Lěs wjace hač dawaćel drjewa

pjatk, 15. apryla 2016
artikl hódnoćić
(0 )
Nawoda lěsnistwoweho wobwoda Hornja Łužica Holm Karraß při pomjatnym kamjenju w Nowochołmčanskim rewěrje pola Wojerec. Bronzowa plata ma na wu znam lěsnistwa skedźbnjeć. Foto: Andreas Kirschke Nawoda lěsnistwoweho wobwoda Hornja Łužica Holm Karraß při pomjatnym kamjenju w Nowochołmčanskim rewěrje pola Wojerec. Bronzowa plata ma na wu znam lěsnistwa skedźbnjeć. Foto: Andreas Kirschke

Najwšelakoriše nadawki lěsnistwa steja w srjedźišću wosebiteho dnja, kiž lěsnistwowy wobwod Hornja Łužica jónu wob lěto organizuje. Za tydźeń zaso tak daloko budźe.

Pěskecy (HS/SN). Wěsće powučny a zabawny za jednotliwca a za swójby budźe 23. apryl. Budźe-li tež hišće sucho, čaka na wopytowarjow lěsa dnja 2016 w Pěskecach wot 10 do 17 hodź. wobšěrny program lěsnistwoweho wobwoda Hornja Łužica. „We wobłuku 8. sakskich lěsnych tydźenjow smy sej znowa Pěskecy za wjeršk swojeho zjawnostneho dźěła wupytali“, praji nawoda Holm Karraß. Na sportnišću kaž tež w lěsu wjerći so wšitko wo temu „Što nam lěs poskićuje“.

Sobudźěłaćerjo lěsnistwoweho wobwoda, z lěsnistwom zwjazane předewzaća a gastronomiscy zastaraćeljo chcedźa w Pěskecach lěs jako njeparujomne zelene płuca, jako dodawarja drjewa za ćopłotu, meble a papjeru kaž tež jako městnosć wočerstwjenja hódnoćić. Lěsni dźěłaćerjo, technikarjo, hajnicy a pčołarjo demonstruja, zo su sej swojeje zamołwitosće za zhromadny žiwjenski rum zwěriny a čłowjeka wědomi.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

 • Jara awtentiske běchu poskićenja ansambla Zabava z Ruskeje.
 • Na zahajenju festiwala štwórtk w Budyskim NSLDź počesćichu přitomni Juraja Kubánku (3. wotprawa) z trójnej serbskej sławu.
 • Hosćo z Peruwa zbudźichu ze swojimi přewšo pisanymi kostimami tójšto zajima.
 • Pólski cyłk z Bolesławieca na štwórtkownym swjedźenskim ćahu k zahajenju festiwala "Łužica 2019" po Budyšinje
 • Algeričenjo na jewišću NSLDź
 • Rejwarjo z Boliwiskeje
 • XIII. mjezynarodny folklorny festiwal "Łužica 2019" je zahajeny. Tule namakaće impresije z prěnich wustupow wobdźělenych skupin. Tule předstajichu skupiny štwórtk dopołdnja w Němsko-Serbskim ludowym dźiwadle hižo raz dźěćom swoje poskićenja, na wobra
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudowor su zdobom hosćićeljo festiwala.
 • Rejwarki a rejwarjo z pólskeho Bolesławieca
 • Zajim zbudźi tež skupina ze Sewjerneje Makedonskeje
 • Dalši hosćićeljo łužiskeho mjezynarodneho festiwala: Serbska rejwanska skupina Smjerdźaca z hudźbnikami folklorneje skupiny Sprjewjan
 • Překwapjenka běchu mnohim wuměłcy z Peruwa.
 • Prěni raz spožčichu lětsa zarjadowarjo mjezynarodneho folklorneho festiwala wosebite myto a diplom za wurjadny wuměłski wukon. Jón dósta słowakski ansambl Bobańovci za swoju přirodnosć, awtentiskosć a originalitu.
 • Rejwarjo algeriskeho cyłka Couleurs d‘ Algerie
 • Boliwiscy rejwarjo a rejwarki w kostimach na jewišću
 • Boliwičenjo "in action"
 • Sobotu wječor běchu po Chrósćicach mnozy nadróžni muzikanća po puću.
 • Pólski młodźinski orchester z Leśnicy zahaji sobotny wječor na farskim dworje.
 • Tójšto ludźi zhromadźi so na programy na jewišću při gmejnskim zarjedźe ...
 • ... a wobhlada sej poskićenja skupin.
 • Na Koklic statoku předstajichu so tež čłonojo skupiny Wotała. Wšitcy z nich su bywši rejwarjo Smjerdźečanskeje rejwanskeje skupiny.
 • Smjerdźečanscy rewjarjo na jewišću pola Koklic
 • Pohlad z jewišća na dwór Wjeselic statoka
 • Na Zahrodnikec-Grutekc statoku pokaza mjez druhim tež Slepjanski folklorny ansambl dźěle swojeho programa.
 • Tež Slepjanscy wuměłcy hižo zahe na dorost mysla.
 • Wšitcy sobuskutkowacy słowakskeho ansambla Bobańovci zamóža znajmjeńša jedyn instrument piskać, spěwać a rejwać.
 • Na Kralec statoku knježeše čiła atmosfera.
 • Schow před krótkim dešćom pytachu sej tež hosćo na Kilankec statoku pod wulkimi předešćnikami.
 • Pólscy hosćo z pokazku ze swojeho programa na Kilankec statoku
 • Wo tym, zo bě sej na lětuši festiwal sobotu a njedźelu do Chrósćic wjac hosći dojěło hač hewak, swědčachu kopate połne parkowanišća.
 • Kultura zwjazuje, kaž tule Smjerdźečanskej rejwarce a algeriskeho rejwarja.
 • Sčasami nimale přepjelnjeny bě Koklic statok.
 • Wudworscy při poslednich přihotach na sobotny wustup na farskim dworje.
 • Wudworscy na farskim dworje
 • Jewišćo při gmejnje bě stajnje derje wopytane.
 • Rjanolinki-rejwarki Smjerdźečanskeje rejwanskeje skupiny
 • Serbska reja je jewišću při gmejnje tójšto pasantow do rejki prosyła.
 • Lóze hólcy wječor na jewišću Zahrodnikec-Grutkec statoka
 • Kabaretna skupina Lózy hólcy pokazachu přitomnym we wobłuku programa "Chróšćan special" na Zahrodnikec-Grutkec statoku, zo njejsu w běhu lět ničo zabyli
 • Na Wjeselic statoku zahudźi skupina NIMO ...
 • ... band wokoło Brězanec bratrow Józefa a Jana.
 • Tež němska skupina Slapstickers pokaza, što zamóže.

nowostki LND