Cyrkej njewotwisna

póndźela, 21. januara 2019 spisane wot:

Kijew (B/SN). Katolscy biskopja Ukrainy witachu załoženje wot Moskwy nje­wot­wisneje „prawosławneje cyrkwje Ukrainy“. Předsyda romsko-katolskeje bi­skopskeje konferency, biskop Bronisław Bernacki, gratulowaše nawodźe noweje cyrkwje, metropolitej Epiphaniusej: „Nadźijam so płódneho zhromadneho skutkowanja.“ Měnjenja europskich zastu­pjerjow cyrkwjow a politikarjow su rozdźělne – wot witanja hač k wotpokazanju statusa njewotwisneje ortodoksneje Ukrainy. Ně­hdźe 70 procentow wot 45 mi­lio­now wobydlerjow Ukrainy so k prawosławnej cyrkwi wuznawa.

Zwada wo swjate woprawjenje

Mnichow (B/SN). Předsyda katolskeje Němskeje biskopskeje konferency kar­di­nal Reinhard Marx mjenuje zwadu wo dowolnosć ewangelskim mandźelskim, swjate woprawjenje přijeć, „fiasko“. Mnozy ludźo su kritisce reagowali „na tajke dźiwadło, kotrež su biskopja hrali“, Reinhard Marx měni. Nětko maja biskopja jednotliwje rozsudźeć, hač ewangelskim mandźelskim dowola, k swjatemu woprawjenju hić.

„Cyrkej ma tež ćěmne strony“

Za lěpšu politisku kulturu

póndźela, 14. januara 2019 spisane wot:

Düsseldorf/Mišno (B/SN). Bywši zwjazkowy minister za nutřkowne naležnosće Thomas de Maizière warnuje před tym, z přehnatymi a hrubymi rozestajenjemi politisku kulturu w Němskej wobškodźić. Přistojne mjezsobne wobchadźenje so pozhubja, rjekny de Maizière w Brüsselu wuchadźacej nowinje Rheinische Post. „Mamy w politiskej debaće lědma hišće rozdźěla mjez piano a fortissimo. Zwjetša je to jenož hišće fortissimo“, wobžaruje politikar CDU a čłon financneho wuběrka zwjazkoweho sejma.

Kak dołho hody swjećić?

Wołtar hač k jutram ponowja

póndźela, 07. januara 2019 spisane wot:

Róžant (B/SN). K jutram budźe wołtar Róžeńčanskeje putniskeje cyrkwje wot fachowcow wobšěrnje restawrowany. Tež wjace hač 400lětny original postawy maćerje Božeje je hač na krónu hižo wobnowjeny. Sotra Tadeja Zelnakec z klóštra Marijineje hwězdy w Pančicach-Kukowje z toho wuchadźa, zo drjewjanu postawu swj. Marije prěni raz restawruja. „Po zdaću je wšitko na njej hišće originalne, barba z njeje pak so hladajcy pušća“, praji cistercienska.­ Zamołwite rjadnicy za putnisku cyrkej nadźijeja so jałmožnow. Po njedawnym­ hodownym koncerće je chór Lipa za ponowjenje postawy ma­ćerje Božeje hižo nahladnu sumu pjenjez z kolekty při drujach přewostajił. Nimo­ Wechselburgskeje je Róžeńčanska najwuznamniša putniska cyrkej w biskop­stwje.

Počesća mandźelskeju Kreyssig

Hody wšudźe hinak

srjeda, 02. januara 2019 spisane wot:

Paris (B/SN) Euronews rozprawjeja, kak su křesćenjo po cyłym swěće hody 2018 swjećili. W Sydneyju swjećachu Awstralčenjo z mnoho hosćimi při Sydney Bondi­ Beach. Policija měješe wjele dźěła z alkoholizowanymi domoródnymi ru­nje­ tak kaž z cuzymi. W najwjetšim mě­sće­ Pakistana, w Karatschi, je mała křesćanska wosada w Božej nocy pod krutym wěstotnym dohladom skromnje kemše swjećiła. W Peru swjeća hody w kóždej kónčinje z druhimi nałožkami. Wječor zakónča z wulkim wohnjostrojom po hodownej Božej mši. W Južnej Koreji bydli wjele křesćanow. Tu hody njeswjeća w swójbje, ale wšitcy zetkaja so w cyrkwi. Na spočatku předstaja ho­downu hru a přizamknje so Boža mša. Po tym wostanu wšitcy w cyrkwi a zhromadnje jědźa. Wjele młodostnych hnydom w cyrkwi přenocuje. Wječor ćahaja ludźo wjesele po hasach a spěwaja hodowne spěwy.

