Ukrainski prezident w Němskej

wutora, 18. junija 2019 spisane wot:

Berlin (dpa/SN). Měsac po nastupje zastojnstwa chcyše nowy ukrainski prezidenta Wolodimir Zelenskij dźensa na prěni wopyt do Berlina přijěć. Tam wočakowaše jeho zwjazkowa kanclerka Angela Merkel (CDU) z wojerskej ceremoniju. Rěčeć chcyštaj wonaj předewšěm wo tym, kak hodźał so měrowy proces na wuchodźe Ukrainy zaso wožiwić. Wšako tam proruscy separatisća a ukrainske jednotki přećiwo sebi wojuja. Němska a Francoska w konflikće posrědkujetej.

Mursi pochowany

Kairo (dpa/SN). Po jeho njewočakowanej smjerći za čas sudniskeho jednanja su bywšeho egyptowskeho prezidenta Mohammeda Mursija w kruhu swójby pochowali, kaž jeho syn Ahmed dźensda zdźěli. Mursi bě so wčera na sudniskim jednanju zwjezł a 67lětny zemrěł, pječa na infarkt wutroby. Opozicija egyptowskemu statej wumjetuje, zo je wina na „poněčimnej smjerći“ Mursija. W lěće 2012 bě wón jako prěni swobodnje woleny prezident kraja na móc přišoł. Wójsko pak Mursija lěto na to wotsadźi, a wot toho časa sedźeše wón w jastwje.

USA sćelu dalšich wojakow

Jamu zadźeržeć

wutora, 18. junija 2019 spisane wot:

Podstupim (dpa/SN). Nimale 2 000 ludźi je wčera w Podstupimje za lěpši škit klimy a spěšniši kónc zmilinjenja brunicy demonstrowało. Mjez wobdźělnikami bě wjele šulerjow, studentow a staršich. Zhotowili běchu woni plakaty, mjez druhim z napisom „2038? Za klimu přepozdźe!“ abo „Wólby su klimowe wólby“.

Po tuchwilnym stawje maja w lěće 2038 wšitke brunicowe milinarnje za­wrjene być. Organizatorojo wčerawšeho protesta namołwjachu braniborske knježerstwo, planowanu nowu brunicowu jamu Wjelcej-juh II hišće do wólbow Braniborskeho krajneho sejma 1. septembra zadźeržeć. Nimo toho měli Janšojsku mi­linarnju­ najpozdźišo spočatk 2020tych lět wotpinyć.

Kedźbliwi być

wutora, 18. junija 2019 spisane wot:
Köln (dpa/SN). Kölnska wyša měšćanostka Henriette Reker je po zajeću pozdatneho prawicarskeho podhladneho w padźe morjeneho Kasselskeho knježerstwoweho prezidenta Waltera Lübckeho ke kedźbliwosći namołwjała. „Surowy njeskutk nam zaso raz pokazuje, zo nje­znaja njepřećeljo našeje swobodneje towaršnosće žane hranicy“, rjekny Reker, kotruž bě lěta 2015 we wólbnym boju prawicarski ekstremist z nožom nadpadnył a ćežko zranił. „Woni su k wšemu zwólniwi, štož měło nas kedźbliwych sčinić, nic pak strachoćiwych“,­ Reker wuzběhny. Lübcke bu w swojim domje zatřěleny.

Sudnistwo: Mawt rani zakonje EU

wutora, 18. junija 2019 spisane wot:

Luxemburg (dpa/SN). Planowany na­dróžny popłatk za wosobowe awta w Němskej rani zakonje. To je Europske sudnistwo dźensa w Luxemburgu rozsudźiło. Mawt njewotpowěduje europskim zakonjam, kaž sudnicy zdźělichu. Mawt zawjesć njeje tuž po dotalnym modelu móžno.

Popłatk bě w prěnim rjedźe prestižny projekt bayerskeje CSU w zwjazkowym knježerstwje. Jón chcychu wot oktobra 2020 na awtodróhach a zwjazkowych dróhach zběrać. Němskim šoferam chcychu popłatk přez niše dawki zaso wróćić. Wukrajni šoferojo bychu jenož na awtodróhach mawt płaćić dyrbjeli.

Luxemburgscy sudnicy argumentowachu, zo nadróžny popłatk diskriminuje, dokelž by jeničce šoferow we wukraju přizjewjenych awtow potrjechił. Nimo toho by zasady swobodneho wikowanja a swobodneho posłužboweho wobchada ranił. Mawt běchu lěta 2015 wobzamknyli. Po spočatnych wobmyslenjach a snadnych­ změnach jej tež komisija EU přihłosowaše.­ Awstriska je na to zhromadnje z Nižozemskej na Europskim sudnistwje přećiwo tomu skoržiła.

