Bórze „hojernja bjez papjery“

wutora, 21. meje 2019 spisane wot:
Wojerowska chorownja dóstanje za digitalny wutwar spěchowanje něhdźe 230 000 eurow. Z pjenjezami chcedźa w jězorinowym klinikumje „elektronisku aktu pacientow“ a „hojernju bjez papjery“ přihotować. Po tym zo je wutwar WLANa nimale zakónčeny,­ dyrbja tam z kubłanjemi pokročować, kaž jednaćel chorownje Jörg Scharfenberg (2. wotprawa) zdźěli. Nad přizwolenjom spěchowanskich srědkow wjesela­ so tohorunja wjednica hladanskeje słužby Diana Witschaß, sakski krajny zapósłanc­ CDU Frank Hirche, medicinski direktor Olaf Altmann a wyši lěkar Ivan Nojarov (wotprawa). Foto: Gernot Schweitzer

Serbske mjena zachować

wutora, 21. meje 2019 spisane wot:

Trjebin (AK/SN). Serbske swójbne a ležownostne mjena su kulturne bohatstwo a herbstwo regiona. Wone su hłuboko w domizniskich stawiznach zakótwjene. „ Chcemy je před zabyćom zachować. Wažne nam je wuslědźić, zwotkel wone pochadźeja a što woznamjenjeja. Chcemy je zjimać a přichodnym generacijam dale dać – hač jako chroniku, wustajeńcu a brošuru, je hišće wotewrjene“, podšmórny Angelika Balccyna, předsydka Trjebinskeje Domowinskeje skupiny minjeny pjatk w Hanza Šusterowym domje. Tema wječorka rěkaše „Na Šusterec kachlowej ławce – Dopomnjenki a stawiznički wo Trjebinskich burach.“ Někotři zajimowani wobydlerjo so tuž w małym kruhu zeńdźechu.

Hižo w nowembru 2017 a aprylu 2018 běchu so w Trjebinje statokowym a swójbnym mjenam wěnowali. Woby­dlerjo móžachu je jako skicu hromadźe znosyć. Na to je Domowinska skupina nětko nawjazała. „Zo dźěl Trjebina wotbagruja, je hladajo na temu wosebje brizantne“, zwurazni dr. Ruth Mróskec z Budy­šina, rodźena Trjebinjanka a Slepjansku narěč wob­knježaca wědoma Serbowka.

Krótkopowěsće (21.05.19)

wutora, 21. meje 2019 spisane wot:

Bórze nowa terminowa protyka

Budyšin. Załožba za serbski lud je kooperaciske zrěčenje z firmu SAXO’Phon GmbH podpisała. Tak chce serbsku kulturnu protyku dalewuwić, kaž zdźěla. Předewzaće ma nazhonjenja z kalendrom dźenika Sächsische Zeitung a je tuž kompetentny partner za wuwiwanje protyki. Nastać ma nowa trojorěčna homepage za serbske terminy, kotraž ma wot septembra přistupna być.

Poslednja šansa podpisać

Drježdźany. Za podpismowu akciju „Zhromadne šule w Sakskej – dlěje zhromadnje wuknyć“ bu dotal 35 757 wobkrućenych podpismow zezběranych. Posledni dźeń, na kotrymž budźe po cyłej Sakskej składnosć tajke hromadźić, je Mjezynarodny dźeń dźěsća 1. junija. To zdźěli wčera Burkhard Naumann, koordinator mjenowaneje akcije.

Šupiznak město pandy

Policija (21.05.19)

wutora, 21. meje 2019 spisane wot:

Peugeot so wupalił

Budyšin. W Budyskej Strowotnej studni je so wčera něhdźe w 23 hodź. awto paliło. Na parkowanišću blisko kupnicy steješe Peugeot z dotal njeznatych přičin w płomjenjach. Najebać spěšne hašenje měšćanskeje wohnjoweje wobory so awto dospołnje wupali.

Žona w awće zatłusnjena

Kamjenej. Na B 96 je wčera popołdnju wodźer VWja T-Roca w Kamjenej pola Rakec blisko wotbóčki K měznikej do napřećo přijěduceho nakładneho awta zajěł. Při tym zatłusny so we wosobowym awće sobujěduca, kotruž móžachu hakle wohnjowi wobornicy wuswobodźić. Žonu su z helikopterom do chorownje dowjezli. Šofer awta so lochko zrani, wodźer Lkw-ja wosta njezranjeny.

Ćežko zranjenaj

Chróstawa. 22lětny šofer Audija zrazy wčera připołdnju pola Chróstawy frontalnje do napřećo přijěduceho Citroëna 74lětneho. Wobaj so tak ćežko zraništaj, zo dyrbjachu jeju wuchowanske mocy do chorownje dowjezć. Sobujěduca Citroëna so lochko zrani.

Na rěčnu hodźinu do „Meje“

wutora, 21. meje 2019 spisane wot:

Radwor (SN). Radworski gmejnski zwjazk CDU přeprosy jutře, 22. meje na rěčnu hodźinu wo temje „Je situacija spokojaca?“. Na zarjadowanju póńdźe wo medicinske zastaranje w komunje. Jako hosći su sej bywšu zapósłanču zwjazkoweho sejma a čłonka jeho strowotniskeho wuběrka Marju Michałkowu, społnomócnjenu medicinskeho zastaranskeho centruma Hornja Łužica Kristin Bartke kaž tež domjacu lěkarku, internistku dr. Moniku Liznarjowu, přeprosyli. Rěčna hodźina w Radworskim hosćencu „Meja“ započnje so w 19.30 hodź.

