Wo pjenjezach cyrkwje

póndźela, 11. junija 2018 spisane wot:

Smochćicy. W rjedźe Smochčanske jewišćo přeproša Dom biskopa Bena jutře, wutoru, w 19.30 hodź. na dalše zarjadowanje. Pod hesłom „Pokleće abo žohnowanje“ póńdźe wo financowanje cyrkwjow w Němskej. Referent je dr. Norbert Feldhoff. Wón bě wot lěta 1979 hač do 2004 generalny wikar Kölnskeho arcybiskopstwa a w tym zastojnstwje zamołwity za jeho financy. Feldhoff zaběra so z prašenjom, kak měła cyrkej dźensa z pjenjezami a zamóženjom wobchadźeć a kak bohata smě abo kak chuda ma ­cyrkej być. Zastup je darmotny.

Zaběraja so z ptačkami

Wojerecy. Přichodna akademija seniorow Křesćansko-socialneho kubłanskeho skutka wotměje so štwórtk, 14. junija, w 10 hodź. na Wojerowskej dźěćacej ­a młodźinskej farmje. Tam móža mnohotnosć ptačkow w biosferowym rezerwaće ze­znać a zhonja wot Herberta Schnabela, kak móžeš je škitać.

W dźiwadle zaso čitaja

štwórtk, 07. junija 2018 spisane wot:

Budyšin. Dwanaty raz přewjedźetej Němsko-Serbske ludowe dźiwadło a Rěčny centrum WITAJ za zahoritych čitarjow 3. a 4. lětnika na kóncu šulskeho lěta serbsku čitansku nóc. Pjatk, 8. junija, zetkaja so mali čitarjo ze swojim spanskim měchom a najlubšej serbskej dźěćacej knihu w Dźiwadle na hrodźe. Na wobdźělnikow čaka zaso pisana a zabawna nóc z tójšto překwapjenkami.

Dźěłaja w Lipju

Pančicy-Kukow. Čłonojo Domowinskeje skupiny Pančicy-Kukow njech njezabudu na přichodne dźěłowe zasadźenje při pomniku Ćišinskeho w Lipju, kotrež budźe sobotu, 9. junija. Pomocnicy zetkaja so w 9 hodź., a njech sej trěbny grat sobu přinjesu.

Poskića darmotnu protyku

Kamjenc. Woblubowanu šulersku protyku Sakskeho krajneho sejma za šulske lěto 2018/2019 dóstanu zajimcy wotnětka zaso darmotnje w běrowje zapósłanca krajneho sejma Alojsa Mikławška (CDU) w jeho Kamjenskim běrowje na Zapadnej 4. Běrow je přistupny wot póndźele do štwórtka wot 8 do 16 hodź. a pjatk wot 8 do 14 hodź.

Přesadźuja swinje a pjeriznu

srjeda, 06. junija 2018 spisane wot:

Budyšin. Zjawne přesadźowanje swini a pjerizny budźe jutře, štwórtk w 10 hodź. w Budyskim krajnoradnym zarjedźe na Dwórnišćowej w stwě 007. Jedna so wo 60 swini, mjez nimi dwě rancy z prosatami a šěsć kundrozow. ­Dale poskićeja 16 huškow, 33 husow, 21 kačkow a dalšu pjeriznu. Wšón skót přesadźuja jako jedyn los. Bywši wob­sedźer njemóže skót hižo zastarać.

Radźićeljo so zetkaja

Pančicy-Kukow. Přichodne zjawne posedźenje gmejnskeje rady Pančicy-Kukow budźe jutře, štwórtk, w 19 hodź. w awli Šule Ćišinskeho. Na dnjowym porjedźe steja wjacore twarske temy. Mjez druhim póńdźe wo wužiwanje zbytkow Lejnjanskeje mlokarnje a wo třěšne wokna šulskeho twarjenja. Přizamknje so njezjawny dźěl posedźenja.

Koncertuja w ruinje cyrkwje

Budyšin. W rozwalinje Budyskeje mnišeje cyrkwje wotměje so zajutřišim, 8. junija, w 19 hodź. chórowy koncert. Budyski chór pisaneho swěta pod nawodom Reinharda Simmgena a Beaty Tarrach jón wuhotuje. Zastup je darmotny. Za to proša wo dary za projekt w Nepalu.

