Prapremjera noweje twórby

srjeda, 18. oktobera 2017 spisane wot:

Rozmołwa do koncerta w Budyskej Michałskej cyrkwi

21. oktobra zaklinči w Budyskej Michałskej cyrkwi na koncerće z twórbami serbskich komponistow prěni króć tež nowy hudźbny kruch Choćebuskeho komponista Ulricha Pogody. Alfons Wićaz je so z nim rozmołwjał.

Knjez Pogoda, předstajće prošu skrótka Wašu nowu twórbu!

Z Francom po swěće nětko serbsce

srjeda, 18. oktobera 2017 spisane wot:
Swoju premjeru dožiwi dźensa we wobłuku čitanskeje turneje Ludoweho nakładnistwa Domowiny kniha „Z Francom po swěće“. Rozhłosowniča Monika Gerdesowa (srjedźa), kotraž je serbskorěčnu knihu z bywšim wandrowskim Francom Čornakom z Chrósćic spisała, předstaji dźensa rano nowostku 5. lětnikej Worklečanskeje wyšeje šule „Michał­ Hórnik“. Dalši króć čitaja z knihi na lětušej 23. literarnej kermušce njedźelu, 5. nowembra, na Krawčikec žurli w Chrósćicach. Foto: Feliks Haza

Čmjele Hanje cyle blisko přišli

srjeda, 18. oktobera 2017 spisane wot:
Jedne z dohromady 24 předstajenjow hry Němsko-Serbskeho ludoweho dźiwadła „Čmjeła Hana chce pomhać“ su tele dny dźěći pěstowarnje „Lutki“ na Horach pola Wojerec dožiwili. Z Katku Pöpelec w titulnej a jeničkej róli inscenacije holcy a hólcy spěwachu, na špundowanje dumpachu a z njej tež płakachu. Po hrě mějachu mali přihladowarjo składnosć, elewce NSLDź cyle blisko přińć a sej mjez druhim jeje kostim­ dokładnje wobhladać. Přichodnej předstajeni budźetej jutře w Pančičanskej a zajutřišim w Kulowskej pěstowarni CSB, stajnje w 9.30 hodź. Foto: Gernot Menzel

Ilustracije wustajene

srjeda, 18. oktobera 2017 spisane wot:

Serbska kulturna informacija LODKA w Choćebuzu je mjeztym za to znata, zo přeco zaso zajimawe wustajeńcy organizuje. 29. septembra bu znowa tajka přehladka w klubowni Choćebuskeho Serbskeho domu wotewrjena, tónraz z ilustracijemi Lubnjowskeje tworjaceje wuměłče-grafikarki Ingrid Groschke.

Wo stawje a naroku slědźenja so dorozumili

wutora, 17. oktobera 2017 spisane wot:

Delegacija wědomostnikow Budyskeho Serbskeho instituta nawróći so w nocy na njedźelu z Lwowa. Tam běchu so na mjezynarodnym sorabistiskim seminarje filologiskeje fakulty tamnišeje uniwersity wobdźělili.

Budyšin/Lwow (JK/SN). Lětuši, mjeztym 15. seminar, na kotrymž wobdźělichu so nimo łužiskich sorabistow tež ukrainscy wědomostnicy z Lwowa a Kijewa kaž tež připóznaći sorabisća z Pólskeje a Běłoruskeje, zaběraše so z aktualnymi ćežemi sorabistiki kaž tež z perspektiwu a wuwićom sorabistiskeho slědźenja. W swojich přednoškach wěnowachu so wědomostnicy nimo rěčespytnych přepytowanjow na kulturnym a literarnym polu tež načasnym narokam digitalizacije a načasnym metodam slědźenja.