Dźěłarnička „Přichod Krabat“

To njebudźe so zawěsće jenož dźěćom lubić

póndźela, 20. meje 2019 spisane wot:

Zhromadnje přihotuja Wěteńčenjo nowe­ hrajkanišćo we wsy

Wěteńca (JK/SN). Jara konkretne předstawy wo tym, kak měło na nowym hrajkanišću we Wěteńcy wupadać, nimaja jenož tamniše dźěći, ale tež jich starši. Tak su minjeny štwórtk we wulkej ličbje na druhi termin přichwatali, zo bychu sej wo tym hłójčku łamali a ideje wuwiwali. Zhromadnje z krajinowej architektku Susann Uhlig z Radebergskeho planowanskeho běrowa Schubert a z Njebjelčanskim wjesnjanostu Tomašom Čornakom (CDU) rozmyslowachu woni na płoninje, na kotrejž Wěteńčenjo sportuja, ale tež zhromadnje swjeća, kajke móhło wjesne hrajkanišćo wupadać. Na ležownosći maja­ dźěći drje hižo někotre nastroje, ale te hižo w tajkim stawje njejsu, zo bychu dźěći wužadali. Čumpjel samo wjace wužiwać­ njemóža, dokelž je prěkuš přetłaty­.

Najprjedy na tamnu stronu słuchać

póndźela, 20. meje 2019 spisane wot:

Mjez namjetowanymi wosobami Wolerskeho zjednoćenstwa ST Lok Slepo za nowy gmejnski parlament je Stephanie Bierholdtec najmłódša. Narěčana na kandidaturu njeje 31lětna hnydom připrajiła. Wězo měli so tež w Slepjanskej gmejnskej radźe angažowani młodźi wjesnjenjo do dźěła na dobro komuny zanurić. A dokelž njeje Bierholdtec žana njeznata, jej to přicpěwaja.

Studij kulturnych wědomosćow na BTU w Choćebuzu je z masterskim dźěłom lěta 2013 zakónčiła a so po krótkim intermecu na Budyskim Serbskim instituće do ródneho Slepoho wróćiła. Tu ma swoje žiwjenske srjedźišćo, tu so angažuje. Přistajena je přez župu „Jakub Lorenc-Zalěski“ w tamnišim Serbskim kulturnym centrumje. Zo tón dale wobsteji, na tym Slepjanka njedwěluje. Skerje starosći ju personalne połoženje zarjadnišća. Ludźi zaručić, zo bychu turistiske nadawki spjelnili, „to tuchwilu přeco lochko njeje. Ličba sobudźěłaćerkow je jara wote­běrała.“ Wona stara so wo naležnosće turizma w gmejnje a nimo toho předsyduje wot lěta 2017 Serbskemu folklornemu ansamblej Slepo.

W Barće swjećachu wobydlerjo a hosćo kónc tydźenja stolětne wobstaće tamnišeho sporta. Nimo sportowych zarjadowanjow, kaž koparskich hrow a turněrow w blidotenisu a kehelowanju, běchu organizatorojo tež kulturne programy a zaběry za dźěći přihotowali. Dźěći Bartskeje Zakładneje šule předstajichu přihladowarjam wčera popołdnju do mejemjetanja bantowu reju, za čož­ běchu holcy serbsku narodnu drastu zhotowane. Foto: Jurij Helgest

Z programom syły hosći zahorili

póndźela, 20. meje 2019 spisane wot:

Syły ludźi dožiwichu mejemjetanje minjeny pjatk na šulskim dworje Worklečanskeje šule „Michał Hórnik“. 119 dźěći chodźi tam do zakładneje, 182 holcow a hólcow do wyšeje šule.

Worklecy (aha/SN). Jich starši, dźědojo a wowki a mnozy dalši ludźo su přišli, wědźo, zo je mejemjetanje na šulskim dworje stajnje njezapomnite dožiwjenje. Je njezrozumliwe, zo chcychu někajcy worakawcy šulerjam wobstajne hajenje nałožka skazyć a běchu 15 metrow wysoku meju štyri dny po stajenju podrězali. Wěnc a wot šulerjow 9. lětnika nawita pletwa wostaštej na zbožo njewobškodźenej. Rozsud, ju dwaj dnjej pozdźišo z pomocu Bjeńšec twarskeje firmy – nětko wo tři metry krótšu – znowa stajić, nańdźe připóznaće. To hódnoćeštaj tež nawodaj zakładneje a wyšeje šule Sabina Hejdušcyna a Křesćan Korjeńk, kotrajž staj hosći witałoj.

Twarsku próstwu přizwolili

póndźela, 20. meje 2019 spisane wot:

Dźěwinjenjo změja wokoło gratownje bórze rjeńšu nawjes

Dźěwin (AK/SN). Gmejnje Dźěwin (Groß Düben) su próstwu za nowowuhotowanje nawsy zasadnje přizwolili, kaž wjesnjanosta Helmut Krautz (SPD) gmejnskim radźićelam na posedźenju zdźěli. „Zhorjelski krajnoradny zarjad je nam twarsku dowolnosć w jednorym postupowanju přizwolił“, Krautz rozłoži. „Zwjazany pak je z njej cyły rjad napołožkow.“ Mjez druhim dźe wo tepjenske časy w planowanej pjecy kaž tež wo wopłóčki.

nawěšk

nowostki LND