Spěšny kónc njerealistiski

pjatk, 18. awgusta 2017 spisane wot:

Wolfsburg (dpa/SN). Politiske žadanja za spěšnym kóncom spalomotorow su po měnjenju personalneho předstejićerja VW Karlheinza Blessinga njerealistiske. Za přestup wot spalomotora na elektriske ćěrjenje trjebaja lětdźesatki, rjekny wón nowinje Braunschweiger Zeitung. Elektriske ćěrjenje je technisce mjenje kompleksne hač spalomotor. Tohodla eksperća wočakuja, zo je 40 do 50 procentow mjenje časa trěbne, zo bychu tajke awto twarili.

Wěstotny pječat w interneće

Berlin (dpa/SN). 80 procentow wužiwarjow interneta w Němskej přeje sej oficialny wěstotny pječat, na kotrymž spó­znawaš dowěryhódne posłužby w interneće. To je woprašowanje instituta dimap w nadawku Němskeho instituta za dowěru a wěstotu w interneće wunjesło, kotrež su dźensa w Berlinje předstajili. Po wšěm zdaću čuja so ludźo w tymle nastupanju přežadani.

Podźěl dale snadny

Unija we wólbnym boju šćedriwiša

pjatk, 18. awgusta 2017 spisane wot:
Berlin/Mnichow (dpa/K/SN). CDU a CSU matej za wólbny bój něšto milionow eurow wjac k dispoziciji hač SPD a jeje kandidat na kanclerstwo Martin Schulz. Samy etat strony kanclerki Angele Merkel wučinja 20 milionow eurow. CSU njeje sumu hišće mjenowała, 2013 bě pak wona dźewjeć milinow eurow wudała. Social­demokraća su po informacijach centrale 24 milionow eurow zaplanowali. Lěwica mjenuje swój etat 6,5 milionow eurow, Zeleni 5,5 milionow a FDP 5 milionow eurow. Unija ma z dźělenja do dweju stronow widźomne lěpšiny. Tak su politikarjo CSU prawidłownje hosćo na dowólbnych cyłostatnych wusyłanjach telewizije, štož zastupnikam SPD njeje popřate.

Tři dny statne žarowanje w Španiskej

pjatk, 18. awgusta 2017 spisane wot:
Barcelona (dpa/K/SN). Po žałostnym teroristiskim njeskutku w stolicy Kataloniskeje, žadace sej 13 smjertnych woporow a wjac hač sto zranjenych, je španiske knježerstwo tři dny statneho žarowanja postajiło. Cyła Europa žaruje a je šoko­wana. Někotre hodźiny po Barcelonskim atentaće je w kupjelach Cambrils k po- dobnemu podawkej dóšło. Tam je tohorunja wobsadka awta wotpohladnje do skupiny ludźi zajěła a sydom wosobow zraniła, jedna žona je zemrěła. Policija je na to pjeć pozdatnych skućićelow zatřě­liła. Tući su z bombami wopasani byli. W Barcelonje su zastojnicy dweju podhladneju zajeli, skućićel-šofer pak hišće ćěka. Za nim po cyłym kraju pytaja.

Šiman: Łužicu nic zanjechać

pjatk, 18. awgusta 2017 spisane wot:

Budyšin (SN/BŠe). Hnydom w třoch tuchwilnych situacijach widźi serbski zapósłanc sakskeho krajneho sejma Marko Šiman (CDU), zo so Łužica porno tamnym regionam Sakskeje dźeń a dale zanjecha. Tak widźi politikar porno oficialnym informacijam strach na mjezy k Pólskej, dokelž njemóža tam wěstotu w trěbnej měrje zaručić. „Žadam sej wjace prezency policije“, Šiman dźensa na rozmołwje z nowinarjemi w Budyšinje podšmórny. Zdo- bom měli tam wjac personala zasadźić.

