Z wudaća: srjeda, 12 septembera 2018
srjeda, 12 septembera 2018 14:00

Dyrbja před wichorom ćěkać

Miami (dpa/SN). Wobydlerjo juhowuchodneho pobrjoha USA hotuja so na jara sylny hurrikan. Bližaceho so wichora „Florence“ dla su zamołwići stata South Carolina wukazali cyły pobrjóžny region ewakuować. Guwerner Henry McMaster z tym liči, zo je něhdźe milion ludźi po­trjechenych. Tež w dźělach statow North Carolina a Virginia su wobydlerjow namołwjeli, swoje domy wopušćić. Po wěšćenju meteorologow „Florence“ přez morjo přišedši jutře rano ze spěšnosću 200 kilometrow na hodźinu kraj docpěje.

Hoberski manewer zahajeny

Wladiwostok (dpa/SN). Ruska je wčera najwjetši wojerski manewer po lěće 1981 zahajiła. Na nim wobdźěla so 300 000 wojakow, 36 000 tankow a druhich jězdźidłow a wjace hač 1 000 lětadłow a helikopterow. Manewer „Wostok“ (Wuchod) přewjeduja w Sibirskej na dalokim wuchodźe Ruskeje. Wojacy maja zakitowanje kraja zwučować, kaž zakitowanske ministerstwo informuje. Jako znamjo dowěry pósła tež China 3 000 wojakow a 30 lětadłow na manewer.

Wotpokazuja ataku USA

wozjewjene w: Politika
srjeda, 12 septembera 2018 14:00

Dorit Gäbler hižo hósć w młynje była

Lětni serial SN12. dźěl

Klepotaja-li wokřidła młyna, ma młynk dźěło. W Kulturnym młynje Bischheim-Häslich so skerje huby čumpaja, hdyž mějićelej Jens Reuter und Christian Schydlo na zarjadowanja přeprošataj. „Před 15 lětami steješe w nowinje nawěšk, zo hodźi so 1865 natwarjeny młyn wotnajeć. Smój so wo to prócowałoj. ­A dźensa nochcemoj jón hižo spušćić“, powěda Jens Reuter. Něhdyši wučer stara so mjez druhim wo to wuměłcow angažować. 28. septembra na přikład předstaji tam mjez Serbami derje znaty Matthias Kießling zhromadnje z huslerku Máire Breatnach keltisku hudźbu. Kießling bě drje hižo dwójce z programom w młynje, Reuter, kiž druhdźe přećelam w jich zarjadnišćach wupomha, hdyž je tam nuza, pak łužiskeho wuměłca lětsa prěni króć dožiwi. „Sym wćipny, irsku hudźbu mam wosebje rady. Wšako sym dlěši čas w Irskej dźěłał.“ Dalša, wosebje na wuchodźe Němskeje znata wuměłča Dorit Gäbler w młynje tež hižo bě. „Jednoho dnja bě Gäbler pola nas jako hósć a je hnydom připrajiła program wuhotować.“

wozjewjene w: Kultura
srjeda, 12 septembera 2018 14:00

Razne rozestajenja w zwjazkowym sejmje

Berlin (dpa/SN). Kaž wočakowane, je dźensa w zwjazkowym sejmje k raznym rozestajenjam wo knježerstwowej politice zwjazkoweje kanclerki Angele Merkel (CDU) dóšło. Hłowna přičina je debata wo etaće kanclerskeho zarjada, štož je tradicionalny wjeršk wuradźowanjow nastupajo etat kraja. W srjedźišću stejachu politika ćěkancam napřećo a starosće před přiběracym prawicarskim ekstremizmom. Rěčnik AFD žadaše sej wotstup kanclerki. Předsyda FDP wumjetowaše knježerstwu chaotiske dźěło. Šef frakcije Lěwicy Dietmar Bartsch šwikaše planowane wyše wudawki za Zwjazkowu woboru na jednym a přiběracu chudobu dźěći a staršich ludźi na tamnym boku.

wozjewjene w: Politika
srjeda, 12 septembera 2018 14:00

UNO warnujepřed krejpřeliwanjom

New York (dpa/SN). Do wočakowaneho nadpada syriskeje armeje přećiwo poslednjemu zepěranišću zběžkarjow w Idlibje je generalny sekretar UNO António Guterres před „wulkim krejpřeliwanjom“ warnował. Wón ma za „absolutnje trěbne“ wojerskej wulkoakciji zadźěwać, kaž wčera w New Yorku rjekny. Hladajo na Rusku, Iran a Turkowsku Guterres zwurazni: Bój přećiwo terorizmej wójnske strony z toho njewuwjaza, zakładne směrnicy a mjezynarodne prawo dodźeržeć. Idlib je posledni wućek zběžkarjow w Syriskej. Wójsko je minjeny čas nowe jednotki do kónčiny přepołožiło a hrozy z wojerskej akciju, po tym zo běchu diplomatiske prócowanja zwrěšćili.

wozjewjene w: Politika
srjeda, 12 septembera 2018 14:00

Altmaier chce Łužicu podpěrać

Budyšin (SN). Dźeń do zahajenja konferency wo strukturnym wuwiću we Łužicy su wotběh, referenća a moderatorojo dźěłarničkow jasni, kaž zdźěli referent Domowiny Pětr Brězan w Budyšinje. Konferenca wotměje so jutře a zajutřišim, pjatk, na Braniborskej techniskej uniwersiće (BTU) w Złym Komorowje. Zarjadowanje je zjawne a zastup darmotny.

