Z lětušimi darami chce někotre wokna ponowjeć

wutora, 06. junija 2017
artikl hódnoćić
(0 )
Na wčerawšim Němskim dnju młyna je Heiko Vogel (nalěwo) w swojim wódnym młynje w Barće mnohim zajimcam techniku rozłožił.  Foto: Carmen Schumann Na wčerawšim Němskim dnju młyna je Heiko Vogel (nalěwo) w swojim wódnym młynje w Barće mnohim zajimcam techniku rozłožił. Foto: Carmen Schumann

Bart (CS/SN). Wulki zajim ludźi za młyny jako techniske pomniki je so wčera na Němskim dnju młynow tohorunja w Bartskim wódnym młynje pokazał. Tón bě hakle druhi raz přistupny. Swójba Heika Vogela bě wjele prócy nałožowała, wopytowarjam rjany dźeń zmóžnić. Po tym zo njeje młynska technika loni hišće dźěłała, je so Heikej Vogelej poradźiło, zo móžeše z elektromotorom demonstrować, kak so žito mjeće. 53lětny studowany ratar pochadźa z Barta, dźěła a bydli pak w Berlinje. Tohodla móže so jenož kónc tydźenja wo młyn starać. Ćim bóle zadźiwa, što je wón minjene měsacy zdokonjał. Z darami z lońšeho dnja wote­wrjenych duri je wón chěžine durje ponowił. Lětuše dary chce wón za někotre nowe wokna wudać. Rady by tež młynskej kamjenjej zaso wožiwił. Runje tak wažne by było, horni poschod zaso spřistupnić, ale špundowanje porjedźeć je wobćežne, praji Heiko Vogel. Přichodnje chce wón swój młyn jenož kóžde druhe lěto k dnjej młynow wočinić.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Sernjany su swoju róčnicu prěnjeho naspomnjenja wsy před 600 lětami z wosebitym wjesnym swjedźenjom wuspěšnje woswjećili. Tule nańdźeće někotre fotowe impresije wo tym:
Zerna feierte unlängst die Ersterwähnung des Ortes vor 600 Jahren mit einem beson

nowostki LND