Wjetšina za nowy zakoń

srjeda, 20. junija 2018 spisane wot:

Washington (dpa/SN). W senaće USA wutworja so poněčim wjetšina za nowy zakoń, kotryž ma ilegalnje zapućowanym žonam zmóžnić zhromadny přebytk ze swojimi dźěćimi w jastwje. To je nawoda republikanskeje wjetšiny Mitch McConnell připowědźił, złožujo so na připrajenja tamnych republikanskich ­senatorow. Dźělenje maćerjow a dźěći w lěhwach podłu mexiskeje mjezy je mjezynarodny protest zbudźiło. Tež ­w USA su ludźo šokowani a bjezradni.

Söder: Zhromadne nastajenje

Linz (dpa/SN). Bayerski ministerski prezident Markus Söder (CSU) zepěra so w europskej zwadźe wo noworjadowanje azyloweje politiki na plany Awstriskeje. „Bayerska a Awstriska matej zhromadne přeswědčenje a nastajenje“, rjekny Söder dźensa do zetkanja z awstriskim ministerskim prezidentom Sebastianom Kurzom w Linzu. Europa je drje swětej wotewrjeny kontinent, trjeba pak lěpši škit swojich wonkownych mjezow, a migra­ciju měli wobmjezować, Söder doda.

Tusk za lěhwa zwonka EU

Trenar němskeje koparskeje wubranki Joachim Löw je so dźensa rano po mórskej promenadźe w ruskim Sočiju wuchodźował a so mjez druhim ze žurnalistom rozmołwjał. Löw swojich chowancow tuchwilu na přichodnu hru swětowych mišterstwow ­přihotuje. Woni nastupja sobotu wječor přećiwo Šwedskej. Hladajo na poražku přećiwo Mexiku w prěnim duelu minjenu ­njedźelu je partija němskeho narodneho mustwa přećiwo Šwedam hižo nětko „kónčna hra“. Foto: dpa/Christian Charisius

Jadrowe temy EU wobjednałoj

srjeda, 20. junija 2018 spisane wot:
Meseberg (dpa/SN). Zwjazkowa kanclerka Angela Merkel (CDU) je wčera z francoskim prezidentom Emmanuelom Macronom wuradźowała, kak hodźeli so planowane reformy Europskeje unije tež w tuchwilnych wichorojtych časach zwoprawdźić. Wona witaše Macrona wčera popołdnju na něhdźe sydom hodźin planowane rozmołwy w hóstnym domje zwjazkoweho knježerstwa w braniborskim Mesebergu. Tam wobjednawaštaj jadriwe temy kaž reformu hospodarskeje a měnoweje unije, zesylnjenje wonkowneje a zakitowanskeje politiki EU, zhromadnu azylowu politiku a wusku kooperaciju na polu slědźenja, kaž při wuwiću kumštneje inteligency. Macron bě w septembru 2017 namjety k „znowazałoženju suwereneje, zjednoćeneje a demokratiskeje Europy“ předpołožił, žadajo sej sobudźěło Angele Merkel.

CSU hněwna

srjeda, 20. junija 2018 spisane wot:
Berlin (dpa/SN). Paralelnje k zwadźe azyla dla jewi so mjez CSU a zwjazkowej kanclerku Angelu Merkel (CDU) nowy konflikt jeje europskopolitiskich dojednanjow z Francoskej dla. Nawodnistwo CSU je hněwne hladajo na wuslědki zetkanja kanclerki z francoskim prezidentom Emmanuelom Macronom wčera w Mesebergu, rozprawja nowina Bild. Wodźacy zastupnicy CSU sej mjeztym žadaja, zo měł so koaliciski wuběrk zwołać, dokelž njebě Angela Merkel nadrobnosće z CSU do zetkanja wotrěčała. Předewšěm dojednanje z Macronom, zarjadować zhromadny etat za europasmo, zbudźa kritiku. Merkel a Macron chcetaj tajki etat hižo w lěće 2021 wutworić.

