Widźał, słyšał, napisał (07.11.16)

póndźela, 07. nowembera 2016 spisane wot:
Awtor dźensa Křesćan Korjeńk

„Kajka je to radosć, w našej młodźinje, stari čuja žadosć być jónu młodźi šće ...“, takle klinčeše w minjenych dnjach časćišo w Nowej Wjesce pola Pjechec mandźelskeju kotrajž swjećeštaj złoty kwas.

Radosć pak njeknježeše cyle wěsće jenož mjez młodźinu, ale tež mjez staršimi přiwisnikami koparjow Dynama Drježdźany. To štož ći čorno-žołći w minjenymaj hromaj pokazachu, bě cyle jednorje wokřewjace a radosć zbudźace. Haj, nětko maš zaso wjeselo, hladać na hry abo słuchać na drje najemocionalnišeho reportera Gerta Zimmermanna. Heinz Florian Oertel drje bě hižo jara emocionalny, naš Měrćin Štrawba wo žadyn kusk mjenje, „Zimmi“ pak je w tym nastupanju po mojim měnjenju najlěpši. Wón raduje so nad wuspěchami, ale ćerpi tež při njetrjebawšich, wobeńdźomnych poražkach.

Widźał, słyšał, napisał (01.11.16)

wutora, 01. nowembera 2016 spisane wot:
Awtor dźensa Ludwig Zahrodnik

W minjenych dnjach je so wjele rěčało a pisało wo noworjadowanju směrnicow za spěchowanje sporta, předewšěm wukonoweho sporta w Němskej. Fakt je, zo je so podźěl wot němskich sportowcow dobytych medaljow na olympiskich hrach a swětowych mišterstwach w zašłosći pomjeńšił. Za wutworjenje lěpšich wuměnjenjow njejsu jenož lěpše treningowe móžnosće z wysoko kwalifikowanymi trenarjemi, ale předewšěm wjele wjac pjenjez trěbnych. Dźe mjez druhim tež wo to, kotre sportowe družiny lubja najwjace medaljow a kotre měli so najefektiwnišo spěchować. Zo njepóńdźe to bjez horceje diskusije a wótreje kritiki tych, kotřiž čuja so zludani, je jasne. Tola w zajimje zasadneho polěpšenja tuchwilneje situacije we wukonowym sporće budźe trjeba tworić jasne, byrnjež tež bolostne rozsudy.

Widźał, słyšał, napisał (24.10.16)

póndźela, 24. oktobera 2016 spisane wot:

Awtor dźensa

Michał Nuk

„To je postup do zwjazkoweje ligi marathonow!“, běše wčera z wótřerěčakow podłu čary Drježdźanskeho marathona słyšeć, jako doběhny Keničan Joseph Kyengo Munywoki w 2:10:21 h do cila před krajnym sejmom. Tajkale zwjazkowa liga drje njeeksistuje, tola wukonaj prěnjeho a druheho běharja pokazujetej, zo słuša Drježdźanski marathon nětko k prěnim adresam w Němskej. Po Berlinje, Hamburgu a Kölnje bu tu lětsa štwórty najlěpši čas docpěty, štož je hladajo na dosć naročnu čaru z plesternakami, mnohimi křiwicami a mostami čim kedźbyhódniše. A wjace hač 7 500 wobdźělnikow z 61 krajow je znamjo za to, zo je sej Drježdźanske wubědźowanje mjezynarodne připóznaće nadźěłało.

Widźał, słyšał, napisał (17.10.16)

póndźela, 17. oktobera 2016 spisane wot:

Awtor dźensa

Jan Hrjehor

Widźał, słyšał, napisał (10.10.16)

póndźela, 10. oktobera 2016 spisane wot:

Awtor dźensa

Tadej Cyž

Němske narodne mustwo je wuspěšnje do kwalifikacije za swětowe mišterstwo 2018 w Ruskej startowało. Po dobyću přećiwo Norwegskej je mustwo wokoło noweho kapitana Neuera sobotu wječor tež duel susodow přećiwo Čěskej z 3:0 dobyło. Za Němsku trjechištaj Toni Kroos a dwójce Thomas Müller. Jutře sćěhuje potom hra přećiwo Sewjeroirskej. Manuel Neuer, wrotar němskeje wubranki, je jako kapitan naslědnik Schweinsteigera, kotryž je po europskich mišterstwach swoju aktiwnu karjeru w narodnym mustwje zakónčił. Měnju, zo je Neuer prawy muž za tutu poziciju. Wón je hižo wjacore lěta najlěpši wrotar swěta, je pola sobuhrajerjow připóznaty a je tež čłowjesce bjez skandalow. Zo je wrotar kapitan a nic pólny hrajer, problematisce njewidźu. W koparskim mustwje maš zwjetša wjacorych hrajerjow, kotřiž na hrajnišću zamołwitosć přewozmu.

Widźał, słyšał, napisał (04.10.16)

wutora, 04. oktobera 2016 spisane wot:
Awtor dźensa André Strelow

Wot kolegow a přećelow dóstach ke kulowatym narodninam surfowanski kurs darjeny. Srjedź septembra běše skónčnje tak daloko. Podachmy so do italskeho Torbole. Po zapokazanju so prašach, hač to docyła zmištruju. Po tym zo bě nam wučer surfowanje z wětřikom teoretisce wujasnił, stejach krótki čas pozdźišo na wodźe a móžach posrědkowane informacije nałožować. Započatk běše chětro ćežki. Po njeličomnych čarach a padanjach do wody čujach so dale a wěsćiši. Po třoch dnjach smalach po jězoru ze začućom dospołneje swobody. Kóždemu zajimcej móžu jenož poručić, so tež raz w tutej sportowej družinje wuspytać.

