Symjo měnjeć

pjatk, 02. februara 2018 spisane wot:

Njebjelčicy. Towarstwo za zachowanje mnohotnosće wužitnych rostlin a Njebjelčanska gmejna přeprošatej njedźelu, 4. februara, na třeću měnjensku bursu za symjo. Wona wotměje so wot 14.30 do 17 hodź. na žurli gmejnskeho zarjadnistwa. Tež štóž symjo ze swójskeho plahowanja sobu přinjesć njemóže, njesměł składnosć skomdźić, njeznate a rědke družiny symjenja zeznać a je za swójsku zahrodu wužiwać. W 15 hodź. přednošuje Thomas Noack wo permakulturje. Njebjelčanske towarstwa staraja so wo ćělne derjeměće hosći z kofejom a tykancom.

Wo wosobinach města

Budyšin. Wuznamne wosobiny, po kotrychž su Budyske hasy pomjenowane, steja w srjedźišću tematiskeho wodźenja njedźelu, 4. februara, w 15 hodź. w Budyskim měšćanskim muzeju. Pod hesłom „Heino, Löhr, Tzschirner a ...“ muzeologa Hagen Schulz někotre wuznamne wosobiny předstaji.

Dźěłarnju chcedźa wožiwić

Wotewru wosebitu wustajeńcu

štwórtk, 01. februara 2018 spisane wot:

Stróža. Po zymskej přestawce je wot dźensnišeho Stróžanski wopytowarski informaciski centrum biosferoweho rezerwata Hornjołužiska hola a haty Dom tysac hatow zaso přistupny. Hižo jutře, pjatk, w 17 hodź. wotewru jednu z lětušich třoch wosebitych wustajeńcow. W njej su widźeć mólby a paslenki, nastate loni we wobłuku dźěćaceho a młodźinskeho wubědźowanja Domowinskich župow Budyšin, Kamjenc a Wojerecy pod hesłom „Krabat 2.0“. We wobłuku wotewrjenja porěči biograf a genealoga Hans-Jürgen Schröter z Kulowa wo žiwjenju Johanna von Schadowitza (1624– 1704), kiž je jako Krabat do łužiskich stawiznow­ zašoł.

Zhromadnje štomiki spalić

Chrósćicy. Swój wusłuženy hodowny štomik móža Chróšćenjo njedźelu, 4. februara, jednorje a přijomnje wotbyć. Wohnjowa wobora wšitkich wobydlerjow přeproša, wot 16 hodź. při wohnjowobornej gratowni zhromadnje hodowne štomiki spalić. Wo ćělne derjeměće je postarane. Organizatorojo nadźijeja so bohateho wopyta.

Stipendije za rěčny kurs

srjeda, 31. januara 2018 spisane wot:

Budyšin. Za wobdźělenje na rěčnym kursu čěšćiny w Praze wot 27. julija do 24. awgusta 2018 abo w Českich Budějovicach wot 20. awgusta do 7. septembra 2018 su stipendije k dispoziciji. Rěčny centrum WITAJ je posrědkuje. Zajimcy njech hač do 15. měrca w RCW swoje přizjewjenske podłožki wotedadźa (Póstowe naměsto 2, 02625 Budyšin, e-mail: ). Dokładne informacije su na internetnej stronje www.witaj-sprachzentrum.de přistupne.

Srjedź februara započnu twarić

Němcy. Ponowjenje statneje dróhi S 95 w Němcach započnje so 15. februara. ­Tole je twarska firma Strabag tele dny na prěnim wuradźowanju ze zastupjerjemi wuchowanskeje słužby, wohnjoweje ­wobory, nadróžneho wobchadneho zarjada a dalšich wobdźělenych firmow zdźěliła. Hladajo na póstniske zarjadowanja w Kulowje a zymske prózdniny su so na mjenowany termin dojednali. Tón dźeń započnu mjez Vincencowej hrjebju a Při Kummelec młynje štomy pušćeć, za čož statnu dróhu dospołnje zawru. ­Tohorunja 15. februara w 17 hodź. ­přewjedu za wobydlerjow informaciske zarjadowanje.

Wo ludowych spěwach

wutora, 30. januara 2018 spisane wot:

Budyšin. Sekcija hudźba Maćicy Serbskeje a Towarstwo za staru serbsku ludowu hudźbu přeprošatej štwórtk, 1. februara, w 19.30 hodź. do sydarnje Budyskeho Serbskeho domu. Tam budźe přednošk na temu „Přehlad a posudźowanje zběrkow serbskich ludowych spěwow“. Přednoškej přizamknje so rozmołwa wo mjenowanej temje.

