaca to powěsć a njewočakowana za přiwuznych, přećelow a znatych, za bywše koleginy a bywšich kolegow, wosebje pak za słucharki a słucharjow serbskeho rozhłosa. Předewšěm za dźensnišu staršu generaciju bě Zala lětdźesatki(!) jako rěčnica z jónkrótnym, ćopłym hłosom takrjec „hłós serbskeho rozhłosa“.

nawěšk

  • Sernjany su swoju róčnicu prěnjeho naspomnjenja wsy před 600 lětami z wosebitym wjesnym swjedźenjom wuspěšnje woswjećili. Tule nańdźeće někotre fotowe impresije wo tym:
Zerna feierte unlängst die Ersterwähnung des Ortes vor 600 Jahren mit einem beson

nowostki LND