Rackete Italsku wopušćiła

pjatk, 19. julija 2019 spisane wot:

Rom (dpa/SN). Kapitanka němskeje wuchowanskeje łódźe „Sea-Watch 3“, Carola Rackete, je Italsku wopušćiła. Rěčnik pomocneje organizacije Sea-Watch zdźěli, zo je so Rackete najprjedy raz do Němskeje podała a zo chce potom hišće dale. 31lětna bě ze swojej łódźu a wuchowanymi ćěkancami do přistawa na kupje Lampedusa přijěła, byrnjež jej to do toho zakazali. Italski prawicarski nutřkowny minister Matteo Salvini rjekny, zo njemóže dočakać, „tutu zapleńčenu němsku komunistku skónčnje z kraja wupokazać“.

Dublinowe prawidła změnić

Berlin (dpa/SN). Přichodna prezidentka komisije EU Ursula von der Leyen chce konstrukciske zmylki w Dublinskich prawidłach za azylowe jednanja w EU sporjedźeć a tuchwilny system na dobro srjedźomórskich statow změnić. Wona njeje nihdy zrozumiła, čehodla dyrbi migrant w tym kraju wostać, w kotrymž prěni króć na europsku zemju stupi, wona nowinarjam rjekny. Krajam, kotrež su najwjetšemu migraciskemu ćišćej wu­stajene, měli skutkownišo pomhać.

Podhladni dale w jatbje

W ruskim Pětrohrodźe hotuja so na tradicionalny Dźeń mariny, kotryž přewjeduja stajnje poslednju njedźelu julija. Jedna z atrakcijow budźe napodobnjena wójnska łodź z lěta 1712 ze 54 kanonami z časa carja Pětra I. Foto: dpa/Peter Kowaljew

Königswinter (dpa/SN). Najebać hłuboko sahace diferency chcetej so Němska a Ruska při rozrisanju mjezynarodnych konfliktow zaso zbližić. Zwjazkowy wonkowny minister Heiko Maas (SPD) a ruski wonkowny minister Sergej Lawrow běštaj wčera na swojim zetkanju pola Bonna zasadnje zwólniwaj, měrowy proces na wuchodźe Ukrainy znowa nastorčić. „Jenož z wotewrjenej diskusiju a dialogom móžemy wuslědki docpěć, kotrež našimaj krajomaj tyja“, Maas rjekny. Lawrow namjetowaše nowe wjerškowe zetkanje Ruskeje, Ukrainy, Němskeje a Francoskeje k tutej temje. Na Petersburgskim dialogu bě so 300 zastupnikow politiki, hospodarstwa a kultury wobdźěliło.

Klimowy kabinet bjez rozsudow

pjatk, 19. julija 2019 spisane wot:

Berlin (dpa/SN). Tež po třećim zetkanju tak mjenowaneho klimoweho kabineta je dale dospołnje njejasne, kak ma ze škitom klimy w Němskej dale hić. Tři hodźiny je zwjazkowa kanclerka Angela Merkel (CDU) wčera z fachowymi ministrami w kanclerskim zarjedźe wuradźowała, bjez toho zo bychu so na něšto dojednali. Tole ma so hakle 20. septembra stać, zwjazkowa ministerka za wobswět Svenja Schulze (SPD) nowinarjam zdźěli.

Jednaćel wobswětoškitneje organizacije Greenpeace Martin Kaiser rjekny po­wěsćerni dpa: „Njekmanosć CDU, CSU a SPD, so w prašenjach škita klimy dojednać, tomu polěkuje, zo hibanje za klimu přichodne měsacy dale rozrosće.“

