Z wudaća: štwórtk, 08 februara 2018
štwórtk, 08 februara 2018 13:00

Sada narodnym mjeńšinam

Berlin (SN/at). Z jednej sadu skedźbni wot CDU, SPD a CSU dojednane koaliciske zrěčenje na to, zo chce móžne nowe zwjazkowe knježerstwo narodne mjeńšiny w Němskej podpěrać. „Wuznawamy so k tomu škitać a spěchować štyri narodne mjeńšiny w Němskej – Danow, Serbow, Frizow kaž tež Sintow a Romow.“, rěka w dypku „Kulturna infrastruktura a kulturne spěchowanje“ kapitla „XIII. zwjazanosć a wobnowjenje – demokratiju wožiwić“.

Wobšěrniše su w koaliciskim zrěčenju wuprajenja k němskim ludowym sku­pinam a mjeńšinam. Mjez druhim rěka, zo su wone „dźěl našeje kulturneje a historiskeje identity a wobohaćeja kul­turnu mnohotu w jich krajach“. Unija a SPD matej je za wažny zwisk mjez Němskej a jeje partnerskimi krajemi. „Chcemy je dale spěchować a podpěrać.“

wozjewjene w: Politika
štwórtk, 08 februara 2018 13:00

Su dźěl kulturneho pomjatka

3. zetkanje sobudźěłaćerjow słowjanskich muzejow w Němskej

Budyšin (CRM/SN). Zakónčiło je so dźensa třidnjowske zetkanje sobudźěłaćerjow słowjanskich muzejow w Němskej. Hosćicel běše spečhowanske towarstwo Serbskeho muzeja Budyšin. Nimo pra­šenjow wo dale so stabilizowacej syči tutych­ specielnych kulturnych zarjadnišćow w Němskej stejachu na žurli Serbskeho doma wědomostne přednoški w srjedźišću zajima. K zakónčenju zet­kanja podachu so muzejownicy na ekskursiju na Kopšinjanske hrodźišćo.

wozjewjene w: Kultura

Wječorny program SLA lětsa pisana lišča hóńtwa po cyłym swěće

Lětuši wječorny ptačokwasny program Serbskeho ludoweho ansambla z titulom „Po serbskich slědach“ je dotal jara dobry wothłós žnjał, žurle w Delnjej a Hornjej Łužicy běchu zwjetša kopate połne. Awtorej Witej Bejmakej, režiserej Marianej Bulankej, komponistej (a hudźbnemu nawodźe) Andreasej Pabstej kaž tež choreografomaj Miji Facchinelli a Kornelej Kolembusej je so pisana a zabawna spěwohra poradźiła, kotruž hrajerjo, spě­warjo, rejwarjo a hudźbnicy přeswěd­čiwje předstajeja.

Wosebje wuzběhnyć ma so nimale minimalistiske wuhotowanje. Mirosław Nowotny wuńdźe bjezmała bjez rekwizitow, a jeho jewišćowy wobraz zepěra so na tři, přez abstrahěrowane animěrowane projekcije wobswětlene płoniny.

Serbska odyseja

wozjewjene w: Kultura
štwórtk, 08 februara 2018 13:00

Jasne poselstwo do Wojerec

Dobyćerjo 3. wubědźowanja „Rěči při­chi­lena komuna – Serbska rěč je žiwa“ su mytowani. Wobdźělenje pak stagněruje. To zwěsći tež serbski krajny zapósłanc Hajko Kozel (Lěwica).

