Wjazońca (dpa/SN/JaW). Zwjazkowa kanclerka Angela Merkel wopyta wčera předewzaće Trumpf we Wjazońcy. Zhromadnje ze sakskim ministerskim prezidentom Michaelom Kretschmerom (wobaj CDU) je so wona na městnje wo dźěle přistajenych wobhoniła. Na něhdźe hodźinskim wopyće wotmołwješe zdobom na prašenja něhdźe 250 dźěłaćerjow. Woni­ prašachu so za wolóženjom dawkow, nawabjenjom fachowcow kaž tež za přičinu, čehodla so mnozy ludźo w Sakskej chětro zludani wotwobroćeja a po­litiku strony kritizuja. „Kritika ma tež swoje dobroty, dokelž nas runje tak znjeměrnja“, kanclerka zwurazni. Za wažne pak Angela Merkel zdobom ma, kritiku konstruk­tiwnje wužiwać a prawu měru namakać. Wot Michaela Kretschmera chcychu přitomni mjez druhim wědźeć, čehodla sakske knježerstwo njeje prjedy přećiwo njedostatkej wučerjow postu­powało. Sakski premier přizna zmylki, skedźbni pak na kubłanski paket. Skónčnje buštaj wobaj politikarjej z aplawsom rozžohnowanaj. „Je derje, zo kanclerka tež raz na wjes přijědźe a jenož města njewopytuje“, rjekny dźěłaćer Antonio Meinert powěsćerni dpa.

Putin znowa w Němskej

pjatk, 17. awgusta 2018 spisane wot:

Berlin (dpa/SN). Do jutřišeho wopyta ruskeho prezidenta Wladimira Putina pola zwjazkoweje kanclerki Angele Merkel (CDU) žada sej strona FDP změnu politiki napřećo Moskwje. „Ruska ma so zaso do kruha statow G8 wróćić“, wuzběhny předsyda FDP Christian Lindner dźensa w nowinje Passauer Neue Presse. Jeli Krjeml swoju politiku změni, móhła so Ruska zaso z politiskim partnerom stać. „Tuchwilu spyta Putin Europu pačić, štož njemóžemy dowolić.“ Hižo druhi raz w běhu třoch měsacow přijědźe ruski prezident na rozmołwy do Němskeje.

USA Turkowskej znowa hroža

Washington/Istanbul (dpa/SN). USA su Turkowskej z dalšimi sankcijemi hrozyli, jeli pod domjacym arestom stejaceho fararja Andrewa Brunsona njepušći. Knježerstwo je sankcije hižo přihotowało, rjekny ameriski financny minister Steven Mnuchin wčera na posedźenju kabineta we Washingtonskim Běłym domje. Kriza wuskutkuje w Turkowskej wulke turbulency měny lira. Prezident Recep Tayyip Erdoğan nadźija so nětko inwestorow z wukraja.

Bombu znješkódnili

Wosebite zwučowanje w nuzowym padźe su wohnjowi wobornicy srjedu wječor na nowej železniskej čarje mjez Hórnikecami a Hórku přewjedli a scenarij znjezboženja ćaha přehrali. Pozdatne njezbožo bě spřihotowane při Klětnjanskim zastanišću, hdźež je wosobowy ćah do bagra zajěł. Wobornicy z Klětnoho, Hamora, Krynhelec, Delnjeho Wujězda a Mikowa so na zwučowanju wobdźělichu. Foto: Joachim Rjela

Strašne wuprajenje

pjatk, 17. awgusta 2018 spisane wot:
Düsseldorf (dpa/SN). Nutřkowny minister Sewjerorynsko-Westfalskeje Herbert Reul (CDU) žněje w padźe Sami A. wulku kritiku. Jeho wuprajenje, rozsudy sudnikow měli stajnje tež prawniskemu za­čuću ludnosće wotpowědować, hódnoćeše předsyda Němskeho zwjazka sudnikow Jens Gnisa jako strašny nadběh na prawniski stat. Hladajo na zadźerženje zarjadow na wotsunjenje islamista Sa­mija A. do Tuneziskeje je hižo strašne, zo nastawa zaćišć, „zarjady móža sudnistwa podhladnje wobšudźić. To pomjeńša dowěru wobydlerjow do prawniskeho stata“, Gnisa warnowaše. Mjeztym je integraciski minister Sewjerorynsko-Westfalskeje Joachim Stamp (FDP) zmylk při­znał. Wón njeje so po krótkodobnym zakazu sudnistwa, islamista do Tuneziskeje wotsunyć, měł, bojo so wonkopo­litiskich škodow.

VW produkcijuawtow rozšěri

pjatk, 17. awgusta 2018 spisane wot:
Wolfsburg (dpa/SN). Koncern Volkswagen chce produkciju awtow na hłownym stejnišću we Wolfsburgu přichodne lěta na milion jězdźidłow rozšěrić. Golf wosmeje generacije budźe jenož we Wolfsburgu zhotowjeny, zdźěli Andreas Tostmann, nawoda produkciskeho a logistiskeho wobłuka VW. Produkciju Golfa přepołoža tuž z Zwickauwa a mexiskeho stejnišća Puebla do Wolfsburga. Na sakskim stejnišću budźe přichodnje elektriski model ID zhotowjeny. Hač do lěta 2020 ma produkcija VWja na wšěch němskich stejnišćach wo 25 procentow rozrosć, kaž Tostmann dźensa připowědźi.

