Za wšitke starobne skupiny

wutora, 14. apryla 2015 spisane wot:

Brošurka poskitkow kubłanskeho srjedźišća LIPA wušła

Smjerdźaca (aha/SN). Brošurka kubłanskich poskitkow a planowanych zarjadowanjow Serbskeho kubłanskeho srjedźišća LIPA Smjerdźaca je wušła. Hižo wonkowne wuhotowanje w módro-čerwjeno-běłej barbje wabi. Z logomaj LIPY a Serbskeho šulskeho towarstwa skedźbnja so na jeju zhromadne dźěło. Dalša pokazka je na zarjadowanje w septembru składnostnje 15lětneho wobstaća kubłanskeho srjedźišća, kotrež ma wot časa załoženja swój domicil w tehdy zawrjenej Smjerdźečanskej pěstowarni. Wulka paleta poskitkow je přewidnje tak rjadowana, zo su wšitke starobne skupiny narěčane. Na zadnjej stronje brošurki podawaja­ přehlad dalekubłanskich poskitkow za kubłarki. Tam zapřijate su móžnosće wukubłanja na mentorku z kwalifikaciju za fachowy nawod praktikantow w kubłanskich zarjadnišćach. Wažne městno tohole wobłuka je tež wěnowa­ne rěčnemu kubłanju a wukmanjenju w serbšćinje.

Statna studijna akademija Budyšin dóstanje nowe laborowe twarjenje. Kaž je Budyski zapósłanc krajneho sejma Marko Šiman (CDU) zdźělił, je w dwójnym etaće Swobodneho stata Sakskeje za lěće 2015 a 2016 za to 3,7 milionow eurow předwidźane. Přihłosuje-li krajny sejm, móhło so w druhej połojcy lěta twarić započeć. Direktorka studijneje akademije Barbara Wuttke je wolóžena. „Tuchwilne zaměstnjenje našeho laboroweho wuhotowanja časej hižo njewotpowěduje“, wona rozjasnja.

Drježdźany (SN). Nastupajo nowelu statneho knježerstwa k zakonjej wo šulach w swobodnym nošerstwje budźe 17. apry­la w Sakskim krajnym sejmje zjawne słyšenje. Na to bě so šulski wuběrk parlamenta kónc měrca dojednał. Wuchadźišćo za nowelu bě online-peticija za fairne financowanje swobodnych šulow w Sakskej z dotal 16 000 podpismami. Zajim w ludnosći je tuž přewšo wulki.

Přewjeduja farmowe popołdnja

srjeda, 08. apryla 2015 spisane wot:

Wojerecy (HH/SN). Dźěćaca a młodźinska farma we Wojerecach chce zajimcam přichodnje poskićić, so na serbskich farmowych popołdnjach wobdźělić. Rafaela Wićazowa, kotraž poskitk nawjeduje, chce tam mjeztym hižo štyri lěta zakótwjene dźěłowe zjednoćenstwo Serbšćina z nowym konceptom wobohaćić. „Ma to być poskitk dźěćom a młodostnym, kotřiž so za serbsku rěč a kulturu zajimuja. Chcemy za swoje tematiske zarjadowanja tak wabić, zo so nichtó k ničemu nućeny nječuje. Wšitke serbske popołdnja so tak wuhotuja, zo je po kóždym zarjadowanju móžno, tež wšitke dalše wopytać“, po­wěda w Radworju bydlaca Serbowka. Wona pěstuje swoju maćernu rěč a kulturu w swójbje, wosebje tež jako spěwarka Radworskeho chóra Meja. Zachować a šěrić serbsku kulturu je jedne ćežišćo dźěła na Wojerowskej dźěćacej a młodźinskej farmje, kotraž je w nošerstwje Miłočanskeho Křesćansko-socialneho kubłanskeho skutka.

Wunošne zetkanje w Rumunskej

wutora, 07. apryla 2015 spisane wot:

90 młodostnych je so na lětušim ju­trow­nym seminarje Młodźiny europskich narodnych mjeńšin (MENS) na pře­prošenje mjeńšiny Arumunow w rumunskim Tulcea wobdźěliło.

Bohatstwo sej wobchować

srjeda, 01. apryla 2015 spisane wot:

Rusku, jendźelsku, łaćonsku a španisku rěč Paul Noack w šuli wuknje. Rěče jeho inspiruja a zahorjeja. Wot lońšeho 15lětny z Noweje Nydeje w rjadowni 9 A na Léona Focaultowym gymnaziju Wojerecy tež serbšćinu wuknje, zwjetša pak w samostudiju. Jeho stwa doma je połna zapřijećow. Tak ma na meblach a podobnym napisane „blido“, „kamor“, „kwětka“ a „wokno“. Jeho wowka z maćerneho boka Erna Dučmanowa je Serbowka. „To steješe něhdy samo w jeje wupokazu“, Paul powěda, „z mojim zemrětym dźědom Helmutom je wona wšědnje serbsce rěčała.“ Dźensa to wnučk z njej čini.

nawěšk

  • Sernjany su swoju róčnicu prěnjeho naspomnjenja wsy před 600 lětami z wosebitym wjesnym swjedźenjom wuspěšnje woswjećili. Tule nańdźeće někotre fotowe impresije wo tym:
Zerna feierte unlängst die Ersterwähnung des Ortes vor 600 Jahren mit einem beson

nowostki LND