„Wuhlo ma naraz mnohich přećelow“

pjatk, 16. awgusta 2019 spisane wot:

Měšćanosća a wjesnjanosća z třoch brunicowych rewěrow zetkachu so wčera prěni raz, zo bychu sej wo aktualnym stawje wotpohladaneje strukturneje změny po kóncu wudobywanja brunicy w lěće 2038 mysle wuměnjeli.

Grodk (JoS/SN). W komunach, městach a wokrjesach swědomiće za strukturnu změnu dźěłaja. Zwjazk pak nastupajo spěchowanje strukturnych srědkow tuchwilu ludźi a tak tež rewěry dosahajcy njezapřijima. Wuprajenja přitomnych měšćanostow z Łužicy, srjedźneje Němskeje a Porynskeje wčera w Grodku to potwjerdźichu.

Altmaier chce soli wotstronić

pjatk, 16. awgusta 2019 spisane wot:

Berlin (dpa/SN). Zwjazkowy hospodarski minister Peter Altmaier (CDU) je koncept wo wotstronjenju solidaritneho přino­ška předpołožił a tak zdobom přećiwny model k planam zwjazkoweho financ­neho ministra Olafa Scholza, kiž chce přinošk jeno dźělnje šmórnyć. Po słowach Scholza ma so mzda wobkedźbować. Čim wyša wona je, ćim wyši ma přinošk być. Altmaier namjetuje, tak mjenowany soli w třoch kročelach hač do lěta 2026 wotstronić, kaž je dźensa w Rańšim magacinje ZDF rozkładł.

Dźensa wo lisćinje rozsudźa

Lipsk (dpa/SN). Něhdźe dwaj tydźenjej do wólbow Sakskeho krajneho sejma chcyše wustawowe sudnistwo w Lipsku dźensa swój wusud hladajo na lisćinu kandidatow AfD wozjewić. Formalnych zmylkow dla bě wólbny wuběrk jenož 18 město 61 městnow přizwolił. Přede­wšěm pak je kritizował, zo bě AfD lisćinu na dwěmaj rozdźělnymaj stronskimaj zjězdomaj wobzamknyła a wólbne jednanje změniła. Tuž njemějachu wšitcy kandidaća samsnu šansu, wuběrk po­twjerdźi. AfD je přećiwo wusudej skoržiła.

Trump chce Grönland kupić

Telewizija ZDF je dźensa swój rańši magacin live z Choćebuskeho Stareho torhošća wu­sy­łała. Moderator sćelaka Andreas Wunn (nalěwo) rozmołwješe so z wobydle­rjemi kaž tež z bra­niborskim ministerskim prezidentom Dietmarom Woidku (SPD, naprawo) wo při­chodźe Łužicy. Do wusyłanja bě so Wunn dokładnje we Łužicy infor­mował a z wjacorymi ludźimi rěčał. W běhu krótkeho filma předstaji wón wšelake ideje, na přikład předstawy studentow Brani­borskeje techniskeje uniwersity Choćebuz-Zły Komorow wo perspektiwje za Łužicu. Foto: Michael Helbig

Rěčny duel wotměłoj

pjatk, 16. awgusta 2019 spisane wot:
Choćebuz (dpa/SN). Braniborski ministerski prezident Dietmar Woidke a kandidat CDU wo zastojnstwo Ingo Senft­leben zetkaštaj so wčera w Choćebuzu k direktnemu duelej, kotryž běchu regionalne hospodarske zwjazki organizowali. Wuwiće Łužicy bě hłowna tema disku­sije. Wobaj kritizowaštaj politiski stil AfD, kotraž je ze swojimi parolemi wulke ri­zi­ko za dalše hospodarske wuwiće kónčiny. Tohodla zhromadne dźěło z njej wotpokazujetaj. Woidke zasadźa so za Łužicu jako energijowy modelowy region. Dźensa chcyše wón wotpowědny dokument zastupjerjow kraja, hospodarstwa a slědźenja zwjazkowej wobswětowej ministerce Sveni Schulze (SPD) přepodać. Pozadk­ toho je, wutworić w Choćebuzu kompetencny centrum za škit klimy.