Předstaja zběrku lyriki

Choćebuz. Zo njeje Bernd Pittkunings jenož­ nadarjeny spěwytwórc, ale toho­runja wuběrny znajer poezije, pokazuje nowa zběrka delnjoserbskeje lyriki „Basnikarska kjarmuša“. Kniha je do hód w Ludowym nakładnistwje Domowina wušła. Hromadźe z cejdejku ju nětko předstaja, a to štwórtk, 1. februara, we 18 hodź. w bibliotece Choćebuskeho Serbskeho domu. Wšitcy lubowarjo basnjow su wutrobnje přeprošeni.

Prawje pomhać nawuknyć

póndźela, 29. januara 2018 spisane wot:

Smjerdźaca. Kurs za prěnju pomoc při njezbožach z małymi dźěćimi w domjacnosći přewjedźe Serbske šulske towarstwo jutře, wutoru, wot 16 do 18.30 hodź. w Smjerdźečanskim swójbnym a kubłanskim srjedźišću LIPA. Wobdźělnicy ze­znajomja so z najčasćišimi strachami a njezbožemi, kotrež dźěćom w prěnich lětach hroža. Wobdźělenje płaći 15 eurow.

Do jubilejneho lěta

Budyšin. Na 20. róčnicu załoženja zhladuje lětsa Budyske towarstwo wuchowarjow rěče. Prěnje zarjadowanje towarstwa w jubilejnym lěće wotměje so jutře, wutoru, w 19 hodź. w Budyskej Sprjewinej pensiji. Pod hesłom „Wobraz a słowo“ předstaja so dr. Sabine Kambach a gymnaziasća. Zastup je darmotny.

Ptačokwasny program

Myšecy/Haslow. Runja zašłym lětam su dźěći a kubłarki Myšečanskeje pěstowarnje „Při baćonjacym hnězdźe“ tež lětsa rjany pisany serbsko-němski ptačokwasny program nazwučowali. Srjedu, 31. januara, w 15.45 hodź. předstaja jón na Bizoldec žurli w Haslowje. Wšitcy starši, dźědojo, wowki a dalši zajimcy su na popołdnjo wutrobnje přeprošeni.

Z ingwerom warić

Spěwaja w hospodźe

pjatk, 26. januara 2018 spisane wot:

Chrósćicy. Spěwny wječor wotměje so ­jutře, sobotu, w Chróšćanskej putniskej hospodźe. Wot 19.45 hodź. budźe tam z hosćom muska skupina Přezpólni. Njezměja jenož akordeon za přewod sobu, ale tež dosć spěwnikow za publikum, a chcedźa z nimi zhromadnje spěwać. Wšitcy zajimcy su wutrobnje přeprošeni – wšojedne, hač chcedźa swoje hłosy mócnje sobu klinčeć dać abo jenož trochu­ sobu zynčeć, hač staroznate lu­dowe pěsnje hajić abo woteznate štučki sej zaso přiswojić. W kóždym padźe je wo hudźbnu towaršliwosć postarane.

Kak drjewo po wichoru rumować

Stróža. Informaciske zarjadowanje za mějićelow lěsa přewjedźe zarjadnistwo biosferoweho rezerwata Hornjołužiska hola a haty hromadźe z wokrjesnymaj lěsniskimaj zarjadomaj Budyšin a Zhorjelc štwórtk, 1. februara, w 19 hodź. w Stróžanskim Domje tysac hatow. W srjedźišću steji rumowanje lěsow po škodach wichora „Friederike“. Woko­miknje dźě je přeco hišće jara strašne, bjez wotpowědnych znajomosćow w lěsu drjewo rumować chcyć. Při tym móhło­ k ćežkim njezbožam dóńć.

