Zapósłane (11.12.18)

wutora, 11. decembera 2018 spisane wot:

Wito Meškank z Berlina wupraja so w zwisku z aktualnymi podawkami nastupajo politiku mjez wulkomocomaj USA a Ruskej ke komentarej: „Sami sej do kolena třělili“, kotryž wozjewichu Serbske Nowiny minjeny pjatk, 7. decembra:

Čitać komentary w Serbskich Nowinach na temy politiki Zwjazka a mje­zynarodnosće klinča mi přehusto, jako by so přenjesła propaganda a agitacija „wulkeho bratra“ z doby, jako­ dźensniši car z pistolu po Drježdźanach chodźeše a „njewotwisny wječornik za serbski lud“ Nowa doba rěkaše. Bohudźak pak sym žiwy we 28. lěće přisłušnosće našeho kraja k Europskej uniji a k wobaranskemu zhromadźenstwu sewjerneho Atlantika­.

Runje 30. nowembra zemrěty George Bush senior je w druhim lěće němskeje jednoty wozjewił, wotstronić nakrajne jadrowe rakety krótkeje zdalenosće, cofnyć­ taktiske jadrowe brónje z łódźow a pomjeńšić składy jadrowych bróni w Europje. Hižo měsacy do toho bu zrěčenje dospołnje zwoprawdźene.

Zapósłane (07.12.18)

pjatk, 07. decembera 2018 spisane wot:

Jan Nuk z Radworja jima so pjera na prašenje: Wjacławske wiki a Serbja?

Wot 30. nazymnika knježitej w Budyšinje na Wjacławskich wikach zaso hołk a tołk. Wot Žitnych wikow přez Bohatu­ hasu hač k Hłownemu torhošću steja předawanišća. Dźiwaš so, kelko družin­ horceho wina z móžnych a njemóžnych płodow tam poski­ćeja.

Tež ja sym Wjacławske wiki wopytał, nic pak, zo bych so wopił abo do syteje wole so praženych kołbasow natykał. Ně, chcych zwěsćić, kelko serbskosće w stolicy Serbow na dohodownych wikach knježi. Nimale sym sebi mozle naběhał, ale pokazku na serbski Budyšin njejsym našoł. Tola skónčnje, tam na Bohatej hasy je stejišćo Budyskeho Rotarijoweho kluba. Woni chcedźa sebi z předawanjom horceho wina za socialne dźěło něšto pjenjez nadźěłać. A nochcych wěrić, na chorhojčce wabja ze serbskim napisom „Horce wino“, z čimž hižo ličił njejsym.

Zapósłane (19.11.18)

póndźela, 19. nowembera 2018 spisane wot:

Jan Bart sen. z Budyšina piše k wólbam Serbskeho sejma:

W swojim připisu k wólbam Serbskeho sejma (SN z 25. oktobra) skoržach, zo přemało wo kandidatach wěm, dokelž „njemóžeš z papjeru rěčeć“. – Připadnje zetkach so njedawno po serbskich kemšach w Hodźiju z jednym nětko wu­zwolenym čłonom noweho gremija.

W dobrej rozmołwje, w „žiwej konfrontaciji“, zeznach přichodneho sejmikarja jako zahoriteho zakitowarja serbšćinu spěchowacych idejow. Jeho słowa na papjerje (SN z 5. oktobra), „... WITAJ, 2plus a rěčne kubłanje za dorostłych kwantitatiwnje a kwalitatiwnje polěpšić“, dóstachu w naju rozmołwje hinašu wahu a wěrypodobnosć. To so tež w jeho swójbje wotbłyšćuje.

Hdyž su jeho sobuwojowarjo samsneje powahi a zwólniwi, čas a móc na dobro Serbstwa zasadźić, potom móžemy – tež hdyž sejm kritisce a wočakujo wobhladujemy – tola wjeseli a dźakowni być, zo so tu nowa horstka zmužitych ludźi spyta sobu na čoło stupić (přerězna staroba = 45,9 lět!).

Zapósłane (08.11.18)

štwórtk, 08. nowembera 2018 spisane wot:

Wuzwolenym čłonam a bywšim kandidatam Serbskeho sejma piše Peter Kroh, wnučk a biograf Jana Skale:

3. nowember je serbskemu ludej a wam wosobinsce dźeń wjesela. Wólby Serbskeho sejma běchu wuspěšne, hłosy su wuličene. Słowjenjo we Łužicy maja prěni raz w swojich wjace hač tysac­lětnych stawiznach demokratisce wu­zwoleny parlament. To je historisce wu­znamne a zasłuža sej nanajwjetšu kedźbnosć a hódnoćenje. Wy sće na tym wobdźěleni­ byli a to dale sće. Wutrobny dźak!

