Přihladowali a sobu činili

wutora, 07. awgusta 2018 spisane wot:
8. dołha nóc wuměłskich a rjemjeslniskich statokow wabješe ludźi minjenu sobotu do błótowskich Bórkowow. Ludowi wuměłcy, wědylačni a nócne hawrony móžachu sej wot wječora w šesćich hač do połnocy na statokach, w stwičkach a dźěłarnjach naj­wšelakoriše zajimawostki wotkryć. Wopytowarjo su dožiwili, kak mnohostronski je po­skitk wuměłsko-rjemjeslniskich a typiskich regionalnych wudźěłkow. Hesło wječorka rěkaše tež lětsa znowa „přihladować a sobu činić“. W Błótowskim młynje je prokurist Frank Kümmel (naprawo) hosćom při běžnej produkciji rozkładował, kak ze žita na tradicionalne wašnje muka nastawa. Foto: Michael Helbig

Pödelwitz (dpa/SN). Wulke bagry maja tam bórze brunicu wudobywać, hdźež je dźen­sa hišće mała wjes Pödelwitz. Z klimowym campom su tam wobswě­toškitarjo a wobydlerjo na połoženje skedźbnili. Zawčerawšim je so zarjadowanje skónčiło. „Z wotběhom campa a akciskim dnjom kónc tydźenja smy jara­ spokojom“, zdźěli Florian Teller z organizaciskeje skupiny. Wjac hač 1 000 ludźi z cyłeje Němskeje bě so na campje wobdźěliło a měrliwje za spěšny kónc wudobywanja wuhla demonstrowało.

Měłoj so zwjazkaj zjednoćić?

póndźela, 06. awgusta 2018 spisane wot:

Za lěpše železniske zwiski w Budyskim wokrjesu

Drježdźany/Budyšin (UM/SN). Pokazkow na bórzomne zjednoćenje zaměroweho wobchadneho zwjazka Hornja Łužica-Delnja Šleska (ZVON) z wobchadnym zwjazkom Hornje Łobjo (VVO) je dźeń a wjace. Tak pruwujetej po informacijach Budyskeho krajneho rady Michaela Hariga (CDU), kiž wobaj zwjazkaj nawjeduje, sakske hospodarske ministerstwo a krajna direkcija, hač je tajka fuzija prawnisce móžna. Prěnje signale su pozitiwne. Mjeztym tež VVO jasniše kroki do směra na Budyski wokrjes čini, kotryž dźě jemu hižo po połojcy – z bywšim Kamjenskim wokrjesom a městom Wojerecami – přisłuša. Bywši Budyski wokrjes z Biskopicami a Zhorjelski wokrjes tworitej město toho wobchadny zwjazk ZVON.

Atraktiwne přidatne wukmanjenja

pjatk, 03. awgusta 2018 spisane wot:

Ze započatkom noweho wukubłanskeho lěta 1. awgusta mamy w Němskej nowe wukubłanske powołanje – překupc/překupča w e-commerce. Nimo toho bu 24 wukubłanskich powołanjow modernizowanych. Hłownje su to ­wužadanja ditigalizacije, na kotrež z nowymi wobsahami reaguja.

Budyšin (SN/at). Kanale rozšěrjenja posudźować, zasadźeć a dale wuwić, to słuša k nadawkam překupca/překupče w e-commerce. Ale tež online-portale a online-shopy wobhospodarjeć tomu přiličamy. Nowe wukubłanske powołanje je trěbne, dokelž klasiski profil překupca wužadanjam digitalizacije we wikowanju hižo njewotpowěduje. Online-wikowarjo pak trjebaja fachowy personal. Štóž je so za te powołanje rozsudźił, ma za teoretiske wukubłanje tuchwilu daloki puć do jeničkeho wukubłanišća w Sakskej, Powołanskošulskeho centruma w Oschatzu. We wobłuku Budyskeho wokrjesneho rjemjeslnistwa maja młodeho čłowjeka, kiž chce nowe powołanje nawuknyć, jednaćelka Sabine Gotscha-Schock wujasnja. Wukubłanje je branše přesahowace a traje tři lěta.