Budyšin (SN/at). Ze 14 wobdźělnikami bě ličba runje wotzamknjeneho 3. wu­bědźowanja „Rěči přichilena komuna – Serbska rěč je žiwa‘“ akuratnje samsna kaž w lětomaj 2010/2011. Zapodate požadanja pak su jeno zdźělnje niwow minjeneju wurisanjow docpěli. Za zapósłanca Sakskeho krajneho sejma Hajka Kozela (Lěwica) je měrjenje komunalnych wukonow na polu dwurěčnosće „pod patronatom prezidenta krajneho sejma dr. Matthiasa Rößlera zmysłapołne“. Wuraznje dźakuje so wón wobdźělnikam, a gratuluje dobyćerjam. Wosebje pak so wjeseli, zo su Wojerecy lětsa prěnje myto docpěli. „To je jasne poselstwo wšěm tym, kotřiž z taflemi ,Wojerecy su němske‘ wokoło běhaja“, Kozel zwěsći.

wozjewjene w: Politika
štwórtk, 08 februara 2018 13:00

Steinmeier: Wulke zbožo

Seoul (dpa/SN). Zwjazkowy prezident Frank-Walter Steinmeier je na swojim wopyće w Južnej Koreji zasłužby něhdyšeho kanclera Willija Brandta za znowazjednoćenje Němskeje wuzběhnył. „Z kóždym wopytom w Koreji znowa začuwam, kajke zbožo bu nam w Němskej ze znowazjednoćenjom darjene“, rjekny wón dźensa w stolicy Seoulu. Brandt je ze swojej „zmužitej politiku puć k zjednoćenju rubał“. Prezident Moon Jae In přija z rukow Steinmeiera portret Brandta. Južna a Sewjerna Korea dyrbjałoj z dialogom pokročować, Steinmeier rjekny.

Na etat so dojednali

Washington (dpa/SN). Po měsacy trajacej zwadźe su so Republikanojo a Demokraća w senaće USA na etat dojednali, kotryž je na dwě lěće zapołoženy. Paket předwidźi jasnje zwyšene wudawki za zakitowanje a druhe programy. Republikanojo a Demokraća njeběchu so minjene měsacy wo etaće dojednać móhli a schwalichu stajnje zaso jenož přechodne rjadowanja. W januaru dóńdźe samo k dospołnemu blokowanju dźěła knježerstwa.

Znowa rekordne lěto

wozjewjene w: Politika
štwórtk, 08 februara 2018 13:00

Milicu nadpadnyli

Washington (dpa/SN). Wójsko USA je w Syriskej hłowne zepěranišćo Syriskich demokratiskich mocow z lětadłami nadpadnyło. Milica syriske knježerstwo podpěruje. Po informacijach z Washingtona su při „zakitowanskej akciji“ w dole rěki Euphrat wjace hač sto prosyriskich wojowarjow zmorili. Ruska, zwjazkar syriskeho knježerstwa, mjenowaše nalěty „akt agresije“. USA su minjeny čas wospjet syriskemu knježerstwu bliske mocy nadběhowali a stajnje twjerdźili, zo jedna so wo zakitowansku naprawu.

wozjewjene w: Politika
štwórtk, 08 februara 2018 13:00

Polak šćuwańcy dla wotsadźeny

Strasbourg (dpa/SN). Dwělomny pólski wiceprezident Europskeho parlamenta Ryszard Czarnecki, kiž bě minjeny čas z nacistiskimi přirunanjemi a wosobinskimi ranjenjemi napadnył, dyrbi za­stojnstwo złožić. Zapósłancy parlamenta su narodnokonserwatiwneho politikarja wčera z trěbnej dwutřećinowej wjetšinu wotsadźili. Bě to prěni króć w stawiznach parlamenta EU, zo su zastojnika po artiklu 21 jednanskeho porjada wotwolili.

Czarnecki, politikar narodnokonserwatiwneje pólskeje knježerstwoweje strony Prawo a sprawnosć, bě so ze šćuwańcu přećiwo liberalnokonserwatiwnej pólskej zapósłanči Europskeho parlamenta Różi von Thun do kritiki dóstał. Wón bě ju ze „szmalcownikom“ přirunał. Zapřijeće wužiwaja w Pólskej za kolaboraterow, kotřiž běchu Židow nacijam přeradźili. Frakciscy před­sydźa wjacorych europskich stron sej nětko žadachu, Czarneckeho wotsadźić.

