Wyša šula Kulow chce šulerjow-jednotliwcow za serbšćinu zmužić

Kulow (AK/SN). Serbšćina ma na Kulowskej Wyšej šuli Korla Awgust Kocor wulku hódnotu. „51 z 283 šulerjow dźensa pola nas serbšćinu po koncepće 2plus wuknje. W 5. lětniku su to sydomnaćo, w šestym štyrjo, w sedmym tuchwilu 14, we wosmym štyrjo, w 9. lětniku dźewjećo a w dźesatym třo šulerjo. Za Kulow smy takrjec derje nastajeni“, rozłožuje šulska nawodnica Ines Lešowa. Wona podawa serbšćinu wot 8. do 10. lětnika. Sabina Młodźinkowa z Ćiska a maćernorěčna Serbowka Zuzana Rječelina z Kulowca wuwučujetej wot 5. do 7. lětnika. Pia Miklowa podawa předmjet wuměłske kubłanje w serbskej rěči. Marcel Rjelka je zamołwity za předmjet geografija w serbskej rěči. W jednotliwych modulach – to rěka ze za­přijećemi a sadami – zapřijimaja rěč w předmjetach informatika, technika-kompjuter, biologija a stawizny.

dale čitać…
pj., 23. februara 2018

Za Póckowsku swójbnu twornju Dorette Paul je jutrowne wobchodnistwo wot­zam­knjene. Nimo debjenkow ze šenilje – w portfoliju maja wjace hač 30 wšelakich artiklow­ – rozpósłachu tež požadanu tak mjenowanu jutrownu trawu z papjerjaneje wołmy. Kupcy su wikowarjo mjez druhim z Francoskeje, Italskeje, Awstriskeje, Čěske­je, Belgiskeje a Šwicarskeje. Samo do Sewjerneje Ameriki wudźěłki z Póckowow předawaja. Na wobrazu prezentuje Volkmar Paul, wnuk załožerja firmy, sortiment­ jutrownych kurjatkow. Kaž figury tak tež jich wuchadźišćowy material šenilj­u w lěta 1928 załoženym zawodźe sami dźěłaja. Foto: Stefan Unger

pj., 23. februara 2018

4. měrca by basnik Kito Lorenc wosomdźesaćiny swjećił. Dary njebudźe hižo z rukomaj přijimać. Ćim wobdarjeniši smy my z pokładom jeho bohateho tworjenja! Lorencowe basnje móžemy sej přeco zaso nanowo wotkrywać. W měrcowskim Rozhledźe čini to Franc Šěn a zmóžnja nam, zamyslić so do interpretacijow Lorencoweje krajinoweje lyriki germanista Roberta Strauby. Marku Maćijowu je hinaša mysl k rozmyslowanju pohnuła: Čita­my my Serbja twórby Lorenca docyła a damy so wot jeho wuměłstwa w tej měrje­ jimać, zo bychmy sej basnika wažili a jeho wukon hódnoćili?

pj., 23. februara 2018

Staw medaljow po 88 ze 102 rozsudowzłoto slěbro bronza1. Norwegska   13   12 102. Němska   13   7 53. Kanada   10   8 94. USA    8   7 65. Nižozemska   7   6 46. Šwedska   5   5 07. Francoska   5   4 6Němscy nordiscy kombiněrarjo su w Južnej Koreji dale njeporaženi. Po dobyćach Erica Frenzela a Johannesa Rydzeka swjećachu naši atleća wčera wulki triumf w mustwowym wubědźowanju. To je prěnje teamowe złoto po olympiskich hrach 1988. Złota medalja kombiněrarjow – štwórku wudospołništaj Fabian Rießle a Vinzenz Geiger – bě třinata němskeho mustwa w Južnej Koreji. Hišće ženje do toho njebě wubranka Něm­skeho olympiskeho sportoweho zwjazka telko dobyćow swjećiła.

pj., 23. februara 2018

Hač je to w Šotiskej operje Glasgow, w Moskowskej statnej operje, w baletnej šuli Nowosibirska, hač w Salzburgskim Mozarteumje abo w Budyskim Serbskim ludowym ansamblu – wšudźe hraja na křidłach marki Förster. A nic naposledk zwučuja dźěći tež w swójbach po cyłej Němskej na tajkich klawěrach a na nich nimo klasiki rady­ boogie-woogie, cunje balady runje tak kaž blues hudźa.„Försterec“ instrumenty maja cyle woseb­ity a jónkrótny zynk. Haj, wone su dźen­sa runje tak woblubowane kaž w lěće 1859. Tehdy załoži August Förster w Lubiju pianomanufakturu, kotrejež mjeno bu po cyłym swěće znate.Jako podamoj so z fotografom na wobchodźenje manufaktury, naju marketingowy šef firmy Gabriel Wandt přewodźa. W składźe, hdźež jako prěnje załožimy, wonja za čerstwym drjewom wšěch móžnych družin. Worješina, krušwa, buk abo dub – wšě móžne družiny štomow tam na tołše deski rozrězane na polcach leža. Runje tak składuja tam wšelake furněry kaž mahagoni. Zwjetša přiwjezu drjewo z blišich rězakow, ale tež z A ...

