Hudźbne šule pytaja wučerjow

štwórtk, 22. februara 2018 spisane wot:

„Lěto wot lěta je wobćežnišo, kwalifikowanych hudźbnych wučerjow za wučbny poskitk w Budyskej wokrjesnej hudźb­nej šuli nańć“, praji jeje nawodnica Charlotte Garnys.

Budyšin (SN/mwe). „Přez lěta hižo so přemało hudźbnych pedagogow wukubłuje“, Charlotte Garnys měni. Mnohim absolwentam su nimo toho dźěłowe poskit­ki we wulkoměstach, kaž w Drježdźanach abo Lipsku, lukratiwniše hač w prowincy. „Najebać to“, wjednica Bu­dyskeje hudźbneje šule rozłožuje, „je so z wulkim časowym a organizatoriskim nałoženjom dotal poradźiło, wučerjow za wšitke naše poskićene předmjety namakać. Tak, kaž bě to trjeba.“

Talenty so zaso wubědźuja

štwórtk, 22. februara 2018 spisane wot:

Dorostowe studijo Serbskeho ludoweho ansambla wuhotuje lětsa wospjet wubědźowanje młodych hudźbnych talen­tow. Wot 1998, jako bě SLA wu­ri­sanje prěni raz zarjadował, wotměwa je kóždej dwě lěće. Hłowny zaměr bě a je, dorostej forum skićić a jemu hudźbny wjeršk wutworić a tak zdobom hajenje serbskeje kultury spěchować.

Wustajeńcu w SKI a Serbskim domje wotewrěli

štwórtk, 22. februara 2018 spisane wot:

Budyšin (SN/bn). „Dźensa widźimy tu něšto­ cyle wosebiteho – nic, dokelž je něchtó krótko po politiskim přewróće wobrazy Serbow we Łužicy činił, ale dokelž je Andreas Varnhorn 25 lět pozdźišo ludźi, kotrychž bě tehdy ze swojej kameru zapopadnył, znowa fotografował a so jich nimo toho prašał, što jim domizna wo­znamjenja“, witaše direktor Załožby za serbski lud Jan Budar wopytowarjow na wče­rawšim wotewrjenju wustajeńcy „Heimat – Domizna. Katolscy Sebja w Hornjej Łužicy 1992 – 2017“ na žurli Budyskeho Serbskeho domu. Jako mo­de­rator wernisaže je so wón k zazběhej z přitomnym fotografom-wuměłcom Andreasom Varnhornom skrótka rozmołwjał a so jemu z darom dźakował. Přepoda jemu DVD stawiznow Serbow kaž tež kolekciju Budyskeho žonopa – za jeho „entuziazm a angažement“. Varnhorn dźakowaše so Serbskej kulturnej informaciji, kotraž wustajeńcu we wobłuku zhromadneho projekta ze załožbu w Budyšinje pokazuje. Při tym wuzběhny Mariju Šimanowu, kiž je za nju zamołwita a kotraž bě so wo přełožki starała. „Na prašenje, što domizna woznamjenja, dóstach najwšelakoriše wotmołwy.

Dźiwadźelenje je žiwy proces a dycha

srjeda, 21. februara 2018 spisane wot:

Stefan Wolfram w rozmołwje wo nowej hornjoserbskej inscenaciji NSLDź „Paradiz w dobrej stwě“

Minjenu sobotu měješe lětuša inscenacija Němsko-Serbskeho ludoweho dźiwadła na hłownym jewišću w Budyšinje premjeru. Režiser krucha „Paradiz w dobrej stwě“ je wyši hrajny nawoda NSLDź Stefan Wolfram. Bosćan Nawka je so z nim wo jeho dźěle a skutkowanju kaž tež wo jeho – prěnjej – serbskorěčnej produkciji rozmołwjał.

Knježe Wolframo, wot hrajneje doby 2016/2017 sće wyši hrajny nawoda NSLDź. W swójskich słowach: Kotre nadawki to maće?

S. Wolfram: W prěnim rjedźe sym jako wyši hrajny nawoda cyle powšitkownje prajene zdobom wuměłski nawoda tu­dyšeho dźiwadła. Sym za wuměłcow zamołwity, chcu a dyrbju jich spěchować a wužadać. Najwažnišo je, zo so mi radźi wuměnjenja wutworić, pod kotrymiž móžemy wšitcy derje dźěłać.