Tež hladajo na přiběracy wobchad na awtodróze A 4 widźi Šiman zastatk. „Dobra infrastruktura je zakład hospodarskeho wuwića Łužicy“, zapósłanc wu­zběhny. Po jeho słowach móhło so połoženje hišće přiwótřić. Hospodarstwo w susodnej Pólskej je so w zašłymaj lětomaj jara derje wuwiło. Zwiski do Pólskeje a do Europy su tež na wobchadźe na awtodróze spóznać. „Za mnje njeje prašenje, hač so A 4 wutwari, ale hdy“, wón rozłoži. Šiman wě, zo trjeba za přede­wzaće dołhi dych. Wón pak chce dale wo to wojować. Tež za elektrifikaciju železniskeje čary mjez Zhorjelcom a Drježdźanami so wón zaměrnje dale zasadźuje.

Wuswětlowanje dale trěbne

pjatk, 18. awgusta 2017 spisane wot:

Drježdźany (dpa/K/SN). Ličba nowonatyknjenjow z Aidsom (HIV) je w Němskej kaž tohorunja w Sakskej dale wysoka. W lěće 2016 je pak jich něšto mjenje było hač w dwěmaj předchadźacymaj lětomaj. Tole wuchadźa z lětneje rozprawy, předpołoženej wot Swobodneho stata Sak­skeje.

Tak bu loni Institutej Roberta Kocha 145 nowych natyknjenjow w Sakskej wozjewjenych (2015: 190). To je na 100 000 wobydlerjow 3,6 padow. Dźiwajo na to, zo dochadźa w Sakskej přeco hišće k mnohim nowym infekcijam z HIV, stej prewencija a wuswětlowanje dale nuznje trěbnej. Tež hdyž chorosć njeje hižo zasudźenje k smjerći, dyrbi wona dale we wědomju zjawnosće wostać. Tež aktualne ličby pominaja k tomu, njepopušćić w boju přećiwo AIDS. „Dyrbimy z napinanjemi na polu prewencije, diagnostiki a terapije zaměrnje pokročować“, zwuraznja ministerka za socialne naležnosće Barbara Klepsch (CDU). Jeje ministerstwo podpěruje přisłušne sakske pomocne městna z 375 000 eurami.

To a tamne (18.08.17)

pjatk, 18. awgusta 2017 spisane wot:

Njezbožowny připad je přičina, zo bě wčera awto njedaloko nižosakskeho městačka Leer do rěki Ems zajěło. Dokelž nuznje raz dyrbješe, bě šofer traš zabył swoje awto při wotstajenju prawje zaborzdźić. Hdyž widźeše, kak so wone do rěki měri, pak běše hižo přepozdźe. Jako wohnjowa wobora a policija dojědźeštej, bě rěka awto wotnjesła. Hnydom zahajenu pytansku akciju pak dyrbjachu wčera přetohrnyć. Dźensa su dale za wrakom pytali. Hač su jón mjeztym našli, hač do redakciskeho kónca znate njebě.

Zhubjene kusadło (Gebiss) je w badenskim Rheinfeldenje zasadźenje policije zawiniło. 56lětnemu bě pola znateje proteza na balkon pod nim padnyła. Jako pola žony zaklinka a so prašaše, hač směł na jeje balkonje za swojimi zubami pytać, informaše ta policju. Hač je muž zuby namakał, pak policija njezdźěli.

Wo Air Berlin je zajim

štwórtk, 17. awgusta 2017 spisane wot:

Berlin (dpa/K/SN). Insolwentna Air Berlin jedna z třomi zajimcami wo přewzaću dźělow předewzaća. Rozmołwy traja hižo tydźenje, rjekny šef předsydstwa Thomas Winkelmann. Kóždy ze zajimcow – mjez nimi Lufthansa – bywa financielnje seriozny, a je po rozměrje wulki dosć, zo móže towaršnosći Air Berlin wěsty přichod skićić. Po słowach Winkelmanna chce jedyn kaž druhi tež dale z Němskeje operować. Wšitcy třo zajimcy su nic naposledk na bursy notěrowani.