pj., 23. februara 2018

Podrězane štomy w najprěnjotnišim lě­su­ Europy su Pólsku hač na sudnistwo EU přinjesli. Kraj drje je dźěła naj­prjedy raz zastajił, wobswětoškitarjo pak warnuja: Strach wo přirodne namrěwstwo UNESCO a jeho škitane družiny zwěrjatow njeje hišće přewinjeny.Luxemburg/Białowieża (dpa/SN). Pólskej hrozy w rozestajenju nastupajo podrězane štomy w přirodoškitnej kónčinje Białowieża poražka na Europskim sudnistwje. Zamołwity generalny prawiznik EU je wutoru wusprawnjenja knježerstwa we Waršawje wotpokazał a zwěsćił, zo Pólska prawo Europskeje unije rani. Wusud wšak wočakuja hakle za něšto tydźenjow.

pj., 23. februara 2018

Słónčne, přiwšěm zymske wjedro, wodnjo z temperaturami wokoło nule, kajkež tuchwilu tež we Łužicy mamy, so dźiwimaj kačko­maj na Němskopazličanskim haće wočiwidnje lubi. Woměrje na lodźe stejo sej wonej pjerinu rjedźitej. Kaž wjedrarjo wěšća­, ma kónc tydźenja rjenje słónčne wostać, žiwe slěbro pak ma w nocach z blakami hač na minus 15 stopnjow celsija spadnyć­. Na nas čaka potajkim prawa zymička, ale bjez sněha. Foto: Daniel Schäfer

pj., 23. februara 2018

Zwjeselacemu rozrostej ličby hosći a přenocowanjow w Hornjej Łužicy steji­ dalša trěbna próca wo powabliwe turistiske poskitki napřećo. Njeje potajkim chwile ruce do klina złožić.Budyšin (SN/at). Turistikarjo w Sakskej wjesela so nad nowym wopytowarskim rekordom. 7,86 milionow hosći z tu- a wukraja su loni zličili. To wozjewi Sakski krajny statistiski zarjad wčera w Kamjencu. Ličba hosći je najwjetša wot lěta 1992, jako započachu statistiku wjesć.K dobremu wuslědkej kraja je tež Hornja Łužica přinošowała, byrnjež ta tróšku pod ratami rozrosta w kraju wostała. Wuwiće, kotrež bě hižo kónc lěta wot­widźomne, su Kamjenscy statistikarjo oficialnje wobkrućili, zdźěla Marketin­gowa towaršnosć Hornja Łužica-Delnja Šleska­ (MGO). Přichad hosći a přenoco­wanja su loni tak přiběrali, zo zwěsća branša zaso přirost. W MGO rěča tohodla „wo ryzy kwantitatiwnje dotal najlěpšim wuslědku“ za region Hornja Łužica.

pj., 23. februara 2018

Bjez płaćenja zastupa móža sej ludźo hač do kónca měrca kóždu njedźelu wot 10 do 17 hodź. w rostlinarni Kinsporskeho hrodu wustajeńcu historiskich kamelijow wobhladać. We wobłuku projekta chcedźa Kinsporscy šulerjo srjedu, 28. februara, slepych po wustajeńcy wodźić. Za nich budźe to bjezdwěla wosebite dožiwjenje, rostliny po wóni rozeznawać. Foto: René Plaul

