Busowe dwórnišćo bórze wužiwaja

srjeda, 24. julija 2019 spisane wot:
Cyle w planje su twarske dźěła na Budyskej Tuchorskej. Tu je busowe dwórnišćo wot spočatka prózdnin zawrjene, zo móhli puć před nim ponowić. To ma tón tydźeń hotowe­ być, dokelž chcedźa wot přichodneje póndźele busowe dwórnišćo zaso wužiwać.­ Potom koncentruja so dalše twarske dźěła na Tuchorskej na wotrězk wot Mukoweje hač k Liebknechtowej. Foto: SN/Maćij Bulank

Krótkopowěsće (24.07.19)

srjeda, 24. julija 2019 spisane wot:

Twarske dźěła so dlija

Pančicy-Kukow. Hinak hač spočatnje planowane njebudźe pjekarnja w klóštrje Marijinej hwězdźe w Pančicach-Kukowje hač do kónca awgusta hotowa. Kaž zdźěli dźěłarnja za zbrašenych, ke kotrejž pjekarnja słuša, so twarske dźěła dlija. Tuchwilu njemóža hišće rjec, kak dołho dźěła w pjekarni hišće traja. To samsne přitrjechi za kofejownju a přechod do klóšterskeje zahrody.

We warjenskej bitwje

Mainz. We warjenskej show ZDF „Die Küchenschlacht“ je tón tydźeń Lubina Ješkec mjez mjezy-finalistami. Póndźelu přeswědči wona ze serbskej kwasnej poliwku a twarohowymi kulkami, wčera z apri­kozowym tykancom a waflu. Najpozdźišo pjatk budźe jasne, hač zaćehnje z Chelna pochadźaca Serbowka a w Mnichowje skutkowaca kosmetikarka do finala najlěpšich šěsć hobbyjowych kucharjow.

Skóržba wotpokazana

Policija (24.07.19)

srjeda, 24. julija 2019 spisane wot:

Skućićela lepili

Budyšin. We wčerawšich rańšich hodźinach wobydler Budyskeje Mättigoweje policiju informowaše, zo bě runje wobkedźbował, kak so njeznataj do awta zadobudź spytataj. Jednoho ze skućićelow zastojnicy hišće na městnje lepichu, tamny ćekny. W nachribjetniku 39lětneho Georgičana namakachu wěcy, kotrež běchu po wšěm zdaću pokradnjene. Wokno Opela, z kotrymž so wón runje zaběraše, bě rozbite. W bliskosći wuhladachu štyri awta, do kotrychž bě so něchtó na po­dobne wašnje zadobył. Hač běštaj to 39lětny a jeho komplica, dyrbja nětko zwěsćić. Georgičana nachwilnje zajachu.

Nahladna kupnica za mału wjes

wutora, 23. julija 2019 spisane wot:

Něhdy bě w nimale kóždej wsy nakupowanišćo, hdźež poskićachu twory wšědneje potrjeby. Runočasnje běchu to socialne centrumy, hdźež so wjesnjenjo zetkawachu a rady pobjesadowachu. W našej lětnjej seriji na něhdyše wjesne wobchody dopominamy.

Dźensa: Smjerdźaca (7)


„Korčmu su zawrěli a tak móžachu so ludźo jenož hišće w swojej dobrej stwě doma abo na tehdyšim gmejnskim zarjedźe schadźować“, dopomina so něhdyša wjesnjanostka Smjerdźaceje a Łazka Marja Krawcowa na połoženje w Smjerdźacej spočatk 1960tych lět. Runočasnje wona tehdy wobžarowaše, zo njebě we wsy za ludnosć žana móžnosć, nakupować twory wšědneje potrjeby. Na jeje iniciatiwu sej tohodla w lětomaj 1962/1963 rjany kulturny dom ze žurlu a dalšimi mjeńšimi rumnosćemi natwarichu. Žurla bě zdobom nastork, załožić mjeztym we wjele krajach swěta znatu rejwansku skupinu. Nahladny objekt płaćeše tehdy 87 000 hriwnow. W dobrowólnym dźěle nadźěłachu z toho 45 000 hriwnow. Do domu zaměstnichu tohorunja konsumowu předawarnju.

Lět na měsačk wopominali

wutora, 23. julija 2019 spisane wot:

Budyska hwězdarnja k 50. róčnicy podawka na zarjadowanje přeprosyła

Budyšin (CS/SN). Miliony ludźi po wšěm swěće su 20. julija 1969 přizemjenje ameriskich astronawtow na měsačku sobu dožiwili. Nic pak w NDR. Wo tutym po­dawku tam tak derje kaž scyła njerozprawjachu. Tohodla njemóža so mnozy wobydlerjo NDR hižo dopominać, zo su přizemjenje tehdy sobu dožiwili. Přede­wšěm ći, kotřiž bydlachu swój čas w Drježdźanskej kónčinje a hišće wuchodnišo, dźě žanu zapadnu telewiziju njemějachu. Georgia Brauer, čestnohamtska sobudźěłaćerka Budyskeje hwězdarnje, móže tole wobkrućić. 50 lět po his­toriskim wjeršku bě hwězdarnja minjenu sobotu přeprosyła, podawk wopominać. Wothłós bě přewšo snadny. Mała skupinka přitomnych pak móžeše tójšto zajimaweho zhonić, nic jenož wo přizemjenju, ale tež wo aktualnych dopóznaćach wo zemskim trabanće.