Radu za čłowjeske prawa wopušćili

srjeda, 20. junija 2018 spisane wot:

Washington (dpa/SN). Knježerstwo prezidenta USA Donalda Trumpa je radu UNO za čłowjeske prawa wopušćiło a gremij zdobom raznje kritizowało. Rada je „špatny zakitowar“ čłowjeskich prawow, rjekny wonkowny minister Mike Pompeo we Washingtonje. Ameriska wulkopósłanča pola UNO Nikki Haley ­radźe znowa wumjetowaše, zo zastu­puje antiisraelske pozicije.

Nikki Haley bě sej hižo před lětom tři reformy žadała, mjez druhim, zo rada za čłowjeske prawa swój fokus na Israel­ změni. Nimo toho dyrbjała ličbu swojich sobustawow pomjeńšić. Čłonske kraje, kotrež čłowjeske prawa ranja, dyrbjała rada wuzamknyć.

Bjezstrašnostna rada UNO woli cyłkownje 47 čłonow rady za čłowjeske prawa na tři lěta. Tuchwilu přisłušeja jej tež Kuba, Kongo a Venezuela, hdźež čło­wjeske prawa po měnjenju aktiwistow stajnje zaso ranja. Knježerstwo Donalda Trumpa je minjeny čas wjacore mjezynarodne organizacije wopušćiło. Tak chce kónc lěta tež z UNESCO wustupić.

To a tamne (20.06.18)

srjeda, 20. junija 2018 spisane wot:

Hasu chorhojow je Achim Klimmeck, 62lětny twarc róštow a zahority přiwisnik kopańcy, w Essenje zarjadował. Dróha, na kotrejž bydli, je wupyšena ze stami chorhojow na woclowych powjazach. Widźeć su chorhoje wšitkich wobdźělnikow tuchwilnych swětowych mišterstwow. Lěta 2006 bě koparski fan prěni króć chorhoje wupowěsnył a ma jich mjeztym wjace hač 300. Na turněr wudawa wón něhdźe tysac eurow za chorhoje.

Dobry pomjatk dopokazał je policist w Mnichowje, jako spózna zhubjeneho psyčka. Toho měješe muž při sebi, kotrehož zastojnicy na policajskej straži Mnichowskeho hłowneho dwórnišća kontrolowachu. Připadnje přitomnemu polici­stej bě mały chihuahua někak znaty.­ ­Hakle dźeń do toho bě žona foto psyčka, za kotrymž pytaše, na stražu přinjesła. Muž twjerdźi, zo bě psa připadnje našoł.

Rekordna ličba ćěkancow

wutora, 19. junija 2018 spisane wot:

Genf (dpa/SN). Hišće nihdy njetrjebaše na swěće telko ludźi krizow a konfliktow dla ćěkać kaž loni. Cyłkownje bě 2017 po wšěm swěće 68,5 milionow ludźi na ćěkańcy, po 65,5 milionach lěto do toho. To zdźěli pomocny skutk UNHCR w swojej najnowšej rozprawje dźensa w Genfje. Najwjetšu ćežu migrantow dla pak njenjesu bohate kraje, ale w prěnim rjedźe susodne chude kraje. Němska je 970 400 ćěkancow přiwzała a steji tak po Tur­kowskej, Pakistanje, Ugandźe, Libanonje a Iranje na šestym městnje.

Hdźe je masterski plan?

Berlin (dpa/SN). Předsydka Zelenych Katrin Göring-Eckardt němske zwjazkowe knježerstwo namołwja, dwělomny „migraciski plan“ zwjazkoweho nutřkowneho ministra Horsta Seehofera (CSU) skónčnje wozjewić. „Zo nichtó tak mjenowany masterski plan njeznaje, je skandal“, rjekny Göring-Eckardt nowinarjam. Minister Seehofer bě minjeny tydźeń připowědźił, zo chcył plan wozjewić. Njedorozumjenjow ze zwjazkowej kanclerku Angelu Merkel (CDU) dla pak je to najprjedy raz cofnył.

