Při wěšćenym ćopłym wjedrje za kónc tydźenja budu mnozy zawěsće tež zaso při Bjerwałdskim jězoru a we wodźe wochłód­njenje pytać. Hač do 15. septembra kupanska sezona při Klětnjanskim, Delnjowujězdźanskim a Hamorskim přibrjohu traje. Wot Hamorskeje gmejny zasadźene mustwo so tam wo porjad a čistotu stara. Foto: Roman Krautz

Płastowka (23.08.19)

pjatk, 23. awgusta 2019 spisane wot:

Spočatk pytanych słowow

je wupokazany.

1 kćějaca rostlina

2 dźeń tydźenja

3 nadoba

4 přewšo rjana

5 ćežke dźěło

6 bjez wědomja, koma

7 afriska pusćina

8 nic chuda

9 rěka Saale serbsce

Na Kamjenskej Boršći so wot wčerawšeho do štwórtka tež karusele wjerća. Zamołwita za wiki je ze stron města Christina Fleischer (3. wotlěwa). Wjeselić móža so hosćo w Schulzec piwowym stanje njedźelu, póndźelu a wutoru přeco wot 19 hodź. na live hudźbu z Porchowskimi muzikantami, bluesrockerom Lutzom Kowalewskim a Kamjenskej kapału electrona 73. Foto: Feliks Haza

Dobyćerjo dowoloweje křižowki SN

pjatk, 16. awgusta 2019 spisane wot:

Snano zaležeše na horcych zašłych dnjach, zo smy trochu mjenje prawych­ wuhódanjow našeje dowoloweje kři­žow­ki dóstali hač hewak. Z prawych dopisow wućahnychmy slědowacych dobyćerjow:

Na lisćikaj za premjeru inscenacije NSLDź „Łapa­nje šefa“ 14. sep­tembra w Haslowje smě so Bor­bora Möllerowa w Serbskich Pazlicach wjeselić. W Ludowym nakła­dnistwje Domowina wušłu knihu Bene­dikta Dyrlicha „Doma we wućekach“ připósćelemy Dianje Wow­­čerjo­wej w Nuknicy. A film po swójskim přeću w Budyskim kinje wobhladać móža sej Mato Eckert z Worklec, Bosćij Ješka z Chelna, Ale­xan­der Henčl z Chrósćic, Terez Handrikowa z Worklec a Micha­ela Hrje­horjowa z Budy­šina.

Kónc tydźenja swjeća w Delnjej Łužicy domchowanku z łapanjom kokota. Serbski nałožk pěstuja na přikład w Běłej Gó­rje­, Wjerbnom a 40. raz w Turjeju. Kokot dyrbi na wrotach prawje připós­njeny być, kaž naše njedawne foto z Bórkowow pokaza. Foto: Michael Helbig

Płastowka (09.08.19)

pjatk, 09. awgusta 2019 spisane wot:

Spočatk pytanych słowow

je wupokazany.

1 přisłušnicy našeho ludu

2 njedaloki

3 wustawki

4 zamołwity lěsa

5 předmjeno Chrušćowa

6 kruty wotběh

7 drasta Japanjanki

8 čerwjeny płód

9 dźěl New Yorka

W kiosku „Jězorinowa parla“ staratej so Annett Müller a Sabine Oestreich (wotprawa) z Delnjowujězdźanskeho rěznistwa při Bjer­wałdskim jězoru wo ćělne derjeměće so kupacych a na přibrjohu so wočerstwjacych. Wšědnje wot jědnaćich poskićatej wonej­ dowolnikam mjez druhim cyle čerstwe ćopłe a pražene kołbaski kaž tež derje chłódźene napoje. Foto: Joachim Rjela

Křižowka (02.08.19)

pjatk, 02. awgusta 2019 spisane wot:

Wodorunje: 3 partner Hanki w bajce, 5 městno k sedźenju, 6 ju dóstanje šul­ski nowačk, 7 stolica Senegala, 10 elek­tro­niska připrawa k zwěsćenju pozicije, 13 w zašłym lěće, 14 měsac, 15 wulki aziski kraj w swojim pomjenowanju

Padorunje: 1 aroma, 2 přiwuzny, 3 nutřkowny organ ćěła, 4 Faden serbsce, 8 muske předmjeno (An­dricki),­ 9 spěw w operje, 11 pra­zwěrjo skrótš., 12 forma zabawy

Najebać horcotu knježeše wčera w Choćebuskim Gladhousu na koncerće Silbermond dobra nalada. Band je tuchwilu na tak mjenowanej klub-turje po puću. Fanojo zhromadnje z hudźbnikami swjećachu a so tež zhromadnje poćachu. Koncert bě w běhu jeno dweju mjeńšin wupředaty. Dźensa koncertuje Silbermond pod hołym njebjom w Kamjenicy. Foto: SN/Maćij Bulank

Křižowka (26.07.19)

pjatk, 26. julija 2019 spisane wot:

Wodorunje: 3 kwětka, 5 wjes pola Běłeje Wody, 6 nic muž, 7 kritika, wumjetowanje, 10 modlitwa, 13 hojenska rostlina, 14 wyšina w Praze, 15 powědki

Padorunje: 1 horca woda, 2 wobstatk burskeje ležownosće, 3 družina žita, 4 nihdy, 8 grjekski pismik, 9 pólske město nad Wódru, 11 přiwuzna, 12 forma nastupa

nawěšk

  • Sernjany su swoju róčnicu prěnjeho naspomnjenja wsy před 600 lětami z wosebitym wjesnym swjedźenjom wuspěšnje woswjećili. Tule nańdźeće někotre fotowe impresije wo tym:
Zerna feierte unlängst die Ersterwähnung des Ortes vor 600 Jahren mit einem beson

nowostki LND