Bój w napjatej atmosferje

pjatk, 22. septembera 2017 spisane wot:

Drježdźany (dpa/SN). Do njedźelnych wólbow zwjazkoweho sejma bilancuja zastupnicy wšitkich sylnišich stron wólbny bój. W jednym dypku su sej woni přezjedni: Čas do wólbow je napinacy. Přiwšěm běchu rozmołwy z wobydlerjemi wažne. Problemy w Němskej njejsu mjeńše. Na wólbnych zarjadowanjach zwěsćichu politikarjo přiběracu napjatu atmosferu. Tež wólbne plakaty su nje­znaći na mnohich blakach zničili.

Katalanojo dale demonstruja

Barcelona (dpa/SN). Do ludoweho wothłosowanja w regionje Španiskeje Katalonskej su wčera znowa tysacy ludźi za njewotwisnosć­ demonstrowali. Zdobom kritizowachu přepytowanja a zajeća přez paramilitarnu policajsku jednotku Guardia Civil, kotraž přisłuša centralnemu knježerstwu w Madridźe. Wonkowny zarjad w Berlinje němskich dowolnikow konflikta w Španiskej dla namołwja, zo měli­ wozjewjenja lokalnych medijow sćěhować a wjetšim zhromadźowanjam ludźi z puća hić.

Detailowe dźěło zahajene

Mjeztym 25. raz swjećachu wčera w Choćebuzu swětowy dźeń dźěsća. Lětuši steješe pod hesłom: „Dźěći maja prawa – Choćebuz je swětej wotewrjeny a pisany“. Wulka karawana 400 holcow a hólcow ćehnješe wot Grodkowskeje wěže hač k naměstu před měšćanskej halu a skedźbnješe z pisanymi samozhotowjenymi plakatami na prawa dźěći. Jewišćowy program dźěći za dźěći je na­ kulturnu wšelakorosć w delnjołužiskej metropoli pokazał. Foto: Michael Helbig

Wobdźělenje mjeńšin rozjimowali

pjatk, 22. septembera 2017 spisane wot:

Bratislava (SN). Delegacija Federalistiskeje unije europskich narodnych mjeńšin (FUEN) je zawčerawšim stolicu Słowakskeje Bratislavu wopytała. Mjez zastupjerjemi běštaj tohorunja wiceprezident FUEN a zdobom rěčnik dźěłoweje skupiny słowjanskich mjeńšin Bjarnat Cyž a jednaćel Domowiny Marko Kowar.

Zastupjerjow mjeńšin přeprosył bě społnomócnjeny za narodne mjeńšiny w Słowakskej László Bukovszky. Ćežišćo schadźowanja bě dźěłarnička pod hesłom „Participatiwne mechanizmowe modele za narodne mjeńšiny“. W diskusiji dźěše wo pady a studije, kak móža so mjeńšiny­ w Słowakskej a tamne słowjanske mjeńšiny we wukraju aktiwnje na towaršnosći wobdźěleć.

Koordinatorow wuzwolili

pjatk, 22. septembera 2017 spisane wot:

Chrósćicy (SN). Wo załoženju towarstwa „Smy z.t.“ je so rada starostow Iniciatiwy za Serbski sejm na swojim štwórtym zetkanju minjenu sobotu w Chrósćicach zaběrała. Hłowny zaměr towarstwa je, wólby­ serbskeho ludoweho zastupnistwa a jich financielne zawěsćenje podpěrać. Za to su Załožbje za serbski lud próstwu wo podpěru zapodali. Nazymu chce załožba wo njej rozsudźić.

Napominała rada starostow je, zjawnosć lěpje informować. Na posedźenju je rada tohorunja nowy memorandum Iniciatiwy za Serbski sejm za přewjedźenje wólbow wobswětliła. Srjedź oktobra je zjawne předstajenje konkretnych předewzaćow planowane. Prěni króć ma so předparlament jako přechodny gremij wolić. Zasady wólbneho porjada maja so tohorunja w oktobrje prezentować.

Za efektiwnu organizaciju a lěpše zastupnistwo wuzwolichu starostojo skupinu koordinatorow, kotraž wobsteji z čłonow Hornjeje a Delnjeje Łužicy.

„Wutroby Polakow sej kupili“

pjatk, 22. septembera 2017 spisane wot:

Nowiny bilancuja dwulětnu legislaturnu periodu pólskeho knježerstwa

Waršawa. Dźenik Rzeczpospolita a tydźenik Polityka analyzowaštej tele dny dotalne dwulětne dźěło knježerstwa pod nawodnistwom strony Prawo a sprawnosć (PiS). Přinoškaj wobeju nowin wujewjatej samsny wuslědk: Polacy su ze swojim knježerstwom jara spokojom. Z naprašowanjow mjez wobydlerjemi wuchadźa, zo sej 40 do 44 procentow ludźi knježerstwo waži. Tole njezadźiwa, wšako wone na přikład financne skandale by­wšeho nawodnistwa kraja přepruwuje. Swoje wólbne přilubjenja šef PiS Jarosław Kaczyński konsekwentnje zwoprawdźa.

