Namołwa k wužiwanju Serbskeho domu jako srjedźišćo Serbow

štwórtk, 24. januara 2019
artikl hódnoćić
(0 )

Serbscy čłonojo rady Załožby za serbski lud su přezjednje za nowotwar Serbskeho instituta (SI) a Serbskeho kulturneho archiwa (SKA) na terenje Lawskich hrjebjow hłosowali. W předłoze wobzam­knjenja rěka, zo ma so nimo SI a SKA tež Serbska kulturna informacija (SKI) potom do noweho twarjenja přesydlić a zo ma wone potom jako zetkanišćo Serbow a Němcow słužić.

Serbski dom steji w tradiciji towarstwoweho domu Maćicy Serbskeje a bu jako tajki po Druhej swětowej wójnje na druhim městnje znowa natwarjeny. Wose­bje Serbja ze wsy su sej z dźěłom a swójskimi pjenjezami tak swój towarstwowy dom wutworili. Zničeny Maćičny dom běše woprawdźity duchowno-kulturny centrum Serbow. A tomu měješe tež nowy Serbski dom na Budyskim Póstowym naměsće wotpowědować.

Wuwiće w nowšim času – hižo z tym, zo běchu Serbsku kofejownju a do toho tež klubownju w domje zawrěli –, je narok domu zanjechało. Loni nětko je rozhłós MDR přizjewił, zo ma jeho kom­pletne studijo ze Serbskeho domu wućahnyć. To rěka, zo budźe wot klětušeho wjace hač cyła etaža prózdna stać.

wozjewjene w: Towarstwa
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Sernjany su swoju róčnicu prěnjeho naspomnjenja wsy před 600 lětami z wosebitym wjesnym swjedźenjom wuspěšnje woswjećili. Tule nańdźeće někotre fotowe impresije wo tym:
Zerna feierte unlängst die Ersterwähnung des Ortes vor 600 Jahren mit einem beson

nowostki LND