Zabawa a sport na swjedźenju

póndźela, 01. julija 2019 spisane wot:

Koćina (aha/SN). Mjeztym druhe lěto nawjeduje André Szczepanski 23 čłonow wopřijacy Koćinski wjesny klub, kotryž je hłowny organizator wjesneho swjedźenja. Tón dožiwi wčera z kotołom pisaneho swój wjeršk. Volkmar Korch, Wiktorija Langec a Luiza Korchec su hosći serbsce a němsce witali. Přeprosychu jich do cirkusa a podachu so na pućowanje po Europje. Prěnja stacija bě Berlin, hdźež chcychu sej knježerstwowy cirkus hromadźe z kanclerku wobhladać. Ta pak přebywaše runje w Americe, zo by sej tam klawna wujednała. Cirkus poby dale w Moskwje, Parisu a dalšich stolicach. Do programa bě wjace hač 40 wobdźělnikow zapřijatych. Z nich běchu nimale połojca dźěći.

Tež sportowe wubědźowanja kóžde lěto na Koćinskim wjesnym swjedźenju přewjeduja. Koparski turněr dźewjeć mustwow dobychu Němčenjo před domjacymi hrajerjemi. Při kehelowanju doby mjez mužemi Andreas Mróz, najlěpša žona bě Monika Reineltowa. Mjez młódšimi dźěćimi bě Larisa Čórlichec najwuspěšniša, jeje bratr Niklas doby mjez trochu staršimi dźěćimi.

Žnjenska drasta wosebje zajimowała

póndźela, 01. julija 2019 spisane wot:
Při najrjeńšim wjedrje wotměchu tele dny wobydlerjo, přistajeni a hosćo Chróšćanskeho Domu swj. Ludmile swój lětni swjedźeń. Kóžde lěto přistajeni domu wosebity program přihotuja. Tónraz so woni wosebje prócowachu a su so takrjec do zańdźeneho časa podali. Žony zhotowachu so serbsku drastu, kotraž je so ze wšědneho wjesneho wobraza bohužel zhubiła. Monika Cyžowa je kóždu drastu předstajiła a jeje woznam rozłožiła. Wosebje zajimawe bě wobydlerjam starownje žnjenska drasta, wšako ju ze swojeho dźěćatstwa hišće znaja. Při zhromadnym spěwje a bjesadźe rjane­ popołdnjo wuklinča. Foto: Ludwig Sachsa

Tež ptački chcedźa so napić

póndźela, 01. julija 2019 spisane wot:

Bronjo (AB/SN). Mjez mnohimi ludźimi woblubowane łastojčki su so lětsa trochu pozdźišo hač zwučene, mjenujcy w aprylu z Afriki wróćili. Sydace na elektriskich grotach słušeja wone do wobraza našich wsow.

Krótkopowěsće (01.07.19)

póndźela, 01. julija 2019 spisane wot:

Wuwiće dźěła dale robustne

Budyšin. Wuwiće dźěłowych wikow w Hornjej Łužicy je w juniju dale ro­bustne. Kaž Budyska agentura za dźěło dźensa informowaše, bě we wuchodnej Sakskej 16 870 bjezdźěłnych, 400 mjenje (-2,3 procenty) hač w předměsacu a 1 961 mjenje (-10,4 procenty) hač před lětom. Naprašowanje za dźěłowymi a facho­wymi mocami z regionalneho hospodarstwa je dale na wysokim niwowje.

Spěchowanje sakskim hatarjam

Drježdźany. 92 hatarjow dóstanje tele dny spěchowanske srědki za přirodoškitej wotpowědowace wobhospodarjenje swojich hatow. Sakska wupłaći nimale 2,6 milionow eurow za něhdźe 8 600 hektarow hatneje płoniny, kaž statne ministerstwo za wobswětoškit a ratarstwo informuje. Z toho je 6 100 hektarow we wokrjesomaj Budyšin a Zhorjelc.

Pjenjezy za akciju zezběrane

Policija (01.07.19)

póndźela, 01. julija 2019 spisane wot:

Na polach a w lěsach so paliło

Hućina. Při ekstremnje horcym a suchim wjedrje je wčera na wjacorych městnach Hornjeje Łužicy k wohenjam dóšło. Tak je so při žnjenskich dźěłach pola Hućiny polo palić započało. Płomjenja přeskočichu na składowansku halu za syno a słomu a zničichu ju. Dalši woheń je na žitnišću w Bólericach pola Sepic wudyrił a so samo na susodny lěs rozpřestrěł. 100 wobornikow z 50 jězdźidłami bě zasadźenych. Někotrych wobydlerjow z Bóleric dyrbjachu ewakuować. Hižo sobotu bě woheń na polu blisko Brězowki tři hektary nazymskeje pšeńcy zničił a so skónčnje na hektar lěsa­ rozpřestrěł. Na zbožo so nichtó zranił njeje.