Widźał, słyšał, napisał (26.09.16)

póndźela, 26. septembera 2016 spisane wot:

Awtor dźensa

Jan Macka

Lubi sportowcy, je zaso čas domchowanki a kermušow. Rjane słónčne wjedro je nam hišće tu abo tamnu překwapjenku kónc tydźenja w kopańcy wobradźiło. Kaž w medijach čitamy, wjetše a mjeńše mustwa nětko hižo bilancuja, što su prawje abo wopak činili. Mnozy pak so prosće takle zwuraznjeja: „Pola nas lětsa wulkotnje běži.“ abo „To sy hižo po prěnjej hrě spóznał, zo so ćežko změja.“ abo „Pola nas zaso njedosaha.“

Moje postupne mustwa, kotrež sym minjene hrajne lěto na lisćinje měł, chcu skrótka wobswěćić, a to z optimizmom na hišće dołhu hrajnu dobu. Pola RB Lipska njewidźu stracha, zo do krizy padnje. Start bě za nowačka w 1. zwjazkowej lize optimalny. Wosebje dobyće přećiwo Dortmundej je jemu dalšich fanow wobradźiło a z 1:1 nětko pola 1. FC Köln je w načolnej skupinje zaměstnjeny. To same zdaše tež za Dynamo Drježdźany móžno być, tola přěhraty derby doma přećiwo Aue a poražka w Kaiserslauternje woznamjenja jenož srjedźne městno, štož nikoho z nas tak prawje njezwjesela. Tež wčerawše 2:2 přećiwo Würzburgej nic.

Widźał, słyšał, napisał (19.09.16)

póndźela, 19. septembera 2016 spisane wot:
Awtor dźensa Jurij Nuk

Jako aktiwneho běharja přez wjac hač šěsć lětdźesatkow zajimuje mje wosebje lochkoatletika. A tak sym sej tež we wusyłanjach telewizije wo njedawnych 28. olympiskich lětnich hrach w Rio de Janeiru předewšěm wurisanja w tejle sportowej družinje wobhladał. A tam mje najbóle mjetanje hlebije jima. Hdyž widźu wysoko na njebju lětadło lećeć, kotrež ćehnje za sobu kondensacisku smuhu, da mam stajnje gracilnosć lěta tajkeje hlebije před wočomaj. A z tajkej gracilnosću a jara daloko lećeše na olympiadźe tež hlebija olympiskeho dobyćerja Thomasa Röhlera z Jeny. Po wurjadnych 90,30 metrach zaštapi wona do trawnika. Přewšo sympatiski 24lětny lochkoatlet bě před štwórć lětom tónle nastroj w finskim měsće Turku samo hižo 91,28 metrow daloko ćisnył, štož je rekord lěta.

Widźał, słyšał, napisał (12.09.16)

póndźela, 12. septembera 2016 spisane wot:

Awtor dźensa

Stefan Šmit

Dwě dobyći a dwaj remisaj. W sumje wučinja to wosom dypkow. K tomu maja koparjo Dynama Drježdźany nětko wrotowy poměr 6:3. Za tónle dotal wuběrny wukony steja woni po wčerawšim štwórtym hrajnym dnju na 2. městnje druheje zwjazkoweje koparskeje ligi. Štó z nas bě sej tole na spočatku sezony myslił, wšako njebě zazběhowy program za Dynamo docyła tak lochki. Jako prěni přijědźechu koparjo z Nürnberga. Tydźeń na to wobstachu Dynamowcy suwerenje před wulkotnej kulisu pola Union Berlina. W prěnim kole DFB-pokala porazychu samo­ prěnjeho ligista RB Lipsk. Nimale samsna bě atmosfera před tydźenjomaj, jako bě kultowe mustwo St. Pauli w Drježdźanach. Runja RB Lipskej dyrbješe so mustwo z Hamburga bjez dypka na domojjězbu nastajić. A nětko 2:0 za Dynamo w Hannoveru!

Widźał, słyšał, napisał (05.09.16)

póndźela, 05. septembera 2016 spisane wot:

Awtor dźensa

Toni Ryćer

Nimale w kóždej domjacnosći składuja so lěki­, zo bychu při mjeńšich schorjenjach spěšnje k ruce byli. Sy-li nazymnjeny abo maš-li bolosće w stawach po ćělnym napinanju, njetrjebaš tuž hnydom k lěkarjej. Tu pomhaja krjepki, žałby a sprayje z apoteki. Štož je za wjetšinu ludźi bjez problema, pak móže za profijowych sportowcow fatalne sćěhi měć. Cyły rjad tajkich po zdaću bjezrizikowych lěkow wobsahuje srědki, kotrež sportowc brać njesmě, kaž na přikład kodein w krjepkach přećiwo kašelej. Jednu tak mjenowanu čerwjenu lisćinu wudawa Narodna antidopingowa agentura a ju prawidłownje aktualizuje.

nawěšk

  • Sernjany su swoju róčnicu prěnjeho naspomnjenja wsy před 600 lětami z wosebitym wjesnym swjedźenjom wuspěšnje woswjećili. Tule nańdźeće někotre fotowe impresije wo tym:
Zerna feierte unlängst die Ersterwähnung des Ortes vor 600 Jahren mit einem beson

nowostki LND