Freitag, 17 Mai 2019 14:00

Njebjelčicy (JK/SN). W Njebjelčicach kroča připóznate puće, šěrić wědu. Nimale dwě lěće wobsteji dorěčenje mjez Budyskej ludowej uniwersitu, Sakskej krajnej centralu za politiske kubłanje a Njebjelčanskej gmejnu, so zhromadnje wo politiske kubłanje na wsach starać. Nětko je ludowa uniwersita prěnju bilancu dźěła sćahnyła a Njebjelčicam dobry posudk wustajiła. Prócowanja, wjace za politiske a wšostronske kubłanje we wjesnym wobłuku činić, su so přikładnje wuwili.

Hač na polu wuwića wsy abo při zdźěłanju a zwoprawdźenju dołhodobnych projektow, aktiwity serbskeje gmejny su přez jeje mjezy znate. K tomu su přinošowali tež zarjadowanja ludoweje uniwersity, kotrež žiwjenje ludźi na wsy wobohaćeja. Tak su skićili dosć wulki spektrum zajimawych poskitkow, wědu šěrić. Organizatoram zarjadowanjow njeńdźe jeničce wo politiske kubłanje, ale wosebje wo to, ludźom na wsach spřistupnić pozadki wuwića towaršnosće, přirody a wobswěta. Mnohe zarjadowanja buchu derje přiwzate a su sprawny zajim zbudźili.

Dalewuwiće šule jemu wažne

Dźěći Chróšćanskeje zakładneje šule su wčera dopołdnja po ...

Wo Serbach we Łužicy so wobhonili

Korigowany etat schwaleny

Freitag, 17 Mai 2019 14:00
Hdys a hdys zhladuje čłowjek rady na zašłosć a posudźuje to zdokonjane abo nje­zdokonjane – wón takrjec ewaluěruje. Zdobom tón abo tamny tež do přichoda planuje, što chce hač do wěsteho termina zwoprawdźić. Plan móže nastupajo rozsudy a priority jenož pomhać. Wězo stajnje wšitko tak njeběži, kaž sy sej wusonił. Tak so něšto nimokuli, abo něšto njewočakowane naprěki přińdźe. Je pak normalne tak, to dźě je žiwjenje. Nětko čaka tež Krabatowe towarstwo na posudk a hódnoćenje. Ewaluacija budźe přichodny tydźeń w Koćinje předstajena. Sym jara wćipna na wuslědki njewotwisneho běrowa, kotryž je so dokładnje ze zdokonja­nymi naprawami a projektami zaběrał. Po ewaluciji móže Krabatowe towarstwo potom dale do přichoda planować. Je derje,­ zo je móžnosć wróćo­zhladowanja wužiwało. To móže jemu z wulkim wužitkom być. Bianka Šeferowa

Kreatiwne hłójčki prašane

Tradicionalne a moderne twarske wuměłstwo

Rezoluciju Kretschmerej přepodali

Skutkowny škit so při žórle započina

Freitag, 17 Mai 2019 14:00

Regina Šołćina z Konjec piše wo swojch nazhonjenjach w zwisku z pčołkami:

Zo pčołki porno wjelkam w politice ženje žanu lobby njemějachu, je znate. Njedawno dóńdźe k rozestajenju mjez delanskim pčołarjom a traktoristami, kotřiž su w připoł­dnišim času w połnym słóncu kćějaty rěpik z chemiju popry­skali a tak pčołkam smjerć přinjesli. Pčołki na kćenju su zajědojćene na zemju padnyli a zahinyli.

Zo pak su tež dobre puće za wobě stronje w rozumnej mjezsobnej komuni­kaciji móžne, njech tónle směrodajny přikład dopokazuje. Wutoru, 7. meje, zwonješe telefon a dóstachmy informaciju: Budźemy štwórtk, 9. meje, jeli so njedešćuje, wot 7.30 hač do něhdźe 11 hodź. rěpik pryskać. Prošu mějće pčołki tak dołho za­wrjene. Zamołwity zarjad za ratarstwo je to w zwisku z agrarnym­ drustwom Sorabia sobu zdźělił. Chwalobne a wšeje česće to hódne, tak zhromadnje na dobro přirody a ludźi skutkować. A to płaći na kóncu jenož jedyn telefonat!

