Stefan Möller ze Šunowa, Tadej Cyž z Njebjelčic a Patrik Woko ze Šunowa (wotlěwa) su z awtom po puću do Kalinin­grada, hdźež wobhladaja sej jutře hru swětowych koparskich mišterstwow Serbiska – Šwicarska. We wačoku maja nimo serbskich­ šawlow tež wulku chorhoj Serbskeho Sokoła. Po mjezystopje w Gdańsku chcedźa woni dźensa po nimale tysac kilometrach jězby Kalinin­grad docpěć. Personalizowane kartki dóstachu młodźi Serbja po wjacorych dołhich telefonatach. Foto: Tadej Cyž

Mina Witkojc je mjenowa patronka za krajne myto Braniborskeje

Podstupim (SN/at). Prěni raz je Braniborska Myto Miny Witkojc wupisała. Z nim maja so wosebity angažement, dorazne wukony, inowatiwne wuchadźišća a wosebite zasłužby při nałožowanju, spo­srěd­kowanju a dalewuwiwanju wosebje delnjoserbšćiny hódnoćić. Tak rěka we wustawkach myta.

dale čitać…
štw., 21. junija 2018

Na wčerawšim koncerće k zakónčenju šulskeho lěta w Budyskim NSLDź su hudźbnym šulerkam a šulerjam Budyskeje wokrjesneje hudźbneje šule lětuše wuswědčenja přepodali. Zdobom wuznamjenichu najlěpšich z přidatnym prezentom. Młodźi hudźbnicy dóstachu tak hišće raz składnosć, swoje zamóžnosće na instrumenće zjawnosći prezentować. Nimo němskich a jendźelskich titlow na dudach, pozawnach a wot Cecilije Neterec na klawěrje přednjesenych kruchow běchu tež serbske zynki słyšeć. Wiebke Vogel a Georg-Wilhelm Jatzke zanjeseštaj jako duwo pěseń Bjarnata Krawca na tekst Jakuba Barta-Ćišinskeho „Na łukach“. Foto: SN/Maćij Bulank

štw., 21. junija 2018

Portugal je w swojej druhej skupinskej hrě prěnje dobyće docpěł, a to 1:0 přećiwo Marokku. Hižo w 4. min. trjechi Cristiano Ronaldo. Po krótko wuwjedźenym róžku zhłójčkowa portugalski superstar bul do syće. Wón nawjeduje nětko lisćinu najlěpšich třělcow ze štworymi wrotami z dweju hrow na aktualnych swětowych mišterstwach a je dotal wšitke wrota za swoje mustwo třělił.Tež wubranka Uruguayja je kaž wočakowano swoju druhu skupinsku hru dobyła. Chowancy trenarja Óscara Tabáreza přewinychu Sawdi-Arabsku z 1:0. Třělc bě něhdyši „kusak“ Luis Suárez. Wón steješe w swojej stotej hrě za narodne mustwo na prawym městnje a je bul po róžku do prózdnych wrotow sunył (23.). Kwalifikowanej za wosmifinale w skupinje A wubědźujetej so Uruguay a Ruska tuž póndźelu wo stafloweho dobyćerja.

štw., 21. junija 2018

Berlin/Malešecy (SN/JaW). Za dozhotowjenje wobjězdki zwjazkoweje dróhi B 156 wokoło Delnjeje Hórki njemóže zwjazkowe knježerstwo hišće žane terminy mje­no­wać. Wo tym informuje łužiski zapósłanc FDP w zwjazkowym sejmje Torsten Herbst. Kaž w nowinskej zdźělence rěka, bě zwjazkowe ministerstwo za wobchad a digitalnu infrastrukturu na naprašowanje Herbsta zdźěliło, zo „njedowola do­talny staw jednanjow žane zawjazowace wuprajenja wo dozhotowjenju čary“.Zapósłanc Herbst, kiž je zdobom dowěrnik (Obmann) FDP we wobchadnym wuběrku, bě po wopyće Malešanskeje gmejny zwjazkowemu knježerstwu oficialne naprašowanje stajił. „Wobchadne twarske předewzaća w Němskej zwoprawdźić jasnje předołho traje“, rjekny k tomu Torsten Herbst. „Najebać woprawnjeny zajim­ přirodoškita a soburěčenja woby­dlerjow pak njeje móžno, zo relatiwne přewidne twarske projekty kaž w Malešanskej gmejnje, ani w běhu lětdźesatka zwoprawdźene njejsu. Wšako běchu wob­jězdku wokoło Delnjeje Hórki hižo lěta 2003 w planje zwjazkowych ...

