Prezentuja internetny projekt

štwórtk, 18. apryla 2019 spisane wot:

Budyšin. Załožba za serbski lud přeproša wšitkich zajimcow na zjawnu prezentaciju internetneho projekta Serbšćinu online wuknyć srjedu, 24. apryla, w 15 hodź. na žurlu Budyskeho Serbskeho domu. W lěće 2017 su projekt wuspěšnje prěni raz w zjawnosći předstajili. We wobłuku prezentacije chcedźa zhromadnje z Multimedialnym centrom za wuknjenje rěčow na Drježdźanskej Techniskej uni­wersiće, kiž je online-program wuwił, nowosće a dalewuwića předstajić a zajimcam składnosć poskićić, so wo natwarje a wobsahu wobšěrnje wobhonić.

Za dźěłarničku so přizjewić

Budyšin. Spěchowanski kruh za serbsku ludowu kulturu wuhotuje sobotu, 27. apryla wot 10 do 17 hodź. w Budyskim Serbskim muzeju dźełarničku, w kotrejž zajimcam techniku škrabanja serbskich jutrownych jejkow zbliža. Wobdźělenje płaći na wosobu dźesać eurow. Zajimcy njech přizjewja so pod telefonowym čisłom 03591/550 108.

Zahraja na dudach

srjeda, 17. apryla 2019 spisane wot:
Wojerecy. Cyle w znamjenju wšelakorych družin dudow steji koncert jutře, štwórtk, w 19.30 hodź. na žurli Wojerowskeho hrodu. Wón wotměje so we wobłuku 54. Wojerowskich hudźbnych swjedźenskich hrow. Stefanie Fröde, Jens Günzel a Handrij Henčl na dudach jenož njezahraja, ale je publikumej tež předstaja. Zastup płaći 16 eurow.

Dóstanu spěchowanje

wutora, 16. apryla 2019 spisane wot:

Łaz (AK/SN). Farski dom Łazowskeje ewangelskeje wosady ma lětsa zbrašenym wotpowědowacy zachod dóstać. Kaž Günter Wjenk z wosadneje cyrkwinskeje rady informuje, dóstachu tele dny přizwolenje za spěchowanske srědki sakskeho socialneho ministerswa. Za 23 500 eurow ma před zachodom skłonina nastać. Nimo toho zatwarja durje, kotrež hodźa so elektrisce wočinić.

Změja serbsku zamołwitu

Rakecy. Přichodne posedźenje Rakečanskeje gmejnskeje rady je jutře, srjedu, w 17 hodź. w zetkanišću při Nowowjesnjanskej dróze. Wuradźować chcedźa tam mjez druhim wo pomjenowanju ­zamołwiteje za naležnosće Serbow w gmejnje. Dale póńdźe wo zhromadne dźěło mjez Rakečanskej a Njeswačanskej gmejnu.

Center přetwarja

póndźela, 15. apryla 2019 spisane wot:

Budyšin. Wutoru po jutrach započnu w Budyšinje Center na Žitnych wikach přetwarjeć. Tam chcedźa dohromady 1,85 milionow eurow inwestować a tak serwisowy poskitk kaž tež přebywansku kwalitu za wopytowarjow polěpšić, zdźěli wjednistwo nakupowanišća. Parkowanski wobłuk dóstanje nowe barbne wuhotowanje a polěpšene wupisanje. Změnić chcedźa wjetše a mjeńše tafle w centeru, zo bychu kupcow wo serwisowych poskitkach lěpje informowali. Dale instaluja nowe sedźenske móžnosće za wotpočnjenje a nabiwansku staciju za smart­phony a tablety. Nimo toho po­nowja nuzniki a natwarja hrajkanišćo. W oktobru ma přetwar hotowy być.

Dźěłarnička za seniorow

Budyšin. Wosebje na seniorow wusměrjena je nowa dźěłarnička SAEK, kotraž zaběra so z wužiwanjom smartphonow a tabletow. Rozłožić chcedźa zawodowy system Android, za čo trjebaš konto pola Google, a kak swójski nastroj škitaš. Dźěłarnička wotměje so šěsć razow w meji, pak dopołdnja pak popołdnju. Wobdźělenje płaći 20 eurow. Zajimcy njech přizjewja so pod telefonowym čisłom 03591/ 464 177.

Koncertuja do nalěća

pjatk, 12. apryla 2019 spisane wot:

Wulke Ždźary. Hudźba do nalěća zaklinči jutře, sobotu, wot 15 hodź. we Wulko­ždźarowskej ewangelskej cyrkwi. Koncert wuhotujetej Łazowski muski chór a orchester gitarow Iuventa musica. Wšitcy zajimcy su wutrobnje witani.

Popołdnjo za swójby

Brězowka. Brězowska Domowinska skupina a tamniše domizniske towarstwo přeprošatej njedźelu na debjenje jutrownych jejkow na starej šuli. W poskitku změja „set započatkarjam“. W 14 hodź. wustupi Slepjanski dźěćacy a młodźinski ansambl, w 15 hodź. pokazaja dźěći Brězowskeje pěstowarnje swój program a w 16 hodź. zaćehnje Slepjanski kwasny ćah z Grodkowskimi hercami.