pj., 23. februara 2018

Pjatk 23.2. 18:30 4. (rjadne) posedźenje Zwjazkoweho předsydstwa Domowiny w internaće Delnjoserbskeho gymnazija w Choćebuzu  20:00 Zapust w RadowizySobotu 24.2. 10:00 27. serbske jutrowne wiki w Budyskim Serbskim domje (tohorunja 25.2. wot 10 hodź.)  16:00 Dźěćace kino w Chróšćanskej putniskej hospodźe  19:45 Diapřednošk Pětra Raba „Po puću w Brazilskej“ w Chróšćanskej putniskej hospodźeNjedźelu 25.2. 10:00 218. politiske rańše piwko w Kamjenskim měšćanskim dźiwadle  15:00 Zjawne wodźenje po Krabatowej wustajeńcy w Budyskim Serbskim muzeju  15:00 Poslednje zjawne wodźenje po wosebitej wustajeńcy „Žida, somot a ćeńki cworn – Hornjołužiska drasta 19. lětstotka“ w Muzeju Budyšin  16:00 Poswjećenje zwona na Konječanskej kapałce  16:00 Prapremjera inscenacije za dźěći „ABC“ w Budyskim Dźiwadle na hrodźe  17:00 Předstajenje inscenacije „Paradiz w dobrej stwě“ na hłownym jewišću NSLDź w BudyšinjePóndźelu 26.2. 13:30 Darjenje kreje na Kulowskim Starym dwórnišću  19:30 Póstny seminar w Smochčan ...

pj., 23. februara 2018

Njedźelu hornjoserbsce11:00 Łužica tutón tydźeń, mjez druhim wo 27. serbskich jutrownych wikach w Budyšinje11:20 Zjimanje temoweho tydźenja „Narodne mjeńšiny w Europje“12:00 Katolske nabožne wusyłanje (farar Gerat Wornar)po tym zbožopřećadelnjoserbsce12:30 Aktualny magacin mjez druhim wo wuradźowanju Zwjazkoweho předsydystwa Domowiny13:00 Mjeńšiny w Europje: Češa w Chorwatskej13:30 Nabožne wusyłanje (Cyril Pjech)po tym zbožopřeća

pj., 23. februara 2018

Praha (ČŽ/K). Čěscy socialdemokraća hladaja po ćežkej poražce při wólbach sejma na nowy nastup, personelnje a programatisce. Na wurjadnym zjězdźe tydźenja wuzwolichu Jana Hamáčeka jako před­sydu a Jiříja Zimolu jako jeho prěnjeho naměstnika ČSSD. Tak stajichu delegaća wuraznje teju kandidatow na čoło strony, kotrajž běštaj k spjelnjenju programowych zaměrow za zhromadne dźěło z hibanjom ANO rěčałoj, njedźiwajcy problemow jeje šefa Andreja Babiša z justicu.Mjeztym socialdemokraća z ANO hižo wo programowych dypkach móžneho zhromadneho dźěła w knježerstwje jednaja. ČSSD wustupuje za progresiwny dawk a wotpokazuje spriwatizowanje zjawnych posłužbow. Po najnowšim je so premier w demisiji Babiš w tym zmysle wuprajił, zo přińdźe za njeho jeničce kabi­net ANO a ČSSD z podpěru KSČM do pra­šenja. Prezident Miloš Zeman sej přeje, zo by druhe knježerstwo Babiša do lě­ća dowěru sejma dóstało.

pj., 23. februara 2018

Budyšin (SN/bn). Domowina namołwja serbske towarstwa a kulturne skupiny, na lětušim Dnju Saksow so wobdźělić. Swjedźeń wotměje so tónraz wot 7. hač do 9. septembra w Torgauwje. Zajimcy móža so nětko na internetnej stronje orga­nizatorow přizjewić.Referent Domowiny za kulturu a wukraj Clemens Škoda na to skedźbnja, zo wobsteji móžnosć, sej jězbne wudawki zdźěla narunać dać. Za to pak dyrbja so požadarjo hač do 1. měrca zawjaznje přizjewić. Domowinski zarjad skići w tym nastupanju podpěru. Serbja měli „swoju kulturu a rěč na swjedźenju towarstwow předstajić“, rěka k tomu w nowinskej zdźělence třěšneho zwjazka.Dźeń Saksow – najwjetši ludowy a domizniski swjedźeń w swobodnym staće – je dotal stajnje něhdźe 250 000 hač do 600 000 wopytowarjow přiwabił. Lětsa zarjaduje jón kuratorij pod nawodom prezidenta Sakskeho krajneho sejma dr. Matthiasa Rößlera (CDU) 27. raz. Minjene lěta bě jeničce muski chór Delany prawidłownje serbsku kulturu na nim zastupował. Lětsa pak so spěwarjo terminowych přič ...

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

fueorg misain karten sorbisch

  • Sobotu, 17. febraura,  měješe lětuša inscenacija „Paradiz w dobrej stwě“ Němsko-Serbskeho ludoweho dźiwadła na hłownym jewišću w Budyšinje premjeru. Tule podawamy wam někotre fotowe impresije z přemjerneho předstajenja a z premjerneho swjedźenja. Při

nowostki LND