Montag, 25 März 2019 13:00
Nimale swoje cyłe stadło wowcow je minjeny kónc tydźenja plahowar w Serbskich Pazlicach zhubił. Wčera rano dyrbješe wón zwěsćić, zo bě w nocy do toho wjelk šěsć jeho sydom wowcow morił. Kelko wjelkow je tu zachadźało, njeje znate. Mjez morje­nymi skoćatami běchu wjacore jehnjata. Foto: Rocci Klein

Wjedrowe ekstremy problematiske

Předłohi lěpje přihotować

Wěrowanja nětko tež na hrodźe

Krótkopowěsće (25.03.19)

Donnerstag, 21 März 2019 13:00

Třo młodźi mužojo chcedźa mórsku delikatesu w bywšim chlěwje plahować

Čerstwa pacifiska, tak mjenowana běłonóžkata garnela wuběrnje słodźi. Njezadźiwa tuž, zo su garnele po cyłej Němskej po łososu (Lachs) najwoblubowaniša jědź z morja. Po tropiskich regionach swěta plahuja garnele we wulkich kumštnych hatach, štož ma sćěhi za čłowjeka a přirodu. Pod tymle pozadkom wuwiwaja inženjerojo tak mjenowane indoor-farmy, kotrež hodźa so hnydom blisko přetrjebarjow tež w zymnych kónčinach wobhospodarjeć. Mjeztym je po cyłej Europje wjele tajkich farmow, a wšitke zjednoća, zo dóstawaja swoje babyjowe garnele – shrimpsy – z plahowarnjow w USA. „Bórze pak měli­ tajke z Njebjelčic přińć“, wujasnja diplo­mowy inženjer za wodowe hospodarstwo Friedrich Tietze z Drježdźan. Zhromadnje z hospodarskim inženjerom Romanom Schwarzom a biotechnologu Felixom Kirstenom chce 35lětny w Nj­e­bjel­čicach firmu Suburban Seafood załožić.

Jenož produkowace rjemjesło na wikach prezentne

Na energijowym forumje wo ćopłotny sektor šło

„Repertoire je wulki“

Zaměrnje dale do turizma inwestować

Dienstag, 12 März 2019 13:00

Budyske Němsko-Serbske ludowe dźiwa­dło pokazuje tuchwilu lětušu hornjo­serbsku inscenaciju „Wopušćeny dom“ na hłownym jewišću. Bosćan Naw­ka je so po sobotnej prapremjerje někotrych wopytowarjow za prěnim zaćišćom woprašał.

Handrij Kalauch z Łuha: Fenome­nal­nje! Swójbna problematika je derje přesadźena, wšelake stawizniske nitki a rozdźělne časowe runiny su wušiknje ze sobu splećene. Wostawaš stajnje w scenje, sy woprawdźe wot prěnjeje mjeńšiny puta­ny. Byrnjež jednanje kompleksne było, njezhubiš přehlad. Tež jewišćowy wobraz mam za přewšo radźeny.

Dr. Daniel Měrćink z Budyšina: Wosebje zajimawa je figura Marje Symankoweje. To saha wot wašnja, kak je literarisce zapołožena, přez jeje funkciju w hrě hač k wulkotnej interpretaciji róle přez Majku Kowarjec. Inscenacija zwobraznja ćeže a konflikty třoch generacijow do a po Druhej swětowej wójnje na wašnje, kotrež nazhonjenjam mnohich Serbow a jich wosobinskim resp. swójbnym stawiznam wotpowěduje.

Wot prošerja k sebjewědomje wuprudźacemu sobutwórcej

Zapósłane (27.02.19)

„Zyma stawa so z pućom za nowe serbske nalěćo“

Zrudźacy wosud serbskeje wsy

Donnerstag, 14 März 2019 13:00
Maćerje Malešanskich Witaj-dźěći wědźachu, čehodla su wčera na staršiski wječork wo dwurěčnym kubłanju do Stróžanskeho Domu tysac hatow přišli. Informacijow bě tójšto, hačrunjež su přitomni wšelake aspekty tu abo tam zawěsće hižo raz słyšeli. Wažne bě přiznaće zamołwitych, zo njejsu w spočatnych lětach nastupajo wabjenje za dwurěčnosć poziciju staršich dosć wobkedźbowali. Dźěćo dźě druhu rěč, serbšćinu, nawuknje; staršej pak chcetaj na tym wobdźělenaj być. Zapřijeći być, na to stej Malešanskej maćeri, kotrejž sym tež wčera na zarjadowanju wuhladał, hižo před dobrym měsacom na rozmołwje z předsydu Domowiny skedźbniłoj. Z dźěćimi a maćerjemi abo nanami so popoł­dnju zetkać, po dohladowanju w pěstowarni, zo bychu sej tak nowy rěčny swět dźowki abo syna spřistupnili – tele přeće bě wčera znowa słyšeć. Zeskutkownjene je přeće dobre wuchadźišćo, chcedźa-li w šulach Malešanskeje gmejny serbšćinu zaso bóle zadomić. Axel Arlt

