Ruska kritizuje Trumpa

pjatk, 22. měrca 2019 spisane wot:

Moskwa (dpa/SN). Ruska je prezidenta USA Donalda Trumpa jeho wuprajenjow k statusej Golanskich wyšin dla kritizowała. Trump bě so za to wuprajił, lěta 1967 wot Israela wobsadźene syriske Golanske wyšiny jako israelski teritorij připóznać. Z Moskwy nětko rěka, zo by to direktne ranjenje wobzamknjenjow UNO było. Po mjezynarodnym prawje su wyšiny dale teritorij Syriskeje. Tež Turkowska a Syriska Trumpa kritizujetej.

Mandat wojakow podlěšeny

Berlin (dpa/SN). Zwjazkowy sejm je mandat zasadźenja němskich wojakow w Afghanistanje wo dalše lěto podlěšił. Wjetšina zapósłancow wčera w Berlinje za to hłosowaše, ze zasadźenjom praktisce bjez změnow hač do 31. měrca 2020 pokročować. Zwjazkowa wobora móže tak za zasadźenje NATO „Resolute Su­p­port“ dale hač do 1 300 wojakow do Afghanistana słać. Tam maja woni wěstotne mocy podpěrać a wukubłać.

Wopory nadpada wopominali

Chaos brexita wotwobarany

pjatk, 22. měrca 2019 spisane wot:
Brüssel (dpa/SN). Chaotiski wustup Wulkeje Britaniskeje z Europskeje unije je najprjedy raz wotwobarany. EU a britiska premierministerka Theresa May stej so minjenu nóc na to dojednałoj, brexit přestorčić. Kompromis předwidźi, termin wustupa na 22. meju přepołožić, jeli delnja komora britiskeho parlamenta přichodny tydźeń zrěčenje wo nim akceptuje. Hewak ma Wulka Britaniska hač do 12. apryla chwile rozsudźić, hač chcyła so na wólbach Europskeho par­lamenta w meji wobdźělić a hač wo po­dlěšenje wustupa z EU hač do kónca 2019 prosy. Alternatiwa by njerjadowany a chaotiski brexit był. Theresa May je poskitk­ EU hnydom přiwzała.

Drježdźany (dpa/SN). Němska železnica chce přichodne tydźenje z wobydlerjemi wo planowanym nowotwarje železniskeje čary mjez Drježdźanami a Prahu do rozmołwy přińć. Prěnje zarjadowanje tajkeho­ razu chcedźa 9. apryla w Pirnje přewjesć, železnica zdźěli. Heidenau a Dohma stej dalšej městnosći rozmołwow. Po informacijach železnicy chcedźa w meji započeć, wšelake čary móžnych wuskutkow na ludźi, wobswět a krajinu pruwować. Rozsudźić ma krajna direkcija. Planowanu nowočaru Drježdźany–Praha běchu w nowembru 2018 do lisćiny najwažnišch wobchadnych projektow zapisali. 43 kilometrow dołhi nowotwar wopřijima tež 25 km dołhi tunl.

Hamburg (dpa/SN). Młodostni chcedźa, zo so w prašenju přichoda towaršnosće bóle na nich poska a zo móža bóle sobu postajeć. To je wuslědk reprezentatiwneho woprašowanja instituta Opaschowski za prašenja přichoda. Při tym běchu so tysac ludźi wot staroby 14 lět prašeli. Fachowcy zwěsćichu, zo je podźěl młodostnych pod 20 lětami, kotřiž sej „wjele wjace ludowych wothłosowanjow“ žadaja, minjene lěta chětro rozrostł (2014: 73 procentow – 2019: 94 procentow).

„Młodostni paruja w politice jasne předstawy wo tym, kak měła naša towaršnosć za 20 abo 30 lět wupadać“, rjekny nawoda instituta prof. Horst Opaschowski. Tuchwilne protesty „Fridays for future“ su nowe hibanje sobuskutkowanja w zmysle artikla 20 Zakładneho zakonja, po kotrymž wša statna móc „při wólbach a wothłosowanjach wot ludu wuchadźa“ a strony při wutworjenju politiskeje wole jeničce „sobu skutkuja“, město toho zo same postajeja. „Protestne skupiny młodostnych měrja so přećiwo politiskim profijam, kotřiž so poněčim zesamostatnjeja a při tym zajimy přichodnych generacijow z wočow zhubja“, měni Opaschowski.

Hinak hač planowane

pjatk, 22. měrca 2019 spisane wot:
Móže zaćišć mylić?, chcyše kolegowka-žurnalistka časopisa Stern wote mnje wědźeć. Na zetkanju zwjazkoweho rěčnika Zwjazka 90/Zelenych Roberta Habecka wčera w Budyskim Serbskim instituće njemóžeše so jenož wona zaćišća dowobarać, zo njeje rozmołwa naležnosći přiměrjenu hłubokosć docpěła. Bě hósć snano přemało přihotowany na „swój prěni termin“ w Serbach? Abo bě wón njewěsty sebjewědomja dla, z kotrymž su serbscy rozmołwni partnerojo swoje stejišća ofensiwnje přednjesli? Hósć instituta, bywši schleswigsko-holsteinski minister, rěči dansce a sćele swoje dźěći na dansku šulu. To poprawom měło za wobsahapołnu rozmołwu wo mjeńšinowych temach dosahać. Škoda, zo tomu tak njebě. Podawki su so přemjetowali, bě z přeprošaceho wokrjesneho zwjazka Zelenych Budyšin słyšeć. Ze zwjazkowym rěčnikom stejachu hnydom tež nowinarjo ze stolicy Berlina w Zelenym wobchodźe. Naraz bě wšo hinak hač planowane. A spočatnje mjenowany zaćišć njebě žane mylenje. Axel Arlt

To a tamne (22.03.19)

pjatk, 22. měrca 2019 spisane wot:

Z brónjowymi hrajkami, kotrež wupadachu kaž prawe brónje, su młodostni na Duisburgskim hłownym dwórnišću zasadźenje policije zawinowali. Dźewjeć młodostnych bě naraz wot policistow wobkruženych, kotřiž so jim z woprawdźitymi słužbnymi pistolemi w ruce bližachu. 14- do 16lětni so chětro wustróžichu a swoje „brónje“ hnydom na zemju połožichu. Woni chcychu widejo wjerćeć a njeběchu sej wědomi, što z atrapami načinja. Wězo so zamołwichu.