Schulz kanclerce na porsty klepa

Berlin (dpa/SN). Kanclerski kandidat SPD Martin Schulz je zwjazkowej kanclerce Angeli Merkel (CDU) wumjetował, zo so we wólbnym boju skradźu hinak zadźerži, hač so poprawom zjawnje prezentuje. Sama so direktnemu rozestajenju wuwinje, zdobom pak wuposyła swojich sobuwojowarjow, kotřiž za nju wojuja. „Tući sej žadaja socialne wudawki skrótšić, zo móhli brónjenje wójska financować. Merkel pak tak čini, kaž njeby z tym ničo činić měła“, rjekny Schulz w dźensnišej Frankfurter Rundschau.

Putnikam mjezu wotewru

Pilnje zwučuje tele dny cyłkownje 13 holcow za lětuši cirkusowy projekt w Choćebuskej kupjeli pod hołym njebjom. Přede­wzaće w cirkusowym stanje nawjeduje Anna Förster z Weimarskeho dźěćaceho a młodźinskeho centruma „Tasifan“. Wjele chwile­ wšak hižo njezbywa: Njedźelu popołdnju chcedźa swójbnym a přećelam pokazać, što su nawuknyli. Foto: Michael Helbig

Chětre šmjatki w Běłym domje

štwórtk, 17. awgusta 2017 spisane wot:
Washington (dpa/K/SN). Po raznej kritice, kotruž běchu na prezidenta USA Donalda Trumpa sypali jeho „miłeho“ nastajenja k rasistiskej namocy w Charlottesvillu dla, je wón wčera nablaku dwaj teamaj poradźowarjow w Běłym domje rozpušćił. Krótko do toho bě wšak so hižo šukotało, zo je jedyn z woneju gremijow bjeztoho z dźěławosću přestać chcył. Z tamneho bě w minjenych dnjach hižo cyły rjad ludźi z prezidentom njespokojom wotešoł, mjez nimi šef Intela Brian Krzanich. Spomnjenej gremijej stej so dotal zrědka schadźowałoj. Rozsudźeć njejstej ničo móhłoj. Trump bě jej bóle za to zasadźił, zo byštej za medije skutkownje jeho bliskosć k hospodarstwu demonstrowałoj. Něhdyšej prezidentaj George H. W. Bush a George W. Bush Trumpa tohorunja šwikataj. USA dyrbja „rasistiski fanatizm, antisemitizm a hidu wotpokazać“, wonaj zhromadnje wozjewištaj. Při namócnosćach w Charlottesvillu bě žona žiwjenje přisadźiła.

Wojerska baza USA na Ukrainje

štwórtk, 17. awgusta 2017 spisane wot:

Twarja zepěranišćo w Očakowje njedaloko połkupy Krim

Kijew (SN). Ukrainscy a ameriscy wojacy twarja zhromadnje z ciwilnymi firmami na juhu Ukrainy nowe wojerske zepěranišćo. Pječa je twarska brigada wójska USA hižo w aprylu započała w Očakowje tak mjenowany operaciski centrum twarić, kotryž maja ukrainscy a ameriscy wojacy zhromadnje wužiwać.

Očakow je małe přistawne město, 120 kilometrow wot mjeztym ruskeje połkupy Krim zdalene. Twar wotměwa so we wobłuku wojerskeje pomocy USA swojim zwjazkarjam pod mjenom Foreign Military Construction Sales.

Po informacijach wjacorych medijow je twarska brigada Seabees zepěranišćo „Očakow Naval Base“ 25. julija oficialnje twarić započała. W stejišću mariny USA rěka: „Nowe zepěranišćo je nam wulki wuspěch. Naše prócowanja, pomoc zapada na Ukrainje zaručić, su wažny faktor za narodnu wěstotu a zakitowansku infrastrukturu.“ To rjekny nawoda twar­skeje jednotki Jason McGee.

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

fueorg misain karten sorbisch

nowostki LND