Pokazaja film wo wójsku

póndźela, 01. julija 2019 spisane wot:
Budyšin. Na dworje Budyskeho hrodu pokročuja jutře, wutoru, z dalšim filmowym předstajenjom pod hołym njebjom. Wot 21.30 hodź. pokazaja tam produkciju „NVA“ w režiji Leandera Haußmanna a awtora Thomasa Brussiga. Pask jedna we 80tych lětach a je satira na wójsko, w kotrymž bě kóždy młody muž wot 18 lět winowaty, znajmjeńša połdra lětsa słužić.

Wabjenje rjadowane

pjatk, 28. junija 2019 spisane wot:
Runje hakle widźachmy do komunalnych wólbow wšudźe najwšelakoriše wólbne wabjenje, a za něšto tydźenjow so to wšo wospjetuje. Wšako potom wólby Sakskeho krajneho sejma před durjemi steja. W informaciskich kašćikach gmejny Pančicy-Kukow pak žane wólbne wabjenje hižo njewuhladamy. Po wčerawšim rozsudźe gmejnskich radźićelow w nich žane wuprajenja politiskich stron ničo pytać nimaja. Do tychle kašćikow słušeja informacije gmejny a zarjadniskeho zwjazka kaž tež sportowe a kulturne pokiwy a ničo druhe. Hdyž chcedźa strony a jednotliwcy do přichodnych wólbow na kóždy pad za sebje wabić, da njech tykaja swoje cedlki a ja njewěm što ludźom do listowych kašćikow. Přećiwo tomu drje móžeš so lědma wobarać, tele wašnje wabjenja pak znajmjeńša napohlad našich hasow a pućow­ tak njeskomola, kaž hdyž kóžde pjeć metrow něchtó z milinoweho sćežora na tebje hlada. Marian Wjeńka

Kapałce přeńdźetej do wosady

pjatk, 28. junija 2019 spisane wot:

Kulowscy měšćanscy radźićeljo wobsydstwowe prašenje rozrisali

Kulow (AK/SN). Kapałce w Salowje a Hózku přeńdźetej do wobsydstwa Kulowskeje katolskeje wosady. „To je wobsahowje a prawnisce najlěpše rozrisanje. Na te wašnje so wjelelětne prócowanja wosady wuspěšnje skónča“, rjekny měšćanosta Markus Posch (CDU) na srjedownym posedźenju Kulowskich měšćanskich radźićelow. Jednohłósnje woni rozsudźichu, wobě kapałce darmotnje do wobsydstwa wosady přenjesć.

Na njedorozumjenje reagowali

pjatk, 28. junija 2019 spisane wot:

Poslednje posedźenje gmejnskeje rady Pančicy-Kukow w nachilacej so wólbnej dobje 2014–2019 njebě žane wróćo­zhladowanje na dźěło zašłych lět, ale wobsahowaše­ skerje do přichoda sahacy rozsud.

Pančicy-Kukow (SN/MWj). W informaciskich kašćikach gmejny Pančicy-Kukow smědźa jeničce zdźělenki gmejny a zarjadniskeho zwjazka Při Klóšterskej wodźe kaž tež pokazki na kulturne a sportowe podawki wozjewjene być. To su čłonojo gmejnskeje rady wčera na swojim poslednim posedźenju aktualneje wólbneje doby we Wotrowje wobzamknyli. Tak reagowachu woni na njedorozumjenja do lětušich komunalnych wólbow w meji, jako so w tychle kašćikach tež wólbne wabjenske flajery jewjachu, wo čimž lokalne medije tehdy rozprawjachu.

Teren při skale chcedźa přenajeć

pjatk, 28. junija 2019 spisane wot:

Njebjelčicy (JK/SN). Gmejnski planowar Jules Butuel předstaji na wčerawšim posedźenju Njebjelčanskeje gmejnskeje rady wuslědki pruwowanja a stejišća zastupjerjow zjawnych zajimow k wob­twa­rjenskemu planej za Lindach. Gmejna so hižo wosom lět prócuje zdźěłać za pře­strjeń, hdźež je plahowarnja rancow a kotruž tohodla jako přemysłownišćo wobhladuja, wotpowědne wustawki. Te su zakład za wšě naslědne naprawy, hdyž chcedźa na přikład dalše předewzaća zaměstnić abo hižo wobstejace zawody rozšěrić, ale tež za rozšěrjenje wsy a nowe twarjenja. Na zjawne wupołoženje naćiskow dóńdźechu přewažnje pozitiwne reakcije, a tak móžeše gmejnska rada wčera wustawki wo wobtwarjenju Lindacha doskónčnje wobzamknyć.

nawěšk

  • Sernjany su swoju róčnicu prěnjeho naspomnjenja wsy před 600 lětami z wosebitym wjesnym swjedźenjom wuspěšnje woswjećili. Tule nańdźeće někotre fotowe impresije wo tym:
Zerna feierte unlängst die Ersterwähnung des Ortes vor 600 Jahren mit einem beson

nowostki LND