To a tamne (18.06.19)

wutora, 18. junija 2019 spisane wot:

Najebać policajsku eskortu a módru swěcu njeje w šwicarskim Schaffhausenje dźěćo w maćernym žiwoće dlěje čakać chcyło. Zastojnicy dyrbjachu zastać a přepodachu žonu sanitetarjam, kotřiž tohorunja su z módrej swěcu přismalili. Jenož mjeńšiny pozdźišo žona w chorobnym awće porodźi. Nan bě nimojěduce policajske awto zadźeržał, dokelž měješe žona po puću do chorownje sylne hrona. A policija wołaše chorobne awto.

Pjanaj dwójnikaj staj policiji w Braunschweigu ćeže načiniłoj. Jedyn ze 46lětneju bě chětro alkoholizowany z mopedom nimo žony jěł, kotraž policiju za­woła. Ta móžeše na zakładźe čisłoweje taflički adresu muža zwěsćić. W bydlenju nańdźeštaj zastojnikaj dwójnikow při jědźi. Tak dyrbještaj wobaj duć, a wobaj měje­štaj tři promile alkohola w kreji.

Jubilejny kongres Federalistiskeje unije europskich narodnych mjeńšin w Bratislavje je zakónčeny. Prezidij organiza­cije wostanje přichodne tři lěta bjez zastupnika­ Łužiskich Serbow.

Bratislava (SN/MkWj). Z wólbami noweho předsydstwa je so sobotu w słowakskej stolicy Bratislavje jubilejny kongres Federalistiskeje unije europskich narodnych mjeńšin (FUEN) składnostnje jeje 70lětneho wobstaća zakónčił. Cyłkownje 120 delegatow bě wot štwórtka dźěło minjeneho lěta bilancowało a ćežišća přichodneho skutkowanja postajiło. FUEN je ze 103 čłonskimi organizacijemi ze 35 krajow najwjetše zastupnistwo awtochtonych narodnych­ mjeńšin po wšěm swěće.

Při wólbach nawodnistwa bě dotalny prezident federalistiskeje unije Loránt Vincze, Madźar z Rumunskeje, znowa za zastojnstwo nastupił. Napřećiwneho kandidata wón njeměješe. Hinak, hač běchu někotři wočakowali, wuprajichu jemu delegaća z přemóžacymi 90 procentami dowěru a wuzwolichu jeho tak na přichodne tři lěta znowa do zastojnstwa.

Biskop w Sedmihródskej był

póndźela, 17. junija 2019 spisane wot:

Drježdźany (B/SN). Sakski ewangelski krajny biskop Carsten Rentzing je mi­njeny měsac Rumunsku wopytał. W Sedmihródskej (Siebenbürgen) zetka so wón ze zastupjerjemi tamnišeje ewangel­skeje cyrkwje. Přewodźeli su jeho farar Matthias Fischer, ekumeniski referent Friedemann Oehme a Zwickauski superintendent Harald Pepel, pochadźacy ze Sedmihródskeje. Biskop Rentzing přednošowaše w Sibiuskim (Hermannstadt) teologiskim instituće na fachowu temu „Lutherski specifikum a jeho zakótwjenje w dźensnišej ekumenje“, za čož žněješe jara wulke připóznaće.

Zrěčenje ma měr sylnić

Prócuja so wo srědki za běrow

póndźela, 17. junija 2019 spisane wot:

Budyšin (SN). Problematika pobrachowacych serbskich kandidatow na wuhladnych městnach za wólby noweho Sakskeho krajneho sejma je naležnosć, kotruž prawniski wuběrk Serbskeho sejma tuchwilu rozjimuje. Wo tym zhonichu čłonojo Serbskeho sejma na sobotnym posedźenju w Budyskim Serbskim domje runje tak kaž wo prócowanjach nastupajo załoženje serbskich swobodnych šulow. Te bě wuběrk za regionalne wuwiće předstajił, kaž w nowinskej zdźělence sejma rěka.

Serbski sejm chce kandidatow a kandidatki za saksku Radu za serbske naležnosće nominować. Jeho čłonojo mysla na zhromadnu lisćinu z dalšimi gremijemi a zwjazkami.

Sejmarjo maja za trěbne swoje skutkowanje optimować. Tohodla měł kóždy wuběrk tři temy pomjenować, z kotrychž so za přichodne posedźenje na jednu wusměrja. Wotpohlada tuž so na idejowym wubědźowanju społnomócnjeneho zwjazkoweho knježerstwa za nowe zwjazkowe kraje „Čińće! sobu“ wobdźělić. Měnja, zo hodźa so tak běrow/jednaćelnja Serbskeho sejma zarjadować.