Dróha zawrjena

wutora, 05. junija 2018 spisane wot:

Baćoń. Wokrjesna dróha K 7205 je wot křižowanišća pola Baćonja hač k statnej dróze S 100 hač do 22. junija dospołnje zawrjena. Tam w dwěmaj wot­rězkomaj asfaltowu worštu a kromu ponowja. ­Wokołopuć wjedźe po S 100, S 101, Chró­sćicy, S 98 a Bóšicy.

Předstaji knihu na hrodźe

Lichań. Swoju disertaciju wo hrabi Friedrichu Casparu von Gersdorfje předstaji dr. Lubina Malinkowa sobotu, 9. junija, we 18 hodź. na Lichańskim hrodźe. Hród, w swojej dźensnišej formje wot Gersdorfa stworjeny, hraješe jako bydlenje za duchownych a zetkawanišćo pobožnych Serbow wažnu rólu w stawiznach zbudźenych kruhow. Lichański hród budźe sobotu wot 17.30 hodź přistupny. Wo mały přikusk a napoje postara so mějićel hrodu Paul Wehrle. Zdobom budźe móžno sej knihu na městnje kupić. Knižne předstajenje je w němskej rěči. Wšitcy zajimcy su wutrobnje přeprošeni.

Z rukami widźeć

póndźela, 04. junija 2018 spisane wot:

Budyšin. Składnostnje dnja špatnje widźacych poskići Muzej Budyšin zajutřišim, srjedu, wosebite dožiwjenje. Špatnje widźacy a slepi změja we wobłuku wo­sebiteju wodźenjow składnosć, wubrane objekty přimnyć a je na te wašnje spó­znać. Wodźeni započnjetej so w 10 a 13 hodź. Zastupny lisćik do muzeja płaći regular­nje 3,50 eurow. Wšitcy špatnje widźa­cy zajimcy móža so za potuńšeny zastup 2,50 eurow na wodźenju wob­dźělić. Wobmjezowaneje kapacity dla chcedźa špatnje widźacym prěnjorjadnje wobdźělenje zmóžnić.

Zabyte znowa wotkryć

Premjera za žony

pjatk, 01. junija 2018 spisane wot:

Budyšin. Na prěnje žonjace čaporowe wiki­ přeprošuja sobotu, 2. junija, do Budyskeje Montessoriskeje zakładneje šule na Tzschirnerowej. Wot 14 do 17 hodź. změja na Benowej žurli kubłanišća šěroki poskitk trjebanych wěcow wot žonow za žony. Wo ćělne derjeměće postaraja so z kofejom a tykancom.

W měsće zaso twarja

Budyšin. Hłuboko- a dróho­twarskich dźě­łow na Dróze Clary Zetkin dla dóńdźe wot přichodneje srjedy w Budyšinje k poćežowanju nadróžneho wobchada při Mosće měra. Wobchad do města powjedźe hač do kónca julija přez Móst swjateho ducha. Z města won wjedźe puć nimo twarnišća. W prěnim tydźenju aw­gu­­sta budźe dróha mjez Mostom měra a Leibnitzowej asfaltowanja dla dospołnje zawrjena. Šoferojo dyrbja potom po zapadnej tangenće jězdźić.

Za cyłu swójbu

štwórtk, 31. meje 2018 spisane wot:

Stróža. Pisany program za cyłu swójbu čaka na wopytowarjow Stróžanskeho Domu tysac hatow jutře, pjatk, wot 15 do 18 hodź. Tam předstaja so skupiny šulerjow, kotrež sobudźěłaćerjo biosferoweho rezerwata Hornjołužiska hola a haty cyłe šulske lěto přewodźeja. Zajimcy zhonja wo jich aktiwitach a móža tójšto dalšich poskitkow wužiwać.

Dźeń mloka a dźeń dźěsća

Koćina. Centralne zarjadowanje k dnjej mloka Sakskeje wotměje so jutře, 1. ju­nija, wot 9 do 16 hodź. na ležownosći ­Koćinskeho zawoda Krabatowy mlokowy swět. Na wopytowarjow čakaja tam najwšelakoriše akcije kołowokoło mloka. Jedyn­ z wjerškow programa je přednošk žiwidłoweho eksperty Uda Pollmera w 13 hodź. Dokelž je to runje dźeń dźěsća, chcedźa w Koćinje dopołdnja tež šulske­ rjadownje ze Sakskeje witać.