Dale a mjenje kislika we wodźe

štwórtk, 02. awgusta 2018 spisane wot:
Hižo w třećej generaciji wobhospodarjeja Zelderecy haty pola Klóšterskeje Noweje Wsy njedaloko Kulowa. Přewažnje plahuja tam karpy a liny, kotrež poskićeja čerstwe abo kurjene na wikach regiona a wězo tež cyle čerstwe w najwšelakorišich wariacijach w swojim hosćencu. Kaž 90lětny dr. Hubert Zelder praji, so při tuchwilnym horcym a suchim wjedrje tež woda njesměrnje woćopla, čehoždla je dale a mjenje kislika w njej. Dr. Zelder bě zawod hač do lěta 2008 nawjedował. W swojich hatach wužiwaja Zelderecy nětko mašinu, z kotrejž takrjec kislik dźěłaja (na wobrazu). Wona wodu přemjetuje a podźěl kislika tak powjetša. Idealna temperatura wody za karpy je 23 do 26 stopnjow, wjac hač 37 stopnjow wone njepřežiwja. Foto: Feliks Haza

Smjertny strach při kupanju

štwórtk, 02. awgusta 2018 spisane wot:

Zły Komorow (SN). Hladajo na smjertne njezboža minjenych dnjow w šćerkowych a pohórniskich jězorach warnuje Łužiska a srjedźoněmska towaršnosć hórnistwoweho zarjadnistwa (LMBV) před tym, w tajkich wodźiznach so kupać. „Ludźo zaraćene tereny kołowokoło bywšich brunicowych jamow přeco zaso ignoruja, pytajo za pozdatnje kmanym ćichim městnom. Tam pak hrozy žiwjenski strach“, informuje nowinski rěčnik LMBV dr. Uwe Steinhuber.

Rjane a horce wjedro zawjeduje ludźi přiběrajcy k tomu, w hišće njehotowych jězorach so kupać. We wodźiznach, kaž na přikład w Starodarbnjanskim abo Sedlišćanskim jězoru, pak je to zakazane. Hórnistwowa towaršnosć wuzběhnje, zo njeje překročenje jeno za kupacych, ale tež za potencielnych pomocnikow strašne. Nimo toho hrozy wysoka pjenježna pokuta, wosebje potom, jedna-li so wo přirodoškitny areal.

W hišće doskónčnje njesaněrowanych wodźiznach pohórniskeje kónčiny móže k zesuwanjam pódy a rozłamam spódka dóńć. LMBV je wotpowědne areale jasnje z taflemi woznamjeniła.

Wjac hač sto swobodnych městnow

štwórtk, 02. awgusta 2018 spisane wot:

Budyšin (SN). K zahajenju noweho wukubłanskeho lěta maja twarske zawody wokrjesa Budyšin hišće 106 wukubłanskich městnow njewobsadźenych. Wo tym informuje dźensa industrijne dźěłarnistwo twar-agrar-wobswět (IG BAU) wuchodneje Sakskeje. Zakład wobličenja tworja daty, kotrež bě Budyska dźěłowa agentura njedawno wozjewiła.

„Šulscy wotchadnicy móža krótkodobnje hišće wukubłanske městno dóstać“, zdźěli wobwodny předsyda IG BAU wuchodneje Sakskeje Peter Schubert. Po přepytowanju Zwjazkoweho instituta za powołanske kubłanje słušeja wučomnicy w twarstwje k tym, kotřiž jako acubije najwjac zasłužeja. Lětsa dóstanu samo hišće měsačnje 60 eurow wjace. Da-li so młodostny na mulerja wukubłać, płaća jemu w prěnim wučomniskim lěće 765 eurow na měsac.

Potrjeba fachowcow dale přiběra. „Twarjene budźe stajnje. Branša je tuž kruty faktor nutřkokrajneje konjunktury“, Schubert pisa a skedźbnja młodostnych na to, so předewšěm w zjednoćenstwowych zawodach wobhonić, kotrež tarifowe zrěčenja dodźerža.

