To a tamne (14.01.19)

póndźela, 14. januara 2019 spisane wot:

W mjenje hač štyrjoch mjeńšinach 29 poschodow přewinył je dobyćer lětušeho 19. „tower-runa“ po najwjetšim by­dlenskim domje Berlina w Neuköllnje. Iranjan Ahmad Asadi z Frankfurta nad Mohanom trjebaše mjez 200 běharjemi za 465 schodźenkow jeničce tři mjeńšiny a 46 sekundow. Spěšniši běchu jenož wohnjowi wobornicy, kotřiž startowachu w swójskej klasy. Najspěšniši bě Markus Behrens z Zeuthena w třoch mjeńšinach a 28 sekundach.

Po placki do wobchoda přišoł je dwulětny hólčk w delnjošleskim Celle. Do toho bě wón z bydlenja twochnył, štož njebě mać pytnyła. Zaměrnje poda so wón k regalej słódkosćow a wopušći kupnicu, bjez toho zo by zapłaćił. Na parkowanišću pak lochko zdrasćeny pachołk žonje napadny. Čehodla je doma ćeknył, ma nětko młodźinski zarjad pruwować.

To a tamne (11.01.19)

pjatk, 11. januara 2019 spisane wot:

Přemało nahich hosći dla dyrbja Pariski hosćenc „O‘Naturel“ po dobrym lěće hižo zaso zawrěć. „Z wulkim wobžarowanjom dyrbimy zdźělić, zo hosćenc 16. februara doskónčnje začinimy, dokelž nimamy dosć hosći“, rěka na internetnej stronje. „O‘Naturel“ běchu kónc 2017 jako prěni FKK-hosćenc francoskeje stolicy zwonka wulkich turistiskich centrumow wotewrěli. Hosćo dyrbjachu so do toho přizjewić a drastu při zachodźe wotedać. Pinčnicy wostachu zdrasćeni.

Marathon běhace rjadniske sotry a kardinalojo při lochkoatletice – Vatikan ma wotnětka swójske sportowe mustwo. Prezident bamžowskeje rady za kulturu, kardinal Gianfranco Ravasi, je 60 čłonow wopřijacy cyłk wčera předstajił. Team, kotryž by so rady na mjeńšich sportowych wubědźowanjach wobdźělił, je čłon italskeho lochkoatletiskeho zwjazka.

To a tamne (10.01.19)

štwórtk, 10. januara 2019 spisane wot:

Runje 50 lět po legendarnym festiwalu Woodstock, na kotrymž běchu hudźbne hwězdy kaž Jimi Hendrix a Janis Joplin wustupili, planuje jedyn z tehdyšich organizatorow, zarjadowanje lětsa wožiwić. Festiwal ma so wot 16. do 18. awgusta we Watkins Glen na sewjeru zwjazkoweho stata USA New York wotměć, 200 kilometrow wot originalneje městnosće Bethela. Na festiwalu w awgusće 1969 wobdźěli so 400 000 ludźi.

Pedal płuna a borzdźidła zaměnił bě 19lětny w sewjerorynsko-westfalskim Kerpenje a je ze swojim 272 PS sylnym awtom do bydlenskeho domu zrazył. Tam přełama murju a wosta na chódbje stejo. Dom, w kotrymž bydli 72lětny, je na zbožo dale wužiwajomny. Młody šofer njeměješe jězbnu dowolnosć ani hišće lěto. Policija trochuje cyłkownu škodu na něhdźe 60 000 eurow.

To a tamne (09.01.19)

srjeda, 09. januara 2019 spisane wot:

Nowy stan dóstał je před sto lětami załoženy šwicarski „Circus Knie“. Dźakowano crowdfundingej móže so na tradicije bohate předewzaće nětko z nowym stanom na turneju podać. Nimale 500 fanow bě minjene štyri měsacy ně­hdźe 226 000 eurow znosyło. Nowy stan chcedźa na zahajenju turneje 21. měrca nad Zürichskim jězorom poswjećić. Swójba Knie wjedźe cirkus mjeztym w sedmej generaciji.

