Afera twarskich planow nawody pólskeje knježaceje strony PiS dla

Waršawa. Liberalne pólske medije nje­znaja tele dny hinašeje temy hač aferu nastupajo naročne twarske plany předsydy knježaceje narodnokonserwatiwneje strony Prawo a sprawnosć (PiS) Jarosława Kaczyńskeho. Muž, kiž bě so swojim krajanam wjele lět jako skromny čłowjek prezentował, kiž nima ani swójske konto, kiž bydli w starym domje a kiž jězdźi priwatnje staru škodowku, pokazuje so nětko jako překlepany twarski předewzaćel. Afera móhła mócnemu Kaczyńskemu pak tež politisce zeškodźeć.

Nowina Gazeta Wyborcza bě minjenu wutoru jako prěnja nahrawanja tajnych rozmołwow wozjewiła, kotrež bě Kaczyński loni w awgusće w swojim běrowje we Waršawje wjedł. Tam wuradźowaše wo swojich planach, wosrjedź Waršawy hoberskej dwójnej wěži natwarić dać, kotrež wón sam K-tower mjenuje.

Skoćo mudre abo zbožo měło?

pjatk, 01. februara 2019 spisane wot:

KRIMINALITY je w Čěskej loni znowa mjenje było, a to wo 4,9 procentow. Po­licija zregistrowa 192 405 chłostajomnych njeskutkow. Před pjeć lětami bě tajkich­ 325 400 było a před lětdźesatkom 340 800. Wujasnić móžeše policija 105 710 złóstnistwow, štož je 54,9 procentow wšěch padow. Přez chłostajomne počinanja nasta škoda we wysokosći ně­hdźe 18 miliardow krónow (přibližnje 706 milionow eurow). Z pokutami resp. procesami docpěchu policija a statne rěčnistwa wunošk 7,9 miliardow krónow (ca. 319 milionow eurow). Najwjetši dźěl deliktow bywaja přeńdźenja na swój­stwje. Zadobywanjow do bydlenjow a chěžow kaž tež padustwow je było 98 670 a z tym 9 827 mjenje hač 2017. Nało­žowanja namocy zregistrowa policija 15 553 padow, z kotrychž je 116 mordarstwow było, 30 mjenje hač 2017. Přiběrali su wo 12,4 procenty moralne njeskutki kaž wumocowanje, seksualne znjewužiwanje a dźěćaca pornografija, kotrychž je cyłkownje 2 655 było. W 24 387 padach jednaše so wo hospodarske delikty.

Europu njepačić

štwórtk, 31. januara 2019 spisane wot:

Wien (ČŽ/K/SN). Něhdyši čěski premier Václav Klaus je na konferency com.sult w awstriskej stolicy před tym warnował, Europu pačić do „wuchoda a zapada“. „Mój kraj njeje mjenje Europa hač za­padne staty, kaž Irska“, zwurazni Klaus w swojim přednošku „Mjez wuchodom a zapadom – přichodna róla Europy“. Rusku­ mjenowaše wón w tym zwisku „wažneho hrajerja“ za EU.

Nastupajo brexit­ čěski politikar wobžaruje, zo w jednanjach mjez Europskej uniju a Wulkej Britaniskej njeknježi dosć „zhromadneho dźěła“. Kritizował je wón znowa tež zrěčenje wo wušim zhromadnym dźěle mjez Francoskej a Němskej.

Na konferency com.sult diskutowachu prominentne wosobiny z najwšelakorišich krajow dwaj dnjej wo centralnych politiskich kaž tež hospodarskich wu­žadanjach a wo móžnosćach Europy. Tak je awstriska wonkowna ministerka Karin Kneissl w swojej narěči napominała, zo měła Europa w poćahach k USA a Chinje swoju „globalnu rólu“ zesylnić. Konferenca měješe podtitl „Wienski kongres“ we wočiwidnym přirunowanju z wu­znamnym historiskim zetkanjom europskich di­plomatow po Napoleonskich wójnach 1814/1815.