Digitalnje do přichoda

Čas jeje skutkowanja čas wulkich změnow był

Nowy partner

Zetkanje je zymski wjeršk

Montag, 25 März 2019 13:00

Nowak kandiduje za FUEN

Budyšin. Měto Nowak kandiduje za zastojnstwo wiceprezidenta Federalistiskeje unije europskich narodnych mjeńšin (FUEN) za wólbnu dobu 2019 do 2022. Wólby budu na kongresu FUEN wot 12. do 16. junija w Bratislavje. Prezidij Zwjazkoweho předsydstwa Domowiny je Nowaka minjenu srjedu nominował, kaž bu dźensa znate. Kandidat je referent braniborskeje knježerstwoweje społnomócnjeneje za naležnosće Serbow.

Nětko tež w serbskej rěči

Budyšin. Namołwa za wubědźowanje Sakskeho fondsa Čiń sobu nětko dospołnje w serbski rěči předleži. Wona je w interneće wozjewjena pod www.mit­mach­fonds-sachsen.de/wettbewerb/lausitz-sorbisch. Domowina skedźbnja župy a čłonske towarstwa na to, so tam wobdźělić a swoje ideje za strukturne wuwiće Łužicy hač do 15. apryla zapodać.

Za wjace sadu, zeleniny, mloka

Krótkopowěsće (22.03.19)

Krótkopowěsće (21.03.19)

Krótkopowěsće (20.03.19)

Krótkopowěsće (19.03.19)

Montag, 25 März 2019 13:00

Bydlenske durje zapalił

Kamjenc. Wohnjowu woboru, wuchowansku słužbu a policiju wołachu zawčerawšim popołdnju na Schillowu w Kamjencu. Tam bě 28lětny muž we wjacebydlenskim domje durje bydlenja zapalił. Pozadk běchu najskerje priwatne rozestajenja. W bydlenju běchu w tym času 31lětna žona ze swojimaj dźěsćomaj w starobje jednoho a dźesać lět kaž tež hosćej. Skućićel a žona so znaještaj. Wobornicy płomjenja zhašachu. Wšitke pjeć wosobow z bydlenja dowjezechu do chorownje­. Skućićel bě policiji znaty. Jeho dosahnychu pozdźišo pola znateho w měsće a jeho nachwilnje zajachu. Kriminalna­ policija přepytuje pad nětko jako­ pospyt morjenja.

Policija (22.03.19)

Policija (21.03.19)

Policija (20.03.19)

Policija (19.03.19)

Mittwoch, 15 April 2015 14:00

Wokoło jutrow rěčimy wjele wo zajacu. Lětsa wěnujemy dołhowuchačej wjetšu zjawnu kedźbnosć, dokelž je za zwěrjo lěta­ 2015 pomjenowany. Snano je tón abo tamny při nalětnim wuchodźowanju zajaca­ wuhladał. Bě pak to woprawdźe zajac abo tola dźiwi nukl?

Donnerstag, 14 März 2019 13:00

Wjacore lěta so wjesne towarstwo Miłočanska žaba prócuje, baćonjace hnězdo na kromje wsy blisko přemysłoweje přestrjenje ponowić. Drjewjany sćežor bě hižo chětro nachileny a po lětach wužiwanja prosće přetrjebany. Z pomocu spěchowanskeho towarstwa za přirodu Hornjołužiskeje hole a hatow z Mikowa je so lětsa skónčnje poradźiło tutón projekt zwoprawdźić.

Stary sćežor smy dospołnje wotstronili, a na samsne městno stajichmy nowy betonowy. Jako podłohu za hnězdo zasadźichmy lochke potrjebane aluminijowe koleso, z witkami wobwite a ze šmrěkowymi hałzami wukładźene. Na konstrukciju přińdźe hišće dźěl stareho hnězda, tak zo je nětko wšitko za přichodnu hnězdźensku dobu přihotowane. Nowe baćonjace hnězdo a betonowy sćežor płaćitej dohromady něhdźe 2 000 eurow, štož zaruna­ sakske ministerstwo za wobswět a ratarstwo ze spěchowanskimi srěd­kami.