Porěča wo spěchowanju

Pytaja kandidatki

štwórtk, 25. januara 2018 spisane wot:

Wojerecy. Hišće hač do 1. februara móža wobydlerjo Wojerec kaž tež tamniše towarstwa a zwjazki zapodać namjety, kotru Wojerowčanku měli lětsa za swoje wosebity wukony z plastiku „Marta“ počesćić. Kóždej dwě lěće wuzběhuja na te wašnje čestnohamtske skutkowanje žony we wobłuku pomocy susodam, w towarstwje, w zwjazku abo na hinašim polu. Pod hesłom „Marta 2018“ měli ludźo namjety pisomnje w běrowje wyšeho měšćanosty wotedać. Měšćanska rada wo kandidatce rozsudźi. Wuznamjenjenje přepoda wyši měšćanosta na wosebitej swjatočnosći 22. měrca składnostnje Mjezynarodneho dnja žonow.

Porěča wo kubłanju

Kamjenc. Kubłanskopolitiska rěčnica frakcije Lěwicy Sakskeho krajneho sejma Cornelia Falken budźe njedźelu, 28. januara, z hosćom Kamjenskeho politiskeho rańšeho piwka. Pod hesłom „Přichod kubłanja w Sakskej“ porěči wona wo wužadanjach na polu kubłanja w Sakskej a pokaza, kak hodźeli so wone zmištrować. Zarjadowanje w Kamjenskim měšćanskim dźiwadle započnje so w 10 hodź. Zastup je darmotny. Dalše informacije nadeńdu zajimcy pod adresu www.politfruehschoppen.de.

Předstaja nowu protyku

srjeda, 24. januara 2018 spisane wot:

Budyšin. Nowa hornjołužiska domjaca protyka 2018 steji w srjedźišću přichodneho zarjadowanja w Budyskej Smolerjec kniharni, a to jutře, štwórtk, w 19.30 hodź. Z hosćom budźetaj tam dr. Lars­Arne Dannenberg a Jan Bergmann. Wonaj­ předstajitaj swoje Kinsporske nakładnistwo Via Regia a jeho knižny poskitk. Wotnětka wuchadźa w nakładni­stwje Hornjołužiska domjaca protyka, kotruž bě do toho wjele lět dr. Frank Stübner w swojim Budyskim nakładni­stwje Lusatia wudawał.

Porěča wo ludowej basnicy

Za dźědow, wowki a wnučki

štwórtk, 18. januara 2018 spisane wot:
Smochćicy. Dny za dźědow, wowki a wnučki­ přewjedźe Smochčanski Dom biskopa Bena druhi tydźeń zymskich prózdnin wot 19. do 23. februara. Pod hesłom „Boža pisana stwórba“ steja wulěty, zhromadne hry a wjele chwile za sebje na programje. Tydźeń započnje so póndźelu popołdnju z kofejom a skónči so pjatk z wobjedom. Dalše informacije pod telefonowym čisłom 035935/220

Literarne motiwy Krabata

wutora, 16. januara 2018 spisane wot:

Budyšin. W zwisku z Krabatowej wustajeńcu w Budyskim Serbskim muzeju přednošuje tam jutře, srjedu, w 19 hodź. dr. Susanne Hozyna ze Serbskeho instituta pod hesłom „Bajki jako žórło wědy. Powědančko wo kuzłarju a jeho šulerju“ wo literarnych motiwach Krabatowych bajkow a powěsćow. Přednošk budźe w serbskej rěči a simultanje do němčiny přełoženy. Hodźinu do toho, we 18 hodź., poskića wodźenje po wosebitej wusta­jeńcy „KRABAT – Muž – Mytos – Marka.“ Zastup płaći pjeć eurow.

Durje kubłanišća wotewrjene

Radwor. Za někotre tydźenje dóstanu šulerjo 4. lětnika swoje kubłanske poručenje a dyrbja so za dalewjeduce kubłanišćo rozsudźić. Při namakanju praweho rozsuda chcedźa wosebje jich staršich podpěrać a witaja w Radworju pjatk, 19. januara, wot 17 do 19 hodź. do Serbskeje wyšeje šule „Dr. Marja Grólmusec“ na dźeń wote­wrjenych duri. Wuknjacy prezentuja swoje wudźěłki z jednotliwych předmjetow a dźěłowych zjednoćenstwow. Na prašenja k šulskemu wotběhej wučerjo a šulerjo rady wotmołwja.

Mrějacych přewodźeć

nawěšk

  • Sernjany su swoju róčnicu prěnjeho naspomnjenja wsy před 600 lětami z wosebitym wjesnym swjedźenjom wuspěšnje woswjećili. Tule nańdźeće někotre fotowe impresije wo tym:
Zerna feierte unlängst die Ersterwähnung des Ortes vor 600 Jahren mit einem beson

nowostki LND