Ćeže podruže dla

pjatk, 16. awgusta 2019 spisane wot:
Berlin (dpa/SN). Stupace podruže a płaćizny imobilijow rjemjeslnistwu we wulkoměstach bědu načinjeja. „We wěstych měšćanskich dźělach zhubjeja so pje­karnje, rěznistwa, krawcownje abo šwal­čer­nje, dokelž njemóža hižo podruž za swo­je wobchody zapłaćić“, wuswětla gene­ralny sekretar centralneho rjemjeslniskeho zwjazka ZDH Holger Schwannecke w dźensnišim wudaću Stuttgarter Zeitung. W mnohich městach so zawody na kromu wróćo sćahnu, štož pak tam k hinašim konfliktam wjedźe. Centralny zwjazk zepěra so na informacije aktualneho naprašowanja mjez 5 000 zawodami. Nimale kóždy dźesaty chce w přichodnymaj lětomaj lět swoje stejnišćo změnić. W nutřkownych městach je to nimale kóždy pjaty rjemjeslniski zawod.

Žane njelěpšiny za wuchod

pjatk, 16. awgusta 2019 spisane wot:

Graal-Müritz (dpa/SN). Wuchodoněmske zwjazkowe kraje nimaja při spěchowanju přez Zwjazk žane njelěpšiny. Wo tym je społnomócnjeny zwjazkoweho knježerstwa za wuchod Christian Hirte (CDU) přeswědčeny. „30 lět po znowazjednoćenju Němskeje by wopak było při spěchowanju wšelake instrumenty wužiwać“, rjekny wón wčera w mecklenburgsko-předpomorskim Graal-Müritzu. W starych zwjazkowych krajach su kónčiny, kotrež maja sej wo wjele špatnišo hač něko­tre regiony w nowych krajach, Hirte zwurazni. Statistisce widźane njeje najchudša kónčina w Mecklenburgsko-Předpomorskej, hdźež su mzdy poměrnje niske, ale w sewjerorynsko-westfalskim Recklinghausenje.

Dźe wo to, zaměrnje hladać, hdźe je naj­wjetša potrjeba spěchowanja. „To chcemy přichodnje činić“, Christian Hirte podšmórny. Dźěłowa skupina za koordinaciju strukturneje změny je so nimale jednohłósnje na to dojednała. „Přiwšěm dóstanje wuchod dale wjace srědkow.“

„Dyrbimy přihotowani być“

pjatk, 16. awgusta 2019 spisane wot:

Pólska wita plany USA, dalšich wojakow na wuchod přepołožić

Waršawa (dpa/SN). Pólski wonkowny minister Jacek Czaputowicz je wot USA planowane přepołoženje w Europje zaměstnjenych ameriskich jednotkow do směra na wuchod zakitował. „Prezenca ameriskich jednotkow w Pólskej hraje jara­ wažnu wottrašacu rólu, wažnišu hač samsna prezenca wojakow dale na za­padźe“, wuzběhny Czaputowicz w rozmołwje z powěsćernju dpa. Wot planowaneho wopyta prezidenta USA Donalda Trumpa w Pólskej za dwaj tydźenjej wočakuje wón jasne konkretizowanje mjenowanych planow.

USA chcyli ličbu ameriskich wojakow w Pólskej wot tuchwilu 4 500 na 5 500 rozšěrić. Donald Trump bě pak připo­wědźił, zo nochcył přidatnych wojakow słać, ale tysac z nich we wobłuku Europy přesadźić. Jako móžny kraj, zwotkel móhli wojacy přińć, mjenowaše wón Němsku. „Rozsudźić dyrbja Američenjo sami“, rjekny Czaputowicz, kiž potwjerdźi, zo maja wojacy USA tež w Němskej wulku zamołwitosć. Zdobom pak na to pokaza, zo je jich ličba tam wo wjele wjetša.