Zapósłane (03.05.19)

Zapósłane (26.04.19)

Zapósłane (18.04.19)

Na cyłej stronje wo křižerjach

Freitag, 17 Mai 2019 14:00
Skupina šulerjow Ralbičanskeje wyšeje šule přebywa we wobłuku spěchowanskeho programa Europskeje unije Erasmus hač do jutřišeho w čěskim Mělníku. Dźesać holcow a hólcow 6., 7. a 8. lětnika zaběraše so cyły tydźeń we wuměnje z čěskimi šulerjemi a ze šulerjemi srjedźosłowakskeho Zvolena ze wšelakimi eksperimentami wokoło­ temy woda. Powučne, zajimawe a wočerstwjace běchu ekskursije do wodoweje a jadroweje milinarnje runje tak kaž rafting při „aprylskim wjedrje“ po Wołtawje wot Noveho Broda do Českeho Krumlova. W oktobrje přewjedu druhi dźěl projekta w Zvolenje a klětu dalši w Ralbicach. Foto: Julija Serbinec

Wustaja wosebitostki, ale jenož jenički dźeń

Wjace pjenjez za wědu wo wjedrje a klimje trěbnych

W dźěłach Wulkoždźarowskich zakładnych šulerjow „fantazija žanoho kónca njeznaje

Čołowe znamki su trěbne

Freitag, 17 Mai 2019 14:00

Próstwa za wutwar A 4 zapodata

Drježdźany. Za šěsćčarowy wutwar awtodróhi A 4 mjez wotbóčkomaj Połčnica a Budyšin-wuchod je sakske wobchadne ministerstwo wčera próstwu Zwjazkej zapodało. Frakcija Zelenych w krajnym sejmje wobchadnemu ministrej Martinej Duligej (SPD) porokuje, zo „před lawinu nakładnych awtow na A 4 kapituluje“, mě­sto toho zo wužadanju njewotpowěduje, „klimje přichilenišu železnicu za nakładowy wobchad přichoda wukmanić“.

Wěstotnu centralu předstajili

Choćebuz. Město Choćebuz je wčera hižo dlěje planowany wěstotny centrum předstajiło. Tam stej policija a porjadowy zarjad zhromadnje městnosć za woby­dlerjow zarjadowałoj. Wšědnje je tam něchtó k dispoziciji, kotrehož móža ludźo nastupajo wěstotu narěčeć. Rumnosće maja tohorunja jako zasadźenska centrala za wjetše zarjadowanja słužić.

Za lěpše busowe zwiski

Krótkopowěsće (16.05.19)

Krótkopowěsće (15.05.19)

Krótkopowěsće (14.05.19)

Krótkopowěsće (13.05.19)

Freitag, 17 Mai 2019 14:00

Do wobchoda so zadobyli

Židźino. W nocy na srjedu su so njeznaći do wobchoda za twaršćizny w Židźinom (Seidewinkel) zadobyli. Tam přepytachu wšitke běrowy, spakosćichu pjenježnu kasetu z něhdźe 2 200 eurami a načinichu wěcnu škodu něhdźe tysac eurow.

Wobruč prasnyła

Wóspork. Z dotal njeznateje přičiny je srjedu na awtodróze A 4 mjez Budyšinom a Wósporkom wobruč Lkw-ja prasnyła. Šofer móžeše runje tak na kromje jězdnje zastać. Zranił so nichtó njeje.

Policija (16.05.19)

Policija (15.05.19)

Policija (14.05.19)

Policija (13.05.19)

Mittwoch, 15 April 2015 14:00

Wokoło jutrow rěčimy wjele wo zajacu. Lětsa wěnujemy dołhowuchačej wjetšu zjawnu kedźbnosć, dokelž je za zwěrjo lěta­ 2015 pomjenowany. Snano je tón abo tamny při nalětnim wuchodźowanju zajaca­ wuhladał. Bě pak to woprawdźe zajac abo tola dźiwi nukl?

Mittwoch, 08 Mai 2019 14:00

Zajimawy dwudnjowski projekt dožiwi minjeny štwórtk a pjatk rjadownja 8/1 Worklečanskeje Serbskeje wyšeje šule „Michał Hórnik“ w Drježdźanach.

Hižo wosom lět přewjeduje Drježdźanske koparske towarstwo Dynamo fanowy projekt z mjenom „Denk-Anstoß“. Tajki wotmě wone nětko znowa z Worklečanskimi šulerjemi w Rudolfa Harbigowym stadionje. Hry, diskusije a nic naposledk refleksije swójskeho zadźerženja stejachu na planje a mějachu zhromadnosći rjadownje polěkować. Fairnosć, pomocliwosć, wobchad z konfliktami a krute regularije w sporće móžachu šulerjo na swoje žiwjenje přenjesć.

