„Ně“ k wotbagrowanju kruće zapisać

srjeda, 10. meje 2017
artikl hódnoćić
(0 )

Slepo (AK/SN). Po wozjewjenju rewěroweho koncepta LEAG wočakuja wot hórnistwa potrjecheni Slepjanskeje gmejny zawjazowace wotmołwy za přichod. Tole podšmórny zastupowacy wjesnjanosta Jörg Funda na wčerawšim posedźenju tamnišeje gmejnskeje rady. „Koncern dyrbi so wo to starać, zo ‚ně‘ k wotba­growanju tež ‚ně‘ wostanje. Tole dyrbi so prawnisce zawěsćić. Dlěje hač dźesać lět w njewěstosći žiwy być dosaha“, Funda­ rjekny. Wobydlerjo maja wjele prašenjow. Kak hodźa so samsne žiwjenske poměry tych docpěć, kiž běchu wot hórnistwa potrjecheni, a tych, kotřiž to njeběchu? Što budźe z wotstorkowa­nymi inwesticijemi na priwatnych twarjenjach? Kak z wopłóčkami dale póńdźe? A što budźe ze saněrowanjom komunalnych dróhow, mostow a twarjenjow?

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Spěchowanski kruh za serbsku ludowu kulturu je 16. a 17. měrca mjeztym 28. serbske jutrowne wiki w Budyskim Serbskim domje wuhotował. Wiki běchu jara wuspěšne, tež nastupajo ličbu wopytowarstwa. Tule smy wam někotre fotowe impresije z wikow zestajeli

nowostki LND