Chwali „Puće Knjeza“

„Milad Majid“ w Syriskej

štwórtk, 27. decembera 2018 spisane wot:

Damaskus (B/SN). Křesćenjo w Syriskej strowja so hody z „Milad Majid“, štož woznamjenja: Wjesołe hody. Swjeća tam hody podobnje kaž w Němskej. 25. decembra je tam najebać njeměr a wójnu swjaty dźeń, hačrunjež su tam jenož někak dźesać procentow ludnosće křesćenjo. Stawizny křesćanstwa w Syriskej sahaja hač do Antiochije, dźensnišeho města Antakya. Tam su so japoštoljo prěni raz křesćenjo mjenowali. Młody šuler Siwar­ praji wo hodźoch na Facebooku: „Knježi wójna a dožiwjamy wjele zła. Smy wjace doma hač w šuli. Stajimy hodowny štom a darimy sej maličkosće. Kóžda swójba je někoho zhubiła. Wažne nam je, zo hromadźe dźeržimy.“

Poruča orientacisku pomoc

Putnicy žadanja přednjesli

póndźela, 17. decembera 2018 spisane wot:

Berlin (B/SN). Po 1 600 kilometrach puća za lěpšu klimu su putnicy w zwjazkowym hospodarskim ministerstwje w Ber­linje lisćinu žadanjow statnemu sekretarej Ulrichej Nussbaumej přepodali. Wón je so z putnikami intensiwnje rozmołwjał a pokaza so wotewrjeny nastupajo temu klimowa sprawnosć, měnjo: „Mje njetrjebaće přeswědčić.“ W septembru bě so klimowy putniski puć, organizowany wot wobeju wulkeju cyrkwjow, w Bonnje zahajił. Wot toho časa bě po wotrězkach 1 500 putnikow po puću. Dale wjedźeše puć přez Pólsku do Katowic, hdźež wotmě so hač do 14. decembra swětowa klimowa konferenca.

Prěni raz žónska na čole

Berlin (B/SN). Zwjazkowa zhromadźizna Pomocneho skutka kolpingow w Kölnje je Ursulu Groden-Kranich za nowu předsydku 1850 załoženeho katolskeho zwjazka wuzwoliła. Zapósłanča CDU je wučena bankownica. Jeje centralne temy w zwjazkowej politice su eu­rop­ska a swójbna kaž tež kulturna a medijowa politika. 53lětna nastupi zastojnstwo po Thomas Dörflingeru, kiž njebě po 14 lětach hižo jako předsyda kandidował. Pomoc­ny skutk kolpingow w Němskej ma 230 000 sobustawow.

Pater Rupert Mayer

Puće wujednanja namakać

póndźela, 10. decembera 2018 spisane wot:

Drježdźany (B/SN). Na rozmołwje z Drjež­dźansko-Mišnjanskim biskopom Heinrichom Timmereversom we wobłuku Katolskeje akademije w Drježdźanskim domje katedrale 29. nowembra wobdźělištej so paliatiwna lěkarka dr. med. Barbara Schubert kaž tež dušepastyrka Drježdźanskeho jastwa Angelika Lang. W srjedźišću wječora steješe pra­šenje, kak radźi so wujednanje krótko do smjerće. „Kóždy dźeń ludźo druhich ranja, ponižeja a jim žiwjenske móžnosće rubja. Woporam je často lědma móžno, skućićelam wodać. A hustodosć so skućićeljo wobaraja, swoju winu­ do­widźeć. Křesćanska wěra pak namoł­wja nas wšěch k wujed­nanju, a to je wuža­danje“, rjekny biskop Timmerevers. „Puć wujednanja njeje teoretiski, ale praktiski a indiwiduelny.“