Dźensa wukubłanske lěto zahajene

srjeda, 01. awgusta 2018 spisane wot:

Drježdźany (SN). 1 316 młodostnych je krótko do zahajanja noweho wukubłanskeho lěta dźensa zrěčenje we wuchodosakskich rjemjeslniskich předewzaćach podpisało. Loni w samsnym času bě jich 34 wjace. „Wuslědk je nimale tajki kaž loni. To je jara dobry mjezystaw“, bilancuje hłowny jednaćel Drježdźanskeje rjemjeslniskeje komory Andreas Brzezinski. Rjemjeslnicy trjebaja nuznje fachowcow a chcedźa jich tež sami wukubłać. Runje tak wobsteji hišće po wukubłanju móžnosć na mištra so dale kubłać abo samo studować. Rjemjeslnistwo skići wurjadne móžnosće dalewuwića.

Najwoblubowaniše powołanje mjez młodostnymi je dale mechatronikar za jězdźidła, hdźež je hač do wčerawšeho 250 zajimcow wukubłanske zrěčenje podpisało. Za powołanje elektronikarja je so 101 młodostny rozsudźił, z frizerom stać chce so 86 ludźi a z blidarjom 83.

Tež hdyž je wukubłanske lěto zahajene móža młodostni přichodne tydźenje hišće wukubłanske zrěčenja wotzamknyć.

Halštrow (aha/SN). Hižo w lěće 1744 bu dźensa derje znata Hollandec hornčernja załožena. Hdyž zhladowaštaj dźensnišej mějićelej Hans Holland a jeho mandźelska Mona 1994 na jubilejnym zarjadowanju na 250lětne wobstaće hornčernje, staj wonaj syły gratulantow ze swojimi tuchwilnymi wudźěłkami zahoriłoj. Mnozy přejachu sej tehdy składnosć,­ ­jimaj za hornčerskej tačelu dźěłacymaj časćišo přihladować móc. Přeću wotpowědujo přeprosychu Hollandecy zajimcow 1999 na dworowy swjedźeń, kotryž na to prawidłownje zarjadowachu.

Klimowy camp blisko Lipska zahajeny

wutora, 31. julija 2018 spisane wot:

Lipsk/Pödelwitz (BŠe/SN). Škitarjo wobswěta ze wšěch kónčin Němskeje schadźuja so wot minjeneho kónca tydźenja na klimowym campje w Pödelwitzu pola Lipska. Sobotu su tydźeń trajacy camp oficialnje wotewrěli. Organizatorojo liča z cyłkownje něhdźe 1 000 wobdźělnikami. W srjedźišću zarjadowanja steji tež tónkróć protest přećiwo wu­dobywanju brunicy. Tak su dźěłarnički, ekskursije a podijowe diskusije před­widźane.

Wjac hač 300 ludźi je sobotu w Lipsku za čisty a strowy wobswět demonstro­wało. Wjacori přećiwnicy brunicy, mjez druhim z čěskeje iniciatiwy „Limity jsme“ Josef Patočka, běchu mjez rěčnikami protestneje akcije. „Brunicowa komisija móže jenož wuspěšna być, dóstanje-li ćišć wotdeleka“, podšmórny zastupowacy předsyda Němskeho wobswětoškitneho zwjazka BUND Ernst-Christoph Stolper a rjekny, „njesměmy łžam, zo so bjez brunicoweje miliny swěca hasnje, platformu skićić.“ Brunica jako surowizna za produkciju miliny njeje hižo trěbna. Tež brunicowa jama w Pödelwitzu ma so po planach hórnistwoweho předewzaća Mibrag rozšěrić.

nawěšk

  • Sernjany su swoju róčnicu prěnjeho naspomnjenja wsy před 600 lětami z wosebitym wjesnym swjedźenjom wuspěšnje woswjećili. Tule nańdźeće někotre fotowe impresije wo tym:
Zerna feierte unlängst die Ersterwähnung des Ortes vor 600 Jahren mit einem beson

nowostki LND