„Nic jenož rěčeć, ale ideju zwoprawdźić“

pjatk, 11. awgusta 2017
artikl hódnoćić
(0 )
Błóćane walenišćo su sej buwoły na łuce pola Cokowa, małeje wsy blisko Hodźija, same wutworili. Tam so přewšo rady waleja a wochłódźeja.  Foto: Bianka Šeferowa Błóćane walenišćo su sej buwoły na łuce pola Cokowa, małeje wsy blisko Hodźija, same wutworili. Tam so přewšo rady waleja a wochłódźeja. Foto: Bianka Šeferowa

Krajina je ratarjej Renéjej Löhnertej najwažniša a skići po jeho słowach wšelake móžnosće ju zmysłapołnje wužiwać

„Kraj je ratarjej to najwažniše, štož móže wobsedźeć“, wuzběhnje mějićel Cokowskeho Gruhlec statoka René Löhnert. Kaž hižo jeho nan je tež wón z cyłeje wutroby ratar. Nan dweju dźěsći wobdźěłuje rolu a plahuje tež howjada, kotrež pasechu so mjez druhim na łukach blisko wsy. „Łuki tam su jara mokre a howjada cyłu trawu njewotžrachu. Dokelž je ratar zdobom hladar krajiny, chcych, zo je cyła ležownosć zmysłapołnje wužiwana, a pytach za alternatiwu“, René Löhnert rozłožuje. Dźeń a bóle rozestaješe so wón z plahowanjom wódnych buwołow, kotrež maja dobre mjeno w zwisku z hladanjom krajiny. Ideja jeho njepušći a swójba jeho sylnješe. Přidatnje informowaše so wón w němskim zwjazku wódnych buwołow. Zwjazk rozpřestrěće a plahowanje družiny zwěrjatow podpěruje a spěchuje.

Ratar z wiziju

wozjewjene w: Předźenak

Galerija

dalši wobraz (1) René Löhnert je mjez ratarjemi we Łužicy eksot. Wón je sej zwažił wódne buwoły plahować, kotrež su chětro hejate. Mjeztym pak ma k swojemu stadłu lubozny poćah.
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND