Nurjerjo z wosebitym nadawkom

wutora, 06. awgusta 2019 spisane wot:
Pjeć nurjerjow Choćebuskeho towarstwa Łužiscy akwanawća je wčera z dwěmaj róšty­twarcomaj w sportowym bazenku kupjele Laguna wosebity system róštow natwa­riło. To bě trjeba, zo móhli startowy blok stabilizować. Wohnjowa wobora chce wodu z bazenka wuklumpać, a tak móže blok z pomocu róštow dale na městnje instalowany wostać. W přichodnych šěsć tydźenjach budu wobškodźene kachlicy bazenka wuměnjene a ze silikonowej maćiznu zafugowane. Po twarskich dźěłach móža zamołwići potom wodu zaso do bazenka pušćić, a akwanawća změja nadawk, róšty pod wodu zaso wottwarić. Foto: Michael Helbig

Rjany prózdninski poskitk je Dorothea z Budyšina ze swojej wowku wčera w Zarěču wužiwała. W tamnišej konsumowej galeriji wustaja tuchwilu Liane Schiemann (naprawo) swoje mólby, rysowanki a pjelsćowane wudźěłki pod hesłom „Hdźež moja zahrod­ka ...“. Na wjacorych dnjach wona zajimcam poskića, dopomnjenki z pisaneje wołmy zhotowić. Dalše terminy pjelsćowanja su zajutřišim dopołdnja a sobotu popołdnju kaž tež přichodny tydźeń wutoru a štwórtk dopołdnja. Foto: SN/Hanka Šěnec

Krótkopowěsće (06.08.19)

wutora, 06. awgusta 2019 spisane wot:

Podpěruja medijowe kubłanje

Drježdźany. Zo by so ludnosć wot młodo­sće hač k starobje lěpje kubłała, je Sakska koordinowanišćo a online-portal www.medienbildung.sachsen.de za zwonkašulske medijowe kubłanje zarjadowała. Wo tym informowaše dźensa kultu­sowy minister Christian Piwarz (CDU). Na portalu namakaš direktnych partnerow a tójšto kubłanskich poskitkow.

Wojerecy z najwjace kwartěrami

Budyšin. W Budyskim wokrjesu bě spočatk awgusta 1 381 požadarjow azyla kaž tež 106 wosobow z připóznatym přebyt­kom azyla dla zaměstnjenych, kaž přisłušny krajnoradny zarjad zdźěla. Najwjace wosobow, 638, ma w socialnym rumje Wojerecy swój kwartěr, w Budyskim je jich 421, w Kamjenskim 396. 32 ludźi njeje ani w zhromadnych kwartěrach ani w bydlenjach zaměstnjenych.

Jenakosplažne mandźelstwa

Policija (06.08.19)

wutora, 06. awgusta 2019 spisane wot:

Kaž činiš, je wopak

Bjezdowy. Njeluba překwapjenka čakaše minjenu sobotu wječor na muža, kiž je so po wochłódnjacym kupanju w Bjezdowskim jězoru na parkowanišćo k swojemu awtu wróćił. Wěstotnych přičin dla nje­bě 42lětny swoje hódnotne wěcy sobu­ na přibrjóh wzał, dokelž móhł je tam něchtó pokradnyć, hdyž je we wodźe. Toho­dla wostaji wón wšitko w swojim VWju. To pak so tohorunja jako dobra ideja njewopokaza. Mjeztym zo muž w jězoru płuwaše, su so cuzy do jeho aw­ta­ zadobyli a nachribjetnik pokrad­­ny­li. W nim běchu thinkpad typa Lenovo, kluče a dalše wosobinske wěcy. Škoda na awće wučinja 300 eurow, hódnota rubi­zny pak 2 000 eurow.

Nastróženy pos so wobarał

Lipoj. Derje měnjene je to nawopačne wot derje činjene. Jako chcyše minjenu sobotu 75lětna žona w Lipoju (Leippe) pola Łutow (Lauta) spjaceho psa pomajkać, je wona runowahu zhubiła a na psa padnyła. Tón so tak nastróži, zo z wotwobaranskim refleksom rentnarce do šije kusny. Žonu dyrbjachu na to lěkarsce zastarać dać. 59lětna wobsedźerka štyri­no­hača bě po informacijach policije runje tak šokowana kaž rentnarka a pos.

Za mišterstwa so kwalifikowali

póndźela, 05. awgusta 2019 spisane wot:

Złyčin (AK/SN). Wjelelětne nazhonjenja nastupajo plahowanje němskeho wowčeho psa su so njedawno za Złyčinsku (Litschen) skupinu Łazowskeho psyčeho kluba wudanili. Na 22. wubědźowanju wo pokal Slěborneho jězora wobsadźichu hnydom třo čłonojo towarstwa prědnje městna. Su to zamołwity za plahowanje Peter Rössel, předsyda towarstwa Udo Wićaz a zamołwity za wukubłanje Kay Rössel. Woni kwalifikowachu so za sakske mišterstwa wot 9. do 11. awgusta w hornjołužiskim Gersdorfje pola Rychbacha.

„Wubědźowanje wo pokal Slěborneho jězora ma dołhu tradiciju. Naš bywši wjesnjanosta Klaus Gutschke bě jón 1995 nastorčił“, praji Peter Rössel. Za Złyčinske towarstwo je to najwažniše wu­bědźowanje a wjeršk sezony. Nimale 200 ludźi je sej tónkróć jednotliwe discipliny wobhladało, kotrež mějachu so zmištrować. Tak dyrbjachu psy slěd wučuchać, so podrjadować a swojeho knjeza škitać. „Wšitke tři discipliny su jara naročne“, podšmórnje Udo Wićaz. Psyk dyrbi so při čuchanju koncentrować, dyrbi posłušny być a zdobom kmany zakitować.

Krótkopowěsće (05.08.19)

póndźela, 05. awgusta 2019 spisane wot:

Nowy wokrjesny gremij

Budyšin. Domowina namołwja k tomu, hač do 19. awgusta „wěcywustojne wosobiny“ za kruh za serbske naležnosće wo­krjesa Budyšin namjetować. Gremij, wobstejacy mj. dr. z wokrjesnych radźićelow, wjesnjanostow serbskeho sydlenske­ho ruma a pjećoch z namjeto­wanych kan­didatow, ma wot lětušeho społnomócnjenu za serbske naležnosće podpěrać.

Organist na turneji po Europje

Sighişoara. Dobrančanski organist Johannes Kral je z koncertom minjeny pjatk w sedmihródskim měsće Sighişoara (Schäßburg) swoju lěćnu turneju zahajił. Hač do srjedy je často wuznamjenjeny wuměłc w Rumunskej po puću, hdźež cyłkownje pjeć króć hudźi. Po tym koncertuje wón dwójce w Sakskej a trójce w Jendźelskej, prjedy hač turneju 23. awgusta w Stockholmje zakónči.

Pytaja nowy kralowski porik

Policija (05.08.19)

póndźela, 05. awgusta 2019 spisane wot:

Kompostowa hromada so paliła

Wulka Dubrawa. Njeměrnje započa so wčerawša njedźela za wohnjowych wobornikow z Radworja, Wulkeje Dubrawy, Minakała a Chrósta. Wołali su jich k hašenju do recyclingoweje firmy na kromje Wulkeje Dubrawy na Měrkowskim puću. Tam bě woheń w kompostowej hromadźe wudyrił. Při tym wuwiwaše so tak husty kur, zo bě na wokolnych pućach lědma hišće něšto spóznać. Wo zapalerstwo drje so njejedna.

Porěča wo zahrodkarjach

póndźela, 05. awgusta 2019 spisane wot:

Budyšin. Pod hesłom „Małozahrodkarjow sylnić – mnohotnosć družin a wobswětoškit spěchować“ wotměje so jutře, 6. awgusta, w 16.30 hodź. diskusijne koło w towarstwowym domje zahrodnišća „Rańše słónco“ na Schreberowym puću 11 (přijězd přez hasu Při Špitałskich łukach). Na zarjadowanje ze sakskim ministrom za wobswět a ratarstwo Thomasom Schmidtom (CDU) přeprošataj kandidat CDU za wólby Sakskeho krajneho sejma Marko Šiman a zastupowacy předsyda teritorialneho zwjazka přećelow zahro­dow Budyskeho wokrjesa Reinhard Kliemann.

Zeleni so zetkaja

Kamjenc. Přichodne stajne blido Zelenych budźe jutře, wutoru, w 19 hodź. w Kamjenskim hosćencu „La Piazza“ na Zwingerowej. Z hosćom budźe kandidat Zelenych za wólby Sakskeho krajneho sejma Gerd Kirchhübel.

Wulkozasadźenje wohnjoweje wobory wčera wječor w Běłej Wodźe w škleńčerni Stölzle: Tam bě so kotoł za zeškrěće škleńcy puknył. Žehliwa škleńca so na to wupřestrěwaše a běžeše hač do pincy. Hač do ranja wobornicy dźěłachu, zo bychu 1 500 stopnjow horcu maćiznu chłódźili. Foto: Joachim Rjela

Młodźina so wobdźělić chcyła

pjatk, 02. awgusta 2019 spisane wot:

Lětuša bičwolejbulowa tura Radija Satku­la je so 2. julija zahajiła. Hač do kón­ca awgusta hišće so mustwa na dohromady dźewjeć stacijach wubědźuja. W małej seriji­ jednotliwe hrajnišća předstajamy.

Worklecy (SN/pdź). Zo so we Worklecach za wolejbul horja, je w Serbach derje znate. Sportowe towarstwo Victoria Wor­klecy 1992 je dźě jedyn z najwuspěšnišich wolejbulowych cyłkow našho regiona. Zwjetša trenuja dwě muskej mustwje a jedne žónske w sportowej hali, nětko w lěću pak podawaja so tež hdys a hdys na pěskowe hrajnišćo při sportnišću.

nawěšk

  • Sernjany su swoju róčnicu prěnjeho naspomnjenja wsy před 600 lětami z wosebitym wjesnym swjedźenjom wuspěšnje woswjećili. Tule nańdźeće někotre fotowe impresije wo tym:
Zerna feierte unlängst die Ersterwähnung des Ortes vor 600 Jahren mit einem beson

nowostki LND