Tójšto njewědźaneho

wutora, 17. oktobera 2017 spisane wot:
Čitanske wječorki wopytać, kaž te we wobłuku čitanskje turneje Ludoweho nakładnistwa Domowiny, a cyle jednorje raz słuchać na to, što su druzy na papjeru přinjesli, so woprawdźe wudani. Tam zhoniš tójšto hišće njewědźaneho. Tak sej wčera w delnich Sulšecach, jako předstajichu tam Serbsku protyku, znowa wuwědomich, kelko serbskosće tam je, a zo po mojim měnjenju přiběra. Wulki podźěl na tym ma bjezdwěla towarstwo Bratrowstwo, kotrež je našu maćeršćinu w Kulowskim regionje stajnje pěstowało a hordosć na nju šěriło. Zajimawe tež bě zhonić, što wšitko w tamnišej pěstowarni na nohi stajeja a kak zwjazane wšitko ze serbskosću, wotpowědnymi nałožkami a přirodu je. To pak je jenož móžno, dokelž starši za tym steja a hordosć na swój lud a jich wjes wuprudźeja. Runja Pětrej Šołće namołwjam tuž Sulšečanow, ale tež wšitkich druhich: Wobchowajće sej hordosć na swoju wjes. A přidam: a tež na serbskosć. Janek Wowčer

Nadawki a potrjebu analyzuja

póndźela, 16. oktobera 2017 spisane wot:

Załožba za serbski lud zwěsća tuchwilu potrjebu za projektnymi managerami. Z toho je wotwisne, kelko městnow měli­ zarjadować.

Budyšin/Choćebuz (SN/JaW). Załožba za serbski lud ma wot julija nowych sobudźěłaćerjow w Choćebuzu a w Budyšinje. To wobkrući Serbskim Nowinam załožbowy direktor Jan Budar. 

Wjele chwalby na „musica nova sorabica“

póndźela, 16. oktobera 2017 spisane wot:

Budyšin (CRM/SN). Lětuši třidźělny rjad „musica nova sorabica“ bu sobotu wječor w Serbskim muzeju w Budyšinje zahajeny. Wothłós bě njewočakowano dobry. Z někak 50 připosłucharjemi na prěnim koncerće so wopodstatni, zo je prawje, zo Załožba za serbski lud projekt z našočasnej hudźbu wospjet spěchuje.

Njeje wšak samozrozumliwe, zo so nowa hudźba z tajkim respektom a zajimom přiwozmje kaž minjenu sobotu. Walburga Wałdźic z Lipska (spěw), Gerold Gnausch z Berlina (basowa klarineta a altowy saksofon), Predrag Tomić z Lörracha (akordeon) a Clemens Christian Pötzsch z Lipska (piano a elektronika) zamóchu publikum putać, a to nic jenož ze štyrjomi prapremjerami, z kotrymiž po­da so hinaši wid na w 19. lětstotku wudate serbske ludowe spěwy, ale tohorunja z interpretaciju na wysokim niwowje. A wězo skutkowaše live-wustup jazzoweje spěwarki Walburgi Wałdźic za mnohich kaž magnet.

Na wosebite zarjadowanje je sobotu krajny muzej za moderne wuměłstwo w Choćebuzu přeprosyło. Wosrjedź města běchu muzejowu­ nóc přewjedli. Mjez druhim zarjadowachu finisažu „Wot wonka do nutřka“. Při měšćanskej studni, hdźež je instala­cija z mjenom „wot městna k městnu“ Jowa Achermanna wustajena, rěčeše mjez druhim Christina Kliemowa z Choćebuskeho Serbskeho muzeja, přichwatało bě tohorunja tójšto serbskich zajimcow. Foto: Michael Helbig

„Zymny počas“ w radnicy

póndźela, 16. oktobera 2017 spisane wot:
W Choćebuskej radnicy bu zašły štwórtk nowa wustajeńca z mjenom „Zymny počas“­ dr. Güntera Schulze-Meinicke wotewrjena. Widźeć su molerske twórby runje tak kaž mjeńše plastiki hač do januara 2018. Hižo wot lěta 1974 twórby wuměłca-lěkarja stajnje zaso we wustajeńcach po cyłej Němskej, ale tež w susodnej Pólskej wozjewjeja­. Kelko wobrazow je hižo molował, na to njemóže wón wotmołwić. W swobodnym času je wurunanje we wuměłstwje našoł. Foto: Michael Helbig

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

fueorg misain karten sorbisch

nowostki LND