Kak z wjelkom wobchadźeć?

pjatk, 17. nowembera 2017 spisane wot:

Podstupim (dpa/SN). Wobswětowi ministrojo krajow a Zwjazka wuradźowachu dźensa w Podstupimje wo tym, kak z wjelkom dale wobchadźeć. Mjez druhim chcyše dźěłowa skupina swoje dopóznaća nastupajo wuwiće wjelčich črjódow kaž tež zastopnjowanje wjelka do směrnicow FFH předpołožić. Do toho běchu sej přirodoškitne zwjazki wěcownu debatu w naležnosći napominali, žadajo sej jednotne prawidła. Politika njesmě plahowarjow pasenskeho skotu dlěje sebi samych sebi přewostajić.

Zhubi status zastojnika

Lipsk (dpa/SN). Prawicarskeho Berlinskeho policista wotstronja z poměra zastojnika. To je zwjazkowe zarjadniske sudnistwo w Lipsku dźensa rozsudźiło. Muž ma runy a noty Horsta Wesseloweho spěwa jako tetowěrowanki, pokazuje hitlerski postrow a ma w swojim bydlenju předmjety nacijow. Mějo wšo to za zranjenje winowatosće swěrnosće zastojnika bě Kraj Berlin discipinarnu skóržbu zapodał. Policist je w prěnimaj instancomaj dobył, nětko postaji Zwjazkowe zarjadniske sudnistwo nowe měritka.

Słyša Puigdemonta

Drježdźany (SN). Zeleni a Lěwica wumjetujetej sakskej uniji bytostne deficity nastupajo demokratiju. CDU pěstuje za sebje dale narok samozastupowanja za ludźi, rjeknyštaj zastupjerjej wobeju frakcijow wčera w debaće krajneho sejma wo politiskej kulturje w Sakskej.

Po słowach frakciskeho šefa Zwjazka 90/Zelenych Volkmara Zschocke je CDU w Sakskej pod něhdyšim ministerskim prezidentom Kurtom Biedenkopfom nawjazała na za čas NDR wutworjene wyšnostne myslenje. „Trjebamy ciwilnu towaršnosć, kotraž knježerstwo stražliwje kritizuje, so z nim rozestaja a jemu njepřemyslenje njedowěrja“, Zschocke rjekny.

Snano samo jutře hišće jednaja

pjatk, 17. nowembera 2017 spisane wot:

Berlin (SN). Jednanja hač do dźensnišeho ranja w pjećich njejsu přełam w sonděrowanjach CDU, CSU, FDP a Zelenych za jamaisku koaliciju docpěli. Dźensa připołdnju su rozmołwy dale wjedli. Kaž bě z kruhow wobdźělenych zhonić, chcedźa snano tež jutře, sobotu, dale jednać. Pokerowanje stron wo swoje pozicije bě w poprawom poslednim kole jara čuwy rubjace. Kaž powěsćernja dpa rozprawja, su posrědnicy přiwšěm optimistiscy.

Šef FDP Christian Linder wuzběhny, zo móhło k zwjazkarstwu tychle štyrjoch rozdźělnych stron dóńć. Kanclerka Angela Merkel (CDU) na kóncu rozmołwow jenož rjekny: „Dobre ranje! Dźensa dale dźe.“ Předsyda CSU Horst Seehofer při­zna wulke ćeže při jamaiskich sonděrowanjach, chce pak dale a bjez časoweho limita wo zwjazkarstwo wojować. Kak dołho podlěšene rozmołwy traja, „tež wot ,sudnika‘ wotwisuje“, měnješe šef Zelenych­ Cem Özdemir, bjez toho zo by kanclerku mjenował. „Rozsudny je wuslědk.“ Hoberske diferency mjez stronami běchu nastupajo škit klimy, přićah swójbow ćěkancow, wottwar solidarneje přiražki a na kóncu znowa při financach.

