„Sće dobri posoljo rěče“ poručenje

štwórtk, 11. apryla 2019
artikl hódnoćić
(0 )
Najlěpši serbšćinarjo Łužicy su so wot póndźele na olympiadźe serbskeje rěče wubědźowali. Wčera dóstachu swoje wopisma. Z Delnjeje Łužicy docpě sydom šulerkow predikat jara derje. Najlěpši maćernorěčni šulerjo 6. lětnika z Hornjeje Łužicy su Milena Šołćic, Liana Krječmerjec a Jakub Mark. Foto: SN/Maćij Bulank Najlěpši serbšćinarjo Łužicy su so wot póndźele na olympiadźe serbskeje rěče wubědźowali. Wčera dóstachu swoje wopisma. Z Delnjeje Łužicy docpě sydom šulerkow predikat jara derje. Najlěpši maćernorěčni šulerjo 6. lětnika z Hornjeje Łužicy su Milena Šołćic, Liana Krječmerjec a Jakub Mark. Foto: SN/Maćij Bulank

Šulerjo olympiadu serbšćiny z dobrymi wukonami zakónčili

Wodowe Hendrichecy (SN/BŠe). Najlěpši, mjenujcy cyłkownje 97 serbšćinarjow 6. lětnikow šulow Hornjeje a Delnjeje ­Łužicy, su so wot pońdźele na lětušej 53. olympiadźe serbskeje rěče we Wodowych Hendrichecach wobdźělili. „Zwjeselace je, zo bě mjez nimi 36 šulerjow z Delnjeje Łužicy“, zdźěli předsydka Serbskeho šulskeho towarstwa Ludmila Budarjowa, kotrež wubědźowanje organizuje. Šulskemu towarstwu poboku su wučerjo, kotřiž zarjadowanje akribisce přihotuja. Lětsa dojednachu so wučer w Slepom Jan Hrjehor jako hłowny koordinator, wučerka Radworskeje wyšeje šule Sabina Jurencec, wučer Budyskeho Serbskeho gymnazija Metod Šołta a wučer w Slepom Ludwig Eckert na hłownu temu lěs. A kaž wuslědki šulerjow dopokazuja, hodźeše so z njej jara derje dźěłać. Tak zhotowichu plakaty a kreatiwny přednošk, kotryž bě jako ertne pruwowanje a skupinske dźěło zapołoženy. Kaž zamołwići rozprawjachu, docpěchu olympionicy dobre rěčne wukony při pisanju nastawka.

wozjewjene w: Kubłanje
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

 • Jara awtentiske běchu poskićenja ansambla Zabava z Ruskeje.
 • Na zahajenju festiwala štwórtk w Budyskim NSLDź počesćichu přitomni Juraja Kubánku (3. wotprawa) z trójnej serbskej sławu.
 • Hosćo z Peruwa zbudźichu ze swojimi přewšo pisanymi kostimami tójšto zajima.
 • Pólski cyłk z Bolesławieca na štwórtkownym swjedźenskim ćahu k zahajenju festiwala "Łužica 2019" po Budyšinje
 • Algeričenjo na jewišću NSLDź
 • Rejwarjo z Boliwiskeje
 • XIII. mjezynarodny folklorny festiwal "Łužica 2019" je zahajeny. Tule namakaće impresije z prěnich wustupow wobdźělenych skupin. Tule předstajichu skupiny štwórtk dopołdnja w Němsko-Serbskim ludowym dźiwadle hižo raz dźěćom swoje poskićenja, na wobra
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudowor su zdobom hosćićeljo festiwala.
 • Rejwarki a rejwarjo z pólskeho Bolesławieca
 • Zajim zbudźi tež skupina ze Sewjerneje Makedonskeje
 • Dalši hosćićeljo łužiskeho mjezynarodneho festiwala: Serbska rejwanska skupina Smjerdźaca z hudźbnikami folklorneje skupiny Sprjewjan
 • Překwapjenka běchu mnohim wuměłcy z Peruwa.
 • Prěni raz spožčichu lětsa zarjadowarjo mjezynarodneho folklorneho festiwala wosebite myto a diplom za wurjadny wuměłski wukon. Jón dósta słowakski ansambl Bobańovci za swoju přirodnosć, awtentiskosć a originalitu.
 • Rejwarjo algeriskeho cyłka Couleurs d‘ Algerie
 • Boliwiscy rejwarjo a rejwarki w kostimach na jewišću
 • Boliwičenjo "in action"
 • Sobotu wječor běchu po Chrósćicach mnozy nadróžni muzikanća po puću.
 • Pólski młodźinski orchester z Leśnicy zahaji sobotny wječor na farskim dworje.
 • Tójšto ludźi zhromadźi so na programy na jewišću při gmejnskim zarjedźe ...
 • ... a wobhlada sej poskićenja skupin.
 • Na Koklic statoku předstajichu so tež čłonojo skupiny Wotała. Wšitcy z nich su bywši rejwarjo Smjerdźečanskeje rejwanskeje skupiny.
 • Smjerdźečanscy rewjarjo na jewišću pola Koklic
 • Pohlad z jewišća na dwór Wjeselic statoka
 • Na Zahrodnikec-Grutekc statoku pokaza mjez druhim tež Slepjanski folklorny ansambl dźěle swojeho programa.
 • Tež Slepjanscy wuměłcy hižo zahe na dorost mysla.
 • Wšitcy sobuskutkowacy słowakskeho ansambla Bobańovci zamóža znajmjeńša jedyn instrument piskać, spěwać a rejwać.
 • Na Kralec statoku knježeše čiła atmosfera.
 • Schow před krótkim dešćom pytachu sej tež hosćo na Kilankec statoku pod wulkimi předešćnikami.
 • Pólscy hosćo z pokazku ze swojeho programa na Kilankec statoku
 • Wo tym, zo bě sej na lětuši festiwal sobotu a njedźelu do Chrósćic wjac hosći dojěło hač hewak, swědčachu kopate połne parkowanišća.
 • Kultura zwjazuje, kaž tule Smjerdźečanskej rejwarce a algeriskeho rejwarja.
 • Sčasami nimale přepjelnjeny bě Koklic statok.
 • Wudworscy při poslednich přihotach na sobotny wustup na farskim dworje.
 • Wudworscy na farskim dworje
 • Jewišćo při gmejnje bě stajnje derje wopytane.
 • Rjanolinki-rejwarki Smjerdźečanskeje rejwanskeje skupiny
 • Serbska reja je jewišću při gmejnje tójšto pasantow do rejki prosyła.
 • Lóze hólcy wječor na jewišću Zahrodnikec-Grutkec statoka
 • Kabaretna skupina Lózy hólcy pokazachu přitomnym we wobłuku programa "Chróšćan special" na Zahrodnikec-Grutkec statoku, zo njejsu w běhu lět ničo zabyli
 • Na Wjeselic statoku zahudźi skupina NIMO ...
 • ... band wokoło Brězanec bratrow Józefa a Jana.
 • Tež němska skupina Slapstickers pokaza, što zamóže.

nowostki LND