Drježdźany (cry/SN). Přesydlenje Mulkec a Rownoho je z blida. Wulkotne. Njepilic statok móže wostać. Hnydom pódla w Miłorazu pak dźe wo eksistencu. Tohodla informowachu wčera zastupnicy Serbskeho sejma a wobswětoškitneho zwjazka BUND Sakska zajimowanych zastupnikow krajneje nowinarskeje konferency w Drježdźanach wo aktualnym połoženju. Hinak hač so stajnje zaso twjerdźi, njeje wěrno, zo so wšitcy wobydlerjo hladajo na plany přesydlenja wjesela. Někotři chcedźa wostać a tole tež wótře wupraja. Wsy wotbagrować za fosilnu energiju, je to hišće načasne? Wažna to tema w Serbskim sejmje, wšako njebuchu Serbja dotal prašani, što ma so z jich domiznu stać. Wjace hač 80 wsow je so hižo zhubiło. Renaturěrowana krajina je jenož słaby tróšt za rany Łužicy. Čłon Serbskeho sejma Tomaš Čornak fakty znaje. Wón nowinarjow prosy: Pisajće wo wěrnosći: Wodu nam wotklumpaja, štomy zahinu, ludźo, kotřiž chcedźa wostać, su zrudni. „Nichtó njekritizuje tych, kotřiž chcedźa so přesydlić“, rjekny Hagen Domaschke, zamołwity za zjawnostne dźěło Serbskeho sejma.

Miłoraske wěrnosće

pjatk, 19. julija 2019 spisane wot:
„Prěni wopor wójny je wěrnosć“ – tute znate a wjacorym awtoram připisane wuprajenje hodźi so tež na planowane a horco diskutowane přesydlenje Miłoraza přenjesć: Prěni wopor žničenja wsy je wěrnosć. „Pisajće wo wěrnosći“, prošeše čłon Serbskeho sejma Tomaš Čornak wčera žurnalistow na nowinarskej konferency w Drježdźanach. Zastupjer BUND Sakska twjerdźeše, zo móhli Miłoraz zachować, bjez toho zo hórnicy swoje dźěło zhubja. Wěrnosć LEAG a Sakskeje skerje hinaša wupada. A što chcedźa Miłoraženjo? Sym wšelakore měnjenja słyšała, jako běch njedawno na městnje. Přesydlić, preč ćahnyć, wostać – zajimy su indiwidualnje wšelakore. W pozdatnym zajimje Miłoražanow rěčeli, demonstrawali a jednali pak su hižo mnozy, wšojedne hač za abo přećiwo přesydlenju. Štož so w padźe hrožaceho wotbagrowanja tohorunja zhubi, je šansa, so z woporom druhich zajimow njestać. Cordula Ratajczakowa

To a tamne (19.07.19)

pjatk, 19. julija 2019 spisane wot:

Tiger je sej w Indiskej monsunoweho powodźenja dla do domu wućeknył. Tam lehny so do łoža, zwěrjoškitna organizacija Wildlife Trust of India z wotpowědnym fotom w interneće informuje. Narodny park Kaziranga, hdźež je tiger žiwy, je zliwkow dla tuchwilu nimale wšědnje přepławjeny. Zwěrjata dyrbja potom płuwać, zo bychu wyše ležane kónčiny docpěli. Při tym so tójšto z nich zatepi. Jako tiger do domu přińdźe, njebě nichtó doma. Nětko chcedźa jeho w druhim parku zaměstnić.

Předrasćeny jako senator z antikskeho Roma je muž do swětosławneje Romskeje studnje Trevi skočił. Za to su jemu pokutu 550 eurow napołožili. W interneće je widźeć, kak muž před wulkej skupinu turistow w studni tam a sem chodźi a narěč napodobnja. Pozdźišo policist do studnje zalěze a muža wotwjedźe.

Ministerka: Lětanje podróšić

štwórtk, 18. julija 2019 spisane wot:

Berlin (dpa/SN). Bjezposrědnje do zahajenja klimoweho kabineta zwjazkoweho knježerstwa je so ministerka za wobswět Svenja Schulze (SPD) za to wuprajiła, lětanje podróšić. „Tež lětarstwo dyrbjało kóšty emisije škódnych maćiznow sobu njesć, štož měło so w płaćiznach lisćikow wotbłyšćować“, rjekny politikarka SPD nowinarjam. „Njemóže być, zo je na někotrych čarach lětanje tuńše hač železnica.“ Němska dyrbjała z tajkim popłatkom druhim krajam z přikładom być.