Drježdźany (dpa/SN). W času wjetšich dawkowych dochodow chce Sakska dale zlutniwje hospodarić a dołh pomjeńšić. To připowědźi wčera sakski financny minister Matthias Haß (CDU), rozłožowacy w Sakskim krajnym sejmje naćisk dwójneho etata za lěće 2019 a 2020. „Najwyša priorita wostanje, našim wnučkam a naslědnym generacijam žadyn hoberski dołh njezawostajić“, wón rjekny. Při­wšěm chce financne ministerstwo swobodneho stata telko pjenjez wudać kaž hišće ženje. Za lěto 2019 su wudawki 20,1 miliardy eurow předwidźane. Lětsa je to 18,9 miliardow eurow. W decembru ma krajny sejm etat wobzamknyć.

Ličba přistajenych kraja so wot 89 000 na 90 000 powjetši. Před něšto lětami ­hišće bě zaměr 70 000 sobudźěłaćerjow. Matthias Haß zapósłancow překwapi, prajo, zo njebu wot ­lěta 2009 ani jeničke dźěłowe městno w sakskim zarjadni­stwje šmórnjene. Pod jeho předchadnikom Georgom Unlandom njejsu so wšitke dźěłowe městna w oficialnym planje scyła jewili. Financny minister přilubi tuž wjace transparency.

Wjelki w přirodźe njepicować

pjatk, 17. awgusta 2018 spisane wot:

Kontakt z ludźimi wjedźe k njewšědnemu zadźerženju rubježneho zwěrjeća

Waršawa/Rěčicy (SN/BŠe). Wjelka bojeć so nichtó njetrjeba. Tak wopodstatnjeja to fachowcy, kotřiž so hižo lěta z rubježnym zwěrjećom zaběraja. Pad na juhowuchodźe Pólskeje pak pokazuje, zo strach přiwšěm wobsteji. Kónc junija bě wjelk tam dwě dźěsći w starobje wosom a dźesać lět nadpadnył a kusnył. Na zbožo njedóńdźe k žanym ćežkim zranjenjam. Šokowace dožiwjenje pak to za potrjechenych na kóždy pad wostanje.

To a tamne (17.08.18)

pjatk, 17. awgusta 2018 spisane wot:

Nic šerjenje, ale sedmispanc je so w nocy do chěže w badensko-württembergskim Heimsheimje „zadobył“. Přez wočinjene durje na terasy bě so wón tam do kuchnje dóstał a sej cornflakesy na blidźe zesłodźeć dał. W domje bydlaca žona hary dla wotući a zawoła policiju. Ta nablaku přijědźe a sadźi małeho hrymzaka před durje, prjedy hač móžeše so tón do škleńcy nutelle dać.

Dokelž njeje so mužej wuslědk frizury w Bremenskim salonje lubił, so wón ­roznjemdri a pryskaše popjerjowy spray na 52lětnu šefinu, kotraž bě jemu włosy třihała. Tež jeje 23lětna sobudźěłaćerka so při tym lochce zrani. 34lětny jimaj ­hišće srjedźny porst pokaza a so zminy. Krótko na to pak jeho policija zaja. Město noweje frizury ma wón nětko chłostanske jednanje na šiji. To drje so wopyt pola fri­zera chětro podróši.

Koncept za wuchod trěbny

štwórtk, 16. awgusta 2018 spisane wot:

Berlin (dpa/SN). Składnostnje wopyta zwjazkoweje kanclerki Angele Merkel (CDU) dźensa we Wjazońčanskim předewzaću Trumpf žada sej sakska SPD wobšěrny koncept za wuchod Němskeje. „Wot 50 wyšich zarjadow Zwjazka su jeničce tři we wuchodnej Němskej“, po­twjerdźi społnomócnjeny za wuchod a sakski hospodarski minister Martin Dulig (SPD). Trěbnych je wjace slědźenskich institucijow a wukubłanskich stejnišćow, kaž na přikład zwjazkoweje policije, w strukturnosłabych regionach.

Wulku nadźiju hižo nimaja

Genuwa (dpa/SN). Druhi dźeń po sypnjenju mosta w Genuwje z něhdźe štyrceći mortwymi nimaja hižo žanu wulku nadźiju, přežiwjencow nańć, zdźěli italski minister za nutřkowne naležnosće a wicešef knježerstwa Matteo Salvini. Za oficialnje 39 woporow je w Italskej za sobotu statne žarowanje postajene. Wčera je knježerstwo nuzowy staw za přistawne město wuwołało a pjeć milionow eurow nuzoweje pomocy přewostajiło.

Trump Brennanej status sćazał

Liča z kritiku

štwórtk, 16. awgusta 2018 spisane wot:
Drježdźany (dpa/SN). Sakski financny minister Matthias Haß (CDU) ma při předstajenju naćiska dwójneho etata dźensa z raznej kritiku opozicije ličić. Zastupjerjo Lěwicy, AfD, Zelenych a bjezfrakciscy zapósłancy wokoło bywšeje politikarki AfD Frauke Petry su hižo wčera masiwnje reagowali. Tak je w systemje wjele pjenjez předwidźanych, njejsu pak žane inowatiwne wuchadźišća, praji šef frakcije Lěwicy w krajnym sejmje Rico Gebhardt. Zeleni rěča samo wo „wólbnobojowym etaće“. Naćisk za lěće 2019 a 2020 předwidźi wudawki 20,1 a 20,6 miliardow eurow. Telko pjenjez njeje sakske knježerstwo hišće nihdy wudało.

nawěšk

nowostki LND