Kolekcije jejkow wotedać

Porěči wo měznikach

štwórtk, 11. apryla 2019 spisane wot:
Łaz. Wo swojim pytanju za historiskimi měznikami na hranicy mjez Sakskej a Pruskej porěči Rakečan Hans-Joachim Gawor jutře we 18 hodź. we Łazowskim Domje Zejlerja a Smolerja. Jědnaće lět pytaše wón za měznikami a je wo nich knihu spisał. Spěchowanske towarstwo Łazowskeho domu na přednošk přeproša. Zastup płaći tři eura.

Jutře na knižnu premjeru

srjeda, 10. apryla 2019 spisane wot:

Budyšin. Štwórtk, 11. apryla, w 19.30 hodź. předstaji so w Budyskej Smolerjec kniharni literarny dorost. Awtorki a awtorojo Paternostra čo. 8 su Annamaria Hadankec, Judith Handrikec, Božena Hojerec, Kira Hrjehorjec, Cecilija Neterec, Halina Pohončec, Julia Šnajderec, Luiza Šubertec, Clemens Bobka, Fabian Brycka, Michał Donat, Damian Dyrlich a Pětr Dźisławk.

Zaběraja so z biowudźěłkami

Njebjelčicy. Marketingowe strategije, sebjepomocne koncepty a móžnosće direktneho zwičnjenja ratarskich biowudźěłkow steja w srjedźišću informaciskeho zarjadowanja jutře, štwórtk, w 19 hodź. w Njebjelčanskim gmejnskim centrumje. Mjez iniciatorami wječora staj ­ratarski poradźowar Jens Gülde a předewzaćelski poradźowar Hubert F. Lange. Zajimcy su wutrobnje witani.

Lejna Theurichowa wustaja

wutora, 09. apryla 2019 spisane wot:
Budyšin. „Doma a druhdźe“ rěka wustajeńca, kotruž wotewru jutře, srjedu, we 18 hodź. w Budyskej Serbskej kulturnej informaciji. W njej pokazuje Lejna Theurichowa swoje akwarele a wolijowe twórby, z kotrymiž je pisane krajiny a přirodu swojeje domiznu zapopadnyła. Wšitcy zajimcy su na wotewrjenje noweje přehladki přeprošeni.

Porěči wo hrabjach zur Lippe

póndźela, 08. apryla 2019 spisane wot:

Hodźij. Na přednošk Georga princa zur Lippe přeproša Hodźijske domizniske towarstwo jutře, wutoru, we 18 hodź. do Hodźijskeho towarstwoweho domu. Referent porěči wo skutkowanju hrabjow zur Lippe. Z jich mjenom zwjazane su ­ryćerkubła w Barće, Ćichońcy, Debrikecach a druhdźe.

Na kolokwij wo njetopyrjach

Stróža. „Njetopyrje škitać“, rěka hesło 35. kolokwija biosferoweho rezerwata Hornjołužiska hola a haty, kotryž wotměje so zajutřišim, 10. apryla, wot 15.30 do 18.30 hodź. w Stróžanskim Domje tysac hatow. Předstajić chcedźa mjez druhim wuslědki aktualnych přepytowanjow wo njetopyrjach na wsach biosferoweho rezerwata a aktiwity k jich škitej w zwisku z wu­twarom železniskeje čary Hórka– Hórnikecy. Na kolokwij su zajimcy wutrobnje přeprošeni, zastup je darmotny.

Póńdźe wo apoteki

Kamjenc. Kak je zastaranje z medikamentami z apotekow přichodnje zaručene, budźe tema přichodneho zjawneho zarjadowanja žónskeje unije Budyskeho wokrjesa srjedu w 19 hodź. w Kamjenskim hotelu „Złoty jeleń“. Jako hosća witaja tam předsydu sakskeho zwjazka apotekarjow Thomasa Dittricha.

Znamki měnjeć

pjatk, 05. apryla 2019 spisane wot:

Budyšin. Štóž listowe znamki, pohladnicy a podobne zběra, njech dóńdźe sej zajutřišim wot 9 do 11.30 hodź. na měnjensku bursu w twarjenju pósta na Budyskim Póstowym naměsće. Dźěći a młodostni tam někotružkuli znamku darmotnje dóstanu.

Kołbaski woptać

Kamjenc. Cyle w znamjenju Kamjenskeje kołbaski steji zajutřišim nakupowanska njedźela w Kamjencu. Wot 12 do 18 hodź. změje tam wjace hač 60 wobchodow wočinjene, mjez druhim w nutřkownym měsće a na Wojerowskej dróze. K tomu wotměja na wjacorych městnach woptanje kołbaskow a kisałych běrnow, live-hudźba, dźiwadło za dźěći, modowe přehladki a wjele dalšeho, zdźěli měšćanske zarjadnistwo.

Při pomniku dźěłać

Pančicy-Kukow. Domowinska skupina Pančicy-Kukow přewjedźe přichodnu rjedźensku akciju při pomniku Jakuba Barta-Ćišinskeho w Lipju póndźelu, 8. apryla, w 17 hodź. Wobdźělnicy njech přinjesu sej trěbne graty sobu.

nawěšk

  • Sernjany su swoju róčnicu prěnjeho naspomnjenja wsy před 600 lětami z wosebitym wjesnym swjedźenjom wuspěšnje woswjećili. Tule nańdźeće někotre fotowe impresije wo tym:
Zerna feierte unlängst die Ersterwähnung des Ortes vor 600 Jahren mit einem beson

nowostki LND