Wuzwoleny mufti zasudźeny

pjatk, 17. nowembera 2017 spisane wot:

Xanthi (SN). K jatbje sydom měsacow je sudnistwo w grjekskich Thessalonikach minjenu póndźelu Xanthiskeho muftija Ahmeta Mete „přiswojenja zastojnstwa dla“ zasudźiło. Chłostanje bu wo tři lěta wróćo stajene. Wo tym informuje federacija Zapadothrakiskich Turkow w Europje. Jeje prezident Halit Habip Oǧlu kritizuje postupowanje grjekskeho sudnistwa: „Swoboda nabožiny turkowskeho zhromadźenstwa w Zapadnej Thrakiskej bu z wusudom jatby znowa hłuboko ranjena. Jeho prawo, postajeć swójske nabožne hłowy, je grjekski stat wot 1990 hač do dźensnišeho zapowěł.“

Ahmet Mete je wot přisłušnikow Turkow w Zapadnej Thrakiskej wuzwoleny Xanthiski mufti. Po pohrjebje za přisłušnika zhromadźenstwa, na kotrymž bě wot grjekskeho knježerstwa pomjenowany mufti přitomny, bě statny rěčnik wu­zwoleneho muftija z twjerdźenjom wobskoržił, zo je sej „zastojnstwo přiswojił“ a „pomjenowaneho muftija haćił zastojnstwo wukonjeć“.

Na kromje FUEN-kongresa 2015 w Komotiniju bě mufti Mete zastupjerjow europskich­ narodnych mjeńšin přijał.

To a tamne (17.11.17)

pjatk, 17. nowembera 2017 spisane wot:

Sněhběłeho łosa (Elch) w Šwedskej su runje tak před smjerću wuchowali. Zarjady běchu hižo wobzamknyli na njeho třěleć, dokelž bě wuchodźowarjow w lěsach atakował. To pak zbudźi wulke protesty. Kaž nowina Aftonbladet rozprawja, je policija rozsud nětko cofnyła, potwjerdźejo, zo njebuchu minjeny tydźeń dalše nadpady přizjewjene. Zwěrinoškitna organizacija „Djurens rätt“ je wjace hač 50 000 pod­pismow za wuchowanje łosa nazběrała.

Šěsć čěskich turistow je w kazachskej stolicy Astanje zasadźenje policije zawiniło. Woblečenych jako směšne kinowe figury „Borat“ w neonozelenym kupanskim wobleku a z čornej kudźerjatej periku na hłowje zadźeržachu jich zastojnicy před instalaciju „Lubuju Astanu“. Kaženja zjawneho měra dla dyrbješe kóždy 60 eurow pokuty płaćić.

Luis Durnwalder je jedyn ze sydom iniciatorow wobydlerskeje iniciatiwy Federalistiskeje unije europskich nardonych mjeńšin FUEN Miniority SafePack. Bywši krajny hejtman (pola nas kaž ministerski prezident) Južneho Tirola je so wot wšeho spočatka za iniciatiwu zasadźał,­ z kotrejž chce FUEN Europsku uniju pohnuć, so sylnišo ze škitom mjeńšin rozestajeć. Němski dźenik w Južnym Tirolu je interview z nim wjedł a přinošk přez Zjednoćenstwo dźenikow w mjeńšinowych a regionalnych rěčach Europy MIDAS, kotremuž tež Serbske Nowiny přisłušeja, našemu wječornikej přewostajił.

Sće iniciatiwu hižo podpisał?

L. Durnwalder: Haj, a dyrbju rjec, zo sym to woprawdźe z wulkim přeswěd­čenjom činił.

Sće jedyn ze sydom iniciatorow wobydlerskeje iniciatiwy. Što je Was pohnuło, so za nju zasadźeć?

Nóc ma rozsudy přinjesć

štwórtk, 16. nowembera 2017 spisane wot:

Berlin (dpa/SN). Z wjacorymi zwadnymi dypkami podadźa so CDU, CSU, FDP a Zeleni do rozsudneje fazy swojich před nimale štyrjomi tydźenjemi zahajenych sonděrowanjow za jamaisku koaliciju. Nóc rozsudow ma hač do jutřišeho ranja dojednanje přinjesć. Zwada je dale wo rozsudne dypki, kaž su to přićah swójbow ćěkancow, pomjeńšenje zmilinjenja brunicy, wobchadna a financna politika. Wosebje CSU a Zeleni sej bjezkompromisnosć wumjetuja.