Na reformu so dojednali

póndźela, 17. junija 2019 spisane wot:

Berlin (dpa/SN). Nawodnistwje koalicije CDU/CSU a SPD stej so po dołhej rozkorje na reformu zakładneho dawka dojednałoj. Hišće lětsa ma so zakoń wobzamknyć, zdźěli koalicija po dołhim wuradźowanju dźensa rano w Berlinje. Detaile hišće žane znate njejsu. Tola po wšěm zdaću je wěste, zo móža zwjazkowe kraje indiwiduelnje wo zwoprawdźenju zakładneho dawka rozsudźić. Wotpowědne dypki chcedźa w zakonju zakótwić.

Dale informacije zběrać

Luxemburg (dpa/SN). W padźe nadpadow na tankaj w Omanskim golfje njepodpěruje Europska unija wumjetowanja USA přećiwo Iranej. Dźensa wuradźowachu wonkowni ministrojo EU w Luxemburgu wo dalšim postupowanju. Kaž němski wonkowny minister Heiko Maas (SPD) zdźěli, chcedźa najprjedy dale informacije zběrać. W diskusiji je tohorunja njewotwisne přepytowanje padow. USA winuja Iran za nadpadaj minjeny štwórtk na dwě tankowej łódźi.

Dźesać dnjow za škit klimy

Knježerstwoso z iniciatiwunjezaběrało

póndźela, 17. junija 2019 spisane wot:

Berlin (SN). Europska wobydlerska iniciatiwa Minority Safepack (MSPI) njeje za zwjazkowe knježerstwo w Berlinje hišće žana aktualna tema, z kotrejž měło so rozestajeć. To wuchadźa z małeho naprašowanja frakcije Zelenych w zwjazkowym sejmje. Knježerstwo argumentuje, zo so zakładnje za dalši škit a spěchowanje narodnych mjeńšin wupraja. K jednotliwym žadanjam MSPI pak njeje dotal stejišćo zwurazniło, chcyjo wočaknyć, „hač a hdy organizatorojo iniciatiwy po­twjer­dźa­ce podpisma Europskeje komisije předpołoža a do kotreje měry so komisija z jednotliwymi žadanjemi zaběra“, rěka we wotmołwje zwjazkoweho knježerstwa. Nimo toho skedźbnja na to, zo ma Europska charta regionalnych a mjeńšinowych rěčow hižo wysoki škitny niwow za mjeńšiny. Hladajo na MSPI budźe wažne, zo ke konkurency mjez etablěrowanymaj dojednanjomaj njedóńdźe.

nawěšk

 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme, ze stejacym
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", cyrkwinski hudźbny direktor Friedemann Böhme dźakuje so sopranistce Romy Petrick
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", fararka Jadwiga Malinkowa dźakuje so dirigentej, cyrkwinskemu hudźbneho direktorej Friedemannej Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow Johannesa Hochreina (bas), Mikołaja Jana Walerycha (tenor) Miry Walerych-Szary (alt), Romy Petrick (sopran, wotlěwa
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme (foto)
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow Johannesa Hochreina (bas), Mikołaja Jana Walerycha (tenor, wotlěwa) a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod naw
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme (foto)
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow Johannesa Hochreina (bas), Mikołaja Jana Walerycha (tenor) Miry Walerych-Szary (alt), Romy Petrick (sopran, wotlěwa
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow Johannesa Hochreina (bas), Mikołaja Jana Walerycha (tenor) Miry Walerych-Szary (alt), Romy Petrick (sopran, wotlěwa
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", serbski superintendent Jan Malink wita připosłucharjow
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Čerstwje pražane kołbasa derje słodźi.
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Zabawa z "Podku" w stanje
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
W swjedźenskim stanje
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Zabawa w swjedźenskim stanje
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Zhromadna wječor na prěnim dnju
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Krajny biskop dr. Carsten Rentzing (naprawo) w rozmołwje z wobdźělnikami sobotu w swjedźenskim stanje
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Skupina "Podka" z Drježdźan je wosadny swjedźeń na farskej zahrodce wobrubiła.
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Dźěłowy kruh po přednošku krajneho biskopa na temu „Lud a domizna w swětle biblije“
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Dźěłowy kruh po přednošku krajneho biskopa na temu „Lud a domizna w swětle biblije“
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Krajny biskop Ewangelsko-lutherskeje krajneje cyrkwje Sakskeje dr. Carsten Rentzing (nalěwo) a serbski superintendent Jan Malink w rozmołwje
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Dźěłowy kruh po přednošku krajneho biskopa na temu „Lud a domizna w swětle biblije“
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme ze stejacymi

nowostki LND