Nimale nahi je muž po swětosławnej Galeriji­ Tretjakowa w Moskwje běhał. Před wobrazom „Chrystus na zahrodźe Getsemani“ bě so wón drastu slekł, a jenož tanga woblečeny chodźeše po rumnosćach wustajeńcy. Na to ju wopušći. Wjednistwo galerije tukaše na ilegalnu akciju „wěsteho načasneho wuměłca“.

Serbske kubłanske prašenja stejachu w srjedźišću wčerawšeho posedźenja Rady za serbske naležnosće Sakskeho krajneho sejma w Drježdźanach.

Drježdźany (SN/MkWj). Poprawom bě sakski kultusowy minister Christian Piwarz (CDU) přilubił, zo so na posedźenju wobdźěli. Krótkodobneho schorjenja dla pak jeho statny sekretar w kultu­sowym ministerstwje Herbert Wolff za­stu­powaše. Přišłoj běštaj tež serbsko­politiskaj rěčnikaj SPD a Lěwicy, Harald Baumann-Hasske a Hajko Kozel.

Z Wolffom diskutowachu čłonojo rady, z bywšej zapósłanču CDU w zwjazkowym sejmje Marju Michałkowej na čole, wo noweli słužbneho wukaza k serbskej wučbje. Tón chcedźa nětko zhromadnje předźěłać, zo by so kwalita serbskeje wučby­ dale polěpšiła. Přezjedni sej běchu, zo trjebaja za to wjace personala. Tak dóstanje Bosćij Handrik, kiž je w Budyskim krajnym zarjedźe za šulu a kubłanje z połnym dźěłowym městnom za serbske naležnosće zamołwity, zastupnika.

Spjećuje so planam Scholza

štwórtk, 21. měrca 2019 spisane wot:

Berlin (dpa/SN). Saksko-anhaltski ministerski prezident Reiner Haseloff (CDU) je wot Zwjazka planowane skrótšenja připokazankow za integraciju ćěkancow jako njeakceptabelne wotpokazał. Zwjazkowe knježerstwo je za to zamołwite a njesměło kóšty komunam a krajam nabrěmjenić, rjekny Haseloff powěsćerni dpa. Wón liči tež z nowymi socialnymi njeměrami. Financny minister Olaf Scholz (SPD) chcył připokazanki woteběraceje ličby ćěkancow dla pomjeńšić.

Prawicarscy populisća dobyli

Den Haag (dpa/SN). Prawicarskopopulistiski Forum za demokratiju je so při regionalnych wólbach w Nižozemskej hnydom z najsylnišej politiskej mocu stał. Strona, kotraž bě so prěni króć na wólbach wobdźěliła, je přećiwo imigraciji w Europje a tež aktiwnu politiku za škit klimy wotpokazuje. Tuchwilna koalicija ministerskeho prezidenta Marka Rutty je swoju wjetšinu w prěnjej komorje parlamenta přisadźiła.

Protest přećiwo reformje

Zwjazkowy prezident Frank-Walter Steinmeier přebywa wot dźensnišeho na oficialnym wopyće w Chorwatskej. Dopołdnja je jeho­ statna prezidentka Kolinda Grabar-Kitarović w stolicy Zagrebje z wojerskej ceremoniju witała. Z njej a z dalšimi politikarjemi chce Steinmeier wo wuwiću Europskeje unije a wo róli Chorwatskeje w EU wuradźować. Foto: dpa/Bernd von Jutrczenka

Putin wabi britiske firmy

štwórtk, 21. měrca 2019 spisane wot:

Moskwa (dpa/SN). Hladajo na njewěstosće w zwisku z brexitom ruski prezident Wladimir Putin britiske předewzaća namołwja w Ruskej inwestować. „Mamy sta miliardow dolarow za wuwiće hospodarstwa a za socialny wobłuk nałožić, rjekny šef Krjemla wčera w Moskwje na zetkanju z wodźacymi managerami Wulkeje Britaniskeje. „Sym sej wěsty, zo móža so waše předewzaća tež na tym dźěle wobdźělić, wiki su wulke dosć.“

Po informacijach powěsćernje Interfax Putin zdobom potwjerdźi, zo chcył wukrajnych inwestorow před nadměrnym ćišćom běrokratije škitać. Woni měli sej „maksimalnje komfortabelnje měć“. Knježerstwo w Moskwje chcyło wšitko trěbne za to činić. Podobnje bě to Putin hižo spočatk nowembra na zetkanju z němskimi předewzaćemi w ruskej stolicy zwuraznił. Ruska je zapadnych sankcijow dla w hospodarskich wuskosćach a na inwesticije pokazana.

nawěšk

  • Spěchowanski kruh za serbsku ludowu kulturu je 16. a 17. měrca mjeztym 28. serbske jutrowne wiki w Budyskim Serbskim domje wuhotował. Wiki běchu jara wuspěšne, tež nastupajo ličbu wopytowarstwa. Tule smy wam někotre fotowe impresije z wikow zestajeli

nowostki LND