Wikowanska wójna hrozy

Stolica Wulkeje Britaniskeje London je wot wčerawšeho wo atrakciju bohatša. Ze swjatočnej ceremoniju su najnowši projekt ­83lětneho wuměłca Christo přepodali: Wosrjedź kumštneho jězora w centralnym Hydeparku płuwa gigantiska skulptura ­„Mastaba“ ze 7 506 staplowanych wolijowych sudow. Ze swojej pisanosću a z hoberskimi dimensijemi – 20 metrow wysoki, 30 metrow šěroki a 40 metrow dołhi – drje budźe to centralny „putniski objekt“ lětušeho lěća w Londonje. Foto: pa/Ray Tang

Zwjazkza mjeńšiny sensibilizować

wutora, 19. junija 2018 spisane wot:

Berlin (SN/JaW). Ćežišća a žadanja awtochtonych narodnych mjeńšin a narodnych skupin Němskeje w 19. legislaturnej periodźe Němskeho zwjazkoweho sejma stejachu w srjedźišću prěnjeje dźěłoweje rozmołwy nawodnicy mjeńšinoweho sekretariata Judit Šołćineje ze zapósłancom zwjazkoweho Axelom Müllerom (CDU). Wo tym informuje sekretariat w nowinskej zdźělence.

Kaž w zdźělence dale rěka, bě zetkanje minjeny tydźeń wažne za wobě stronje. Müller je w nutřkownym wuběrku zwjazkoweho sejma rozprawjer frakcije CDU/CSU za narodne mjeńšiny Němskeje. Zdobom je studowany jurist čłon a zastupowacy čłon poradźowaceju wuběrkow za naležnosće němskich Sintow a Romow kaž tež Serbow. „Wosobinske rozmołwy ze zapósłancami sejma mam za jara wažne“, Judit Šołćina rozłožuje. „Dawamy tak politikarjam nadrobny dohlad do skutkowanja narodnych mjeńšin. Tuž bě nam na rozmołwje bytostne, knjeza Müllera jako noweho zapósłanca za naše skutkowanje sensibilizować ­a zdobyć.“ Wo detailach nimale hodźinskeje dźěłoweje rozmołwy wobaj ničo njeprajištaj.

Rozrisanje njewotwidźomne

wutora, 19. junija 2018 spisane wot:

Waršawa (dpa/SN). W justicnej zwadźe mjez komisiju Europskeje unije a pólskim narodnokonserwatiwnym knježerstwom njeje najebać dalše rozmołwy hišće žane rozrisanje wotwidźomne. Komisija EU bě přidatne informacije z Waršawy nastupajo dwělomne zakonje dóstała a chce je nětko analyzować, zdźěli wiceprezident komisije Frans Timmermans po zetkanju z pólskim ministerskim prezidentom Mateuszom Morawieckim wčera we Waršawje. „Nadźijam so, zo móžemy konstruktiwny dialog dale wjesć, rjekny Timmermans. Tež Pólska je zwólniwa naležnosć rozrisać, Morawiecki potwjerdźi.

Komisija EU ma mnohich reformow knježaceje strony Prawo a sprawnosć dla njewotwisnosć pólskich sudnistwow za wohrožene. Dotalne korektury Waršawy njezamóchu wobmyslenja w Brüsselu wotstronić.

Po zdźěla hižo płaćiwych zakonjach je Waršawske knježerstwo wjele sudnikow pušćiło a ze swójskimi kandidatami narunało, pólscy fachowcy kritizuja a maja samo najwyše sudnistwo za wohrožene.

nawěšk

  • Minjenu njedźelu wotmě so w Blunju 11. serbski ewangelski domizniski dźeń. Tule nańdźe někotre fotowe impresije ze swjedźenja, kotrež je Janek Wowčer zapopadnył.
Am 17. Juni fand in Bluno der 11. sorbische evangelische Heimattag statt. Hier finden si

nowostki LND