Pjatk slědowaše dalši wjeršk, wodźenje po stadionje. Při tym mějachu šulerjo přiležnosć, sćěhować trening koparjow Dynama Drježdźany do wažneje hry přećiwo St. Paulijej, štož je so wšitkim spo­dobało. Snano su tak tróšku k tomu přinošowali, zo Drježdźany koparsku par­tiju z 2:1 dobychu. Franciska Zopic

Za rozmołwu a wuměnu dźakowni

Młodźi Brětnjenjo rejowali a nałožki předstajili

Rozhłosownik wo swojich jězbach přednošował

Wo nadawkach kantora křižerskeho procesiona zhonili

Dienstag, 14 Mai 2019 14:00

Wo móžnym přichodźe socialneje dźěłarnje w Njebjelčicach rěčeli

Njebjelčicy (JK/SN). Na minjenym posedźenju Njebjelčanskeje gmejnskeje rady wobzamknjene podlěšenje wotnajenskeho zrěčenja za socialnu dźěłarnju z Kamjenskej kubłanskej towaršnosću (KaBi) je wuraz wuspěšneho dźěła. Wot lěta 2010 pomhaja z projektom dołhodobnje bjezdźěłnym a socialnje słabym, namakać puć na prěnje dźěłowe wiki, wot lěta 2016 wěnuje so KaBi integraciji a wukubłanju požadarjow azyla. Aktualny projekt w Njebjelčicach pak chce Sakska jenož hišće hač do lětušeho septembra spěchować. To bě gmejnje a KaBi přičina, přeprosyć saksku ministerku za runostajenje a integraciju Petru Köpping (SPD), zo bychu wo móžnym dalšim přichodźe dźěłarnje wuradźowali. Wčera popołdnju su zastupjerjo gmejnskeje rady, KaBi, Budyskeho krajnoradneho zarjada kaž tež nětčiši a něhdyši wobdźělnicy integraciskich projektow ministerku witali. Jednaćelka KaBi Anja Geißler rozprawješe wo dźěławosći w Njebjelčicach a wo projektach minjenych lět.

Zhromadnje pólsce warili

Po jutrach pjekarnju přetwarja

Běrokratija dobre ideje stajnje zaso haći

Njeje žane městno smjerće

Freitag, 17 Mai 2019 14:00

Njeswačidło (SN). W Njeswačidle wotměja njedźelu wot 13 do 18 hodź. muzejowy dźeń, mjeztym hižo pjatnaty. Nimo wosebiteje wustajeńcy kołowokoło płokanja w prjedawšim času su jězby z kremserom do Panachec ratarskeho muzeja we Łomsku planowane. Wětrowske oldtimery tam tež prezentuja, a na dwěmaj statokomaj budu rjemjeslniske wiki.

Kulturne lěćo w bróžni

Slepo (SN). Slepjanska fararka Jadwiga Malinkowa wjeseli so dźensa w 19 hodź. na bohaty wopyt, hdyž wotewrje židowska wuměłča Judith Wetzka z Heidelberga w farskej bróžni wustajeńcu. Na samsnym městnje wita wuměłča jutře wot 10 do 17 hodź. zajimcow na molersku dźěłarničku. Wot 19 hodź. pak móža so wšitcy, kotřiž lubuja swingowu hudźbu, na skupinu Kula-bula wjeselić.

Knižna premjera

Budyšin (SN). „Serbske pomniki“ rěka přewodnik po wopomnišćach, spisany wot awtorki Trudle Malinkoweje. Knižna premjera budźe štwórtk, 23. meje, w 19.30 hodź. w Budyskej Smolerjec kniharni.

Darmotnje parkować

Muski chór koncertuje

Přednošuje wo železnicy

Gratu so přimać hišće móžno

Sejmikarjo so schadźuja

Mittwoch, 11 Januar 2017 13:00

Swójbne mjena su přeco zaso zajimawe swědčenja rěče našich prjedownikow. W serbšćinje maja wone wosebitu hódnotu, dokelž pochadźeja z časa, z kotrehož hišće žane pisomne pomniki njewobsedźimy. Kak su naši prjedownicy před wjele lětstotkami myslili a so rěčnje zwuraznili, wo tym nam wone mjena znajmjeńša něšto přeradźeja.

Chcemy so zaso wěnować někotrym serbskim prócowarjam zańdźenosće, kotřiž maja lětsa kulojtu abo połkulojtu róčnicu narodnin abo posmjertnin, a so zamyslić do jich mjenow. Swójbne mjena nastachu často z mjenow powołanjow, kotrež běchu prěni nošerjo mjenow wukonjeli. Tak je to na přikład pola Šewčika, takrjec „małeho šewca“. Jakub Šewčik, rodźeny w Baćonju a farar mjez druhim w Chrósćicach, wěsty čas předsyda Domowiny, předewšěm pak awtor basnjow patriotiskeho charaktera, změje 6. septembra 150. róčnicu narodnin.

Korla Awgust­ Fiedler, znaty hudźbnik a sobuwuhotowar spěwanskich swjedźenjow, zemrě 16. meje 1917. Swójbne mjeno Fiedler pochadźa tohorunja z mjena powołanja; w tym padźe wšak je wone němskeho pochada, měnjeny je wězo­ „husler“.

Štomy a mjena

Hišće jónu: cuze słowa

Ćeže z cuzymi słowami

Wo dźiwich zwěrjatach našeje domizny

Anzeige