Widźał, słyšał, napisał (21.09.15)

póndźela, 21. septembera 2015 spisane wot:

Awtor dźensa

Jurij Bjeńš

Borussia Dortmund a FC Energija Choćebuz stej mustwje, za kotrejž moja wutroba bije. Hdys a hdys sej wězo do Dortmunda dojědu – dokelž pak sej to mało časa a fenkow dla tak často­ dowolić njemóžu, sym husćišo w Choćebuzu. Lětsa pak so tež raz wudani, stadiony na wuchodźe wopytać. Wšako wutroba kóždeho koparskeho přiwisnika spěšnišo pukoce, hdyž wobhlada sej hrajny plan třećeje ligi. Wosom mustwow je z wuchoda, wšitke z tradicionalnych towarstwow, kotrež maja hoberske fanowe žro. Kóždy kónc tydźenja znajmjeńša jedyn derby! Wulkotnje, to dyrbimy wužiwać! Tři tajke derbyje sej tuž hižo­ live w stadionje wobhladach. Prěni z nich bě Dynamo přećiwo Čerwjeno­běłym z Erfurta. Štwórtk wječor pod swětłomjetakami, połny blok hosći, legendarny­ K-blok w Drježdźanach a napjatosć hač do kónca hry. Njejsym drje přiwisnik wobeju mustwow, hač do dźensnišeho pak njewobžaruju, zo sym tam był. Nalada bě kaž přeco w Drježdźanskim nowym stadionje fenome­nalna.

Widźał, słyšał, napisał (14.09.15)

póndźela, 14. septembera 2015 spisane wot:

Awtor dźensa

Křesćan Korjeńk

„Ha widźu-li ptačata ćahnyć, hdyž“ je swjedźeń Marije naroda a nazyma so bliži. Mnozy znaja tónle spěw jako zahajenski nazymskich koncertow. Wšako nam je na plakatach nětko hižo připowědźeja. Tola nochcu so tule dźensa wěnować horliwym spěwarjam-sportowcam, hačrunjež bychu sej to cyle wěsće tež zasłužili.

Awtor dźensa Ludwig Zahrodnik

Tour de France, swětowe mišterstwa w płuwanju, swětowe mišterstwa w lochkoatletice, při wšitkich sportowych wjerškach so rěči a tuka, zo sportowcy njedowolene srědki wužiwaja, zo bychu swoje wukony stopnjowali. Njewěm­ hač je dobyćer lětušeje Tour de Fran­ce, Jendźelčan Fromme, někajki doping brał abo nic. Jeho pak njejsu jenož­ tukanjow dla werbalnje atakowali, ale tež fyzisce. Je škoda, zo so doping cyle přewinyć njehodźi a zo někotre „čorne wowcy“ cyłkownemu wukonowemu sportej tak špatny image wobradźeja.

Podhlad, zo běchu tež sportowcy NDR njedowolene srědki wužiwali, je so dawno wobkrućił. Wězo stej tež wulkomyslne spěchowanje wěstych – předewšěm olympiskich – sportowych družin a njesměrny ćišć, dobyć medalje, k tomu­ přinošowałoj. Zajimawe na přikład je, zo su němscy sportowcy na 24. lětnej olympiadźe 1988 w Seoulu cyłkownje 142 medaljow dobyli, na olympiadźe 2012 w Londonje pak sto mjenje.

Widźał, słyšał, napisał (31.08.15)

póndźela, 31. awgusta 2015 spisane wot:

Awtor dźensa

Mikławš Krawc

Wo serbskej koparskej wubrance lětsa přewjele słyšeli njejsmy. Zo pak přihoty na klětuše zetkanje mustwow narodnych mjeńšin w Južnym Tirolu běža, je mi njedawno Józef Šwon na přikładźe skazanja wjacorych busow za fanow rysował. W dorosće wutwori Serbski Sokoł lětsa hnydom tři wubranki w starobnych klasach młodźina C, D a E – prawje tak! Loni mějachmy jenož wubranku D.