Turkowska reaguje raznje

Washington (dpa/SN). Wčerawši rozsud USA, Turkowsku z programa produkcije a wužiwanja noweho, wulce moderneho bojoweho lětadła F-35 wuzamknyć, su w Ankarje z warnowanjom mócnemu partnerej USA kwitowali. Wonkowne ministerstwo w Ankarje rěčeše wo „wulkim zmylku USA“, kotryž w mjezsobnych poćahach wobeju krajow „njereparujomnu škodu“ načinja. Hłowna přičina je pla­nowany nakup ruskeho lětadła wotwobaraceho systema přez Turkowsku, štož USA raznje kritizuja.

Wjele mortwych při atentaće

Berlin (dpa/SN). Bjezposrědnje do zahajenja Petersburgskeho dialoga je wonkowny minister Heiko Maas (SPD) wu­znam trajacych rozmołwow z Ruskej wuzběhnył. „Bjez Moskwy njemóžemy na palace prašenja swětoweje politiki wotmołwić. Wobstajny měr w Europje docpějemy jenož, hdyž zhromadnje dźěłamy“, rjekny Maas dźensa w Berlinje. Tohodla je derje, zo wón dźensa při Petersburgskim dialogu swojeho ruskeho kolegu Sergeja Lawrowa zetka, Maas doda.

Rozmołwny forum wotměje so dźensa a jutře w Königswinteru pola Bonna. Prěni dźeń wočakowachu Maasa a Lawrowa. Prěni króć po krizy Krimy dla su tak zaso wonkownej ministraj pódla. Maas a Lawrow chcyštaj so do zahajenja zarjadowanja k wosobinskej rozmołwje zetkać.

Maas chcyše po swójskich wuprajenjach z Lawrowom wo dodźerženju atomoweho zrěčenja z Iranom, wo přichodźe kontrolow brónjenja a wo połoženju na wuchodźe Ukrainy rěčeć. „W Donbasu smy naposledk snadne signale nadźije widźeli. Zo by z toho puć do směra na měr wurostł, dyrbi Ruska konstruktiwny přinošk pokazać“, Maas rjekny.

Jednanja dotal bjez wuspěcha

štwórtk, 18. julija 2019 spisane wot:

Helsinki (dpa/SN). Nutřkowni ministrojo statow Europskeje unije su w finskej stolicy Helsinki dotal podarmo spytali, so na přechodne rjadowanje k rozdźělenju w Srjedźnym morju wuchowanych ćěkancow dojednać. Dotal je přemało krajow swoju zwólniwosć signalizowało, so na wot Němskeje a Francoskeje zahajenej iniciatiwje wobdźělić, zdźěli luxemburgski minister Jean Asselborn wčera wječor powěsćerni dpa. Nimo Luxemburga stej na zetkanju jeničce Portugalska a Finska zasadnu podpěru přilubiłoj. K tomu přińdźe hišće rjad krajow, kotrež njeběchu wčera hišće zastupjene. Cyłkownje pak njeje to ani dźesać krajow. „To je zrudne“, Asselborn komentowaše.

Planowane přechodne rjadowanje ma tomu zadźěwać, zo Italska a Malta łódźam z wuchowanymi ćěkancami zakazujetej, přistawy kraja wužiwać. Wobaj krajej stej to minjeny čas wospjet činiłoj, dokelž so boještej, zo dyrbjałoj so potom samej wo wuchowanych starać, mjeztym zo so druhe kraje EU wotwobroćeja. Łódźe su tuž dny dołho na morju čakać dyrbjeli.