Miłočenjo nětko čakaja, zo so „jich“ baćony nawróća. W minjenych lětach bě to stajnje něhdźe poslednje dźesać dnjow měrca. Baćony hnězdźa w Miłoćicach mjeztym wot lěta 1994. Hubert Šwejda

Hižo šesty raz w Radworju

Brigadnicy zwučowali a pućowali

„Pantery“ najzajimawše byli

Po přestawce znowa pjerjo drěli

Dienstag, 19 März 2019 13:00

To je dobra powěsć wšitkim, kotřiž so hdys a hdys po Lipju w Pančicach-Ku­kowje wuchodźuja, zo chce tamniša dźěłarnja swj. Michała z pomocu mjezu přesahowaceho­ projekta tam zaso móst přez Młynsku hrjebju k pomnikej Jakuba Barta-Ćišinskeho natwarić. Něhdy mějachu tam samo wjacore mosty, naposledk jenož hišće jedyn. Ale tež tón bě po lětach dodźeržany, tak zo dyrbjachu jón wot­stronić. Mjez tymi, kotřiž so nětko na nowy móst wjesela, su tohorunja čłonojo Domowinskeje­ skupiny Pančicy-Kukow. Woni­ mjenujcy dwójce wob lěto – krótko do jutrow a krótko do klóšterskeho swjedźenja – kołowokoło pomnika Ćišinskeho rjedźa. Minjene lěta dyrbjachu sej stajnje prowizoriski mosćik stajić, zo móhli zhrabane lisćo při pomniku na tamny bok hrjebje dowjezć, hdźež wšitko na připo­wěšak składźechu. To póńdźe po nowym mosće zawěsće jednorišo.

Marian Wjeńka

Z jednym mostom twarja hnydom dwaj

Jazz so z Bachom zetkał

Prěnje dźěła za nowy hospic

Wokrjes Zhorjelc je pućrubar

Montag, 25 März 2019 13:00

Budyšin. Přichodne zarjadowanje Budyskeho kluba wuchowarjow rěče wotměje so jutře, wutoru, we 18 hodź. w Budyskim hosćencu „Sprjewina pensija“. Tam čita Budyska awtorka Christiane Schlenzig ze swojeho romana „Wenn jede Stunde zählt“. Zastup je darmotny, zajimcy su wutrobnje witani.

Předstaja twarski projekt

Jenkecy/Bošecy. Přichodne tři lěta chce Budyski wokrjes w Jenkecach wokrjesnu dróhu K 7238 po cyłkownej dołhosći 1,2 kilometrow wobšěrnje ponowić. 15. apryla započnu dźěłać. K tomu wotměje so zajutřišim, srjedu, w 19 hodź. woby­dlerska zhromadźizna w jědźerni Bošečanskeje zakładneje šule. Tam chcedźa časowy plan jednotliwych wotrězkow a twarsku firmu bliže předstajić.

Zhladuja wróćo a doprědka

Spěwy za žiwjenje

Za wiki so přizjewić

NSLDź zahraje

Z redakciju SN so rozmołwjeć

Mittwoch, 11 Januar 2017 13:00

Swójbne mjena su přeco zaso zajimawe swědčenja rěče našich prjedownikow. W serbšćinje maja wone wosebitu hódnotu, dokelž pochadźeja z časa, z kotrehož hišće žane pisomne pomniki njewobsedźimy. Kak su naši prjedownicy před wjele lětstotkami myslili a so rěčnje zwuraznili, wo tym nam wone mjena znajmjeńša něšto přeradźeja.

Chcemy so zaso wěnować někotrym serbskim prócowarjam zańdźenosće, kotřiž maja lětsa kulojtu abo połkulojtu róčnicu narodnin abo posmjertnin, a so zamyslić do jich mjenow. Swójbne mjena nastachu často z mjenow powołanjow, kotrež běchu prěni nošerjo mjenow wukonjeli. Tak je to na přikład pola Šewčika, takrjec „małeho šewca“. Jakub Šewčik, rodźeny w Baćonju a farar mjez druhim w Chrósćicach, wěsty čas předsyda Domowiny, předewšěm pak awtor basnjow patriotiskeho charaktera, změje 6. septembra 150. róčnicu narodnin.

Korla Awgust­ Fiedler, znaty hudźbnik a sobuwuhotowar spěwanskich swjedźenjow, zemrě 16. meje 1917. Swójbne mjeno Fiedler pochadźa tohorunja z mjena powołanja; w tym padźe wšak je wone němskeho pochada, měnjeny je wězo­ „husler“.

Štomy a mjena

Hišće jónu: cuze słowa

Ćeže z cuzymi słowami

Wo dźiwich zwěrjatach našeje domizny

Anzeige

  • Spěchowanski kruh za serbsku ludowu kulturu je 16. a 17. měrca mjeztym 28. serbske jutrowne wiki w Budyskim Serbskim domje wuhotował. Wiki běchu jara wuspěšne, tež nastupajo ličbu wopytowarstwa. Tule smy wam někotre fotowe impresije z wikow zestajeli