Widźał, słyšał, napisał (24.08.15)

póndźela, 24. awgusta 2015 spisane wot:

Awtor dźensa

Achim Kowar

Sym přiwisnik lochkoatletiki, a tohodla zajimuju so tež za lětuše swětowe mišterstwa lochkoatletow w chinskej stolicy Pekingu. Štož pak w přihotach na tele wjerškowe měrjenje mocow w našich medijach zhonich, bě podtykowanje dopinga za kóždy nadpřerězny wukon. Nětko je prěni kónc tydźenja tež Němskej wunjesł złotu a slěbornu medalju w kulostorku a we wjaceboju pjate městno. Nimam atletow za dopinga podhladnych a zarjadowarjow za njekmanych abo podhladnych. Njewěm, što ma tajke pawšalne podtykowanje tu pytać. Wone sportej skerje škodźi hač tyje. Wjeselmy so nad wukonami našich wysokoskakarjow z tyčku kaž tež nad wurjadnym kónčnym běhom muži na 100 metrow a nad tym, směć wuběrne wukony dožiwić. Wězo tež bolostne poražki k tomu słušeja. Móžno, zo to prawje njewidźu z tym do-błóta-ćahanjom. Ale wočinu-li nowiny, napadnu mi złóstnistwa a mordarstwa, a dobreho je dźeń a mjenje na swěće­!

Widźał, słyšał, napisał (17.08.15)

póndźela, 17. awgusta 2015 spisane wot:

Awtor dźensa

Andre Strelow

Widźał, słyšał, napisał (11.08.15)

wutora, 11. awgusta 2015 spisane wot:

Awtor dźensa

Tadej Cyž

Widźał, słyšał, napisał (03.08.15)

póndźela, 03. awgusta 2015 spisane wot:

Awtor dźensa

Jan Macka

Lubi sportowcy, je zaso tak daloko. Nowa koparska sezona je zahajena. Dwójce su hižo w 2. a 3. zwjazkowej lize hrali. W tutymaj klasomaj sym lětsa na dwě mustwje wjac hač wćipny. Wšako chcetej wobě postupić: RB Lipsk z trenarjom Ralfom Rangnickom a Dynamo Drježdźany z Uwe Neuhausom. Nazhonitaj trenarjej moderny koparski abejcej dosć derje znajetaj a njebudźetaj sej zawěsće tak wot druhich wonkownych „ekspertow“ swój koncept kazyć dać. Mam wobě mustwje kmany za postup­, štož by Sakskej k dalšemu wuwiću tyło.

Na wokrjesnej runinje změjemy přichodny kónc tydźenja zazběh. SJ Chrósćicy nastupi w Połčnicy, Sokoł Ralbicy/Hórki doma přećiwo Kinsporkej/Łužnicy. Jeli so woběmaj serbskimaj mustwomaj start zešlachći, budźe derby njedźelu, 16. awgusta, w Chrósćicach ćim zajimawši.

Awtor dźensa

Jurij Nuk

Wot lěta 1954 trenowach a wubědźowach so lětdźesatk w běhanju na srjedźnych a dlěšich distancach jako čłon sportoweju klubow SC Rotacija Lipsk a SC Lipsk nimo swojeho re­gularneho studija slawistiki w Lipsku (1953–1958) a slědowaceho pedagogiskeho skutkowanja na Serbskim wučerskim wustawje w Budyšinje (wot 1958). Za mjenowanej klubaj sym so wězo na mnohich lochkoatletiskich wurisanjach republiki kaž tež w Čěskej a Pólskej wubědźował. Tak sym direktnje w stadionach něko­­tryž­kuli wurjadny sportowy wukon abo nowy hrajny abo samo tež swětowy rekord w lochkoatletice sobu dožiwił. Wot lěta 1965 startowach potom za BSG Motor Budyšin, ale nic wjace w tak wulkim wobłuku kaž do toho w Lipsku. Wuznamne mjezynarodne wubědźowanja lochko­atletiki wopytowach nětko ze swójbnymi jako přihladowar w Drježdźanach, Lipsku a Berlinje.

Widźał, słyšał, napisał (20.07.15)

póndźela, 20. julija 2015 spisane wot:

Awtor dźensa

Stefan Šmit

Mjeztym zo přebywa wjetšina sakskich šulerjow tučasnje ze swojimi staršimi abo přećelemi zawěsće w prózd­ninach a móža po tym hišće někotre dny abo snadź tež tydźenje wotpočnyć a so wočerstwić, je zawěrno „rjany“ čas za koparjow w regionalnej lize hižo zaso nimo. Po dźewjećtydźenskej pře­stawce zahaji so pjatk wječor w štwórtej najwyšej koparskej lize Němskeje hrajna doba 2015/2016.

nawěšk

  • Sernjany su swoju róčnicu prěnjeho naspomnjenja wsy před 600 lětami z wosebitym wjesnym swjedźenjom wuspěšnje woswjećili. Tule nańdźeće někotre fotowe impresije wo tym:
Zerna feierte unlängst die Ersterwähnung des Ortes vor 600 Jahren mit einem beson

nowostki LND