Składuja drjewo we wodźe

wutora, 23. julija 2019 spisane wot:

Kwalitu šmrěkowych zdónkow na přirodne wašnje zachowaja

Hamor (CK/SN). Při Hamorskej milinarni woža tuchwilu šmrěkowe zdónki do wulkeje zemskeje wužłobiny, w kotrejž hewak procesowu wodu z milinarnje rjedźa. Na ­kóncu pušća telko wody do wu­žłobiny, doniž njeje wšo drjewo pod wodu. Póckowske (Putzkau) předewzaće Sachsen Timber­ International, kotrež je na zwičnjenje drjewa a hladanje lěsniskich rewěrow specializowane, ma hižo wot časa přewróta nazhonjenja z tutej formu składowanja drjewa. Ale kapacity we wubagrowanym haće pola Póckowow su mjeztym wučerpane.

Z kameru sej město wotkryli

wutora, 23. julija 2019 spisane wot:

Kamjenc (Has/SN). Kak su něhdy fo­tografowali? Kak funguje dźěrkata kamera? Pod hesłom „Čiń sej wobraz wo zašłosći!“ zaběrachu so w Kamjencu w prěnimaj prózdninskimaj tydźenjomaj dźěći a młodostni w starobje dźesać do 16 lět z fotografiju. Drježdźanskaj wuměłcaj Alexandra Wegbahn a Michael Melerski projekt w zhromadnym dźěle z Měšćanskej dźěłarnju Kamjenc, z Dźěćacym škitnym zwjazkom a z Muzejom zapadneje Łužicy Kamjenc nawjedowaštaj. W tym času sej wobdźělnicy město a jeho stawizny z fotoaparatom wotkrychu, wuhotowachu sej labor a twarjachu tak mjenowane dźěrkate kamery. Što je při tym wšo nastało, móža sej zajimcy wot jutřišeho hač do kónca awgusta we wustajeńcy na dworje Kamjenskeje radnicy wobhladać. Přehladku su dźensa popołdnju wotewrěli. Dźěći a młodostni so wězo nadźijeja, zo wobydlerjo města a jich hosćo w prawje bohatej ličbje wustajeńcu wopytaja.

Motorscy zetkaja so při jězoru

wutora, 23. julija 2019 spisane wot:
Drje na originelne wašnje, ale bohužel nic serbsce wabja w Bórkhamorje při Jantarowym jězoru za wulke zetkanje motorskich, kotrež so tam pjatk a sobotu wotměje. Mjeztym hižo dźesaty raz witaja wodźerjow najwšelakorišich mašinow z cyłeje Němskeje. Jedyn z wjerškow budźe sobotu wot 11 hodź. zhromadna jězba po wokolinje. Na woběmaj wječoromaj zaklinči live-hudźba. Přeprošene su tohorunja swójby, přetož tež wo zaběru za dźěći je postarane. A dokelž budźe po wšěm zdaću chětro horco, móža so wopytowarjo w Jantarowym jězoru wochłódźić. W nim je mjenujcy kupanje dowolene, ale na swójsku zamołwitosć. Foto: Jost Schmidtchen

Krótkopowěsće (23.07.19)

wutora, 23. julija 2019 spisane wot:

Łužiska alianca skorži

Wětošow. Přećiwo rozsudej nawody braniborskeje krajneje wólbneje komisije, zo njesmě Łužiska alianca (ŁA) k wólbam braniborskeho krajneho sejma nastupić, je serbska strona Krajnemu wustawowemu sudnistwu skóržbu zapodała. Nimo krajneje lisćiny su tež wšitkich šěsć direktnych kandidatow aliancy za tři wólbne wokrjesy wotpokazali. ŁA njebě pozdatnje trěbnu ličbu podpěrowanskich podpismow docpěła.

Hry lěta wozjewjene

Konstanz. Towarstwo Hra lěta je lětušich dobyćerjow po nim pomjenowaneho wuznamjenjenja wozjewiło. Titul „Hra lěta“ přiznachu hódanskej hrě „Just One“, kotraž je „genialnje jednore zabłysknjenje dycha a garant komunikatiwneho wjesela“, kaž we wobkrućenju rěka. „Hra lěta za znawcow“ je deskowa hra „Machot křidłow“, najkmańša za dźěći rěka „Doł Wikingow“.

Křižowy puć na nowe wašnje

Policija (23.07.19)

wutora, 23. julija 2019 spisane wot:

Transporter pokradnyli

Wojerecy. Tójšto škody načinichu nje­znaći minjene dny na Radskej dróze we Wojerecach. Kaž bu hakle zawčerawšim znate, pokradnychu hižo w nocy na 11. julij transporter typa Mercedes Sprinter. Tři lěta stare jězdźidło bě něhdźe 30 000 eurow hódne. Nakładowane měješe wone wjacore kašćiki ze specialnym gratom w cyłku něhdźe 20 000 eurow. Za awtom z čisłom F-BG 2253 policija nětko mjezynarodnje pyta.

nawěšk

  • Sernjany su swoju róčnicu prěnjeho naspomnjenja wsy před 600 lětami z wosebitym wjesnym swjedźenjom wuspěšnje woswjećili. Tule nańdźeće někotre fotowe impresije wo tym:
Zerna feierte unlängst die Ersterwähnung des Ortes vor 600 Jahren mit einem beson

nowostki LND