Kedźbu, brigadnicy!

wutora, 13. awgusta 2019 spisane wot:
Budyšin. Spěwarki a spěwarjo chóra 1. serbskeje kulturneje brigady njech njeskom­dźa proby štwórtk, 15., a pjatk, 16. awgusta, wot 9.30 hodź. w Budyskim SLA. Proby su wažne za dalše nastudo­wanje swětneho oratorija „Hrodźišćo“, kotryž změje 28. a 29. septembra w Chrósćicach prapremjeru.

Zwoprawdźeja tójšto projektow

póndźela, 12. awgusta 2019 spisane wot:

Wojerecy (AK/SN). Zawjesć we Wojerecach a měšćanskich dźělach wobydler­ski etat je so jako dobre wopokazało. Mjeztym su prěnje wuslědki widźeć. Tule bilancu sćahny tele dny měšćanski ra­dźićel Uwe Bazejczyk, nawoda wodźenskeje skupiny za wobydlerski etat. Na te wašnje wužiwa město komunalnu pawšalu za lětsa a klětu, potajkim dohromady 140 000 eurow. Wobydlerjo zapodachu 180 namjetow, 61 z nich móžachu wobkedźbować.

„Tři naprawy su hižo zwoprawdźene“, rozłoži sobudźěłaćerka měšćanskeho za­rjad­nistwa Korina Jenßen. Při kolesowanskim pućiku na nasypje Čorneho Halštrowa nastajichu sydadła. We wobydlerskim etaće bě za to 10 000 eurow předwidźane. Njedaloko Wojerowskeho Lessingoweho gymnazija dachu za 5 000 eurow wjacore chěžne zachody porjeńšić. A w Brětni-Michałkach nastajichu na hraj­kanišću a při Brětnjanskim jězoru blida, ławki a papjerniki za dohromady 12 000 eurow.

Błohašecy (SN). Hižo w lěće 2011 stej so město Budyšin a krajny zarjad za dróho­twar a wobchad dojednałoj, w Błohašecach podłu hłowneje dróhi kolesowan­ski puć twarić. Wot toho časa dyrbjachu tam někotre planowanske zadźěwki zmištrować a ležownostne prašenja rozrisać. Nětko su tam dróhotwarcy dźěłać započeli. W tym zwisku rozrisaja tež problem njedosahaceho wotwodźowanja dešći­ko­weje wody. Tak změja w Błohašecach nětko kompleksne twarnišćo, kotrež je za zbytk tohole lěta a za klětu planowane.

Jako prěnje staraja so wo wotwodźowanje dešćikoweje wody. Ju powjedu po nowym kanalu na Słonoboršćanske pře­mysłownišćo. Za to su minjeny tydźeń na planowanym nowym kolesowanskim pućiku pjeršć wotwozyli, zo móhli tam kanal do zemje kłasć. Wot přichodneje póndźele, 19. awgusta, dóńdźe maksimalnje dwaj tydźenjej k wobchadnym poćežowanjam. W tym času budźe wobchad při wotbóčce na přemysłownišćo z amplu rjadowany, kaž měšćanske zarjad­nišćo zdźěla. Na wuskutki dyrbja so šo­ferojo tež na statnej dróze S 100 nastajić.

Krótkopowěsće (12.08.19)

póndźela, 12. awgusta 2019 spisane wot:

Za lěpšu koordinaciju přez Nysu

Mužakow. „Mjezu překročace spěchowanske srědki za Łužicu maja so lěpje mjez kónčinami koordinować, zo hodźeli so wobstejace synergije wužiwać“, je prezi­dent euroregiona Nysa a Zhorjelski krajny rada Bernd Lange (CDU) přeswědčeny. Zastupjerjo euroregionow Nysa a Sprjewja-Bóbr a Łužiskeho hospodarskeho regiona su pjatk w Mužakowje němsko-pólske kooperacije rozjimali.

Swoju wjes wopominali

Běła Woda. Bywši Čelnjenjo zetkachu so sobotu při wopomjatnym kamjenju na historiskim městnje. Z piknikom su swoju Wochožanskeje jamy dla w lětomaj 1972 a 1973 přesydlenu a 1979 wotbagrowanu wjes wopominali. Čelno le­žeše mjez Nowym Městom nad Sprjewju a Hamorom. Domizniske towarstwo Čelno je zetkanje znowa organizowało.

Dźesaćdypkowy plan předstajeny

Policija (12.08.19)

póndźela, 12. awgusta 2019 spisane wot:

Na łuce so paliło

Němcy. Při žnjach wotawy je so minjeny pjatk pola Němcow paliło. Při ratarskej mašinje běchu škrě łuku zapalili. Woheń přeskoči na walčkaj wotawy kaž tež na prasowansku mašinu. Płomjenja rozpřestrěchu so na 500 kwadratnych metrow. Dalšemu rozpřestrěću wohnjowi wobornicy zadźěwachu. Wěcnu škodu trochuja na něhdźe 60 000 eurow škody.

Spominaja na wopory

póndźela, 12. awgusta 2019 spisane wot:

Slepo. Z nutrnosću spomina Slepjanska ewangelska wosada jutře, ­wutoru, we 18.30 hodź. na wopory, kotrež su při nutřkoněmskej hranicy žiwjenje přisadźili. Přichodne tydźenje wotměja so w Slepom dalše zarjadowanja, wěnowace so 30. róčnicy měrliweje rewolucije.