nawěšk

 • Jara awtentiske běchu poskićenja ansambla Zabava z Ruskeje.
 • Na zahajenju festiwala štwórtk w Budyskim NSLDź počesćichu přitomni Juraja Kubánku (3. wotprawa) z trójnej serbskej sławu.
 • Hosćo z Peruwa zbudźichu ze swojimi přewšo pisanymi kostimami tójšto zajima.
 • Pólski cyłk z Bolesławieca na štwórtkownym swjedźenskim ćahu k zahajenju festiwala "Łužica 2019" po Budyšinje
 • Algeričenjo na jewišću NSLDź
 • Rejwarjo z Boliwiskeje
 • XIII. mjezynarodny folklorny festiwal "Łužica 2019" je zahajeny. Tule namakaće impresije z prěnich wustupow wobdźělenych skupin. Tule předstajichu skupiny štwórtk dopołdnja w Němsko-Serbskim ludowym dźiwadle hižo raz dźěćom swoje poskićenja, na wobra
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudowor su zdobom hosćićeljo festiwala.
 • Rejwarki a rejwarjo z pólskeho Bolesławieca
 • Zajim zbudźi tež skupina ze Sewjerneje Makedonskeje
 • Dalši hosćićeljo łužiskeho mjezynarodneho festiwala: Serbska rejwanska skupina Smjerdźaca z hudźbnikami folklorneje skupiny Sprjewjan
 • Překwapjenka běchu mnohim wuměłcy z Peruwa.
 • Prěni raz spožčichu lětsa zarjadowarjo mjezynarodneho folklorneho festiwala wosebite myto a diplom za wurjadny wuměłski wukon. Jón dósta słowakski ansambl Bobańovci za swoju přirodnosć, awtentiskosć a originalitu.
 • Rejwarjo algeriskeho cyłka Couleurs d‘ Algerie
 • Boliwiscy rejwarjo a rejwarki w kostimach na jewišću
 • Boliwičenjo "in action"
 • Sobotu wječor běchu po Chrósćicach mnozy nadróžni muzikanća po puću.
 • Pólski młodźinski orchester z Leśnicy zahaji sobotny wječor na farskim dworje.
 • Tójšto ludźi zhromadźi so na programy na jewišću při gmejnskim zarjedźe ...
 • ... a wobhlada sej poskićenja skupin.
 • Na Koklic statoku předstajichu so tež čłonojo skupiny Wotała. Wšitcy z nich su bywši rejwarjo Smjerdźečanskeje rejwanskeje skupiny.
 • Smjerdźečanscy rewjarjo na jewišću pola Koklic
 • Pohlad z jewišća na dwór Wjeselic statoka
 • Na Zahrodnikec-Grutekc statoku pokaza mjez druhim tež Slepjanski folklorny ansambl dźěle swojeho programa.
 • Tež Slepjanscy wuměłcy hižo zahe na dorost mysla.
 • Wšitcy sobuskutkowacy słowakskeho ansambla Bobańovci zamóža znajmjeńša jedyn instrument piskać, spěwać a rejwać.
 • Na Kralec statoku knježeše čiła atmosfera.
 • Schow před krótkim dešćom pytachu sej tež hosćo na Kilankec statoku pod wulkimi předešćnikami.
 • Pólscy hosćo z pokazku ze swojeho programa na Kilankec statoku
 • Wo tym, zo bě sej na lětuši festiwal sobotu a njedźelu do Chrósćic wjac hosći dojěło hač hewak, swědčachu kopate połne parkowanišća.
 • Kultura zwjazuje, kaž tule Smjerdźečanskej rejwarce a algeriskeho rejwarja.
 • Sčasami nimale přepjelnjeny bě Koklic statok.
 • Wudworscy při poslednich přihotach na sobotny wustup na farskim dworje.
 • Wudworscy na farskim dworje
 • Jewišćo při gmejnje bě stajnje derje wopytane.
 • Rjanolinki-rejwarki Smjerdźečanskeje rejwanskeje skupiny
 • Serbska reja je jewišću při gmejnje tójšto pasantow do rejki prosyła.
 • Lóze hólcy wječor na jewišću Zahrodnikec-Grutkec statoka
 • Kabaretna skupina Lózy hólcy pokazachu přitomnym we wobłuku programa "Chróšćan special" na Zahrodnikec-Grutkec statoku, zo njejsu w běhu lět ničo zabyli
 • Na Wjeselic statoku zahudźi skupina NIMO ...
 • ... band wokoło Brězanec bratrow Józefa a Jana.
 • Tež němska skupina Slapstickers pokaza, što zamóže.

nowostki LND