Konferencu wo strukturnym wuwiću we Łužicy organizujetej zhromadnje Dźěłarnička přichod Łužicy w nošerstwje Zhorjelskeho wokrjesa a Domowina – Zwjazk Łužiskich Serbow. Decernentka wokrjesa Heike Zettwitz a předsyda Domowiny Dawid Statnik dwudnjowske wuradźowanje jutře w 9 hodź. zahajitaj.

Schadźowanje lubi wotměnjawy program, kotryž wobswětla transformaciju Łužicy přez „serbske nawoči“, wjacerěčnosć a regionalne wuwiće w serbskim sydlenskim rumje runje tak kaž digitalizaciju a socialne změny. Kóždy zajimc, kiž chce so na diskusiji wobdźělić, je ­wutrobnje witany, praji Brězan.

wozjewjene w: Politika
srjeda, 12 septembera 2018 14:00

Dulig: Idealneho partnera našli

Přichod Nišćanskeje wagonownje přichodne pjeć lět zaručeny

Montreal/Niska (dpa/SN). Sakskemu hospodarskemu ministrej Martinej Duligej (SPD) je wagonotwarc Bombardier w Kanadźe přilubił, zo stej tworni Bombardier w Budyšinje a Zhorjelcu dołhodobnje wěstej. To wuchadźa ze zdźělenki ministerstwa. Dulig bě so w Montrealu ze zamołwitym koncerna za personal Danielom Brennanom zetkał. A tón dźakowaše so Duligej za pomoc, kotruž koncern ze stron Sakskeje a mjenowaneju komunow dóstawa. Bombardier sej derje wukubłanych fachowcow waži a chce dale w Sakskej aktiwny wostać. Wobě tworni chcedźa dale wutwarić, kaž rěkaše.

Sobudźěłaćerjo Nišćanskeje wagonownje móža so tohorunja dobreho přichoda nadźijeć. Kaž zamołwita kenclija za rjadowanje insolwency WallnerWeiß póndźelu zdźěli, chcedźa předewzaće w Zhorjelskim wokrjesu słowakskemu wagonotwarcej Tatravagónka w Popradźe předać. „Smy idealneho kupca namakali. Tak su dźěłowe městna něhdźe 300 přistajenych zaručene“, w zdźělence rěka. Karteloprawniske přihłosowanje wočakuja přichodny tydźeń.

wozjewjene w: Politika
srjeda, 12 septembera 2018 14:00

Wjelestronsce do wuměny

Pod hesłom „Wšelakorosć zwjazuje“ wuhotuje wokrjes Budyšin tež lětsa zaso interkulturne tydźenje, a to mjeztym dźewjaty raz. Dohromady 54 zarjadowanjow je planowanych.

wozjewjene w: Kultura
srjeda, 12 septembera 2018 14:00

Su „cuzy“ njezajimawi?

Šesćo na jednym, jedyn na tamnym boku: Tajka konstelacija njeje na nowinarskej konferency njewšědna. Zwjetša rěči potom jednotliwc a wotmołwja na prašenja zastupjerjow medijow. Wčera bě to nawopak, wuhotowarjo rozjimachu jeničkemu reporterej wobšěrny program interkulturnych tydźenjow. Je zajim na dobrym, často čestnohamtskim dźěle iniciatiwow, towarstwow kaž tež zastojnikow městow a wokrjesa woprawdźe tajki snadny? Organizatorojo móža wabić, kelkož chcedźa – dołhož nichtó njerozprawja, jich projekty jenož tych docpěja, kotřiž tak a tak hižo wo nich wědźa. Wusměrjene pak je zarjadowanje na (snano hižo starosćiwych) wobydlerjow. Zetkanje a wuměna wo wjele wjace wuskutkujetej hač žadanja, zakonje, namołwy a skanděrowanje parolow, dźe-li wo to, z „cuzymi“ so zeznajomić a předsudki přewinyć. Bohužel dyrbju so wospjetować: Integracija njeje jedno­směrowa hasa. Bosćan Nawka

wozjewjene w: Kultura

Mustwo wohnjowych wobornikow z Róžanta a Sernjan smě sej pokal zarjadniskeho zwjazka Při Klóšterskej wodźe na přeco zdźeržeć a smě wubědźowanje woborow, kotrež zwjazkej přisłušeja, klětu wospjet zarjadować. Měrko Domaška, předsyda zarjadniskeho zwjazka, ma tuž nětko nowy pokal wobstarać. Móžno, zo hašenske wurisanje 2019 w Sernjanach přewjedu, wšako swjeći wjes potom 600lětne wobstaće.

wozjewjene w: Sport
srjeda, 12 septembera 2018 14:00

Hru bjezmała z ruki dali

SJ Njebjelčicy – ST Nadrózna Hrabowka 3:2 (1:0)

Zestawa domjacych: Hahn – Kral (68. Ričel), Hrjehor, Pawlik, Šołta, Hoelzel (87. Domš). Hanuza, Haška, Lejnart, Čornak, Wagner (60. Korjeńk)

Za druhu domjacu hru běchu sej chowancy koparskeho trenarja Handrija Krawčika kruće předewzali, po jasnej poražce w Pančicach-Kukowje tři dypki nětko w Njebjelčicach zdźeržeć.

Hačrunjež poradźi so jim 1:0 hižo we 5. min. přez Gabriela Čornaka, so prawje do partije njenamakachu. Přećiwnik wustupowaše ćělnje robustnje, a někotři hrajerjo so nastajnosći hóršachu a reklaměrowachu. Tak nasta do přestawki jenož mało šansow. Najlěpšu měješe na stronje domjacych Sandro Šołta. Wón pak zhłójčkowa bul po přihrawce Ronyja Hanuzy w 13. min. nimo wrotow.

wozjewjene w: Sport

nawěšk

nowostki LND