Čitataj twórby Strittmattera

Ćisk. Na wječor žorta a rozmyslowanja z twórbami Erwina Strittmattera a jeho mandźelskeje Evy přeproša Kulturne towar­stwo Ćisk srjedu, 14. awgusta, w 19 hodź. na Ćišćanski statok. Z twórbow wobeju spisowaćelow čitataj Uwe Jordan a Majka Kowarjec.

Projekt w muzeju

Budyski sejmik do skonstituowanja

pjatk, 09. awgusta 2019 spisane wot:

Póndźelu budźe konstituowace pose­dźenje 26. meje wuzwoleneho noweho sejmika Budyskeho wokrjesa. Krajny rada Michael Harig (CDU) potom wu­zwolenych wokrjesnych radźićelow spřisaha. Hłowny zaměr posedźenja je wu­měnjenja tworić, zo by gremij dźěłokmanosć docpěł.

Budyšin (SN/at). Nowy Budyski wokrjesny sejmik zestaja so z 98 wokrjesnych radźićelow a krajneho rady Michaela Hariga jako předsydy komunalneho par­lamenta. W nim dźěła sydom frakcijow. Bjezfrakcijnych radźićelow po zestawje we wobydlerskim informaciskim syste­mje wokrjesa w interneće žanych njeje. Po 29 čłonach najsylnišej frakciji stej AfD a CDU. Sćěhuja Swobodni wolerjo (11), Lěwica (10), SPD (8), FDP (6) a Zwjazk 90/Zeleni (5).

Radźićel Serbskeho wolerskeho zjednoćenstwa Jan Budar je so – kaž hižo jeho předchadnikaj Stefan Rjeda a Dawid Statnik – frakciji Swobodnych wolerjow přizamknył. Ta ma nimo frakcije CDU dweju čłonow, kotrajž skutkowaštaj w mi­njenym wo­krjesnym parlamenće w hinašej frakciji, Roland Dantz za Lěwicu a Veit Großmann za SPD/Zelenych.

Zmysł a njezmysł

pjatk, 09. awgusta 2019 spisane wot:
Kóždužkuli akciju za wjace serbskosće w zjawnosći zasadnje witam. Tohodla so tež wjeselu, zo ma twarjenje zarjadniskeho zwjazka Při Klóšterskej wodźe nowu dwurěčnu taflu, kotraž na rěčne hodźiny wobydlerskeho policista skedźbnja. Zo je runje prěnja tajka tafla, kotruž je nutřkowny minister Wöller dźensa dopołdnja přepodał, dwurěčna, sej ćim bóle chwalu. Na tamnym boku dyrbiš akcije tajkeho razu, a byrnjež hišće tak chwa­lobne byli, tři tydźenje do wólbow Sakskeho krajneho sejma stajnje tež pod aspektom wólbneho boja widźeć. A nimo toho póčnje twarjenje zarjadniskeho zwjazka nětko wulke twarnišćo być. Mjez druhim chcedźa tam tež wonkownu fasadu po­nowić. Tuž by po mojim měnjenju wu­nošniše było­, by-li minister taflu takrjec k zno­wawotewrjenju twarjenja přinjesł, hdyž budźe wšitko hotowe. Potom njeby to jeno symboliske było – ale potom su wólby nim­o. Marian Wjeńka

Na twarjenju zarjadniskeho zwjazka w Pančicach-Kukowje je sakski nutřkowny minister Roland Wöller ze zapósłancom Alojsom­ Mikławškom a wjesnjanostu Markusom Kreuzom (wšitcy CDU, wotlěwa) dźensa dwurěčnu taflu připrawił. Wona skedźbnja na to, zo ma tam wobydlerski policist Uwe Mittag stajnje wutoru rěčne hodźiny. Foto: SN/Maćij Bulank

Najprjedy sportować, potom swjećić

pjatk, 09. awgusta 2019 spisane wot:

Lětuša bičwolejbulowa tura Radija Sat­ku­la je so 2. julija zahajiła. Hač do kón­ca awgusta hišće so mustwa na do­hro­mady dźewjeć stacijach wubědźuja. W małej seriji­ jednotliwe hrajnišća předstajamy.

Konjecy (SN/pdź). Bičwolejbulowe mustwo młodźinskeho kluba Konjecy-Šunow je so dotal we wšelakorych wobsadkach na kóždej staciji lětušeje tury Radija Satkula wobdźěliło. Młodźi Konječenjo a Šunowčenjo pak nimaja jenož wjeselo, přećiwo druhim cyłkam hrać, ale chcedźa so tež lětsa zaso aktiwnje na wuho­towanju sportoweje tury po Łužicy wobdźělić.

nawěšk

  • Sernjany su swoju róčnicu prěnjeho naspomnjenja wsy před 600 lětami z wosebitym wjesnym swjedźenjom wuspěšnje woswjećili. Tule nańdźeće někotre fotowe impresije wo tym:
Zerna feierte unlängst die Ersterwähnung des Ortes vor 600 Jahren mit einem beson

nowostki LND