Přećahuja do přetwarjeneje šule

pjatk, 12. julija 2019 spisane wot:

Lětuša najwažniša inwesticija Chróšćanskeje gmejny so nachila. Bywša srjedźna šula je na kulturny a gmejnski centrum přetwarjena. Wužiwarjo jednotliwych rumnosćow nětko do nich přećahuja.

Chrósćicy (SN/MWj). Přećahowanske kartony a běrowowe mebly stejachu wčera rano na dworje Budyskeho Serbskeho domu spřihotowane, zo byštaj je sobudźěłaćerjej Załožby za serbski lud do bywšeje Chróšćanskeje srjedźneje šule zwozyłoj. Gmejna je ju minjene měsacy na nowy kulturny a gmejnski centrum přetwarić dała. Wšitke twarske dźěła su nětko wotzamknjene, tak zo móža wužiwarjo zaćahnyć. Zašłe dny je to hižo Serbske šulske towarstwo činiło, wčera slědowaštaj socialnaj dźěłaćerjej Rěčneho centruma WITAJ Marija Koklina a Lorenc Jankowski. Přichodne dny tež regionalna rečnica Domowiny a gmejnske zarjadnistwo do swojich nowych rumnosćow přećehnjetej.

Kaž do toho w druhich wsach su tele dny tež tři młodźata Njebjelčanskeho baćonjaceho porika pjeršćeń dóstali. Dokelž bě tu jenož wulki gmejnski rěbl k dispoziciji, dyrbjachu młodym baćonam rynki na zemi přičinić. Ornitologojo informowachu pěstowarnju, zo móža jim při akciji přihladować. Poskitk wottam tež hnydom přiwzachu a wšitke dźěći běchu dypkownje při hnězdźe. Tak móžachu widźeć, kak je Stefan Siegel rynki přityknył, dołhosć křidłow měrił a ptaki wažił. Foto: Hubertus Šwejda

We wothłosowanju so přesadźili

pjatk, 12. julija 2019 spisane wot:

Lětuša bičwolejbulowa tura Radija Satkula je so 2. julija zahajiła. Hač do kónca awgusta hišće so mustwa na do­hromady dźewjeć stacijach wubědźuja. W małej seriji tule­ jednotliwe hrajnišća předstajamy.

Hórki (SN/pdź). Hórčanska młodźina njeje sej w minjenych lětach přeco lochko měła. Spočatk lěta 2017 dyrbjachu swój młodźinski klub při sportnišću rozpušćić. Wot toho časa běchu nimale połdra lěta bjez centralneho zetkanišća we wsy. Mjeztym pak je so Hórčanski klub wožiwił. Jako nowa klubowa ­rumnosć słuži jemu kontejner, kotryž steji njedaloko něhdyšeho kluba na sportnišću. Tež na dalše woblubowane zetkanišćo młodźina wottam daloko ­nima, mjenujcy na bičwolejbulowe hrajnišćo.

„Nětko w lěćnym času zetkawamy so tam kóždy štwórtk wječor a hrajemy hodźiny dołho wolejbul“, rozprawja Clemens Handrik z Dobrošic. „Tak při­hotujemy so na póndźelniše turněry bič-tury Radija Satkula.“

Skupinarki zhromadnje přadli

pjatk, 12. julija 2019 spisane wot:
K najwšelakorišim zarjadowanjam so wobstajnje tež čłonki Grodkowskeje Domowinskeje skupiny zetkawaja. Tele dny bě jich předsydka Petra Koarkowa (srjedźa) k sebi domoj přeprosyła, zo bychu zhromadnje přadli. Wona so sama z kołwrótom derje wuznawa a swoje kmanosće druhim rady dale dawa. Štóž pak techniku tak prawje­ njewobknježi, móže so tež z hinašim ručnym dźěłom zaběrać. Swój při­chodny termin změja Grodkowscy Domowinjenjo hižo tónle kónc tydźenja, hdyž chcedźa­ njedźelu lětni swjedźeń z dujerskej hudźbu w Muzejowej bróžni Błobošojce (Bloisch­dorf) pola Grodka wopytać. Foto: Martina Arlt

Krótkopowěsće (12.07.19)

pjatk, 12. julija 2019 spisane wot:

Slědy wjedu do bronzoweje doby

Choćebuz/Slepo. Při přepytowanju zasy­dlenskeho areala za Nowy Miłoraz w Slepom su archeologojo nimo popjelnicoweho rowa z bronzoweje doby na dźělnej přestrjeni blisko po­hrjebnišća sydlen­ske městno wotkryli, kaž přede­wzaće LEAG informuje. Rěč je dale wo wjace hač 400 jednotliwych nama­kan­kach z rozdźělnych dobow. Kedźby­hódne su powostanki nimale sto wuškrěwanskich pjecow za dobywanje železa.

