Jubilej młodźinskich wobornikow

póndźela, 22. awgusta 2016
artikl hódnoćić
(0 )
Młodźi Smječkečanscy wohnjowi wobornicy su sobotu demonstrowali, zo zamóža samo z ješćom hašeć.  Foto: Alfons Handrik Młodźi Smječkečanscy wohnjowi wobornicy su sobotu demonstrowali, zo zamóža samo z ješćom hašeć. Foto: Alfons Handrik

Dypkownje w 16.30 hodź. su zawčera­wšim w Smječkecach ze sirenu alarm wuwołali.­ A krótko po tym smaleštej z tamnišeje gratownje wohnjowobornej awće z módrej swěcu a ze sirenomaj.

Smječkecy (aha/SN). Přičina alarma bě předstajene zwučowanje składnostnje dźesaćlětneho wobstaća młodźinskeje wohnjoweje wobory Worklečanskeje gmejny, kotrež bě pola Wojerowskeje zasadźenskeje centrale přizjewjene. Dorostowa wohnjowa wobora, jej přisłuša dwanaće čłonow w starobje dźesać do 17 lět – mjez nimi je pjeć holcow – , třitydźensce pod nawodom hłowneho hašenskeho mištra Handrija Kruše zwučuje.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu sobotu, 24. nowembra, wotmě so Budyskim NSLDź lětuša Schadźowanka. Tule namakaće někotre fotowe impresije.
Das alljährliche Treffen der sorbischen Studierenden, Absolventen und Gymnasiasten Schadźowanka fand am Samstag, den 24. November, zum

nowostki LND