Nowa metoda přepytowanja

Chcedźa nowy pomnik stajić

póndźela, 03. decembera 2018 spisane wot:

Lipsk (B/SN). Město Lipsk je mjezynarodne wubědźowanje za nowy měšćanski pomnik Luthera-Melanchthona wupisało. Stary běchu za čas Druheje swětoweje wójny za produkciju brónjow zeškrěli. Namjety za nowy pomnik hodźa so hač do 9. januara 2019 zapodać.

Z „Hodowneho domu“ čitała

Lipsk (B/SN). Renoměrowana awtorka Zsuzsa Bánk je 29. nowembra w Lipsku ze swojeje runje wušłeje knihi „Hodowny dom“ čitała. W njej dźe wo to, zo dwě přećelce w kofejowni dźěłatej a so jako maćeri wo swoje dźěći staratej. Jedyn són pak njespušćitej: rozpadany kónctydźenski domčk w Odenskim lěsu saněrować a w nim hody swjećić. Je to křesćanska stawiznička wo přećelstwje a wo zmužitosći, žiwjenje do rukow wzać.

Namołwja k zamołwitosći

„Z lubosću so njehrajkać!“

póndźela, 26. nowembera 2018 spisane wot:

Vatikan (B/SN). Bamž Franciskus je znowa přesnadne přihoty na mandźelstwo w katolskej cyrkwi kritizował. Někotre „pozdatne přihoty“ za zrały rozsud njedosahaja. Dźe tu wo sakrament a nic wo někajku formalitu. Cyłe žiwjenje wjerći so wokoło lubosće. „Z lubosću njesměš so hrajkać!“, praji swjaty wótc.

Myto spožčili

Berlin (B/SN). Myto za „ciwilnu kuražu“ přećiwo prawicarskemu radikalizmej, antisemitizmej a rasizmej spožčichu Janinje Levy z Hamburga. Jednaćelka kreatiwneje agentury bě w aprylu zakročiła, jako buštaj młodaj mužej z kipu na hłowje w Berlinje wot młodeho Syričana z pasom nadběhowanaj a z antisemitiskimi wudmami hanjenaj. Z 3 000 eurami dotěrowane myto dósta Levy 29. oktobra w Berlinje na zarjadowanju Carity.

Wobwinuja měšnika

Varanasi (B/SN). W indiskim měsće Varanasi (zwjazkowy stat Uttar Pradesh) su 18. nowembra katolskeho měšnika Vincenta Pereiru radikalni hinduistiscy nacionalisća wosrjedź nyšpora w modlerskim centrumje atakowali. Policija měšnika zaja, dokelž měni, zo je ze swojej modlitwu a wustupowanjom tumulty hindu-přiwisnikow prowokował.

Křesćanku přiwzać

póndźela, 19. nowembera 2018 spisane wot:

Berlin (B/SN). W Pakistanje z jastwa pušćena křesćanka Asia Bibi ma po měnjenju fachowca CDU za čłowjeske prawa Michaela Branda škit a schow w Němskej namakać. Jeje žiwjenje je wohrožene, rjekny wón frakciji CDU/CSU w zwjazkowym sejmje. Pjećkrótnu mać běchu w lěće 2010 pječa hanjenja Boha dla w Pakistanje k smjerći zasudźili. Kónc oktobra najwyše sudnistwo kraja wusud zaso zběhny. To zbudźi protesty radikalno-islamskich skupin.

Žana wěstota w lěhwach

nawěšk

  • Sernjany su swoju róčnicu prěnjeho naspomnjenja wsy před 600 lětami z wosebitym wjesnym swjedźenjom wuspěšnje woswjećili. Tule nańdźeće někotre fotowe impresije wo tym:
Zerna feierte unlängst die Ersterwähnung des Ortes vor 600 Jahren mit einem beson

nowostki LND