Zastupjerjow wulosować?

srjeda, 30. meje 2018 spisane wot:

Budyšin. Na zjawnu diskusiju přeproša Budyski zwjazk SPD jutře, štwórtk, we 18.30 hodź. do hosćenca „Burghof“ pó­dla Serbskeho muzeja. Tam póńdźe wo prašenje, hač je wulosowanje ludowych zastupjerjow móžny srědk, wožiwić demokratiju w Budyšinje. Wšitcy su wutrobnje witani.

Na zajimawe popołdnjo

Njechorń. Župa „Jan Arnošt Smoler“ přewjedźe sobotu, 9. junija, wot 14 do 17 hodź. dźeń wotewrjenych duri w Domje Měrćina Nowaka-Njechorńskeho. Na to su čłonojo Domowinskich skupin, towarstwow a dalši zajimcy wutrobnje pře­pro­šeni. Zdobom přeproša župa na pu­ćowanje, kotrež započnje so w 14 hodź. při rowje Měrćina Nowaka w Hrodźišću. Wottam póńdu wobdźělnicy pěši do Njechornja. W domje poskića čitanja, zaběry za dźěći kaž tež kofej a tykanc. Transport z Budyšina do Njechornja je to­ho­runja móžny. Zajimcy njech so w re­gionalnym běrowje pod telefonowym čisłom 03591/ 550 211 přizjewja. Organizatorojo wjesela so na bjesadu a na zajimawe popołdnjo.

Na muzejowy swjedźeń

pjatk, 25. meje 2018 spisane wot:

Njeswačidło. Mjeztym hižo 14. muze­jowy swjedźeń wotměje so njedźelu, 27. meje, wot 13 hodź. na Njeswačanskim torhošću. Wo lóštnu zabawu postara so tam hudźbne ćěleso Morawscy wagabundźa. Tež woblubowane rjemjeslniske wiki zaso na Parkowej a na dwěmaj dworomaj přewjedu. Wětrowski klub oldtimerow so tohorunja předstaji. Dźěći zakładneje šule rejuja publikumej k wjeselu. Tež zumba a aerobic-poskićenja steja na programje. Dale budu wopytowarjo na cyrkwinu wěžu zalězć móc. W domi­zniskim muzeju a w hrodowym parku su wodźenja předwidźane. Wjesne towarstwo Přećeljo domizny a kultury wjeseli so na mnohich zajimowanych wopytowarjow.

Na zjawny přednošk

Budyšin. Wjacerěčnosć jako wužadanje a wobohaćenje je tema zjawneho přednoška w Budyskim Serbskim instituće štwórtk, 31. meje, w 14 hodź. Referować budźe prof. dr. Dieter Halwachs z Uniwersity Graz, a to wo aktualnej rěčno-kulturnej mnohotnosći w Grazu. Přednošk budźe němskorěčny.

Brigada dwójce koncertuje

Pytaja lajskich hrajerjow

štwórtk, 24. meje 2018 spisane wot:

Budyšin. Po tym zo je serbski publikum lětsa inscenaciju „Paradiz w dobrej stwě“ na hłownym jewišću NSLDź w swojej maćeršćinje widźał, chcedźa hru tež němskorěčnje předstajić a pytaja za to znowa lajskich hrajerjow w starobje wot 16 lět. Casting za to wotměje so wutoru, 5. ju­nija, w 19 hodź. Zajimcy zetkaja so při jewišćowym zachodźe hłowneho domu NSLDź na Seminarskej 12.

Přewjedu kurs za psy

Wojerecy. Kak maja so psy we Wojerowskim zwěrjencu zadźeržeć a na čo maja jich wobsedźerjo při tym kedźbować, sposrědkuja w přichodnym kursu za psy, kotryž wotměje so sobotu, 26. meje. W dwuhodźinskim zarjadowanju wobdźělnikam rozkładu, kak jednotliwe zwěrjata na psy reaguja a kotre strachi móhli při wěstych družinach hrozyć. Tomu přizamknje so mały test. Hdyž pos jón wobsteji, dóstanje jeho wobsedźer darmotny lětny lisćik za swojeho štyrinohača. Přizjewjenja přijimuja pod telefonowym ­čisłom 03571/476 37 00.

Na swójbny dźeń

nawěšk

  • Sernjany su swoju róčnicu prěnjeho naspomnjenja wsy před 600 lětami z wosebitym wjesnym swjedźenjom wuspěšnje woswjećili. Tule nańdźeće někotre fotowe impresije wo tym:
Zerna feierte unlängst die Ersterwähnung des Ortes vor 600 Jahren mit einem beson

nowostki LND