Po wjelelětnym skutkowanju jako swobodny režiser a wuhotowar mjez druhim w Plauenje, Neustrelitzu a Choćebuzu sće so za kruty angažement w Budyšinje rozsudźił. Je abo bě Wam NSLDź jako jeničke profesionalne dwurěčne jewišćo Němskeje wosebite wužadanje?

Notowy material dźeń a woblubowaniši

srjeda, 21. februara 2018 spisane wot:

Budyšin (SN/jž). Zajim za notowy material k instrumentalnemu přewodej serbskich spěwow přiběra. To wobkruća hudźbutwórc Měrćin Weclich. Na wja­core naprašowanja hudźbnje zajimowanych bě Kukowčan spočatk měsaca wudał zešiwk „Zaklinči-li pišćałka, zhrěje mi so wutroba“, wobsahowacy noty 40 pěsnjow za přewod z blokowej fletu a kla­wěrom. „Dale a wjac dźěći chce so hudźbnje wuspytać. Tajki zajim njeměli zanjechać, ale mamy jón spěchować. To kaž tež naprašowanje staršich bě mi pohon, zběrku wudać“, rjekny komponist našemu wječornikej.

Wobšěrny poskitk serbskeho notoweho materiala maja mjez druhim w Budyskej Smolerjec kniharni. Kaž klasiske twórby Korle Awgusta Kocora a kompozicije Jana Pawoła Nagela předawaja tam runje tak noty k modernym twórbam. Mjez nimi su na přikład hudźbne kruchi wot Jana Cyža a Liany Bertók. Dale po­skića kniharnja material za smyčkowe a dujerske instrumenty, samo za eksotiske kaž harfu abo mandolinu – wuběr je dosć­ wulki. Na spěwarjow tohorunja njejsu zabyli. Bohaty je mjenujcy tež poskitk­ notow za solistow, duety, tercety, kwartety a za chóry.

Hosći tež delnjoserbsce witali

póndźela, 19. februara 2018 spisane wot:
28 porow, młode žony w delnjołužiskej narodnej drasće, su sobotu w měšćanskimaj dźělomaj Wětošowa, w Długach (Fleißdorf) a Njabožkojcach (Naundorf), zapust swjećili. Organizował bě ćah za delnjoserbski nałožk mjez druhim Torsten Mroß (srjedźa). Šulerce Choćebuskeho Delnjoserbskeho gymnazija Justine Grabia (nalěwo) a Annabelle Mroß (naprawo) stej sobuskutkowacych a hosći delnjoserbsce witałoj. Po małym kole po Długach pozasta ćah jako prěnje pola najstaršeho wobydlerja Lothara­ Gärtnera a pola najstaršeje wobydlerki Anni Neumann. Runje tak wopytachu zapustnicy najstaršeju wobydlerjow w Njabožkojcach. Foto: Peter Becker

Nowe towarstwo załožene

póndźela, 19. februara 2018 spisane wot:

Lüchow-Dannenberg (SN/JaW). Horstka přećelow Serbow je sobotu w Lüchowje-Dannenbergu towarstwo Serbski přećelski a dźěłowy kruh załožiła. Za předsydu wu­zwolichu na załoženskej zhromadźiznje Ernsta Steltu, zdźěli towarstwo na naprašowanje. Cyłk ma tuchwilu dźesać čłonow, pjeć dalšich je čłonstwo přizjewiło.

Kaž wuchadźa z wustawkow, kotrež Serbskim Nowinam předleža, je sej towarstwo za prěnjorjadny nadawk stajiło, „drjewjansko-połobske herbstwo historiskeho kulturneho regiona Hannoverskeho Wendlanda kaž tež zhromadne serbske namrěwstwo susodnych regionow spěchować a wožiwić“.

„Wosebje wažne je nam wuske zhromadne dźěło z Domowinu, a to hłownje w nadregionalnym serbsko-słowjanskim muzejowym kruhu“, rěka z předsydstwa towarstwa. Dale su sej za nadawk stajili serbske korjenje wsow regiona a tam bydlacych swójbow přeslědźić kaž tež wotemrětu drjewansko-połobšćinu wožiwić. Swoje skutkowanje financować chcedźa předewšěm z přinoškow a pjenježnych darow kaž tohorunja ze zjawnych spěchowanskich pjenjez.