ČSSD je z nižiny

srjeda, 30. januara 2019 spisane wot:
Praha (ČŽ/K/SN). Bychu-li w Čěskej přichodny kónc tydźenja parlamentne wólby byli, by je hibanje njespokojnych ANO ministerskeho prezidenta Andreja Babiša wěsće dobyło, nažnjawši 31 procentow. Přiwšěm je to tróšku špatniši wuslědk hač decemberski, wučinjacy přemóžacych 33,5 procentow. Riwalojo pak sćěhuja ze zakrasnym wotstawkom. Druhe­ městno zaběraja Piraća z 15 procentami (+ 1), třeće dźerži ODS z 13 procentami (- 1,5) hłosow wolerjow. Sobu knježaca ČSSD postupi na štwórtu poziciju, polěpšiwši so z 9,5 na 12,5 procentow. Zrazom přibychu socialdemokraća tři dypki a su tak prawdźepodobnje z nižiny wušli. Pjate městno wobsadźa z 9,5 procentami (- 0,5) nětko KSČM. Do sejma zaćahnyła by znowa KDU-ČSL – křesćanscy demokraća bychu mjenujcy po skromnych štyrjoch w hodowniku zaso­ pjeć procentow docpěli. Za SPD (4 procenty), STAN (3,5 procentow), TOP 09 (3 procenty), Zelenych (1,5 procentow) a Swobodnych wolerjow (1 procent) bychu durje delnjeje komory zawrjene wostali. To pokazuje najnowši wólbny model zwěsćowarnje zjawneho měnjenja CVVM, kotraž je so 1 062 ludźi, staršich hač 15 lět, prašała.

Spočatk lěta dwoje wólby

wutora, 29. januara 2019 spisane wot:

Peter Čačko rozprawja z Bratislavy za Serbske Nowiny

Hnydom w prěnich měsacach noweho lěta čakaja w Słowakskej dwoje wažne wólby. Jako prěnje na rjedźe su wólby čłonow wustawoweho sudnistwa. Trěbne wólby su, dokelž je za dźewjeć přisłušnikow gremija dwanaće lět trajacy mandat nimo. Wustawowe sudnistwo ze sy­dłom w Košicach je njewotwisny justicny organ, rozsudźacy wo skóržbach fyziskich a prawniskich wosobow přećiwo naprawam organow zjawneje mocy, hdyž ranja wone prawa ludźi.

Medije: Pólska poddan USA

pjatk, 25. januara 2019 spisane wot:

Antiiranska konferenca zbudźa konflikt mjez Waršawu a Teheranom

Waršawa. Jenož poněčim so pólske medije zaso k „normaliće“ nawróćeja. Přehłuboko tči šok po morjenju wyšeho měšćanosty Gdańska Paweła Adamowicza. Časopisy kaž Newsweek Polska abo Polityka wuńdźechu tutón tydźeń z wjelestronskimi hnujacymi wobrazowymi stronami wo pochowanju Adamowicza.

Přiwšěm zaběraja so tele dny z temu, kotraž je Pólskej přiběrajcy njepřijomna: Na iniciatiwu USA planuja we Waršawje přichodny měsac konferencu wo „Měrje na Bliskim wuchodźe“. Wonkowny minister USA Mike Pompeo je minjeny čas wjacore kraje wopytał, zo by wobdźělnikow konferency zdobył. Jara spěšnje pak so wukopa, zo ma zetkanje cyle hinaši zaměr: zestajeć koaliciju přećiwo Iranej, kotrehož maja USA za žro wšeho złeho.

Chcyła prezidentka być

pjatk, 25. januara 2019 spisane wot:
Kijew (ČŽ/K/SN). Dwójna něhdyša ukrainska premierka 58lětna Julija Timošenko, je na zjězdźe swojeje strony Wótčina zdźěliła, při prezidentskich wólbach 31. měrca za zastojnstwo hłowy stata kandidować. W swojej narěči Timošenko wuzběhny, zo budźe jako prezidentka Ukrainjanam pomhać „domoj so nawróćić a chce jim we wótčinje zmóžnić přihódne žiwjenje, zo njetrjebali sej wšědny chlěb w cuzbje zasłužeć“. Po nowinje Ukrainska Prawda je wona přilubiła wotstupić, njeje-li prěnje 100 dnjow w zastojnstwje wuslědki docpěła. Julija Timošenko ma dobre wuhlady, tónkróć prezidentske wólby dobyć, po tym zo bě lěta 2010 tehdyšemu nawodźe opozicije Wiktorej Janukowičej w druhim kole snadnje podležała. Poslednje naprašowanja dźě widźa ju jako faworitku. Jeje najchutniši riwala móhł dźiwadźelnik-zabawnik Wolodimir­ Zelenski być, kiž ma po naprašowanjach wulku šansu, so do dru­heho koła dóstać. Nětčiši prezident Petro Porošenko ma jeno špatne wuhlady; je pak móžno, zo jemu jeho zasadźowanje za samostatnu Ukrainsku prawosławnu cyrkej hišće dypki wunjese.