Nětko budźeće k tomu přinošować, zo leža elementarne rozsudy nastupajo serbsku domiznu, rěč, kulturu a tradiciju skónčnje w rukach wuzwolenych reprezentantow serbskeho ludu. Z cyłeje wutroby wam k tomu gratuluju a přeju wam wjele wuspěcha w tymle naročnym zastojnstwje, předewšěm wulku wutrajnosć a móc.

Zapósłane (05.11.18)

póndźela, 05. nowembera 2018 spisane wot:

Městopřesyda Domowiny a župan župy Delnja Łužica Wylem Janhoefer reaguje na Zapósłane Měrka Šołty z Budyšina, wozjewjene w SN z 19. oktobra. Dokelž njemóže někotre podsuwanja bjez komentara jako tajke w zjawnosći stejo wostajić, wón pisa:

Dźiwam so, zo dyrbju w Serbskich Nowinach w Zapósłanym wěsteho knjeza Měrka Šołty čitać, zo wjetšina čłonow Zwjazkoweho předsydstwa Domowiny ze srjedźneje a Delnjeje Łužicy po wšěm zdaću ničo njerozumi, hdyž so w gremiju w hornjoserbskej rěči rozmołwjeja. Zo njeje twjerdźenje awtora wěrne, potwjerdźa hižo fakt, zo móžach jeho dopis w SN čitać a sym jón tež zrozumił, byrnjež ani Hornjoserb ani maćernorěčny Delnjoserb njebył.

Mam zaćišć, zo awtor scyła njewě, kotre wosoby wón posudźuje. Su to mjez druhim bywšej studentce sorabistiki a maćernorěčni Delnjoserbja. My to wšitko rozumimy a Hornim Serbam tež rady rozłožimy, što „groniś“ woznamjenja.

Zo pak knjez Šołta tule wěrnosć nje­znaje, mje njezadźiwa. Wšako njejsym jeho hišće ženje na našich zjawnych po­sedźenjach, kotrež wšak wón w Zapósłanym kritizuje, widźał.

Na prašenja Fabiana Kaulfürsa w přinošku „Wólby do Serbskeho sejma“ we wudaću SN ze 24. oktobra wotmołwjataj rěčnikaj iniciatiwy za Serbski sejm dr. Měrćin Wałda a Hanzo Wylem-Keł:

Z wotmołwu na dwanaće Kukowskich prašenjow chcemy wujasnić, zo njeńdźe ow aktualnej napjatosći wólbow sejma a naprašowanjow wo to, hač my tutón prěni Serbski sejm chcemy, ale hač scyła k demokratiskemu ludowemu zastupnistwu dóńdźemy. Ale što ze sejma budźe, to dyrbimy jako lud po wólbach zhromadnje wuwić. Zdobom ma so rjec, zo dyrbjachmy so jako iniciatiwa stajnje w mjezystawje pohibować. Na jednej stronje dyrbjachmy dosć konkretne struktury a wobsahi sejmoweho dźěła namjetować, zo bychu jeho trěbnosć a šansy spóznajomne byli. Na tamnej stronje wědźachmy, zo njejsmy scyła legitimowani pozdźišo wuzwolenemu sejmej něšto diktować. Tuž wostanu najprjedy jenož předstawy, z kotrychž móže woleny sejm potom čerpać. Tule někotre krótke přispomnjenja na prašenja a problemy, kotrež Fabian Kaulfürst mjenuje abo kritizuje:

Zapósłane (01.11.18)

štwórtk, 01. nowembera 2018 spisane wot:

Stanisław Nawka z Hamburga: Čeho so bojimy?

Čehodla njesměli Serbski sejm měć? Jenož dokelž mamy připadnje Domowinu? Mamy tola tež wjacore serbske sportowe zjednoćenstwa – bjeztoho zo by něchtó na mysl přišoł a z tym pačenje serbskeho sporta wozjewić chcył.