Tilich do Chiny po puću

Drježdźany (dpa/SN). Sakski ministerski prezident Stanisław Tilich (CDU) je so dźensa na poslednju wukrajnu jězbu swojeje hamtskeje doby podał. Delegaciji z něhdźe 90 wobdźělnikami, kotraž budźe nimale tydźeń w Chinje po puću, přisłušeja hospodarski minister Martin Dulig­ (SPD) a ratarski a wobswětowy minister Thomas Schmidt (CDU) kaž tež 45 předewzaćelow a wědomostnikow. Přiležnosć wopyta je dźesaćlětne partnerstwo Sakskeje z prowincu Hubei.

Siemens plany předpołožił

Rozdźělny wid na wučerjow- zastojnikow

štwórtk, 16. nowembera 2017 spisane wot:

Drježdźany (SN/at). Pragmatiske na­mjety noweho sakskeho kultusoweho ministra Franka Haubitza (njestronjan), kak přewinyć krizu pobrachowacych wučerjow dla, su mjez w krajnym sejmje zastupjenymi stronami rozdźělny wothłós žnjeli. A to wosebje z widom na wotmysł, wučerjam status zastojnika poskićić. Předsyda frakcije CDU Frank Kupfer chce wo faktach rěčeć a dotalne naprawy analyzować. „Kelko zasłuža wučer woprawdźe jako přistajeny abo zastojnik?“, so wón praša. „Što płaća zastojnicy-wučerjo wobydlerjow w přichodźe, što płaći starobne zawěsćenje přichodnu generaciju?“ Kupfer rěči wo alternatiwje, na přikład wo samostatnym sakskim tarifowym zrěčenju. Frakcija CDU chce so na wosebitym­ posedźenju 6. decembra z namjetami Haubitza zaběrać.

To a tamne (16.11.17)

štwórtk, 16. nowembera 2017 spisane wot:

Paduši su z wobchoda w Parisu 69 blešow whiskyja spakosćili. Policija trochuje jich hódnotu na nimale 700 000 eurow. Dwě wosobje běštej so w nocy na njedźelu do „domu whiskyja“ w noblowym wosmym měšćanskim wobwodźe Parisa zadobyłoj. To je blisko Élyséeskeho palasta, sy­dła francoskeho prezidenta. Zhubjena je mjez druhim bleša rědkeho japanskeho whi­skyja Karuizawa z lěta 1960. Bleša je „fyziskeje wosebitosće“ dla jónkrótna a tohodla ćežko předajomna.

Punt čerstweho sykaneho mjasa leži kóždy tydźeń na železniskich kolijach w Badensko-Württembergskej. Policija w Karlsruhe njewě, čehodla něchtó tajke něšto čini. Přez Facebook bu kurioznosć znata. Štyri króć za sobu bu sykane mjaso, stajnje w nocy na póndźelu na kolije w Pfinztalu połožene, kaž mjez druhim sćelak SWR rozprawja.

Wójsko kontroluje Simbabwe

srjeda, 15. nowembera 2017 spisane wot:

Harare (dpa/SN). W afriskim kraju Simbabwe bój wo naslědnistwo wjelelětneho prezidenta, 93 lět stareho Roberta Mugaby, eskalěruje. Wójsko je nachwilnje kontrolu nad statom přewzało, zo bychu „pohubjeńšacu so politisku, socialnu a hospodarsku“ krizu přewinyli. To wozjewi generalny major Sibusiso Moyo dźensa w narěči w statnej telewiziji. Ak­cija njeje wojerski puč. Dźe skerje wo to, złóstnikow wokoło Mugaby znješkódnić.

Pakt za prawniski stat

Berlin (dpa/SN). Zawjazowacy pakt Zwjazka a krajow za prawniski stat chcedźa unija, FDP a Zeleni w jamaiskim zwjazkarstwje wotzamknyć a tak dowěru ludźi do demokratije skrućeć. Za to měli so „ručež móžno přidatne městna za policajske wěstotne zarjady kaž tež za Zwjazkowy zarjad za wěstotu w informaciskej technice“ wutworić, rěka w dokumenće k aktualnemu stawej sonděrowanskich rozmołwow na temy nutřkowne naležnosće, wěstota a prawniski stat.

Milinarnje wotšaltować

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

fueorg misain karten sorbisch

nowostki LND