Dešno złotu medalju dóstało

Berlin/Dešno. Dešno pola Choćebuza je jedna z wosom wsow, kotrež su juro­rojo wubědźowanja zwjazkoweho ministerstwa za zežiwjenje a ratarstwo „Naša wjes ma přichod“ ze złotej medalju počesćili. Z njej zwjazany je mytowanski pjenjez 15 000 eurow. Z něhdźe 1 900 wobdźělenych wsow bě so 30 do finala dóstało. 15 wsow mytowachu ze slěbrom.

Wodźenja tež za slepych

Policija (12.07.19)

pjatk, 12. julija 2019 spisane wot:

Běły próšk napadnył

Kamjenc. Za prědnim woknom wosoboweho awta w Kamjencu je policistam předwčerawšim běły próšk napadnył. Při drogowym tesće so wukopa, zo jednaše so wo amfetamin. Jako sej zastojnicy w přitomnosći 42lětneho wobsedźerja awto bliže wobhladachu, namakachu dwě pistoli, dźěle municije kaž tež cuzej awtowej čisle. Na to jězdźidło sćazachu, zo móhli je dokładnišo přepytać. Wuslědki hišće žane njepředleža.

Za wubědźowanje molować

pjatk, 12. julija 2019 spisane wot:
Budyšin. „Mólba – mój pisany pomnik“ (DenkMal KUNST) rěka wuměłske wubědźowanje, kotrež přewjedźe Budyski Serbski muzej składnostnje lětušeho dnja wotewrjeneho pomnika. Wot přichodneje póndźele hač do 6. septembra móža dźěći wot šěsć lět a młodostni zapodać ćišna (Stillleben) w formaće A 4 abo A 3. Při tym móhli mólby Jana Buka z přikładom być, kiž je z ekspresionistiskim stilom, sylnymi barbami, jasnymi formami a wjele začućom molował. Přikłady tajkeho ćišna móža sej zajimcy w Serbskim muzeju wobhladać. Na dnju wotewrjeneho pomnika 8. septembra chcedźa zapodate twórby pokazać. Dalše informacije dóstanu zajimcy pod telefonowym čisłom 03591/ 270 870 28.

Štwórć lětstotka samostatna była

štwórtk, 11. julija 2019 spisane wot:

Něhdy bě w nimale kóždej wsy naku­powanišćo, hdźež poskićachu twory wšědneje potrjeby. Runočasnje běchu to socialne centrumy, hdźež so wjes­njenjo zetkawachu a rady pobjesadowachu. W našej lětnjej seriji na něhdyše wjesne wobchody dopominamy.

Dźensa: Koćina (4)


Hižo někotre lěta po Druhej swětowej wójnje mějachu w Koćinje mału konsumowu předawarnju, zaměstnjenu w starym młynje. Tola bórze bě jasne, zo tamniše wuměnjenja za zastaranje wsy z nima­le 200 wobydlerjemi njedosahachu. Rozsudźichu so tuž po dorěčenju z wobsedźerjom wjesneje korčmy, pře­da­war­nju přepołožić. Předawarka bě tam Trudla­ Kubowa, kotraž je so wobstajnje wo časowym poměram wotpowědowace zastaranje wobydlerjow ze žiwidłami w dosahacej měrje starała.

Awtor zajimawych přinoškow

štwórtk, 11. julija 2019 spisane wot:
Wutrobne gratulacije k 75. narodninam přija dźensa – tu w kruhu swójby – Arnd Zoba­ w Bukecach. Čitarjo Serbskeje protyki waža sej jeho jako awtora zajimawych přinoškow runje tak kaž sobustawojo Serbskeho ewangelskeho towarstwa, kotrehož předsydstwu je wón hač do lońšeje hłowneje zhromadźizny wjele lět jako aktiwny sobustaw z Bukečanskeje wosady přisłušał. Tež tam jubilar po swojich mocach wupomha a angažuje so w tamnišej Bjesadźe, zo by so ewangelske serbstwo zachowało. Wo našu maćeršćinu njestara so Arnd Zoba jeno z přełožkami, při čimž je jemu Rězakowy słownik wupruwowana zepěra. Wón zdobom zajimcow ze serbskimi korjenjemi z narańšich kónčin podpěruje sej rěč přiswojić. Foto: SN/Maćij Bulank

Spočatk lětnich prózdnin su na wjacorych městnach nowe dróhotwarske projekty zahajili. Za to so nětko jedyn zminje, mjenujcy­ tón wot Bolborc hač k wotbóčce do Haslowa. Tam su minjene tydźenje dróhu znowa asfaltowali a kromy skrućili. To ma­ jutře do­kónčene być, tak zo budźe tam wobchad potom zaso móžny. Foto: SN/Maćij Bulank

nawěšk

  • Sernjany su swoju róčnicu prěnjeho naspomnjenja wsy před 600 lětami z wosebitym wjesnym swjedźenjom wuspěšnje woswjećili. Tule nańdźeće někotre fotowe impresije wo tym:
Zerna feierte unlängst die Ersterwähnung des Ortes vor 600 Jahren mit einem beson

nowostki LND