Nadźija na sprawne dołhodobne šansy

srjeda, 25. julija 2018
artikl hódnoćić
(0 )
Kóždy ćěkanc je hinaši. Kóždy ma swój wosud a swoju stawiznu. 19lětny Jome Khan Saidi (naprawo) z Afghanistana je přez Iran do Němskeje ćeknył. Wón nadźija so na fairnu a trajnu šansu. Jeho són je, so stać z prawiznikom w Němskej. Za to wuknje jara pilnje němsce. Kevin Stanulla, koordinator za azyl wokrjesneho zarjada dźěłaćerske ho dobroćelstwa AWO Hornja Łužica, tule na zetkanju spočatk lěta při nišich temperaturach, Jomeja na swojim puću podpěruje. Foto: Andreas Kirschke Kóždy ćěkanc je hinaši. Kóždy ma swój wosud a swoju stawiznu. 19lětny Jome Khan Saidi (naprawo) z Afghanistana je přez Iran do Němskeje ćeknył. Wón nadźija so na fairnu a trajnu šansu. Jeho són je, so stać z prawiznikom w Němskej. Za to wuknje jara pilnje němsce. Kevin Stanulla, koordinator za azyl wokrjesneho zarjada dźěłaćerske ho dobroćelstwa AWO Hornja Łužica, tule na zetkanju spočatk lěta při nišich temperaturach, Jomeja na swojim puću podpěruje. Foto: Andreas Kirschke

Młody Afghaničan ma wulki cil: Chce so z prawiznikom stać

Jeho zakónčace pruwowanja wobstejachu z třihodźinskeho pisomneho a ze štyrihodźinskeho ertneho dźěla. Za kurs němčiny po rěčnym certifi­kaće B2 je so Jome Khan Saidi na Bu­dyskej ludowej uniwersiće zašłe měsacy chětro poćił. „Pruwowanja njeběchu loch­ke“, rozłoži 19lětny Afghaničan w do­mje za ćěkancow na Wojerowskej Thomasa Müntzerowej. „Dyrbiš běžnje rěčeć móc a list ze znajmjeńša 150 słowami pisać.­“ W swojim přikładźe pisaše Jome list sportowemu towarstwu. W nim prošeše wo informacije k poskitkam cyłka.

W ertnym pruwowanju kładźechu pruwowarjo wosebje wulku wažnosć na korektne wurjekowanje. Samo dialekty měješe pruwowanc rozeznawać. Jome běše so intensiwnje na pruwowanja přihotował. W jeho rjadowni bě 23 ćě­kancow wšelakeho pochada, na přikład ze Syriskeje, z Irana, Pakistana, Afgha­nistana, Uzbekistana, Čečenskeje a tež z Indiskeje. „Běchmy dobra rjadownja bjez konfliktow. To mje wězo jara zwjeseli“, praji 19lětny, kotryž je mjeztym dołhu odyseju zakónčił.

Hižo jako ćěšenk sobu ćeknyć dyrbjał

wozjewjene w: Socialne
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

 • Jara awtentiske běchu poskićenja ansambla Zabava z Ruskeje.
 • Na zahajenju festiwala štwórtk w Budyskim NSLDź počesćichu přitomni Juraja Kubánku (3. wotprawa) z trójnej serbskej sławu.
 • Hosćo z Peruwa zbudźichu ze swojimi přewšo pisanymi kostimami tójšto zajima.
 • Pólski cyłk z Bolesławieca na štwórtkownym swjedźenskim ćahu k zahajenju festiwala "Łužica 2019" po Budyšinje
 • Algeričenjo na jewišću NSLDź
 • Rejwarjo z Boliwiskeje
 • XIII. mjezynarodny folklorny festiwal "Łužica 2019" je zahajeny. Tule namakaće impresije z prěnich wustupow wobdźělenych skupin. Tule předstajichu skupiny štwórtk dopołdnja w Němsko-Serbskim ludowym dźiwadle hižo raz dźěćom swoje poskićenja, na wobra
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudowor su zdobom hosćićeljo festiwala.
 • Rejwarki a rejwarjo z pólskeho Bolesławieca
 • Zajim zbudźi tež skupina ze Sewjerneje Makedonskeje
 • Dalši hosćićeljo łužiskeho mjezynarodneho festiwala: Serbska rejwanska skupina Smjerdźaca z hudźbnikami folklorneje skupiny Sprjewjan
 • Překwapjenka běchu mnohim wuměłcy z Peruwa.
 • Prěni raz spožčichu lětsa zarjadowarjo mjezynarodneho folklorneho festiwala wosebite myto a diplom za wurjadny wuměłski wukon. Jón dósta słowakski ansambl Bobańovci za swoju přirodnosć, awtentiskosć a originalitu.
 • Rejwarjo algeriskeho cyłka Couleurs d‘ Algerie
 • Boliwiscy rejwarjo a rejwarki w kostimach na jewišću
 • Boliwičenjo "in action"
 • Sobotu wječor běchu po Chrósćicach mnozy nadróžni muzikanća po puću.
 • Pólski młodźinski orchester z Leśnicy zahaji sobotny wječor na farskim dworje.
 • Tójšto ludźi zhromadźi so na programy na jewišću při gmejnskim zarjedźe ...
 • ... a wobhlada sej poskićenja skupin.
 • Na Koklic statoku předstajichu so tež čłonojo skupiny Wotała. Wšitcy z nich su bywši rejwarjo Smjerdźečanskeje rejwanskeje skupiny.
 • Smjerdźečanscy rewjarjo na jewišću pola Koklic
 • Pohlad z jewišća na dwór Wjeselic statoka
 • Na Zahrodnikec-Grutekc statoku pokaza mjez druhim tež Slepjanski folklorny ansambl dźěle swojeho programa.
 • Tež Slepjanscy wuměłcy hižo zahe na dorost mysla.
 • Wšitcy sobuskutkowacy słowakskeho ansambla Bobańovci zamóža znajmjeńša jedyn instrument piskać, spěwać a rejwać.
 • Na Kralec statoku knježeše čiła atmosfera.
 • Schow před krótkim dešćom pytachu sej tež hosćo na Kilankec statoku pod wulkimi předešćnikami.
 • Pólscy hosćo z pokazku ze swojeho programa na Kilankec statoku
 • Wo tym, zo bě sej na lětuši festiwal sobotu a njedźelu do Chrósćic wjac hosći dojěło hač hewak, swědčachu kopate połne parkowanišća.
 • Kultura zwjazuje, kaž tule Smjerdźečanskej rejwarce a algeriskeho rejwarja.
 • Sčasami nimale přepjelnjeny bě Koklic statok.
 • Wudworscy při poslednich přihotach na sobotny wustup na farskim dworje.
 • Wudworscy na farskim dworje
 • Jewišćo při gmejnje bě stajnje derje wopytane.
 • Rjanolinki-rejwarki Smjerdźečanskeje rejwanskeje skupiny
 • Serbska reja je jewišću při gmejnje tójšto pasantow do rejki prosyła.
 • Lóze hólcy wječor na jewišću Zahrodnikec-Grutkec statoka
 • Kabaretna skupina Lózy hólcy pokazachu přitomnym we wobłuku programa "Chróšćan special" na Zahrodnikec-Grutkec statoku, zo njejsu w běhu lět ničo zabyli
 • Na Wjeselic statoku zahudźi skupina NIMO ...
 • ... band wokoło Brězanec bratrow Józefa a Jana.
 • Tež němska skupina Slapstickers pokaza, što zamóže.

nowostki LND