štw., 21. junija 2018

Čłonojo wodoweho a pódoweho zwjazka „Horni kraj Kalawa“ tež lětsa 70 metrow dołhi wotrězk Priorskeje hrjebje podłu ležownosćow w Choćebuzu-Knorawje po­nowjeja. Z kročacym bagrom najprjedy njerjad z hrjebje ćahaja, po tym zasadźeja nowe koliki do rěki a wutykuja mjezyrum z hałzami. Foto: Michael Helbig

štw., 21. junija 2018

21.06.2018 – 27.06.2018 Budyski fil­mo­wy palast: Jurassic World: wšědnje 14:15 (nimo pó a srj) Love, Simon: srj 20:00 Oceans 8: wšědnje 14:45 (nimo pó a srj), 17:15 a 19:45 | pj a so 22:15 Papst Franziskus – Ein Mann seines Wortes: wšědnje 17:15 (nimo nj a pó) Luis und die Aliens: wšědnje 14:30 (nimo pó a srj) | nj 12:30 Jurassic World w 3 D: wšědnje 17:00 (nimo srj) a 20:00 (nimo srj) | srj 16:45 a 19:45 | pj a so 22:30 Wahrheit oder Pflicht: pj a so 22:30 Avengers: pj a so 22:00 Solo: A Star Wars Story w 3 D: wšědnje 16:45 (nimo srj) | štw, pj, nj a wu 19:45 Deadpool 2: wšědnje 19:30 Liliane Susewind: wšědnje 15:00 (nimo pó a srj) Sherlock Gnomes: nj 12:30 Jim Knopf: nj 12:30 Peter Hase: nj 12:45Kino-ekstra: Isle of Dogs – Ataris Reise: nj 17:15 | pó 17:15 a 20:15Wojerowski CineMotion: Oceans 8: wšědnje 14:45, 17:15 a 19:45 | pj a so 22:45 The Greatest Showman: srj 10:00 Stronger: srj 17:30 Papst Franziskus – Ein Mann seines Wortes: wšědnje 17:25 | so a nj 13:00 Jurassic World w ...

štw., 21. junija 2018

Šulerki a šulerjo 10. lětnika Serbskeho gymnazija Budyšin tuchwilu do šule njechodźa, ale wupruwuja so w powołanskim žiwjenju. Za to su sej cyle wšelake praktikumowe městna w zawodach a institucijach pytali. Praktikant w redakciji Serbskich Nowin Antonijo Matik je so někotrych swojich sobušulerjow prašał, hdźe tučasnje dźěłaja, kak spokojom su a hač móhli sej předstajić, dźěło pozdźišo tež powołansce wukonjeć chcyć.Hannah Lehderec z Kamjeneje: Za praktikum požadała sym so w pochowanskim instituće, dokelž njemějach dotal­ hišće žadyn kontakt z tematiku smjerć. Wulki zajim běše doskónčnje hłowna přičina. W praktikumje zapřijimaja mje do wšitkich dźěłow. Wot wotewzaća ćěła hač k planowanju pohrjeba sym wšudźe pódla, dołhož so při tym derje čuju. Běch jara překwapjena, zo směm wšitko sobu dožiwić. Bych sej předstajić móhła, raz w tym směrje dźěłać.

štw., 21. junija 2018

Starši a dźěći chcedźa zadźěwać, zo dyrbi přidružnik šulu wopušćićŁaz (CK/SN). Sakska pyta młodych a zahorjenych wučerjow. Za tajkeho maja šulerjo a starši Daniela Volkmera, kiž na Łazowskej wyšej šuli hudźbu a němčinu podawa. W přichodnym šulskim lěće 2018/2019 pak to po wšěm zdaću hižo njebudźe, znajmjeńša nic na samsnym kubłanišću. Přećiwo tomu su starši a šulerjo spočatk tydźenja protestowali a při haće napřećo šuli demonstrowali.Daniel Volkmer je germanistiku a hudźbu studował. Wón je kantor w Rěčicach a skutkuje wot lońšeho decembra na Łazowskej šuli jako přidružnik. Na dnju ­wotewrjenych duri w februaru bě nawodnica šule Margit Hypko hišće ­rjekła, zo z nim škałobu začinja a „zo so wjesela, zo tu je“.

nawěšk

  • Minjenu njedźelu wotmě so w Blunju 11. serbski ewangelski domizniski dźeń. Tule nańdźe někotre fotowe impresije ze swjedźenja, kotrež je Janek Wowčer zapopadnył.
Am 17. Juni fand in Bluno der 11. sorbische evangelische Heimattag statt. Hier finden si

nowostki LND