Prěni króć woči wočinił je młody běły mjedwjedź w Berlinskim zwěrjencu, pjeć tydźenjow po porodźe. Wot zwěrjenca wozjewjene wobrazy pokazuja mjedwjedźatko z wotewrjenymaj wočomaj při maćeri. Zo by dorost trěbny měr měł, jón sobudźěłaćerjo dotal jeno ze zatwarjenymi kamerami a mikrofonami wobkedźbuja. Spočatk februara chcedźa młodźo prěni króć lěkarsce přepytować.

To a tamne (08.01.19)

wutora, 08. januara 2019 spisane wot:

Na kwasnym dnju do pasli błyskača zajěł je młody porik na awtodróze A 1 pola Dortmunda. Mjeztym wšak je sej nawoženja pola policije wone swojorazne kwasne foto wuprosył, dokelž bě so loni w meji nastaty original zhubił. „Móžachmy wupomhać“, zastojnicy internetnje zdźěleja. „Přejemy z wutroby zbožowne mandźelstwo.“ Kak spěšnje běštaj runje zwěrowanaj swój čas po puću byłoj a što dyrbještaj za wosebite foto płaćić, wězo njepřeradźeja.

Wjace pjenjez za ćopłu drastu žada sej dźěłarnistwo policije w Berlinje za zastojnikow, kiž dyrbja objekty w měsće wobstražować. Hižo dołho wo to wojuja, stało so dotal ničo njeje, rěčnik dźěłarnistwa zdźěla. Tak su zamołwitych na to skedźbnili, zo kóždolětny drastowy pjenjez 150 eurow dawno njedosaha: Porjadny zymski kabat płaći nimale 250 eurow.

To a tamne (07.01.19)

póndźela, 07. januara 2019 spisane wot:

Whisky jako pomocny srědk wužiwać chce farar w Bayerskej, zo by z mužemi swojeje wosady lěpje do rozmołwy přišoł. Tak je 53lětny duchowny Thomas Eschenbacher, sam lubowar whiskyja, muži 11. januara do Hammelburga přeprosył. Poskitk bě hnydom wuknihowany. Na „whiskyjowych“ eksercicijach chcedźa woni swój poměr k Bohu přepruwować a pohłubšić. Palenc ma wobdźělnikam při studiju biblije impulsy spožčić, so duchowny nadźija.

Jara nuznje na pjaty róžk dyrbješe pječa šofer wosoboweho awta, kotrehož je Berlinska policija na tamnišej měšćanskej awtodróze­ zadźeržała. 33lětny bě ze 100 km/h město dowolenych 60 po puću. Za jeho­ wurěč njemějachu zastojnicy scyła žane zrozumjenje: Mužej hroža nětko chłostanka 400 eurow, dwaj dypkaj w Flens­burgu a měsac trajacy zakaz jězdźenja.

To a tamne (04.01.19)

pjatk, 04. januara 2019 spisane wot:

W drjewjanym sudźe Atlantik přeprěčić chce 71lětny Jean-Jacques Savin z Francoskeje. Tydźenja je so dyrdomdejnik z Kanariskich kupow na puć podał. Tři metry wysoke žołmy jeho nuzuja připasany spać, kaž na Facebooku piše. Tři metry dołhi a dwaj metraj šěroki sud je kaž bydlenčko­ zarjadowany. Dźakowano satelitowemu systemej GPS móže kóždy jězbu 71lětneho w interneće sćěhować. Za tři měsacy chce wón Karibiku docpěć.

Jeničku winicu Hamburga chcedźa wotstronić. Kaž rěčnik města zdźěli, ma so tak po 24 lětach plahowanje wina zakónčić. Hłowna přičina toho su twarske dźěła w zwisku z rozšěrjenjom přistawa. Winicu­ běchu 1995 z połsta winowymi pjenkami wutworili, kotrež běchu Stuttgartscy winicarjo Hamburgej darili. Nadźěłane wino bě město wuzwolenym hosćom jako wosebitostku dariło.