Hańba a hordosć

štwórtk, 24. januara 2019 spisane wot:

Moskwa (ČŽ/K/SN). Ze sto ruskich ludźi nimale połojcu mjerza, zo je Sowjetski zwjazk spočatk 1990tych lět rozpadnył, za čož so samo hańbuja. Tele zwěsćenje wuchadźa z woprašowanja, kotrež je njewotwisna sociologiska słužba LEWADA přewjedła. To čěske medije z ruskeje stolicy rozprawjeja, powołujo so na agenturu Interfax. Za wuslědki tak mjenowa­neje pjerjestrojki tehdomnišeho gene­ralneho sekretara KSSZ Michaila Gorbačowa z druheje połojcy 1980tych lět hańbuje so štwórćina woprašanych z cyłeho kraja. Porno tomu začuwa dźewjeć z dźesać Rusow hordosć na dobyće sowjetskeho wójska nad nacistiskej Němskej w Druhej swětowej wójnje.

Jenož hišće poslednju njedźelu

srjeda, 23. januara 2019 spisane wot:

Pólska wotewrjenske časy wobchodow prěni dźeń tydźenja wobmjezuje

Słubice/Waršawa (RD/SN). Wot spočatka noweho lěta su w Pólskej njedźelne wotewrjenske časy wobchodow dale wobmjezowali. Ze zawjedźenjom wičneho hospodarstwa bě njedźelu wikowanje faktisce njewobmjezowane było. Po tym zo běchu je hižo loni na prěnju a poslednju njedźelu měsaca skrótšili, smědźa wobchody wot januara 2019 jenož hišće poslednju njedźelu měsaca wotewrjene być. Na bazarach w pomjeznym městach kaž Zgorzelecu, Gubinje abo Słubicach pak wuwzaćne rjadowanja dale płaća. Tak smědźa wobsedźerjo předawanskich budkow tež njedźelu dźěłać, hdyž swojim přistajenym samsny čas swobodny dźeń přizwola.

Klaus šwika nowe zrěčenje

srjeda, 23. januara 2019 spisane wot:

Praha (dpa/SN). Bywši čěski prezident Václav Klaus je nowe němsko-francoske zrěčenje wo přećelstwje njewšědnje raznje kritizował. We wčera wot jeho běrowa wozjewjenym komentarje rěči Klaus wo „tajnym zrěčenju a wo faktiskim zjednoćenju Francoskeje a Němskeje“. Wón kritizuje, zo njeje so nichtó wobydlerjow prašał, hač tajke zrěčenje chcedźa.

Ani Němskej ani Francoskej njeje so dotal poradźiło Europu wobknježić, byrnjež so Napoleon a Hitler wo to prócowałoj, 77lětny Klaus piše. „Hač so to Frankoněmskej poradźi?“ wón doda. Po mě­njenju něhdyšeho prezidenta Čěskeje wobsteji strach, zo nastanu „paralelne integraciske­ projekty“ k Europskej uniji a nowy „superstat“, kotryž njetrjeba na kritikarjow hižo kedźbu brać.

Plany wušeho zhromadneho dźěła mjez Němskej a Francoskej na polu zakitowanja Klausa „znjeměrnjeja“. Tak wón přispomnja: „Koho maja za nutřkowneho njepřećela? Wšitkich, kotřiž defi­niciju Macrona a Merkel wo europskich­ hódnotach njepodpěruja?“

Klaus słuša k raznym kritikarjam Merkel jeje politiki ćěkancam napřećo dla.

nawěšk

  • Sernjany su swoju róčnicu prěnjeho naspomnjenja wsy před 600 lětami z wosebitym wjesnym swjedźenjom wuspěšnje woswjećili. Tule nańdźeće někotre fotowe impresije wo tym:
Zerna feierte unlängst die Ersterwähnung des Ortes vor 600 Jahren mit einem beson

nowostki LND