wozjewjene w: Politika
štwórtk, 08 februara 2018 13:00

Nahles liči z přihłosowanjom bazy

Berlin (dpa/SN). Přichodna předsydka SPD Andrea Nahles je přeswědčena, zo čłonojo strony wčera wujednanemu koaliciskemu zrěčenju z CDU a CSU přihłosuja. Zawěsće „njebudźe to lochko“, rjekny wona w Berlinje. Přiwšěm wona z toho wuchadźa, zo wjetšina wšěch 460 000 čłonow strony z „haj“ hłosuje, rjekny 47lětna Nahles wčera w sćelaku ZDF. Dojednanje ma socialdemokratiski charakter, frakciska předsydka wuzběhny. Wona chcyła z dotalnym předsydu Martinom Schulzom po Němskej jězdźić a za přihłosowanje bazy wabić. To je jej „samo­zrozumliwe“. Schulz bě do toho připo­wědźił, zo chce so z wonkownym mi­nistrom stać a zastojnstwo stronskeho předsydy złožić. Andrea Nahles měła předsydstwo strony přewzać.

Mjeztym je zwjazkowa kanclerka Angela Merkel (CDU) mjez čłonami frakcije unije w zwjazkowym sejmje wo zrozumjenje za to prosyła, zo budźe financne ministerstwo přichodnje wot SPD nawjedowane. Wona rěčeše w tym zwisku wo „bolostnym ale trěbnym kompromisu“.

wozjewjene w: Politika
štwórtk, 08 februara 2018 13:00

Što to dyrbi?

Powěsć wčerawšeho dnja njebě dojednanje CDU, SPD a CSU na koaliciske zrěčenje za nowe knježerstwo, ale připowědź Martina Schulza, zo chce zastojnstwo předsydy SPD złožić a do rukow Andreje Nahles połožić. Dalši raz Schulz swojich stronjanow zamyli. Lěto je wón socialdemokratam předsydarił. Symptomatiske za njeho su njejapke přewróty we wažnych pozicijach. Chcyše stronu do opozicije wjezć, steji pak nětko krótko do třećeje wulkeje koalicije. Chcyše so ministerskeho zastojnstwa wzdać, ma pak nětko wšě wuhlady stać so z wonkownym ministrom. Připowědźeny wotstup jako stronski předsyda trjechi SPD znowa we wopačnym wokomiku. Wězo je prawje tajke zastojnstwo młódšim dowěrić. Wšitko pak za swój čas. Rozsudne za Schulza a jeho nawodne mustwo dyrbjało być, stronsku bazu wo prawosći wujednaneho koaliciskeho zrěčenja přeswědčić. Nětk hrozy personalna debata wažnišu temu pokłasć. Što to dyrbi? Axel Arlt

wozjewjene w: Politika
štwórtk, 08 februara 2018 13:00

Historiske akty města Grodka so nawróćili

Grodk (JoS/SN). W radnicy města Grodka předstajichu zjawnosći spočatk měsaca­ archiwalije, kotrež bě Braniborski krajny hłowny archiw w Lubinje Grodkowskemu měšćanskemu archiwej wróćił. Tak su so historiske akty po wjace hač 30 lětach nawróćili. Móžno bě to dźakowano lońšemu dojednanju wo přewzaću aktow mjez fachowym wobłukom „nutřkowny serwis“ a Grodkowskej radnicu. Zo móhli historiski wobstatk aktow we wobydlerskim domje wotpowědnje składować, su na přikład rumnosće klima­tizowali. Loni 10. oktobra bě transport z wjace hač 3 000 aktami z Lubina do Grodka dojěł.

Kaž druhe města steješe tež Grodk wot spočatka 1970tych lět pod wulkim ćišćom nastupajo rjadowane a zawěsćene składowanje historiskeho archiwoweho wobstatka. Hač do lěta 1972 ležachu dokumenty­ na hornjej łubi radnicy. Hač do junija 1982 składowachu je w starym fabrikskim twarjenju a po tym we wili něhdyšeho fabrikanta, kotraž pak bě wobydlena­. Lěta 1986 wotzamknychu Grodkowčenjo zrěčenje z Podstupimskim statnym archiwom, štož bě zakład składowanja aktow w Lubinje.

wozjewjene w: Politika

nawěšk

nowostki LND