To a tamne (03.01.19)

štwórtk, 03. januara 2019 spisane wot:

Dalšeho kucharja přistajili su w kanclerskim zarjedźe zwjazkoweje kanclerki Angele Merkel (CDU) w Berlinje. Wón ma dotalne mustwo kucharja, pomocnika a wosom pinčnikow zesylnić. Wšako je wotwidźomne, zo ličba a wobjim zarjadowa- njow w kanclerskim zarjedźe, kotrež maja so kulinarisce zastarać, „dale wulka wostanje“, kaž rěčnica knježerstwa zdźěli.

Twochnjeneje kóčki dla je so porik w Hornjej Pfalcy silwestersku nóc tak zwadźił, zo dyrbješe policija přijěć. Muž a žona sej mjez sobu wumjetowaštaj, zo je tón tamny na tym wina, zo je kóčka preč. Tak 41lětny swoju 36lětnu žonu a ta jeho pola zastojnikow přizjewištaj. Na zbožo staj so skónčnje zaso wujednałoj. Wo dóńće kóčki wšak policajski rěčnik ničo­ rjec njemóžeše. „Prawdźepo­dobnje bě sej ta silwesterskich praskotakow dla jenož měrniši kućik pytała.“

To a tamne (02.01.19)

srjeda, 02. januara 2019 spisane wot:

Wysokeho starobneho přerězka 80 lět dla su silwester w španiskej wsy Villar de Corneja 31. decembra prosće hižo připołdnju w dwanaćich swjećili. Tak zetka so 37 wobydlerjow na hłownym torhošću, hdźež su sej mjez sobu strowe nowe lěto wupřeli. Tuž móžachu wječor sčasom do łoža a njetrjebachu won do zymneje nocy, měnješe wjesnjanostka Carmen Hernández. Hižo wot lěta 2004 tam silwester wodnjo swjeća.

Trjebane awto za 220 eurow kupiłoj staj 15lětnaj młodostnaj w bayerskim Bad Kötztingenje. Awtowej značce za nje staj pokradnyłoj a smaleštaj na to bjez jězbneje dowolnosće a zawěsćenja po kraju. Z cigaretu a awtowym klučikom w ruce pak buštaj skónčnje na busowym zastanišću w 40 km zdalenym Zwieselu lepjenaj. Nimo njeju ma nětko tež 29lětny pře­dawar awta chłostanske jednanje na šiji.

To a tamne (28.12.18)

pjatk, 28. decembera 2018 spisane wot:

Njewšědny telefonat dyrbješe policija w norwegskim Trondheimje wobdźěłać: Młody paduch awtow bě zastojnikow zazwonił, dokelž bě so sam w awće zamknył. Do toho bě so 17lětny pola wikowarja awtow zadobył, zo by awto pokradnył. Jako w nim sedźeše, so wóz sam zamkny. Dokelž zastojnikow z podobnych njeskutkow hižo znaješe, nadźiješe so paduch pomocy. Policija přijědźe, jeho wuswobodźi a zaja.

Běłe hody je sej wopity muž w Ludwigshafenje sam wobradźił a dyrbješe na to na policajskej straži přenocować. Muž bě běły próšk wohnjohašaka na schodach wjaceswójbneho domu rozpryskał. Wobydlerjo wołachu policiju, kotraž 23lětneho sobu wza. Pušćić pak jeho njemóžachu, dokelž hrožeše strach, zo pjany muž na dróhu běži. Tuž jeho najprjedy raz zaso do cele na straži tyknychu.

nawěšk

  • Sernjany su swoju róčnicu prěnjeho naspomnjenja wsy před 600 lětami z wosebitym wjesnym swjedźenjom wuspěšnje woswjećili. Tule nańdźeće někotre fotowe impresije wo tym:
Zerna feierte unlängst die Ersterwähnung des Ortes vor 600 Jahren mit einem beson

nowostki LND