Dr. Jan Pětr Jordan

póndźela, 19. februara 2018 spisane wot:
Slawist dr. phil. Jan Pětr Jordan narodźi so 15. februara 1818 ewangelsko-katolskej burskej swójbje w Čěškecach. Po wopyće Praskeho Małostronskeho gymnazija studowaše na Karlowej uniwersiće filozofiju a słowjanske rěče, spěchowany wot čěskeho slawista Václava Hanki. Wot 1837 dopisowaše wo Serbach a wo słowjanskej kulturje do Praskich časopisow. 1841 bu w Praze jeho „Gramatika serbskeje rěče Hornjeje Łužicy“ ćišćana. Wšosłowjanskeho a doprědkarskeho skutkowanja dla wupokaza policija Jordana w samsnym lěće z Čěskeje. W Budyšinje wudawaše wón 1842 nowinu Jutrničzku, kotraž dyrbješe spjećowanja konserwatiwnych Serbow dla poł lěta pozdźišo přestać wuchadźeć. Wot 1848 bě na Lipšćanskej uni­wersiće, na kotrejž je 1843 na doktora ­filozofije promowował, lektor za słowjanske rěče a literaturu. Zhromadnje z Janom Arnoštom Smolerjom wudawaše wot 1843 do 1847 Jahrbücher für slawische Literatur, Kunst und Wissenschaft. W lěće 1848 so maćicar Jordan zaso do Prahi wróći. Po pobiću rewolucije 1848/1849 přiwobroći so hospodarskim prašenjam a přesydli so 1868 do Wiena. Tam zemrě 20. meje 1891. Manfred Laduš

Strowi zas!

srjeda, 14. februara 2018 spisane wot:

Na pjeć linkach, w formaće listoweje znamki, čitach w Serbskich Nowinach wo tym, zo přeprošeja k zhromadnemu spěwanju a „přinjesće sej sobu instrument za zhromadne hudźenje“. Na Smolic statoku w Hórkach, sobotu wječor, „Serbja zbliska a zdaloka su witani“. Pokazach noticku žonje. Njemóžachmoj sej wujasnić, štó na zhromadne spěwanje přeproša. Tajka skromna reklama – štó so na nju dohlada? Na serbske wječory jězdźimoj, dalokož móžno, z młodymi w swójbje. W tym padźe pak sej njezwažichmoj jich sobu wzać. Što potom, hdyž budu tam sedźeć a kóžde poł hodźiny rjec, zo chcedźa domoj. Naju wobmyslenja njeběchu na městnje. Přimam doprědka: Za naju budźe spěwny wječor na Smolic kuble w Hórkach wjeršk žiweje serbskeje kultury lěta, byrnjež so wone hakle započało. Byli smy a zaso budźemy pola Čilakow – tak so cyłk młodych Serbow mjenuje. Jenički hněw za naju bě, zo njejsmoj młodych sobu wzałoj.

Ekumeniski póstny seminar

srjeda, 14. februara 2018 spisane wot:

Smochćicy (SN/bn). „Cyrkwje a wójna – Dźensa so wo měr starać“ je hesło, pod kotrymž wuhotuja Ewangelsko-lutherski cyrkwinski wobwod Budyšin-Kamjenc, Budyski dekanat a Towarstwo Cyrila a Metoda lětsa ekumeniski póstny seminar w Smochčanskim Domje biskopa Bena. Tež w lěće 2018, w kotrymž zhladujemy na wšelake róčnicy w zwisku z bojowniskimi rozestajenjemi, kaž na přikład na 1 000 lět Budyskeho měra abo na kónc Prěnjeje swětoweje wójny, knježi w mnohich kónčinach njeměr. W srjedźišću seminara steji tuž prašenje, kotre prócowanja wo měr su ze stron cyrkwjow zwoprawdźene abo kotre runje su kaž tež, što konkretnje w tymle zmysle zdokonjeja a kotre směrnicy nastupajo wójnu a měr měli křesćanam z orientaciju być.

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

fueorg misain karten sorbisch

  • Sobotu, 17. febraura,  měješe lětuša inscenacija „Paradiz w dobrej stwě“ Němsko-Serbskeho ludoweho dźiwadła na hłownym jewišću w Budyšinje premjeru. Tule podawamy wam někotre fotowe impresije z přemjerneho předstajenja a z premjerneho swjedźenja. Při

nowostki LND