2plus-problemy

pjatk, 16. awgusta 2019 spisane wot:
Za šule w serbskim sydlenskim rumje Sakskeje płaći wot šulskeho lěta 2013/2014 oficialny koncept 2plus. Jeho zaměr je: „Wšitcy šulerjo maja w šuli aktiwnu serbsko-němsku dwurěčnosć docpěć, njewotwisnje wot rěčneho wuchadneho niwowa.“ A woznamjenja kónc rozrjadowanja šulerjow do maćernorěčnych a njemaćernorěčnych A- a B-rjadownjow. Nowy sys­tem serbšćinu wšitkim – oficialnje – wotwěra. Praktisce pak dźělenje swětow postupuje, a wo tym njeswědči jenož płaćiwe postajenje wo šulerskim transporće Budyskeho wokrjesa na zakładźe dojednanja z lěta 2015. Štóž nima maćernorěčny niwow, kaž w aktualnym padźe dwójnikaj Wojerowskeje swójby, tež šansu nima­ jón docpěć. Za čo potajkim docyła 2plus? Pomału je načasu, koncept ze zaměrom aktiwneje dwurěčnosće za kóždeho chutnje brać – a to płaći za „němske“ zarjadnistwo runje tak kaž za serbsku towaršnosć. Cordula Ratajczakowa

Wulke trubjenje

pjatk, 16. awgusta 2019 spisane wot:
Berlin (dpa/SN). Zwjazkowa wobora je wčera Ursulu von der Leyen (CDU) z wulkim wječornym trubjenjom ze zastojnstwa zakitowanskeje ministerki rozžo­hnowała. Najwyša ceremonija němskeho wojerstwa wobsteji tež ze wšelakich hudźbnych elementow. Na přeće von der Leyen hudźeše orchester Zwjazkoweje wobory wčera „Wind of Change“ skupiny Scorpions. Zakitowanske ministerstwo je mjeztym hižo šefina CDU Annegret Kramp-Karrenbauer přewzała. Ursula von der Leyen stanje so z nowej prezidentku komisije EU.

Lubij (CRM/SN). Składnostnje jubileja „Sto lět Bauhaus“ mějachu minjenu njedźelu w Lubiju na wurazne přeće sakskeho ministerskeho prezidenta Michaela Kretschmera (CDU) nimo prošenych hosći zbliska a zdaloka tež dalši zajimcy přistup k wědomostno-kulturnemu zarjadowanju „Das Bauhaus-Picknick“ na zahrodźe domu, kotryž słuša w Hornjej Łužicy k wuznamnym twaram w awant­gardistiskim wuměłskim stilu.

Dynamiske myslenje w nowym duchu měješe dźě tež w chěži w nowotarskim stilu knježić, kotruž bě sej wobsedźer nudloweje twornje Fritz Schminke 1933 wot architekta Hansa Scharouna natwarić dał. Lubijčenjo pomjenowachu swojorazny dom jako „Nudeldampfer“, kotryž jednoćeše za tamniši čas přewšo do­prědkarsku bydlensku kulturu za swój­bu ze štyrjomi dźěćimi. Na wěcywu­stojnym wodźenju po woběmaj etažomaj jara wo­te­wrjenje konstruowaneho domu mó­žachu sej zajimcy wobraz wo jón­krótnej stilowej ikonje klasiskeje moderny w Hornjej Łužicy stworić.

nawěšk

  • Sernjany su swoju róčnicu prěnjeho naspomnjenja wsy před 600 lětami z wosebitym wjesnym swjedźenjom wuspěšnje woswjećili. Tule nańdźeće někotre fotowe impresije wo tym:
Zerna feierte unlängst die Ersterwähnung des Ortes vor 600 Jahren mit einem beson

nowostki LND