Znowa w narodnej drasće

wutora, 24. meje 2016
artikl hódnoćić
(0 )
Dominic Čižank a Alexa Zahonec staj lětuši mejski kralowski por w Němcach, hdźež swjećachu minjeny kónc tydźenja mejemjetanje.  Foto: Ulrike Herzger Dominic Čižank a Alexa Zahonec staj lětuši mejski kralowski por w Němcach, hdźež swjećachu minjeny kónc tydźenja mejemjetanje. Foto: Ulrike Herzger

Do mnohich mejemjetanjow minjeneho kónca tydźenja je so tež te w Němcach zarjadowało. Tam bě to wobstatk wulkeho wjesneho swjedźenja, kotryž wopřiješe hišće tójšto dalšich dypkow.

Němcy (UH/SN). Tradicionalne wjesne swjedźenske hry su w Němcach stajnje jedyn z wjerškow w běhu lěta. Runje tak wupruwowany kaž wuspěšny recept je přikładne zhromadne dźěło wjesneho kluba z młodźinu, dobrowólnej wohnjowej woboru kaž tež z mnohimi dobrowólnymi pomocnikami. Tole podšmórny na kromje swjedźenja zastupowacy nawoda wjesneho kluba a swjedźenski moderator Handrij Korch.

Nimo zwučenych programowych dypkow Němčenjo rady tež raz něšto noweho wuspytaja. Lětsa běchu to žortne wubědźowanja towarstwow pjatk wječor k zahajenju swjedźenja. Za dwanaće wobdźělenych mustwow wumyslichu sej mały kwis wo wjesnym žiwjenju a hry, při kotrychž bě wušiknosć prašana. Jako najlěpše wopokaza so wětrnikowe towarstwo. Zo móžachu dobyćerjam jednotliwych wubědźowanjow atraktiwne myta přepodać, je zasłužba nimale 60 sponsorow, so Handrij Korch wjeseleše.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu sobotu, 24. nowembra, wotmě so Budyskim NSLDź lětuša Schadźowanka. Tule namakaće někotre fotowe impresije.
Das alljährliche Treffen der sorbischen Studierenden, Absolventen und Gymnasiasten Schadźowanka fand am Samstag, den 24. November, zum

nowostki LND