To a tamne (22.09.17)

pjatk, 22. septembera 2017 spisane wot:

Willy Brandt je tři dny do wólbow zwjazkoweho sejma do SPD zastupił. To njeje žadyn wólbny žort. 23lětny muž, kotrehož je socialdemokratiska strona nětko přijała, ma samsne mjeno kaž štwórty zwjazkowy kancler. Podobnaj pak sej wobaj scyła njejstaj. Młody Willy Brandt ma brodu a je cyle ležernje w sportowych črijach a puliju na fotowy termin přišoł.

Policajski rewěr z póstowym zarjadom zaměnił je 65lětny w Pforzheimje. W jeho wočomaj wosta to hač do dźensnišeho dnja póst. Bjez jeničkeho słowa połoži wón paket na tejku a wočakowaše wot muža w uniformje, zo swoje dźěło čini. Na prašenje zastojnika, što ma z pakćikom činić, muž wotmołwi, zo ma jón wróćo pósłać. Policist pak jemu rozkładźe, zo njemóže paket přiwzać. Muž widźeše kurioznu situaciju z humorom a wopušći policajski zarjad z posměwkom.

Kooperaciski zakaz zběhnyć

štwórtk, 21. septembera 2017 spisane wot:

W přichodnej legislaturnej periodźe ma zwjazkowy sejm znowa na polu kubłanja rozsudźić

Stephan Kühn z Drježdźan mjeztym třeći króć za Němski zwjazkowy sejm kandiduje, a to za stronu Zwjazk 90/Zeleni. Milenka Rječcyna je so z 38lětnym politikarjom rozmołwjała.

Knježe Kühno, sće mjeztym jako zwjazkowy politikar dwě legislaturnej periodźe skutkował. Što běchu wuspěchi, na čim je trjeba dale dźěłać?

S. Kühn: Běch opoziciski politikar w najmjeńšej frakciji zwjazkoweho sejma. Přiwšěm móžeš tež jako politikar opozicije tójšto pohibować a mnohe durje wotwěrać, na přikład za wobydlerske iniciatiwy. W kóždym padźe pomha němski worjoł na listach. Z wuspěchom sym so zasadźił za ekspres Drježdźany–Wrócław, mjezu překročacy železniski zwisk k našim pólskim susodam. Ze „zelenym“ konceptom za Łužicu smy klu­čowe projekty za přichod regiona do diskusije dali.

Hrajeće z mysličku, přewzać zamołwitosć jako koaliciska strona?

Energijowy přewrót bjez zmysła

štwórtk, 21. septembera 2017 spisane wot:

Wo přichod Němskeje so wón starosći, rjeknje Andreas Lutz Richter. Jako wěcywustojny za wozydła a pruwowanski inženjer znaje wón strachi małych ludźi. Někotremužkuli, kiž pruwowanje za jězbnu dowolnosć njewobsteji abo kotrehož awto hłowne přepytowanje njepřetraje, pobrachuja pjenjezy za druhi pospyt. Tež wo tych dyrbimy so starać, wón praji. 56lětny požada so we wólbnym wokrjesu 156 Budyšin I jako njewotwisny wobydlerski kandidat za mandat w zwjazkowym sejmje. Při tym podpěruja Smělnjana ludźo z domizniskeje wsy, hdźež hižo 23 lět bydli, kaž tež z powołanskeho wobłuka. Za kandidaturu trjebaše 200 podpismow, 203 je dóstał.

Wjac přeńdźenjow zličili

štwórtk, 21. septembera 2017 spisane wot:

Mnichow (dpa/SN). Tak mjenowana financna kontrola ilegalneho dźěła cła je lětsa w prěnim połlěće 2 433 přeń­dźenjow přećiwo minimalnej mzdy registrowała. Tole rozprawja dźensa nowina Süddeutsche Zeitung. Zastupjerjo Zwjazka 90/Zelenych su so pola financneho ministerstwa wobhonili. Loni běchu cłownicy w prěnich šěsć měsacach 1 711 padow registrowali, při čimž bu 19 564 dźěłodawarjow přepruwowanych. Lětsa su cłownicy cyłkownje 27 323 dźěłodawarjow w běhu poł lěta kontrolowali.

Rozsudźa wo Air Berlinje

Berlin (dpa/SN). Hižo dźensa móhł rozsud wo předaću insolwentneho lětanskeho předewzaća Air Berlin na inwestorow padnyć. Tři wěrićelske wuběrki třěšneho koncerna, němskeje towaršnosće zwr a technikoweje sparty chcedźa so po informacijach z kruhow branšy k wuradźowanjam zetkać. Zašły pjatk je so poskićerska faza zakónčiła. Doskónčny rozsud pak budźe přichodnu póndźelu wozjewjeny.

Wot dźensnišeho nałožuja Ceta

Do njedźelnych wólbow zwjazkoweho sejma wotmě so w Choćebuzu demonstracija, ke kotrejž bě iniciatiwa „Cottbuser Aufbruch“ namołwjała. Na Berlinskim torhošću a před měšćanskej halu su podpěrarjo wutoru pod hesłom „Nimamy nacijow a prawicarskich populistow zańč“ signal přećiwo rasizmej pokazali. Foto: Michael Helbig

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

fueorg misain karten sorbisch

nowostki LND