Tak, kaž so tuchwilu swět, Europa a Němska wobnowjeja a přeměnjeja, dyrbimy tež my Serbja zwólniwi być z časom lećeć a nowe kwasy swjećić. Popřejmy sejm(ik)ej móličke płomješko euforije, kaž bě to něhdy w Pólskej, jako so tam „solidarnosć“ zrodźi a z palčika politiski hober wotrosće.

Prěni króć móžemy w Serbach swobodnje a direktnje „swojich“ ludźi wolić – nakřižikować mjena tych, kotrymž při­cpěwamy potencial aktiwneho a dynamiskeho narodneho dźěła na dobro Serbstwa – město egomaniskeho byća a traća na swojim „póstnje“.

Sym woměrje wolił a hišće ženje njejsym w swojim dotalnym žiwjenju tak zajimowany mjena kandidatow, mi znatych a njeznatych, čitał a so zdobom wjeselił, zo jich mamy. Kajki pisany so tu wobraz wobeju Łužicow wotbłyšćuje a wšitke politiske prudy do wšoserbskeho swětła zjednoćeja. Ju! – přiznawam –, to bě radosć.

Zapósłane (30.10.18)

wutora, 30. oktobera 2018 spisane wot:

Wo temje Serbski sejm so Mikławš Krawc z Budyšina ironisce wupraja:

Klub sonjerjow z mjenom Serbski sejm

změje wot prěnjeho dnja problem:

Wupěrace so nowe „knježerstwo“

sydom lět dołho je wabiło

za wšitkich Serbow w přichodźe

dosć paradiziske žiwjenje.

Skónčnje (tak w programje so pisało)

budźemy „runoprawni staćenjo“!

Wysoku šulu chcedźa załožić,

hdźe docentow/studentow wuslědźić?

Cyłkownje za tym wupada

zo rěč je wo kraju „Utopia“.

Połserbski sejm, to drje jasne je,

smjerćmało hłosow dóstanje:

wot wšitkich Serbow/Serbowkow

jenož mało procenćikow.

Po tajkim wuslědku móže so stać,

zo nichtó njebudźe sejm chutnje brać.

Kaž w přisłowje rěka, praju so smějo:

„Wulki dakot a małe jejo!“

Zapósłane (25.10.18)

štwórtk, 25. oktobera 2018 spisane wot:

Marko Njek z Worklec wupraja so k Njebjelčanskemu apelej, wozjewjenemu we wčerawšim wudaću w SN:

To drje dyrbješe chětro kurjawojte być, jako apel cyle jednorje tak podpisachu. Za mnje njeje to namołwa k wólbam, ale Njebjelčanske hroženje!

Mam tež wulku próstwu na was prócowarjow. Wzdajće so tajkich populistiskich linkow wo dóńće a cuzopostajowanju. Aktiwnje za zdźerženje serbskeho luda so zasadźiš, hdyž so wo přijomnu zhromadnosć prócuješ, nic z polěkowanjom asimilaciskeho rěčneho ruma někajkeho parlamenta, kiž ani njewobsteji.

Što ma brexit ze Serbami činić? Nic kuska, hač na to, zo Jendźelčenjo so zhromadnosće wzdadźa – runja wašim počinkam wo nacionalny teritorij!

Tajke hibanje wotpokazuju!

Nastupajo wólby Serbskeho sejma piše dr. Christiana Piniekowa z Choćebuza:

Dźakuju so redakciji SN za wotćišć wobkedźbowanjow Měrka Šołty wokoło wólbow Serbskeho sejma (SN z 19. oktobra 2018). Rěča mi z wutroby. Dodać chcyła, zo běchu so reformowe mocy Serbskeje narodneje zhromadźizny a Wěteńčanskeje iniciatiwy bohužel zateptali, wólby Serbskeho sejma su prěnje cyłoserbske wólby scyła.

Škoda, zo njejsu wšelake towarstwa wažnosć a móžnosće tutoho podawka hišće spóznali. Być přećiwo serbskemu wuznaću a być přećiwo wólbam je runjewon wuraz strachoćiweho wustupowanja, kotrež sylnja njewolerjow a wosłabja demokratiju.

nawěšk

  • Minjenu sobotu, 24. nowembra, wotmě so Budyskim NSLDź lětuša Schadźowanka. Tule namakaće někotre fotowe impresije.
Das alljährliche Treffen der sorbischen Studierenden, Absolventen und Gymnasiasten Schadźowanka fand am Samstag, den 24. November, zum

nowostki LND