Rozsud wo Wochozach II pruwuja

srjeda, 02. nowembera 2016
artikl hódnoćić
(0 )

Tema brunica steješe wčera znowa na dnjowym porjedźe Slepjanskeje gmejnskeje rady. Zastupjer LEAG informowaše tam radźićelow wo tuchwilnych prašenjach a přichodnych rozsudach.

Slepo (AK/SN). Wo nowych brunicowych jamach we Łužicy rozsudźi energijowy koncern LEAG hakle po dokładnym pruwowanju a wotwažowanju. Za to chce sej naslědnik Vattenfalla chwile brać. „Wjedźemy tuchwilu intensiwne rozmołwy a přepytowanja. Nadźijamy so, zo za něšto tydźenjow k rozsudej dóńdźemy“, podšmórny nawoda za rekultiwowanje a přesydlenje pola LEAG Thomas Penk wčera na posedźenju Slepjanskeje gmejnskeje rady. Po jeho słowach wotwisuje rozsud wot energetiskich, politiskich a hospodarskich wuměnjenjow.

Zastupjerjo LEAG su njedawno z wjesnjanostami tych komunow wuradźowali, kotrež su wot wotbagrowanja potrjechene. „Na kóždy pad nastaji so čěske předewzaće EPH, kotrež je maćerny koncern LEAG, na dołhodobny angažement we Łužicy“, je Slepjanski wjesnjanosta Reinhard Bork (CDU) přeswědčeny.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu sobotu, 24. nowembra, wotmě so Budyskim NSLDź lětuša Schadźowanka. Tule namakaće někotre fotowe impresije.
Das alljährliche Treffen der sorbischen Studierenden, Absolventen und Gymnasiasten Schadźowanka fand am Samstag, den 24. November, zum

nowostki LND